ഫലകം:2011-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല(14)[തിരുത്തുക]

ക്രമ സംഖ്യ: മണ്ഡലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുന്നണി ആകെ വോട്ട് പോൾ ചെയ്തത് ലഭിച്ച വോട്ട് വിജയി പാർട്ടി/മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം
127 വർക്കല
 • ആൺ
 • 65629

 • പെൺ
 • 85984

 • ആകെ
 • 151613
 • ആൺ 45446 (69.25%)

 • പെൺ 64461 (74.97%)

 • ആകെ 109907(72.5%)
 • 47045

 • 57755

 • 3430

 • 795

 • 275

 • 927
വർക്കല കഹാർ ഐ.എൻ.സി 10710
128 ആറ്റിങ്ങൽ (എസ്.സി.)
 • ആൺ
 • 74160

 • പെൺ
 • 97156

 • ആകെ
 • 171316
 • ആൺ 48980 (66.05%)

 • പെൺ 65226 (67.14%)

 • ആകെ 114206(66.7%)
 • 63558

 • 33493

 • 4844

 • 1713

 • 1235

 • 7857

 • 377

 • 1561
ബി.സത്യൻ സി.പി.ഐ.(എം) 30065
129 ചിറയിൻകീഴ് (എസ്.സി.)
 • ആൺ
 • 73593

 • പെൺ
 • 96191

 • ആകെ
 • 169784
 • ആൺ 47623 (64.71%)

 • പെൺ 64580 (67.14%)

 • ആകെ 112203(66.1%)
 • 59601

 • 47376

 • 2078


 • 1414

 • 857

 • 1277
വി.ശശി സി.പി.ഐ. 12225
130 നെടുമങ്ങാട്
 • ആൺ
 • 82242

 • പെൺ
 • 92647

 • ആകെ
 • 174889
 • ആൺ 58771 (71.46%)

 • പെൺ 65195 (70.37%)

 • ആകെ 123966(70.7%)
 • 54759

 • 59789

 • 5971

 • 731

 • 342

 • 346

 • 277


 • 1255


 • 1200

 • 237

പാലോട് രവി ഐ.എൻ.സി 5030
131 വാമനപുരം
 • ആൺ
 • 80456

 • പെൺ
 • 93292

 • ആകെ
 • 173748
 • ആൺ 56834 (70.64%)

 • പെൺ 65831 (70.56%)

 • ആകെ 122665(70.6%)
 • 57381


 • 55145

 • 5228

 • 867

 • 437

 • 1613

 • 2225


 • 205

 • 275
കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻനായർ സി.പി.ഐ.(എം) 2236
132 കഴക്കൂട്ടം
 • ആൺ
 • 77044

 • പെൺ
 • 85556

 • ആകെ
 • 162600
 • ആൺ 52626 (68.31%)

 • പെൺ 56106 (65.58%)

 • ആകെ 108732(66.9%)
 • 48591

 • 50787

 • 7508

 • 205

 • 418

 • 986

 • 325

 • 678

എം.എ.വാഹിദ് ഐ.എൻ.സി 2196
133 വട്ടിയൂർക്കാവ്
 • ആൺ
 • 83710

 • പെൺ
 • 91011

 • ആകെ
 • 174721
 • ആൺ 55623 (66.45%)

 • പെൺ 55990 (61.52%)

 • ആകെ 111613(63.9%)
 • 40364


 • 56531

 • 13494

 • 294


 • 915


 • 551

 • 488
കെ.മുരളീധരൻ ഐ.എൻ.സി 16167
134 തിരുവനന്തപുരം
 • ആൺ
 • 85590

 • പെൺ
 • 91508

 • ആകെ
 • 177098
 • ആൺ 53129 (62.07%)

 • പെൺ 53521 (58.49%)

 • ആകെ 106650(60.2%)
 • 43770


 • 49122

 • 11519

 • 235

 • 807

 • 110

 • 485

 • 221


 • 518

 • 207

 • 98
വി.എസ്.ശിവകുമാർ ഐ.എൻ.സി 5352
135 നേമം
 • ആൺ
 • 82983

 • പെൺ
 • 88858

 • ആകെ
 • 171841
 • ആൺ 58042 (69.94%)

 • പെൺ 57927 (65.19%)

 • ആകെ 115969(67.5%)
 • 50076

 • 20248

 • 43661

 • 472

 • 303

 • 964

 • 667

 • 217
വി. ശിവൻകുട്ടി സി.പി.ഐ.(എം) 6415
136 അരുവിക്കര
 • ആൺ
 • 77543

 • പെൺ
 • 87347

 • ആകെ
 • 164890
 • ആൺ 56033 (72.26%)

 • പെൺ 59742 (68.4%)

 • ആകെ 115775(70.2%)
 • 46123


 • 56797

 • 7694

 • 244

 • 651

 • 913

 • 525

 • 1746

 • 753

 • 972
ജി.കാർത്തികേയൻ ഐ.എൻ.സി 10674
137 പാറശ്ശാല
 • ആൺ
 • 89609

 • പെൺ
 • 97956

 • ആകെ
 • 187565
 • ആൺ 65164 (72.72%)

 • പെൺ 69529 (70.98%)

 • ആകെ 134693(71.0%)
 • 60073

 • 60578

 • 10310

 • 2269

 • 1207

 • 774

എ.ടി.ജോർജ് ഐ.എൻ.സി 505
138 കാട്ടാക്കട
 • ആൺ
 • 78420

 • പെൺ
 • 86880

 • ആകെ
 • 165300
 • ആൺ 57306 (73.08%)

 • പെൺ 59340 (68.3%)

 • ആകെ 116646(70.6%)
 • 39452

 • 52368

 • 22550

 • 475

 • 586

 • 613

 • 1303

എൻ.ശക്തൻ ഐ.എൻ.സി 12916
139 കോവളം
 • ആൺ
 • 88944

 • പെൺ
 • 94172

 • ആകെ
 • 183116
 • ആൺ 61692 (69.36%)

 • പെൺ 62659 (66.56%)

 • ആകെ 124351(67.9%)
 • 59510

 • 52305

 • 9127

 • 485

 • 1231

 • 1193

 • 1157
ജമീല പ്രകാശം ഐ.എൻ.സി 7205
140 നെയ്യാറ്റിൻകര
 • ആൺ
 • 75889

 • പെൺ
 • 81115

 • ആകെ
 • 157004
 • ആൺ 54476 (71.78%)

 • പെൺ 56474 (69.62%)

 • ആകെ 110950(70.7%)
 • 54711

 • 48009

 • 6730

 • 523

 • 1168

 • 557
ആർ.സെൽവരാജ് സി.പി.ഐ.(എം.) 6702

കുറിപ്പ്:-

 • (എസ്.സി.)- പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിനു സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റ്.
 • (എസ്.ടി.) - പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനു സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റ്.
 • ജില്ലയുടെ പേരിനൊപ്പം ബ്രായ്ക്കറ്റിലുള്ള സംഖ്യ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിക്കുന്നു.
 • സ്ത്രീ - പുരുഷ സമ്മതിദായകരുടെ പോളിങ് ശതമാനം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രാഥമിക കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. *ഓരോ മണ്ഡലത്തിലേയും ആകെ പോളിങ് ശതമാനം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.