ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/തൃശ്ശൂർ ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
ചേലക്കര 22 59.83 35886 പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കൊണ്ടാഴി 15 29.89 18821 പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
പഴയന്നൂർ പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
തിരുവില്വാമല പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
പാഞ്ഞാൾ പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വള്ളത്തോൾ നഗർ പഴയന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
ദേശമംഗലം വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
മുള്ളൂർക്കര വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വരവൂർ വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കടങ്ങോട് വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
എരുമപ്പെട്ടി 18 32.12 26222 വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
തെക്കുംകര വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
മുണ്ടത്തിക്കോട് വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
വേലൂർ വടക്കാഞ്ചേരി തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
പോർക്കുളം ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
ചൊവ്വന്നൂർ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
ചൂണ്ടൽ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കണ്ടാണശ്ശേരി ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കാട്ടകാമ്പാൽ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കടവല്ലൂർ ചൊവ്വന്നൂർ തലപ്പിള്ളി തൃശ്ശൂർ
കൈപ്പറമ്പ് പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അവണൂർ 15 18.25 17322 പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അടാട്ട് 18 23.02 23441 പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
മുളംകുന്നത്തുകാവ് പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അരിമ്പൂർ 17 22.65 23289 പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
തോളൂർ പുഴക്കൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
അവിണിശ്ശേരി 14 7.82 16715 ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
വല്ലച്ചിറ ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
ചേർപ്പ് ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പാറളം ചേർപ്പ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
കോലഴി ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
മാടക്കത്തറ ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പാണഞ്ചേരി ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
നടത്തറ ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പുത്തൂർ ഒല്ലൂക്കര തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ
പുതുക്കാട് കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
തൃക്കൂർ കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
അളഗപ്പനഗർ 17 18.38 25353 കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
വരന്തരപ്പിള്ളി കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
മറ്റത്തൂർ കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കൊടകര കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
നെന്മണിക്കര കൊടകര മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പരിയാരം ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
അതിരപ്പിള്ളി 13 489 9216 ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
കോടശ്ശേരി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
മേലൂർ ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
കൊരട്ടി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
കാടുകുറ്റി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ
ആളൂർ 23 34.39 37456 മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
മാള മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
അന്നമനട 18 25.08 26448 മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കുഴൂർ മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പൊയ്യ മാള മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പുത്തൻചിറ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
വേളൂക്കര വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പടിയൂർ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പൂമംഗലം വെള്ളാങ്കല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കാറളം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
കാട്ടൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
പറപ്പൂക്കര ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
മുരിയാട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുകുന്ദപുരം തൃശ്ശൂർ
എളവള്ളി 16 6.28 21872 മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
പാവറട്ടി മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
മുല്ലശ്ശേരി മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വെങ്കിടങ്ങ് മുല്ലശ്ശേരി ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
മണലൂർ അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
അന്തിക്കാട് 15 12.99 19426 അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
ചാഴൂർ അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
താന്ന്യം അന്തിക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
ഒരുമനയൂർ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
കടപ്പുറം ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
പുന്നയൂർ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
പുന്നയൂർക്കുളം ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വടക്കേക്കാട് ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 16 15.68 21464 തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വാടാനപ്പിള്ളി തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
തളിക്കുളം തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
നാട്ടിക തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
വലപ്പാട് തളിക്കുളം ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂർ
എടത്തിരുത്തി 18 16.63 27457 മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
കൈപ്പമംഗലം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
ശ്രീനാരായണപുരം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
മതിലകം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
പെരിഞ്ഞനം മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
എറിയാട് 23 16.75 42011 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ
എടവിലങ്ങ് 16 7.6 18749 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ