Jump to content

ഏകപുരുഷഘാതിനി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മഹാഭാരതത്തിലെ സൂര്യപുത്രനായ കർണ്ണന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രദത്തമായ ഒരു വേല്. ഇതിനെ വൈജയന്തി ശക്തിയെന്നും പറയും . അർജുനനെ വധിക്കാനായി കർണ്ണൻ ഇത് സൂക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും , കൃഷ്ണന്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലിനാൽ , ഘടോൽക്കചന്റെ മേല് പ്രയോഗിച്ചു കർണ്ണൻ ഇതിനെ ഫലശൂന്യമാക്കി . ഈ വേല് ഒരാൾക്ക്‌ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു . ഉപയോഗശേഷം ഈ ശക്തി ഇന്ദ്രന്റെ പക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി .

ഏകപുരുഷഘാതിനി കർണ്ണന് ലഭിക്കുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം[തിരുത്തുക]

കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം ആസന്നമായ നാളുകളിൽ ഒരു ദിവസം ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു . തന്റെ പുത്രന്റെ [ അർജ്ജുനൻ ] മുഖ്യ ശത്രുവാണ് കർണ്ണൻ . സൂര്യപുത്രനായ അദ്ദേഹം അർജുനന് പോന്ന എതിരാളിയാണ് . എന്നാൽ പിതാവായ സൂര്യദേവൻ നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആജന്മസിദ്ധ കവചകുണ്ഡലം ധരിച്ചിരിക്കും കാലം കർണ്ണന് മരണമില്ല . അങ്ങനെ മരണമില്ലാത്ത കർണ്ണൻ തന്റെ പുത്രന്റെ കാലനായി ഭവിക്കും. അതിനാൽ ഏതു വിധേനയും കർണ്ണനിൽ നിന്നും അത് കൈക്കലാക്കണം . ഇന്ദ്രന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള വിചാരം ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയാൽ അറിഞ്ഞ സൂര്യഭഗവാൻ ഒരുദിവസം രാത്രിയിൽ പുത്രനായ കർണ്ണൻ ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ , അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഉപചാരപൂർവ്വം വന്ദിച്ച കർണ്ണനോട് സൂര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മരഹസ്യം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജനിച്ചപ്പോൾ കർണ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ താൻ അണിയിച്ച കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവെടിയരുതെന്നും അവ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള കാലത്തോളം ആർക്കും യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കാനാകാത്ത വിധം കർണ്ണൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നും സൂര്യഭഗവാൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ താൻ ഒരിക്കലും സത്യം ലംഘിക്കുകയില്ലെന്നും തന്റെ ദാനവ്രതം താനൊരിക്കലും തെറ്റിക്കുകയില്ലെന്നും കർണ്ണൻ പിതാവായ സൂര്യദേവനോട്‌ പറഞ്ഞു . കാരണം ഉഗ്ര സൂര്യോപാസകനായിരുന്ന കർണ്ണൻ ജപശേഷം ഉദാരമായി ദാനധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ്. ആ സമയം ബ്രാഹ്മണർ ആരുവന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നല്കിയിരുന്നു. കർണ്ണനിൽ നിന്നും ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അസംഖ്യം ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ തടിച്ചു കൂടുകയും പതിവാണ് . അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വ്രതമായ ദാനവ്രതം തെറ്റിക്കുകയില്ലെന്ന് കർണ്ണൻ സൂര്യനോട് പറയുന്നത് .

അങ്ങനെയെങ്കിൽ , കവചകുണ്ഡലങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഇന്ദ്രന്റെ പക്കലുള്ള ഏകപുരുഷഘാതിനി എന്ന വേല് ചോദിച്ചു വാങ്ങണമെന്നും , അർജ്ജുനനിലല്ലാതെ മറ്റാരിലും അത് പ്രയോഗിക്കരുതെന്നും , എന്നാൽ അർജുനനിൽ പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കരുത് എന്നും സൂര്യദേവൻ പ്രത്യേകം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു . ഈ ഏകപുരുഷഘാതിനി ഇന്ദ്രന്റെ അതിശക്തമായ ആയുധമാണ് . അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് . പ്രയോഗശേഷം ഇത് ഇന്ദ്രന്റെ കൈവശം കൃത്യമായി മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു . ഇന്ദ്രൻ നൽകിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക്‌ ഇത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ . അങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ , ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ . അതിനു ശേഷം അത് ഇന്ദ്രന് തിരികെ ലഭിക്കും . ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന മർത്യനു മരണമില്ല .

സൂര്യദേവൻ മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദ്രൻ ബ്രാഹ്മണവേഷധാരിയായി വന്നു . തന്റെ ജീവരക്ഷയായ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ ചോദിച്ചെത്തിയ ഇന്ദ്രനോട് കർണ്ണൻ സൂര്യദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു ഇന്ദ്രദത്തമായ ഏകപുരുഷഘാതിനി വേല് ആവശ്യപ്പെട്ടു . എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു . " ഈ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ എനിക്ക് ജന്മസിദ്ധമാണ് . എന്റെ പിതാവ് നൽകിയ ഇവയെ ത്വജിച്ചാൽ ഞാൻ മൃത്യുവിന് വശഗനായിപ്പോകും . എന്നാലും അങ്ങ് നൽകുന്ന വേലുണ്ടെങ്കിൽ , എന്റെ മൃത്യുവായിരിക്കുന്ന ഒരു ആജന്മശത്രുവുണ്ട്. അവനെ വധിച്ചു ഞാൻ അകാലമൃത്യുവിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതാണ് ". ഇന്ദ്രൻ ക്രൂരമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ." വേല് ഞാൻ തരാം . പക്ഷെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ശത്രുവിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് ലോകനാഥനായ കൃഷ്ണനാണ് എന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളൂ". ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രൻ കർണ്ണൻന് ഏകപുരുഷഘാതിനി വേലു നൽകുകയും , പകരം കർണ്ണൻ വിലമതിക്കാനാകാത്ത തന്റെ കവച - കുണ്ഡലങ്ങൾ നൽകുവാൻ സന്നദ്ധനാകുകയും ചെയ്തു . അതിതീവ്രമായ വേദന വകവയ്ക്കാതെ, ശരീരത്തിൽ നിന്നും കവചകുണ്ഡലം മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കർണ്ണനെ കണ്ടു, ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരും സിംഹനാദം മുഴക്കി. അതിധീരമായ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ദേവന്മാരും ഋഷികളും വൈകർത്തന: എന്ന് കർണ്ണനെ ബഹുമാനപുരസരം സംബോധന ചെയ്തു. വൈകർത്തനൻ എന്നാൽ, "ശരീരം മുറിച്ചവൻ" എന്നർഥം. അതോടെ വൈകർത്തന: കർണ്ണൻ എന്ന പേരും കർണ്ണന് സിദ്ധിച്ചു. ദാനാനന്തരം, നിനക്ക് എന്ത് വരം വേണം എന്ന് സന്തുഷ്ടനായ ഇന്ദ്രൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തനിക്കു വടുക്കളില്ലാത്ത ശോഭയുള്ള ശരീരം വേണമെന്നു കർണ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രൻ പ്രസ്തുത വരം നല്കിയിട്ട് ഗൂഢമായ ഒരു ചിരിയോടെ മറഞ്ഞു . ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ദുഷ്ടബുദ്ധി ഫലിച്ചെങ്കിലും , കർണ്ണന്റെ യശസ്സ് സർവ്വലോകങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് .

ഏകപുരുഷഘാതിനി കർണ്ണനു നഷ്ട്ടമാകുന്നു[തിരുത്തുക]

യുദ്ധത്തിന്റെ പതിനാലാം ദിവസം രാത്രിയിൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഘടോല്ക്കചൻ എന്ന ഭീമപുത്രനായ ഒരു ഭയങ്കര രാക്ഷസനെ കർണ്ണന് നേരെ പറഞ്ഞയച്ചു . അതിഭയങ്കരനായ ആ രാക്ഷസൻ , കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സിദ്ധിച്ച ബലത്താൽ കർണ്ണനോട് എതിര്ത്തു . കർണ്ണൻ അവന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ശെരിക്കും കുഴങ്ങി . ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ , ഇന്ദ്രദത്തമായ ഏകപുരുഷഘാതിനി കർണ്ണൻ അസുരനുനേരെ പ്രയോഗിച്ച് അവനെ വധിച്ചു . അർജ്ജുനനെ കർണ്ണനിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വേലു കളയിക്കണം. അതിനാണ് കൃഷ്ണൻ ഘടോല്ക്കച്ചനെ കർണ്ണൻന്റെ അടുക്കലേക്കു അയയ്ക്കുന്നത് . ആ രാത്രിയിൽ വർദ്ധിതവീര്യനായ കർണ്ണനോട് എതിരിടാൻ ഘടോല്ക്കചനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു . വേറെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഘടോല്ക്കചനു കർണ്ണനെ എതിര്ക്കാനുള്ള ശക്തി നല്കിയത് ഇന്ദ്രനാണെന്നും കാണുന്നു .

അവലംബം[തിരുത്തുക]


പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ മഹാഭാരതം എന്ന താളിലുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏകപുരുഷഘാതിനി&oldid=2428581" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്