ഫലകം:2011-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, കൊല്ലം ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കൊല്ലം ജില്ല(11)[തിരുത്തുക]

ക്രമ സംഖ്യ: മണ്ഡലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുന്നണി ആകെ വോട്ട് പോൾ ചെയ്തത് ലഭിച്ച വോട്ട് വിജയി പാർട്ടി/മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം
116 കരുനാഗപ്പള്ളി
 • ആൺ
 • 86941

 • പെൺ
 • 94634

 • ആകെ
 • 181575
 • ആൺ 63336 (72.85%)

 • പെൺ 73620 (77.79%)

 • ആകെ 136956(75.4%)
 • 69086

 • 54564


 • 5097

 • 547

 • 7645

 • 868
സി.ദിവാകരൻ സി.പി.ഐ. 14522
117 ചവറ
 • ആൺ
 • 76495

 • പെൺ
 • 82765

 • ആകെ
 • 159260
 • ആൺ 58391 (76.33%)

 • പെൺ 67544 (81.61%)

 • ആകെ 125935(79.1%)
 • 58941

 • 65002

 • 2026

 • 532

 • 567
ഷിബു ബേബി ജോൺ ആർ.എസ്.പി.(ബി.) 6061
118 കുന്നത്തൂർ (എസ്.സി.)
 • ആൺ
 • 91934

 • പെൺ
 • 101172

 • ആകെ
 • 193106
 • ആൺ 66411 (72.24%)

 • പെൺ 76579 (75.69%)

 • ആകെ 142990(73.7%)
 • 71923

 • 59835

 • 5949

 • 1145


 • 2310


 • 1354

 • 266

 • 611

 • 525
കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ ആർ.എസ്.പി. 12088
119 കൊട്ടാരക്കര
 • ആൺ
 • 86108

 • പെൺ
 • 97482

 • ആകെ
 • 183590
 • ആൺ 62913 (73.06%)

 • പെൺ 73525 (75.42%)

 • ആകെ 136438(74.3%)
 • 74069

 • 53477

 • 6370

 • 911

 • 1063

 • 320

 • 454

 • 773
പി. അയിഷാപോറ്റി സി.പി.ഐ.(എം.) 20592
120 പത്തനാപുരം
 • ആൺ
 • 80728

 • പെൺ
 • 91609

 • ആകെ
 • 172337
 • ആൺ 58842 (72.89%)

 • പെൺ 68889 (75.2%)

 • ആകെ 127731(74.1%)
 • 51019

 • 71421

 • 2839

 • 864

 • 1613

 • 611
കെ.ബി.ഗണേഷ്‌കുമാർ കേ.കോ.(ബി.) 20402
121 പുനലൂർ
 • ആൺ
 • 88059

 • പെൺ
 • 98411

 • ആകെ
 • 186470
 • ആൺ 61996 (70.4%)

 • പെൺ 70703 (71.84%)

 • ആകെ 132699(71.2%)
 • 72648

 • 54643


 • 4155

 • 606


 • 494

 • 699
കെ.രാജു സി.പി.ഐ. 18005
122 ചടയമംഗലം
 • ആൺ
 • 81944

 • പെൺ
 • 95077

 • ആകെ
 • 177021
 • ആൺ 57014 (69.58%)

 • പെൺ 69690 (73.3%)

 • ആകെ 126704(71.6%)
 • 71231

 • 47607

 • 4160

 • 996

 • 1800

 • 557

 • 1078

മുല്ലക്കര രത്‌നാകരൻ സി.പി.ഐ. 23624
123 കുണ്ടറ
 • ആൺ
 • 84089

 • പെൺ
 • 93961

 • ആകെ
 • 178050
 • ആൺ 58966 (70.12%)

 • പെൺ 67873 (72.24%)

 • ആകെ 126839(71.2%)
 • 67135

 • 52342

 • 5990

 • 947

 • 553

 • 957
എം.എ. ബേബി സി.പി.ഐ.(എം.) 14793
124 കൊല്ലം
 • ആൺ
 • 76489

 • പെൺ
 • 83778

 • ആകെ
 • 160267
 • ആൺ 53838 (70.39%)

 • പെൺ 59321 (70.81%)

 • ആകെ 113159(70.6%)
 • 57986

 • 49446

 • 4207

 • 507

 • 1168

 • 191


 • 141

 • 372
പി.കെ.ഗുരുദാസൻ സി.പി.ഐ.(എം.) 8540
125 ഇരവിപുരം
 • ആൺ
 • 72976

 • പെൺ
 • 80407

 • ആകെ
 • 153383
 • ആൺ 49864 (68.33%)

 • പെൺ 54219 (67.43%)

 • ആകെ 104083(67.9%)
 • 51271

 • 43259

 • 5048

 • 580

 • 552

 • 310

 • 3234

 • 391
എ.എ. അസീസ് ആർ.എസ്.പി. 8012
126 ചാത്തന്നൂർ
 • ആൺ
 • 71902

 • പെൺ
 • 88117

 • ആകെ
 • 160019
 • ആൺ 49144 (68.35%)

 • പെൺ 64562 (73.27%)

 • ആകെ 113706(71.0%)
 • 60187

 • 47598

 • 3839


 • 490

 • 287

 • 763

 • 1134
ജി.എസ്.ജയലാൽ സി.പി.ഐ. 12589