Jump to content

ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം 1301 സ്പീഷീസ് പക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ 42 എണ്ണം തദ്ദേശ ഇനങ്ങളാണ്. ആകെ പക്ഷികളിൽ 26 ഇനങ്ങളെ ആപൂർവ്വമായോ, അസ്വാഭാവികമായോ കണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 82 ഇനം പക്ഷികൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നു. മയിലിനെയാണ് ഭാരതസർക്കാർ ദേശീയപക്ഷിയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.[1]

2006-ൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തിയ Bugun Liocichla പക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ്. വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപെടുകയും പിൽകാലത്ത് കണ്ടെത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു പക്ഷിയാണ് Jerdon's Courser. വർഗ്ഗവിഭജനവിജ്ഞാനീയം അനുസരിച്ചാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പക്ഷികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. (നിര, കുടുംബം, ജീവിവർഗ്ഗം എന്ന ക്രമത്തിൽ.) കൂടാതെ പക്ഷികളുടെ സാധാരണ നാമവും, ശാസ്ത്രീയനാമവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

താഴെനൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളും പക്ഷിവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

 • (യ)/(A) യാദൃച്ഛികം ഇന്ത്യയിൽ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങൾ.
 • (സ്വ)/(E) സ്വദേശീയം ഇന്ത്യയിലെ സ്വദേശി പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങൾ.
 • (അ)/(I) അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപെട്ട പക്ഷിയിനങ്ങൾ
 • (ഇ)/(Ex) വംശനാശം സംഭവിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനികാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത് പക്ഷികൾ; ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെന്നുവരാം


Table of contents

Non-passerines: Megapodes . Pheasants and partridges . Ducks, geese and swans . Loons . Shearwaters and petrels . Storm petrels . Grebes . Flamingos . Tropicbirds . Storks . Ibises and spoonbills . Bitterns, herons and egrets . Pelicans . Frigatebirds . Boobies and gannets . Cormorants . Darters . Osprey . Hawks, kites and eagles . Falcons . Bustards . Finfoot . Rails, crakes, gallinules, and coots . Cranes . Buttonquails . Thick-knees . Oystercatchers . Crab Plover . Ibisbill . Avocets and stilts . Plovers and lapwings . Painted snipe . Jacanas . Sandpipers and allies . Pratincoles and coursers . Gulls . Terns . Skimmers . Skuas . Sandgrouse . Pigeons and doves . Parrots and allies . Cuckoos . Barn owls . Typical owls . Frogmouths . Nightjars . Treeswifts . Swifts . Trogons . Typical rollers . Kingfishers . Bee-eaters . Hoopoes . Hornbills . Barbets . Honeyguides . Woodpeckers and allies .

Passerines: Broadbills . Pittas . Woodshrikes . Woodswallows . Ioras . Cuckoo-shrikes . Whistlers and allies . Shrikes . Old World orioles . Drongos . Fantails . Monarch flycatchers . Crows, jays, ravens and magpies . Waxwings . Grey Hypocolius . Titmice . Penduline tits . Long-tailed tits . Larks . Bulbuls . Swallows and martins . Old World warblers . Cisticolas and allies . Babblers . Parrotbills . White-eyes . Fairy-bluebirds . Goldcrest . Wrens . Nuthatches . Wallcreeper . Treecreepers . Starlings . Thrushes and allies . Old World flycatchers . Dippers . Leafbirds . Flowerpeckers . Sunbirds and spiderhunters . Sparrows . Weavers and allies . Waxbills and allies . Accentors . Wagtails and pipits . Siskins, crossbills and allies . Buntings .

See also       References

മെഗാപോഡ്[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Galliformes. കുടുംബം: Megapodiidae

കാഴ്ചയിൽ കോഴികളോട് സമാനത പുലർത്തുന്നതും ഇടത്തരം, വലിയ വലിപ്പമുള്ളതുമായ പക്ഷികളാണ് മെഗാപോഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇവയിലെ മിക്കപക്ഷികൾക്കും കറുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് നിറമായിരിക്കും. ഈ കുടുമബത്തിൽ പെടുന്ന 21 പക്ഷി ഇനങ്ങകൾ ലോകവ്യാപകമായുണ്ട്. പ്ക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്പീഷിസിനെ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

കാടയിനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മയിൽ

ക്രമം: Galliformes. കുടുംബം: Phasianidae

നിലത്ത് നടന്ന് ഇരപ്പിടിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാടകൾ, മയിലുകൾ, കാട്ടുകോഴികൾ, മൊണാലുകൾ, ഫെസന്റുകൾ, ഫ്രാങ്കൊളിനുകൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ലോകത്താകെ 156 പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിലായുണ്ട്. ഇതിൽ 46 എണ്ണത്തെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്നു.

Asian Blue Quail

താറാവുകൾ, വാത്തകൾ, അരയന്നങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Anseriformes. കുടുംബം: Anatidae

താറാവിനെപോലുള്ള നീർപക്ഷികളാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ജലത്തിൽ നീന്തിനടന്ന് ഇരപിടിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. കാലുകൾ, തൂവലുകൾ, കൊക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിന് അനൂകൂലമാണ്. ലോകത്താകമനം 131 ഇനങ്ങളുള്ളതിൽ 45 എണ്ണത്തെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്നു.

Bar-headed Goose

Loons[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Gaviiformes. കുടുംബം: Gaviidae

Loons, known as "divers", in Europe, are a group of aquatic birds found in northern North America and northern Eurasia. They are the size of a large duck or small goose, which they somewhat resembles in shape when swimming, but they are completely unrelated to these waterfowl. There are 5 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Shearwaters and petrels[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Procellariiformes. കുടുംബം: Procellariidae

The procellariids are the main group of medium-sized 'true petrels', characterised by united nostrils with a medium septum, and a long outer functional primary. There are 75 species worldwide and 11 species which occur in India.

Storm petrels[തിരുത്തുക]

Wilson's Storm Petrel

ക്രമം: Procellariiformes. കുടുംബം: Hydrobatidae

The storm petrels are relatives of the petrels, and are the smallest of seabirds. They feed on planktonic crustaceans and small fish picked from the surface, typically while hovering. The flight is fluttering and sometimes bat-like. There are 21 species worldwide and 6 species which occur in India.

Grebes[തിരുത്തുക]

Little Grebe

ക്രമം: Podicipediformes. കുടുംബം: Podicipedidae

Grebes are small to medium-large sized freshwater diving birds. They have lobed toes, and are excellent swimmers and divers. However, they have their feet placed far back on the body, making them quite ungainly on land. There are 20 species worldwide and 5 species which occur in India.

Flamingos[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Phoenicopteriformes. കുടുംബം: Phoenicopteridae

Flamingos are gregarious wading birds, usually 3 to 5 feet high, found in both the Western and Eastern Hemispheres. They are more numerous in the latter. Flamingos filter-feed on shellfish and algae. Their oddly-shaped beaks are specially adapted to separate mud and silt from the food they consume, and are uniquely used upside-down. There are 6 species worldwide and 2 species which occur in India.

Tropicbirds[തിരുത്തുക]

Red-tailed Tropicbird

ക്രമം: Pelecaniformes. കുടുംബം: Phaethontidae

Tropicbirds are slender white birds of tropical oceans, with exceptionally long central tail feathers. Their heads and long wings have black markings. There are 3 species worldwide and 3 species which occur in India.

Storks[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Ciconiiformes. കുടുംബം: Ciconiidae

Storks are large, long-legged, long-necked, wading birds with long, stout bills. Storks are mute; bill-clattering is an important mode of stork communication at the nest. Their nests can be large and may be reused for many years. Many species are migratory. There are 19 species worldwide and 9 species which occur in India.

Black-necked Stork

Ibises and spoonbills[തിരുത്തുക]

Eurasian Spoonbill

ക്രമം: Ciconiiformes. കുടുംബം: Threskiornithidae

The Threskiornithidae is a family of large terrestrial and wading birds which includes the ibises and spoonbills. They have long, broad wings with 11 primary and about 20 secondary feathers. They are strong fliers and despite their size and weight, very capable soarers. There are 36 species worldwide and 5 species which occur in India.

Bitterns, herons and egrets[തിരുത്തുക]

Little Bittern

ക്രമം: Ciconiiformes. കുടുംബം: Ardeidae

The family Ardeidae contains the bitterns, herons and egrets. Herons and egrets are medium to large sized wading birds with long necks and legs. Bitterns tend to be shorter necked and more wary. Unlike other long-necked birds such as storks, ibises and spoonbills, members of Ardeidae fly with their necks retracted. There are 61 species worldwide and 21 species which occur in India.

Eastern Great Egret

Pelicans[തിരുത്തുക]

Great White Pelican

ക്രമം: Pelecaniformes. കുടുംബം: Pelecanidae

Pelicans are large water birds with a distinctive pouch under the beak. As with other members of the ക്രമം:Pelecaniformes, they have webbed feet with four toes. There are 8 species worldwide and 3 species which occur in India.

Frigatebirds[തിരുത്തുക]

Great Frigatebird

ക്രമം: Pelecaniformes. കുടുംബം: Fregatidae

Frigatebirds are large seabirds usually found over tropical oceans. They are large, black and white or completely black, with long wings and deeply-forked tails. The males have inflatable coloured throat pouches. They do not swim or walk, and cannot take off from a flat surface. Having the largest wingspan to body weight ratio of any bird, they are essentially aerial, able to stay aloft for more than a week. There are 5 species worldwide and 3 species which occur in India.

Boobies and gannets[തിരുത്തുക]

Brown Booby

ക്രമം: Pelecaniformes. കുടുംബം: Sulidae

The sulids comprise the gannets and boobies. Both groups comprise medium-to-large coastal seabirds that plunge-dive for fish. There are 9 species worldwide and 4 species which occur in India.

Cormorants[തിരുത്തുക]

Great Cormorant

ക്രമം: Pelecaniformes. കുടുംബം: Phalacrocoracidae

The Phalacrocoracidae is a family of medium-to-large coastal, fish-eating seabirds that includes cormorants and shags. Plumage colouration varies with the majority having mainly dark plumage, some species being black and white, and a few being colourful. There are 38 species worldwide and 3 species which occur in India.

Darters[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Pelecaniformes. കുടുംബം: Anhingidae

Darters are frequently referred to as "snake-birds" because of their long thin neck, which gives a snake-like appearance when they swim with their bodies submerged. The males have black and dark brown plumage, an erectile crest on the nape and a larger bill than the female. The females have a much paler plumage especially on the neck and underparts. The darters have completely webbed feet, and their legs are short and set far back on the body. Their plumage is somewhat permeable, like that of cormorants, and they spread their wings to dry after diving. There are 4 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Osprey[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Falconiformes. കുടുംബം: Pandionidae

The Pandionidae family contains only one species, the Osprey. The Osprey is a medium large raptor which is a specialist fish-eater with a worldwide distribution.

Hawks, kites and eagles[തിരുത്തുക]

Crested Honey Buzzard
Black Kite

ക്രമം: Falconiformes. കുടുംബം: Accipitridae

Accipitridae is a family of birds of prey and include hawks, eagles, kites, harriers and Old World vultures. These birds have powerful hooked beaks for tearing flesh from their prey, strong legs, powerful talons, and keen eyesight. There are 233 species worldwide and 57 species which occur in India.

Golden Eagle

Falcons[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Falconiformes. കുടുംബം: Falconidae

Falconidae is a family of diurnal birds of prey. They differ from hawks, eagles, and kites in that they kill with their beaks instead of their feet. There are 62 species worldwide and 15 species which occur in India.

Bustards[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Gruiformes. കുടുംബം: Otididae

Bustards are large terrestrial birds mainly associated with dry open country and steppes in the Old World. They are omnivorous and nest on the ground. They walk steadily on strong legs and big toes, pecking for food as they go. They have long broad wings with "fingered" wingtips, and striking patterns in flight. Many have interesting mating displays. There are 26 species worldwide and 7 species which occur in India.

Finfoot[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Gruiformes. കുടുംബം: Heliornithidae

The Heliornithidae are small family of tropical birds with webbed lobes on their feet similar to those of grebes and coots. There are 3 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Rails, crakes, gallinules, and coots[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Gruiformes. കുടുംബം: Rallidae

Rallidae is a large family of small to medium-sized birds which includes the rails, crakes, coots, and gallinules. Typically they inhabit dense vegetation in damp environments near lakes, swamps, or rivers. In general they are shy and secretive birds, difficult to observe. Most species have strong legs, and have long toes which are well adapted to soft, uneven surfaces. They tend to have short, rounded wings and be weak fliers. There are 143 species worldwide and 17 species which occur in India.

Cranes[തിരുത്തുക]

Sarus Crane

ക്രമം: Gruiformes. കുടുംബം: Gruidae

Cranes are large, long-legged and long-necked birds. Unlike the similar-looking but unrelated herons, cranes fly with necks outstretched, not pulled back. Most have elaborate and noisy courting displays or "dances". There are 15 species worldwide and 5 species have been recorded from India.

The Hooded Crane Grus monacha was included in many older lists but is considered as hypothetical by more recent workers.(Rasmussen and Anderton, 2005)

Buttonquails[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Gruiformes. കുടുംബം: Turnicidae

The buttonquails are small, drab, running birds which resemble the true quails.The female is the brighter of the sexes, and initiates courtship. The male incubates the eggs and tends the young. There are 16 species worldwide and 3 species which occur in India.

Barred Buttonquail

Thick-knees[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Burhinidae

The thick-knees are a group of largely tropical waders in the family Burhinidae. They are found worldwide within the tropical zone, with some species also breeding in temperate Europe and Australia. They are medium to large waders with strong black or yellow black bills, large yellow eyes and cryptic plumage. Despite being classed as waders, most species have a preference for arid or semi-arid habitats. There are 9 species worldwide and 3 species which occur in India.

Oystercatchers[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Haematopodidae

The oystercatchers are large and noisy plover-like birds, with strong bills used for smashing or prising open molluscs. There are 11 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Crab Plover[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Dromadidae

The Crab Plover is related to the waders. It resembles a plover but with very long grey legs and a strong heavy black bill similar to a tern. It has black and white plumage, a long neck, partially webbed feet and a bill designed for eating crabs.

Ibisbill[തിരുത്തുക]

Ibisbill

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Ibidorhynchidae

The Ibisbill is a bird related to the waders, but sufficiently distinctive to merit its own family. The adult is grey with a white belly, red legs and long down curved bill, and a black face and black breast band.

Avocets and stilts[തിരുത്തുക]

Black-winged Stilt

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Recurvirostridae

Recurvirostridae is a family of large wading birds, which includes the avocets and the stilts. The avocets have long legs and long up-curved bills. The stilts have extremely long legs and long, thin, straight bills. There are 9 species worldwide and 2 species which occur in India.

Plovers and lapwings[തിരുത്തുക]

Grey Plover
Red-wattled Lapwing

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Charadriidae

The family Charadriidae includes the plovers, dotterels, and lapwings. They are small to medium-sized birds with compact bodies, short, thick necks and long, usually pointed, wings. They are found in open country worldwide, mostly in habitats near water, although there are some exceptions. There are 66 species worldwide and 20 species which occur in India.

Painted snipe[തിരുത്തുക]

Greater Painted-snipe

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Rostratulidae

Painted snipe are short-legged, long-billed birds similar in shape to the true snipes, but more brightly coloured. There are 2 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Jacanas[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Jacanidae

The jacanas are a group of tropical waders in the family Jacanidae. They are found worldwide in the Tropics. They are identifiable by their huge feet and claws which enable them to walk on floating vegetation in the shallow lakes that are their preferred habitat. There 8 species worldwide and 2 species which occur in India.

Sandpipers and allies[തിരുത്തുക]

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Scolopacidae

The Scolopacidae are a large diverse family of small to medium sized shorebirds including the sandpipers, curlews, godwits, shanks, tattlers, woodcocks, snipes, dowitchers and phalaropes. The majority of species eat small invertebrates picked out of the mud or soil. Variation in length of legs and bills enable different species to feed in the same habitat, particularly on the coast, without direct competition for food. There are 89 species worldwide and 43 species which occur in India.

Common Greenshank
Green Sandpiper

Pratincoles and coursers[തിരുത്തുക]

Small Pratincole

ക്രമം: Charadriiformes. കുടുംബം: Glareolidae

Glareolidae is a family of wading birds comprising the pratincoles, which have short legs, long pointed wings and long forked tails, and the coursers, which have long legs, short wings and long pointed bills which curve downwards. There are 17 species worldwide and 6 species which occur in India.

Gulls[തിരുത്തുക]

Common Gull
Black-headed Gull

Order: Charadriiformes. കുടുംബം: Laridae

Laridae is a family of medium to large birds seabirds and includes gulls and kittiwakes. They are typically grey or white, often with black markings on the head or wings. They have stout, longish bills and webbed feet. There are 55 species worldwide and around 11 species which occur in India. The identity of some species earlier included under Herring Gull are now questioned.

Terns[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes. Family: Sternidae

Terns are a group of generally general medium to large seabirds typically with grey or white plumage, often with black markings on the head. Most terns hunt fish by diving but some pick insects off the surface of fresh water. Terns are generally long-lived birds, with several species now known to live in excess of 25 to 30 years. There are 44 species worldwide and 23 species which occur in India.

Caspian Tern
Arctic Tern

Skimmers[തിരുത്തുക]

Order: Charadriiformes. Family: Rynchopidae

Skimmers are a small family of tropical tern-like birds. They have an elongated lower mandible which they use to feed by flying low over the water surface and skimming the water for small fish. There are 3 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Skuas[തിരുത്തുക]

Arctic Skua

Order: Charadriiformes. Family: Stercorariidae

The family Stercorariidae are, in general, medium to large birds, typically with grey or brown plumage, often with white markings on the wings. They nest on the ground in temperate and arctic regions and are long-distance migrants. There are 7 species worldwide and 4 species which occur in India.

Sandgrouse[തിരുത്തുക]

Painted Sandgrouse

Order: Pterocliformes. Family: Pteroclidae

Sandgrouse have small, pigeon like heads and necks, but sturdy compact bodies. They have long pointed wings and sometimes tails and a fast direct flight. Flocks fly to watering holes at dawn and dusk. Their legs are feathered down to the toes. There are 16 species worldwide and 9 species which occur in India. India has the largest number of sandgrouse of any country.

Pigeons and doves[തിരുത്തുക]

Order: Columbiformes. Family: Columbidae

Pigeons and doves are stout-bodied birds with short necks and short slender bills with a fleshy cere. There are 308 species worldwide and 28 species which occur in India.

Rock Pigeon
Laughing Dove

Parrots and allies[തിരുത്തുക]

Rose-ringed Parakeet

Order: Psittaciformes. Family: Psittacidae

Parrots are small to large birds with a characteristic curved beak shape. Their upper mandibles have slight mobility in the joint with the skull and the have a generally erect stance. All parrots are zygodactyl, having the four toes on each foot placed two at the front and two back. There are 335 species worldwide and 11 species which occur in India.

Cuckoos[തിരുത്തുക]

Order: Cuculiformes. Family: Cuculidae

The family Cuculidae includes cuckoos, roadrunners and anis. These birds are of variable size with slender bodies, long tails and strong legs. Many are brood parasites. There are 138 species worldwide and 21 species which occur in India.

Common Hawk-Cuckoo

Barn owls[തിരുത്തുക]

Barn Owl

Order: Strigiformes. Family: Tytonidae

Barn owls are medium to large sized owls with large heads and characteristic heart-shaped faces. They have long strong legs with powerful talons. There are 16 species worldwide and 3 species which occur in India.

 • Australasian Grass-Owl Tyto longimembris
 • Barn Owl Tyto alba
 • Andaman Barn Owl Tyto deroepstorffi (raised to full species by Rasmussen and Anderton, 2005)
 • Oriental Bay-Owl Phodilus badius (Eastern Himalayas)
 • Ceylon Bay-Owl Phodilus assimilis (Western Ghats race ripleyi and Sri Lankan race assimilis included here by Rasmussen and Anderton, 2005)

Typical owls[തിരുത്തുക]

Order: Strigiformes. Family: Strigidae

Typical owls are small to large solitary nocturnal birds of prey. They have large forward-facing eyes and ears, a hawk-like beak, and a conspicuous circle of feathers around each eye called a facial disk. There are 195 species worldwide and 33 species which occur in India.

Frogmouths[തിരുത്തുക]

Order: Caprimulgiformes. Family: Podargidae

The frogmouths are a group of nocturnal birds related to the nightjars. They are named for their large flattened hooked bills and huge frog-like gape, which they use to take insects. There are 12 species worldwide and 2 species which occur in India.

Nightjars[തിരുത്തുക]

Order: Caprimulgiformes. Family: Caprimulgidae

Nightjars are medium-sized nocturnal birds with long wings, short legs and very short bills that usually nest on the ground. Most have small feet, of little use for walking, and long pointed wings. Their soft plumage is camouflaged to resemble bark or leaves. There are 86 species worldwide and 9 species which occur in India.

Large-tailed Nightjar

Treeswifts[തിരുത്തുക]

Crested Treeswift

Order: Apodiformes. Family: Hemiprocnidae

The treeswifts or crested swifts are aerial near passerine birds, closely related to the true swifts. They differ from the other swifts in that they have crests, long forked tails and softer plumage. There are 4 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Swifts[തിരുത്തുക]

Order: Apodiformes. Family: Apodidae

Swifts are small aerial birds, spending the majority of their lives flying. These birds have very short legs and never settle voluntarily on the ground, perching instead only on vertical surfaces. Many swifts have long swept-back wings that resemble a crescent or a boomerang. There are 98 species worldwide and 17 species which occur in India.

Young Common Swift

Trogons[തിരുത്തുക]

Order: Trogoniformes. Family: Trogonidae

The family Trogonidae includes trogons and quetzals. Found in tropical woodlands worldwide, they feed on insects and fruit, and their broad bills and weak legs reflect their diet and arboreal habits. Although their flight is fast, they are reluctant to fly any distance. Trogons have soft, often colourful, feathers with distinctive male and female plumage. There are 33 species worldwide and 3 species which occur in India.

Typical rollers[തിരുത്തുക]

European Roller

Order: Coraciiformes. Family: Coraciidae

Rollers resemble crows in size and build, but are more closely related to the kingfishers and bee-eaters. They share the colourful appearance of those groups with blues and browns predominating. The two inner front toes are connected, but the outer toe is not. There are 12 species worldwide and 3 species which occur in India.

Kingfishers[തിരുത്തുക]

Order: Coraciiformes. Family: Alcedinidae

Kingfishers are medium-sized birds with large heads, long pointed bills, short legs, and stubby tails. There are 93 species worldwide and 13 species which occur in India.

Common Kingfisher

Bee-eaters[തിരുത്തുക]

Green Bee-eater

Order: Coraciiformes. Family: Meropidae

The bee-eaters are a group of near passerine birds in the family Meropidae. Most species are found in Africa but others occur in southern Europe, Madagascar, Australia and New Guinea. They are characterised by richly coloured plumage, slender bodies and usually elongated central tail feathers. All are colorful and have long downturned bills and pointed wings, which give them a swallow-like appearance when seen from afar. There are 26 species worldwide and 6 species which occur in India.

Hoopoes[തിരുത്തുക]

Order: Coraciiformes. Family: Upupidae

Hoopoes have black, white and orangey-pink colouring with a large erectile crest on their head. There are 2 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Hornbills[തിരുത്തുക]

Indian Grey Hornbill

Order: Coraciiformes. Family: Bucerotidae

Hornbills are a group of birds whose bill is shaped like a cow's horn, but without a twist, sometimes with a casque on the upper mandible. Frequently, the bill is brightly coloured. There are 57 species worldwide and 10 species which occur in India.

Barbets[തിരുത്തുക]

Blue-throated Barbet

Order: Piciformes. Family: Megalaimidae

The barbets are plump birds, with short necks and large heads. They get their name from the bristles which fringe their heavy bills. Most species are brightly coloured. There are 84 species worldwide and 9 species which occur in India.

Honeyguides[തിരുത്തുക]

Order: Piciformes. Family: Indicatoridae

Honeyguides are among the few birds that feed on wax. They are named for the behaviour of the Greater Honeyguide which leads large animals to bees' nests and then feeds on the wax once the animal has broken the nest open to get at the honey. There are 17 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Woodpeckers and allies[തിരുത്തുക]

Order: Piciformes. Family: Picidae

Woodpeckers are small to medium sized birds with chisel like beaks, short legs, stiff tails and long tongues used for capturing insects. Some species have feet with two toes pointing forward, and two backward, while several species have only three toes. Many woodpeckers have the habit of tapping noisily on tree trunks with their beaks. There are 218 species worldwide and 33 species which occur in India.

Brown-capped Pygmy Woodpecker
Common Flameback

Broadbills[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Eurylaimidae

The broadbills are small, brightly coloured birds that feed on fruit and also take insects in flycatcher fashion, snapping their broad bills. Their habitat is canopies of wet forests. There are 15 species worldwide and 2 species which occur in India.

Pittas[തിരുത്തുക]

Hooded Pitta

Order: Passeriformes. Family: Pittidae

Pittas are medium-sized by passerine standards, and stocky, with fairly long, strong legs, short tails and stout bills. Many, but not all, are brightly coloured. They are spend the majority of their time on wet forest floors, eating snails, insects and similar invertebrate prey which they find there. There are 32 species worldwide and 5 species which occur in India.

Woodshrikes[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Tephrodornithidae

The woodshrikes are similar in build to the shrikes. There are 12 species worldwide and 2 species which occur in India.

 • Large Woodshrike Tephrodornis gularis
 • Malabar Woodshrike Tephrodornis sylvicola (Western Ghats race split by Rasmussen and Anderton, 2005)
 • Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus

Woodswallows[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Artamidae

The woodswallows are soft-plumaged, somber-coloured passerine birds. They are smooth, agile flyers with moderately large, semi-triangular wings. There are 11 species worldwide and 2 species which occur in India.

Ioras[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Aegithinidae

The ioras are bulbul-like birds of open forest or thorn scrub, but whereas that group tends to be drab in coloration, ioras are sexually dimorphic, with the males being brightly plumaged in yellows and greens. There are 4 species worldwide and 2 species which occur in India.

Cuckoo-shrikes[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Campephagidae

The cuckoo-shrikes are small to medium-sized passerine birds. They are predominantly greyish with white and black, although some species are brightly coloured. There are 82 species worldwide and 15 species which occur in India.

Whistlers and allies[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Pachycephalidae

The family Pachycephalidae includes the whistlers, shrike-thrushes, shrike-tits, pitohuis and Crested Bellbird. There are 57 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Shrikes[തിരുത്തുക]

Brown Shrike

Order: Passeriformes. Family: Laniidae Shrikes are passerine birds known for their habit of catching other birds and small animals and impaling the uneaten portions of their bodies on thorns. A typical shrike's beak is hooked, like a bird of prey. There are 31 species worldwide and 9 species which occur in India.

Old World orioles[തിരുത്തുക]

Indian Golden Oriole

Order: Passeriformes. Family: Oriolidae

The Old World Orioles are colourful passerine birds. They are not related to the New World orioles. There are 29 species worldwide and 5 species which occur in India.

Drongos[തിരുത്തുക]

Black Drongo

Order: Passeriformes. Family: Dicruridae

The drongos are mostly are black or dark grey in colour, sometimes with metallic tints. They have long forked tails, and some Asian species have elaborate tail decorations. They have short legs and sit very upright whilst perched, like a shrike. They flycatch or take prey from the ground. There are 24 species worldwide and 9 species which occur in India.

Fantails[തിരുത്തുക]

White-throated Fantail

Order: Passeriformes. Family: Rhipiduridae

The Fantails are small insectivorous birds which are specialist aerial feeders. There are 44 species worldwide and 4 species which occur in India.

Monarch flycatchers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Monarchidae

The monarch flycatchers are small to medium-sized insectivorous passerines, which hunt by flycatching. There are 99 species worldwide and 2 species which occur in India.

Crows, jays, ravens and magpies[തിരുത്തുക]

Green Magpie
House Crow

Order: Passeriformes. Family: Corvidae

The Corvidae family includes crows, ravens, jays, choughs, magpies, treepies, nutcrackers, and ground jays. Corvids are above average in size for the bird order Passeriformes. Some of the larger species show high levels of learning behaviour. There are 120 species worldwide and 22 species which occur in India.

Waxwings[തിരുത്തുക]

Bohemian Waxwing

Order: Passeriformes. Family: Bombycillidae

The waxwings are a group of passerine birds characterized by soft silky plumage and unique red tips to some of the wing feathers. In the Bohemian and Cedar Waxwings, these tips look like sealing wax, and give the group its name. These are arboreal birds of northern forests. They live on insects in summer and berries in winter. There are 3 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Grey Hypocolius[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Hypocoliidae

The Grey Hypocolius is a small Middle Eastern bird. They are mainly a uniform grey color, with males having a black triangular mask around the eyes, and with the shape and soft plumage of the waxwings.

Titmice[തിരുത്തുക]

Cinereous Tit
Coal Tit

Order: Passeriformes. Family: Paridae

The Paridae are mainly small stocky woodland species with short stout bills. Some have crests. They are adaptable birds, with a mixed diet including seeds and insects. There are species 59 worldwide and 14 species which occur in India.

Penduline tits[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Remizidae

The penduline tits are a group of small passerine birds, related to the true tits. They are insectivores. There are 13 species worldwide and 3 species which occur in India.

Larks[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Alaudidae

Larks are small terrestrial birds with often extravagant songs and display flights. Most larks are fairly dull in appearance. Their food is insects and seeds. There are 91 species worldwide and 22 species which occur in India.

Bengal Bushlark

Bulbuls[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Pycnonotidae

Bulbuls are medium-sized songbirds. Some are colourful with yellow, red or orange vents, cheeks, throat or supercilia, but most are drab, with uniform olive brown to black plumage. Some species have distinct crests.There are 130 species worldwide and 19 species which occur in India.

Swallows and martins[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Hirundinidae

The Hirundinidae family is a group of passerines characterized by their adaptation to aerial feeding. Their adaptations include a slender streamlined body, long pointed wings and short bills with wide gape. The feet are designed for perching rather than walking, and the front toes are partially joined at the base. There are 75 species worldwide and 15 species which occur in India.

Barn Swallow

Long-tailed tits[തിരുത്തുക]

Black-throated Tit

Order: Passeriformes. Family: Aegithalidae

Long-tailed tits are a group of small passerine birds with medium to long tails. They make woven bag nests in trees. Most eat a mixed diet that includes insects. There are 9 species worldwide and 4 species which occur in India.

Old World warblers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Sylviidae

The family Sylviidae is a group of small insectivorous passerine birds. The Sylviidae mainly occur as breeding species, as the common name implies, in Europe, Asia and, to a lesser extent Africa. Most are of generally undistinguished appearance, but many have distinctive songs. There are 291 species worldwide and 88 species which occur in India.

Blyth's Reed-warbler

Cisticolas and allies[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Cisticolidae

The Cisticolidae are warblers found mainly in warmer southern regions of the Old World. They are generally very small birds of drab brown or grey appearance found in open country such as grassland or scrub. There are 111 species worldwide and 16 species which occur in India.

Ashy Prinia

Babblers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Timaliidae

The babblers or timaliids are somewhat diverse in size and coloration, but are characterised by soft fluffy plumage. There are 270 species worldwide and 117 species which occur in India. India has the largest number of babblers of any country and this represents the largest bird family grouping in any country outside of South America.

Chestnut-tailed Minla

Parrotbills[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Paradoxornithidae

The parrotbills are a group of birds native to East and Southeast Asia, though feral populations are known from elsewhere. They are generally small, long-tailed birds which inhabit reedbeds and similar habitats. There are 20 species worldwide and 9 species which occur in India.

White-eyes[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Zosteropidae

The white-eyes are small and are mostly of undistinguished appearance, the plumage above being generally either some dull color like greenish olive, but some species have a white or bright yellow throat, breast or lower parts, and several have buff flanks. As their name suggests many species have a white ring around the eyes. There are 96 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Fairy-bluebirds[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Irenidae

The Fairy-bluebirds are bulbul-like birds of open forest or thorn scrub. The males are dark-blue and the females a duller green. There are 2 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Goldcrest[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Regulidae

The kinglets or crests are a small group of birds often included in the Old World warblers, but frequently given family status because they also resemble the titmice. There are 7 species worldwide and 1 species which occurs in India.

Wrens[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Troglodytidae

The wrens are mainly small and inconspicuous except for their loud songs. These birds have short wings and a thin down-turned bill. Several species often hold their tails upright. All are insectivorous. There are 80 species worldwide (of which all but one are New World species) and 1 species which occurs in India.

Nuthatches[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Sittidae

Nuthatches are small woodland birds. They have the unusual ability to climb down trees head first, unlike other birds which can only go upwards. Nuthatches have big heads, short tails and powerful bills and feet. There are 24 species worldwide and 7 species which occur in India.

Wallcreeper[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Tichodromidae

The Wallcreeper is a small bird with stunning crimson, grey and black plumage, related to the nuthatch family.

Treecreepers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Certhiidae

Treecreepers are small woodland birds, brown above and white below. They have thin pointed down-curved bills, which they use to extricate insects from bark. They have stiff tail feathers, like woodpeckers, which they use to support themselves on vertical trees. There are 6 species worldwide and 5 species which occur in India.

Starlings[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Sturnidae

Starlings are small to medium-sized passerine birds. Their flight is strong and direct, and they are very gregarious. Their preferred habitat is fairly open country. They eat insects and fruit. Plumage is typically dark with a metallic sheen. There are 125 species worldwide and 18 species which occur in India.

European Starling

Thrushes and allies[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Turdidae

The thrushes are a group of passerine birds that occur mainly in the Old World. They are plump, soft plumaged, small to medium-sized insectivores or sometimes omnivores, often feeding on the ground. Many have attractive songs. There are 335 species worldwide and 34 species which occur in India.

Blue-capped Rock Thrush

Old World flycatchers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Muscicapidae

Old World flycatchers are a large group of small passerine birds native to the Old World. They are mainly small arboreal insectivores. The appearance of these birds is very varied, but they mostly have weak songs and harsh calls. There 274 species worldwide and 89 species which occur in India.

Dippers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Cinclidae

Dippers are a group of perching birds whose habitat includes aquatic environments in the Americas, Europe, and Asia. They are named for their bobbing or dipping movements. There are 5 species worldwide and 2 species which occur in India.

Leafbirds[തിരുത്തുക]

Orange-bellied Leafbird

Order: Passeriformes. Family: Chloropseidae

The Leafbirds are small, bulbul-like birds. The males are brightly plumaged, usually in greens and yellows. There are 9 species worldwide and 4 species which occur in India.

Flowerpeckers[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Dicaeidae

The flowerpeckers are very small, stout, often brightly coloured birds, with short tails, short thick curved bills and tubular tongues. There are 44 species worldwide and 10 species which occur in India.

Sunbirds and spiderhunters[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Nectariniidae

The sunbirds and spiderhunters are very small passerine birds which feed largely on nectar, although they will also take insects, especially when feeding young. Flight is fast and direct on their short wings. Most species can take nectar by hovering like a hummingbird, but usually perch to feed. There are 131 species worldwide and 15 species which occur in India.

Crimson Sunbird

Sparrows[തിരുത്തുക]

Order: Passeriformes. Family: Passeridae

Sparrows are small passerine birds. In general, sparrows tend to be small, plump, brown or grey birds with short tails and short powerful beaks. Sparrows are seed-eaters, and they also consume small insects. There are 35 species worldwide and 12 species which occur in India.

House Sparrow

Weavers and allies[തിരുത്തുക]

Baya Weaver

Order: Passeriformes. Family: Ploceidae

The weavers are small passerine birds related to the finches. They are seed-eating birds with rounded conical bills. The males of many species are brightly coloured, usually in red or yellow and black, some species show variation in colour only in the breeding season. There are 116 species worldwide and 4 species which occur in India.

Waxbills and allies[തിരുത്തുക]

Black-headed Munia

Order: Passeriformes. Family: Estrildidae

The estrildid finches are small passerine birds of the Old World tropics and Australasia. They are gregarious and often colonial seed-eaters with short thick but pointed bills. They are all similar in structure and habits, but have a wide variation in plumage colours and pattern. There are 141 species worldwide and 9 species which occur in India.

Accentors[തിരുത്തുക]

Alpine Accentor

Order: Passeriformes. Family: Prunellidae

The accentors are in the only bird family, Prunellidae, which is completely endemic to the Palearctic. They are small, fairly drab species superficially similar to sparrows. There are 13 species worldwide and 8 species which occur in India.

Wagtails and pipits[തിരുത്തുക]

മഞ്ഞ വാലുകുലുക്കിപ്പക്ഷി

Order: Passeriformes. Family: Motacillidae

The Motacillidae are a family of small passerine birds with medium to long tails. They include the wagtails, longclaws and pipits. They are slender, ground feeding insectivores of open country. There are 54 species worldwide and 20 species which occur in India.

Buntings[തിരുത്തുക]

Yellowhammer

Order: Passeriformes. Family: Emberizidae

The emberizids are a large family of passerine birds. They are seed-eating birds with a distinctively shaped bill. In Europe, most species are named as buntings. In North America, most of the species in this family are known as Sparrows, but these birds are not closely related to the Old World sparrows which are in the family Passeridae. Many emberizid species have distinctive head patterns. There are species 275 worldwide and 18 species which occur in India.

Siskins, crossbills and allies[തിരുത്തുക]

Pink-browed Rosefinch

Order: Passeriformes. Family: Fringillidae

Finches are seed-eating passerine birds, that are small to moderately large and have a strong beak, usually conical and in some species very large. All have 12 tail feathers and 9 primaries. These birds have a bouncing flight with alternating bouts of flapping and gliding on closed wings, and most sing well. There are 137 species worldwide and 44 species which occur in India.

(The Black-headed Greenfinch Carduelis ambigua was included in older lists but Rasmussen and Anderton (2005) consider this as hypothetical)

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. Govt. of India. "National bird of India". National bird. Govt. of India. Retrieved 2 December 2007. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 2. Lewis, ES (1938). "Bewick's Swan (Cygnus bewickii Yarrell) near Delhi". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 40 (2): 333.
 3. Gaston, AJ; Pandey, S (1987). "Sighting of Rednecked Grebes (Podiceps grisegena) on the Pong Dam Lake, Himachal Pradesh". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 84 (3): 676–677.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 4. Mundkur, Taej; Pravez, Rishad (1989). "Sight record of Rednecked Grebe Podiceps griseigena near Rajkot, Gujarat". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 86 (3): 440.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 5. "International Crane Foundation - Siberian Crane". Archived from the original on 2008-11-14. Retrieved 2013-01-14.
 6. Holt, P (1999) Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus at Bharatpur, Rajasthan, India: a new species for the Indian subcontinent. Forktail 15:95 PDF Archived 2008-10-11 at the Wayback Machine.
 7. Jønsson, K.A., Bowie, R.C.K., Moyle, R.G., Irestedt, M., Christidis, L., Norman, J.A. & Fjeldså, J. (2010). "Phylogeny and biogeography of Oriolidae (Aves: Passeriformes)" (PDF). Ecography. 33: 232–241. doi:10.1111/j.1600-0587.2010.06167.x. Archived from the original (PDF) on 2021-10-19. Retrieved 2013-01-14.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 8. Packert, Martin; Jochen Martens, Siegfried Eck, Alexander A Nazarenko, Olga P. Valchuk, Bernd Petri, Michael Veith (2005) The great tit (Parus major) – a misclassified ring species. Biological Journal of the Linnean Society 86(2):153-174
 9. Rasmussen, P. C. & J. C.and Anderton 2005 introduce this split
 10. Silke Fregin, Martin Haase,Urban Olsson,Per Alström (2009). "Multi-locus phylogeny of the family Acrocephalidae (Aves: Passeriformes) – The traditional taxonomy overthrown". Molecular Phylogenetics and Evolution. 52 (3): 866–878. doi:10.1016/j.ympev.2009.04.006. PMID 19393746.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 11. Sangha, H. S., Naoroji, R. & Sharma, M. 2007. The Crested Tit-warbler Leptopoecile elegans in north-west Arunachal Pradesh. An addition to the Indian avifauna. Indian Birds 3 (1): 23–25. [1][പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 12. Athreya, R. 2006. A new species of Liocichla (Aves: Timaliidae) from Eaglenest Wildlife Sanctuary, Arunachal Pradesh, India. Indian Birds 2(4): 82-94. [2] Archived 2007-03-16 at the Wayback Machine.
 13. Tietze, Dieter Thomas; Martens, Jochen & Sun, Yue-Hua (2006): Molecular phylogeny of treecreepers (Certhia) detects hidden diversity. Ibis 148(3): 477-488 doi:10.1111/j.1474-919X.2006.00547.x (HTML abstract)
 14. Tietze, Dieter Thomas (2008). "Evolutionary history of treecreeper vocalisations(Aves: Certhia)". Organisms, Diversity & Evolution. 8 (4): 305–324. doi:10.1016/j.ode.2008.05.001. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Lovette, I., McCleery, B., Talaba, A., & Rubenstein, D. (2008). "A complete species-level molecular phylogeny for the "Eurasian" starlings (Sturnidae: Sturnus, Acridotheres, and allies): Recent diversification in a highly social and dispersive avian group.". Molecular Phylogenetics & Evolution 47 (1): 251-260. doi:10.1016/j.ympev.2008.01.020.

അവലംബം[തിരുത്തുക]