ഉപയോക്താവ്:Manojk/Butterfly

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

TO DO LIst

ശലഭങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിയ്ക്കാം. നിശാശലഭങ്ങളും ചിത്രശലഭങ്ങളും. ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടി 1,40,000 ഇനങ്ങളുണ്ട്.അതിൽ 17,200 എണ്ണം ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറീലേറെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏതാണ് 322 ഇനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശലഭമായ രത്നനീലിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രശലഭമായ ഗരുഡശലഭവും കാണപ്പെടുന്നതും കേരളത്തിലാണ്.

 • ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുക
 • ചിത്രശലഭങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുക.
 • പുതിയ ശലഭങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ചേർക്കുക.
 • നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക.

കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ_ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ_പട്ടിക

പ്രധാനമായി ഉള്ളടക്കം വികസിപ്പിക്കേണ്ടവ[തിരുത്തുക]

വർഗ്ഗീകരിക്കാത്ത പട്ടിക[തിരുത്തുക]

 1. അക്കേഷ്യനീലി
 2. അരളി_ശലഭം
 3. ആൽബട്രോസ്_ശലഭം
 4. ആവണച്ചോപ്പൻ
 5. ഇൻഡിഗോ_ഫ്‌ളാഷ്
 6. ഇന്ത്യൻ_ഓക്കില_നീലി
 7. ഇരട്ടപ്പുള്ളിച്ചിറകൻ
 8. ഇരുതലച്ചി
 9. ഇരുൾവരയൻ_തവിടൻ
 10. ഇരുവരയൻ_പൊന്തച്ചുറ്റൻ
 11. ഇരുളൻ_കോമാളി
 12. ഇരുളൻ_പുൽനീലി
 13. ഇരുളൻ_വേലിനീലി
 14. ഇലമുങ്ങി_ശലഭം
 15. എരിക്കുതപ്പി
 16. ഒറ്റവരയൻ_സാർജന്റ്
 17. ഓക്കില_ശലഭം
 18. ഓലക്കണ്ടൻ
 19. കനിത്തോഴി
 20. കന്നട_ഓക്കിലനീലി
 21. കരിനീലക്കടുവ
 22. കരിമ്പരപ്പൻ
 23. കരിയില_ശലഭം
 24. കറുപ്പൻ
 25. കാട്ടുപാത്ത
 26. കാട്ടുപൊട്ടുവാലാട്ടി
 27. കാട്ടുശരശലഭം
 28. കാനനത്തോഴി
 29. കിഴക്കൻ_കടുവാവരയൻ
 30. കുഞ്ഞുവാലൻ
 31. കൃഷ്ണശലഭം
 32. കേരളത്തിലെ_ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ_പട്ടിക
 33. ക്രൂയിസർ
 34. ക്ലിപ്പർ
 35. ഗദപ്പുള്ളി_ശലഭം
 36. ഗരുഡശലഭം
 37. ചക്കര_ശലഭം
 38. ചതുർവരയൻ_പെരുനീലി
 39. ചിത്രകൻ
 40. ചിത്രാംഗദൻ(പൂമ്പാറ്റ)
 41. ചിത്രിത
 42. ചിന്നൻ_ആൽബട്രോസ്
 43. ചിന്നപ്പുൽനീലി
 44. ചുട്ടിക്കറുപ്പൻ
 45. ചുട്ടിമയൂരി
 46. ചുണ്ടൻ_ശലഭം
 47. ചുരുൾവാലൻ_പൂമ്പാറ്റ
 48. ചെംകുറുമ്പൻ
 49. ചെങ്കണ്ണി_(ചിത്രശലഭം)
 50. ചെങ്കോമാളി
 51. ചെമ്പരപ്പൻ
 52. ചെമ്പഴകൻ
 53. ചെളിയൂറ്റൽ
 54. ചെറു_പുൽനീലി
 55. ചെറുചെമ്പൻ_അറബി
 56. ചെറുപുലിത്തെയ്യൻ
 57. ചെറുപുള്ളിച്ചാടൻ
 58. ചെറുമാരൻ
 59. ചേകവൻ
 60. ചേരാച്ചിറകൻ
 61. ചൊട്ടശലഭം
 62. ചൊട്ടശലഭം
 63. ചോക്കളേറ്റ്_ആൽബട്രോസ്
 64. ചോക്ലേറ്റ്_ശലഭം
 65. ചോണൻ_പൂമ്പാറ്റ
 66. ചോരത്തുഞ്ചൻ
 67. ചോലരാജൻ
 68. ചോലവിലാസിനി
 69. ജോക്കർ_ചിത്രശലഭം
 70. തകരമുത്തി
 71. തമിഴ്_ഓക്കിലനീലി
 72. തവിടൻ
 73. തവിടൻ_ആര
 74. തളിർനീലി
 75. തിരുവിതാംകൂർ_കരിയിലശലഭം
 76. തീച്ചിറകൻ
 77. തെളിനീലക്കടുവ
 78. നരിവരയൻ
 79. നവാബ്_ചിത്രശലഭം
 80. നാടോടി_(ചിത്രശലഭം)
 81. നാട്ടുകോമാളി
 82. നാട്ടുപാത്ത
 83. നാട്ടുപൊട്ടൻ_ചിത്രശലഭം
 84. നാട്ടുവേലിനീലി
 85. നാട്ടുറോസ്
 86. നാരകക്കാളി
 87. നാരകനീലി
 88. നാരകശലഭം
 89. നാൽക്കണ്ണി
 90. നീലക്കടുവ
 91. നീലക്കടുവ
 92. നീലക്കുടുക്ക
 93. നീലക്കുള്ളൻ
 94. നീലഗിരി_കടുവ
 95. നീലച്ചെമ്പൻ_വെള്ളിവരയൻ
 96. നീലനീലി
 97. നീലപ്പുളിയൻ
 98. നീലരാജൻ
 99. നീലവരയൻ_കോമാളി
 100. നീലവിറവാലൻ
 101. പഞ്ചനേത്രി
 102. പടിഞ്ഞാറൻ_കടുവാവരയൻ
 103. പട്ടാണി_നീലി
 104. പനംകുള്ളൻ
 105. പനങ്കുറുമ്പൻ
 106. പയനിയർ
 107. പാണലുണ്ണി
 108. പുലിത്തെയ്യൻ
 109. പുല്ലൂളി_ശലഭം
 110. പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ
 111. പുള്ളിച്ചാത്തൻ
 112. പുള്ളിച്ചിന്നൻ_ചിത്രശലഭം
 113. പുള്ളിവാലൻ
 114. പുള്ളിവാൾ_വാലൻ
 115. പൂങ്കണ്ണി
 116. പൂച്ചക്കണ്ണി
 117. പെരുങ്കുറി_ശരശലഭം
 118. പെരുഞ്ചിറകൻ
 119. പേഴാളൻ
 120. പൊട്ടില്ലാ_തുള്ളൻ
 121. പൊട്ടില്ലാ_മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി
 122. പൊട്ടില്ലാ_മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി
 123. പൊട്ടുവാലാട്ടി
 124. പൊട്ടുവെള്ളാട്ടി
 125. പൊന്തക്കുഞ്ഞൻ
 126. ബുദ്ധമയൂരി
 127. ഭൂപടശലഭം
 128. മഞ്ഞത്തകരമുത്തി
 129. മഞ്ഞനീലി
 130. മഞ്ഞനീലി
 131. മഞ്ഞപാപ്പാത്തി
 132. മഞ്ഞപ്പുൽത്തുള്ളൻ
 133. മണിമാരൻ
 134. മയിക്കണ്ണി
 135. മരോട്ടിശലഭം
 136. മർക്കടശലഭം
 137. മലബാർ_മിന്നൻ
 138. മലബാർ_റാവൻ
 139. മലയൻ_(ചിത്രശലഭം)
 140. മാരൻശലഭം
 141. മുനശലഭം
 142. മുളംതവിടൻ
 143. മുളങ്കാടൻ
 144. രത്നനീലി
 145. രാജശലഭം
 146. ലെയ്സ്_ശലഭം
 147. വൻ_ചെങ്കണ്ണി
 148. വൻചെമ്പഴുക്ക_ശലഭം
 149. വൻചൊട്ടശലഭം
 150. വയങ്കതൻ
 151. വയൽക്കോത
 152. വരയൻ_കടുവ
 153. വരയൻ_കോമാളി
 154. വരയൻ_പഞ്ചനേത്രി
 155. വരയൻ_വാൾവാലൻ
 156. വലിയ_ഓക്കിലനീലി
 157. വഴന_ശലഭം
 158. വിന്ധ്യ_ശലഭം
 159. വിലാസിനി_(ചിത്രശലഭം)
 160. വിറവാലൻ_(ശലഭം)
 161. വെൺകുറിശലഭം
 162. വെൺമരുത്_നീലി
 163. വെള്ളച്ചാത്തൻ
 164. വെള്ളച്ചാത്തൻ
 165. വെള്ളപഫിൻ
 166. വെള്ളപ്പരപ്പൻ
 167. വെള്ളവരയൻആര
 168. വെള്ളിലത്തോഴി
 169. വെള്ളിലത്തോഴി
 170. വെള്ളിവരയൻ_ശലഭം
 171. വെള്ളിവാലൻ
 172. ശരരാജൻ
 173. ശരശലഭം
 174. ശിവസൂര്യ_ശലഭം
 175. ശീതള_ശരവേഗൻ
 176. സിംഹളനീലി
 177. സിൽവറി_മെഡോ_ബ്ലൂ
 178. സുവർണ്ണആര
 179. സുവർണ്ണശലഭം
 180. സ്ലേറ്റ്_ഫ്ളാഷ്_ശലഭം
 181. റെഡ്_ഡിസ്‌ക്_ബുഷ്_ബ്രൗൺ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Manojk/Butterfly&oldid=1744359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്