ഫലകം:Cite journal

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]
Citation Style 1 templates
{{Cite arXiv}} arXiv preprint
{{Cite AV media}} audio and visual
{{Cite AV media notes}} audio and visual liner notes
{{Cite book}} books
{{Cite conference}} conference papers
{{Cite DVD notes}} DVD liner notes
{{Cite encyclopedia}} edited collections
{{Cite episode}} radio or television episodes
{{Cite interview}} interviews
{{Cite journal}} magazines, journals, academic papers
{{Cite mailing list}} public mailing lists
{{Cite map}} maps
{{Cite news}} news articles
{{Cite newsgroup}} online newsgroups
{{Cite podcast}} audio or video podcast
{{Cite press release}} press releases
{{Cite report}} reports
{{Cite serial}} audio or video serials
{{Cite sign}} signs, plaques
{{Cite speech}} speeches
{{Cite techreport}} technical reports
{{Cite thesis}} theses
{{Cite web}} web sources

This Citation Style 1 template is used to create citations for articles in magazines, journals, newsletters, and for academic papers.

Usage[തിരുത്തുക]

Copy a blank version to use. All parameter names must be in lowercase. Use the "|" (pipe) character between each parameter. Delete unused parameters to avoid clutter in the edit window. Some samples may include the current date. If the date is not current, then purge the page.

Most commonly used parameters in horizontal format
To cite a professional or scientific journal—Day Month Year

{{cite journal |last= |first= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |publisher= |volume= |issue= |pages= |doi= |accessdate=18 ഏപ്രിൽ 2015}}

To cite a professional or scientific journal—Month Day, Year

{{cite journal |last= |first= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |publisher= |volume= |issue= |pages= |doi= |accessdate=ഏപ്രിൽ 18, 2015}}

Vancouver system author style for a scientific journal—Year

{{cite journal |author= |year= |title= |url= |journal= |publisher= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= }}

or

{{cite journal |last= |first= |last2= |first2= |year= |title= |url= |journal= |publisher= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= | authorformat=vanc | author-separator=, | author-name-separator= }}

Vancouver system author style for a scientific journal—Day, Month, Year

{{cite journal |author= |date= |title= |url= |journal= |publisher= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= }}

or

{{cite journal |last= |first= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |publisher= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= | authorformat=vanc | author-separator=, | author-name-separator= }}

To cite a magazine article with a credited author

{{cite journal |last= |first= |date= |title= |url= |journal= |location= |publisher= |accessdate= }}

To cite a magazine article with no credited author

{{cite journal |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |title= |url= |journal= |location= |publisher= |date= |accessdate= }}

To cite an online magazine article that has been archived

{{cite journal |last= |first= |date= |title= |url= |deadurl= |journal= |location= |publisher= |archiveurl= |archivedate= |accessdate= }}

To cite a magazine article written in a foreign language

{{cite journal |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |journal= |location= |publisher= |accessdate= }}

To cite and quote an archived, two-author, foreign language magazine article re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription

{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |deadurl= |format= |language= |journal= |location= |publisher= |archiveurl= |archivedate= |accessdate= |via= |subscription= |quote= }}

Full parameter set in horizontal format
{{cite journal |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |last3= |first3= |authorlink3= |last4= |first4= |authorlink4= |last5= |first5= |authorlink5= |display-authors= |author-mask= |author-name-separator= |author-separator= |lastauthoramp= |date= |year= |origyear= |chapter= |chapterurl= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |others= |title= |script-title= |trans-title= |url= |deadurl= |format= |department= |journal= |type= |series= |language= |edition= |location= |publisher= |publication-date= |volume= |issue= |page= |pages= |at= |nopp= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archiveurl= |archivedate= |accessdate= |via= |registration= |subscription= |layurl= |laysource= |laydate= |quote= |separator= |postscript= |ref= }}
Most commonly used parameters in vertical format
To cite a professional or scientific journal
{{cite journal
| last    = 
| first   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| publisher = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| accessdate =
}}
Vancouver system author style for a scientific journal
{{cite journal
| last         = 
| first         = 
| last2         = 
| first2        = 
| date         = 
| title         = 
| url          = 
| journal        = 
| publisher       = 
| volume        = 
| issue         = 
| pages         = 
| doi          = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| authorformat     = vanc 
| author-separator   = , 
| author-name-separator = &#32; }}

or

{{cite journal
| author  = 
| date   = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| publisher = 
| volume  = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid   =
}}
To cite a magazine article with a credited author
{{cite journal
| last    = 
| first   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| location  = 
| publisher = 
| accessdate =
}}
To cite a magazine article with no credited author
{{cite journal
| author   =<!--Staff writer(s); no by-line.--> 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| location  = 
| publisher = 
| date    = 
| accessdate = 
}}
To cite an online magazine article that has been archived
{{cite journal
| last     = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| url     = 
| deadurl   = 
| journal   = 
| location  = 
| publisher  = 
| archiveurl = 
| archivedate = 
| accessdate = 
}}
To cite a magazine article written in a foreign language
{{cite journal
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| language  = 
| journal   = 
| location  = 
| publisher  = 
| accessdate = 
}}
To cite and quote an archived, two-author, foreign language magazine article re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription
{{cite journal
| last1    = 
| first1    = 
| last2    = 
| first2    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| deadurl   = 
| format    = 
| language   = 
| journal   = 
| location   = 
| publisher  = 
| archiveurl  = 
| archivedate = 
| accessdate  = 
| via     = 
| subscription = 
| quote    = 
}}
Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite journal
| last1         = 
| first1        = 
| authorlink1      = 
| last2         = 
| first2        = 
| authorlink2      = 
| last3         = 
| first3        = 
| authorlink3      = 
| last4         = 
| first4        = 
| authorlink4      = 
| last5         = 
| first5        = 
| authorlink5      = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| author-name-separator = 
| author-separator   = 
| lastauthoramp     = 
| date         = 
| year         = 
| origyear       = 
| chapter        = 
| chapterurl      = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| displayeditors    = 
| others        = 
| title         = 
| script-title     = 
| trans-title      = 
| url          = 
| deadurl        = 
| format        = 
| department      = 
| journal        = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-date   = 
| volume        = 
| issue         = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| nopp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| doi          = 
| doi-broken-date    = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| osti         = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| archiveurl      = 
| archivedate      = 
| accessdate      = 
| via          = 
| registration     = 
| subscription     = 
| layurl        = 
| laysource       = 
| laydate        = 
| quote         = 
| separator       = 
| postscript      = 
| ref          =
}}
 
 
 last1
 
 last1
 last2
 
 last2
 last3
 
 last3
 last4
 
 last4
 last5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 chapter
 
 
 
 editor1-last
 editor2-last
 
 editor2-last
 editor3-last
 
 editor3-last
 editor4-last
 
 editor4-last
 editor5-last
 
 
 
 
 
 title or script-title
 title or script-title
 archiveurl
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 url
 archiveurl
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column it is a prerequisite for the field to the left.

Examples[തിരുത്തുക]

Formal citation

{{cite journal |last=Smith |first=Joseph III |date=October 1879 |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |page=289}}

Displays as:
 • Smith, Joseph III (October 1879). "Last Testimony of Sister Emma". The Saints' Herald 26: 289. 
Vancouver style (common in biomedicine); see Citation Style Vancouver for specific templates

{{cite journal |author=Bannen R, Suresh V, Phillips GJ, Wright S, Mitchell J |year=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–43 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523 }}

or

{{cite journal |last=Bannen |first=RM |last2=Suresh |first2=V |last3=Phillips |first3=GN Jr |last4=Wright |first4=SJ |last5=Mitchell |first5=JC |year=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–43 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523 |authorformat=vanc | author-separator=, | author-name-separator= }}

Displays as:
Include URL link to free-article, pre-print or abstract.

{{cite journal |last=Aries |first=Myriam B. C. |last2=Newsham |first2=Guy R. |lastauthoramp=yes |year=2008 |title=Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |url=http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |format=PDF |journal=Energy Policy |volume=36 |issue=6 |pages=1858–1866 |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |accessdate=October 18, 2013}}

Displays as:
Specify the DOI to provide a permanent link. Also give the PMID abstract for medical articles, and the URL if the article is free. PubMed Central free full-text repository links may also be supplied and will link the title if the URL is not specified, else as an additional linked PMC value.

{{cite journal |last=Viollet |first=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F.P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |url=http://www.jci.org/articles/view/16567 |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592 |accessdate=2012-11-17}}

Displays as:

Whereas if the URL had not been specified, then the title is linked to the PMC link, which is repeated: {{cite journal |last=Viollet |first=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F.P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the doi link is broken, then use of doi-broken-date unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "Category:Pages with DOIs broken since YYYY": {{cite journal |last=Viollet |first=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F.P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |doi=10.1172/JCI16567 |doi-broken-date=June 18, 2008 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:
If the article is in a foreign language, and the original title is unknown

Enclose the translated title in square brackets and use |title=.

 • {{cite journal |last=Huang |first=Y. |last2=Lu |first2=J. |last3=Shen |first3=Y. |last4=Lu |first4=J. |lastauthoramp=yes |date=March 1999 |title=[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats] |journal=Wei Sheng Yan Jiu |language=Chinese |volume=28 |issue=2 |pages=115–6 |pmid=11938998}}
Displays as:
Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y. & Lu, J. (March 1999). "[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats]". Wei Sheng Yan Jiu (ഭാഷ: Chinese) 28 (2): 115–6. PMID 11938998. 
Other examples

{{cite journal |last=Smith |first=Joseph III |authorlink=Joseph Smith |date=October 1879 |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |page=289}}

Displays as:
 • Smith, Joseph III (October 1879). "Last Testimony of Sister Emma". The Saints' Herald 26: 289. 

{{cite journal |last=Woodin |first=W. Hugh |year=2001 |title=The Continuum Hypothesis, Part I |url=http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf |format=PDF |journal=Notices of the AMS |location=Providence, Rhode Island, United States |publisher=American Mathematical Society |volume=48 |issue=6 |pages=567–576 |issn=1088-9477 |oclc=34550461}}

Displays as:

{{cite journal |title=Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc |journal=Videodisc/Videotex |volume=2 |issue=3 |page=175 |year=1982}}

Displays as:
 • "Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc". Videodisc/Videotex 2 (3): 175. 1982. 

Parameters[തിരുത്തുക]

Syntax[തിരുത്തുക]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

By default, sets of fields are terminated with a period (.). This can be an issue when the last field uses an abbreviation or initial that ends with a period, as then two periods will display (..). The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.

COinS[തിരുത്തുക]

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

 • Use |date=27 September 2007 not |date=27 September 2007 (print version 25 September)

Use of templates within the citation template, is generally discouraged because many of these templates will add extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata. Also, HTML entities, for example &nbsp;, &ndash;, etc, should not be used in parameters that contribute to the metadata. Do not include Wiki markup '' (italic font) or ''' (bold font) because these markup characters will contaminate the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=, |version=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the named identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

Deprecated[തിരുത്തുക]

The following parameters are deprecated. Their use will place the page into Category:Pages containing cite templates with deprecated parameters:

 • day · month: Use date to include the day, month and year.
 • coauthor · coauthors: Use last# / first# or author or authors

Description[തിരുത്തുക]

Authors[തിരുത്തുക]

 • last: Surname of author. Do not wikilink—use authorlink instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use last to include the same format as the source. Aliases: last1, author, authors, author1.
  • first: Given or first names of author, including title(s); for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use authorlink instead. Aliases: first1. Requires last; first name will not display if last is empty.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through lastn, firstn where n is any consecutive number for an unlimited number of authors (each firstn requires a corresponding lastn). By default, if nine authors are defined, then only eight will show and "et al." will show in place of the last author. See the display parameters to change. Aliases: author1 through authorn.
 • authorlink: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: authorlink1, author-link, author1-link, author1link.
 • OR: for multiple authors, use authorlink1 through authorlinkn. Aliases: author1-link through authorn-link.
 • coauthors: (deprecated) Names of coauthors. Requires author, authors, or lastn Include coauthors in author or authors or use separate authorn or lastn/firstn to list coauthors.
 • others: To record other contributors to the work, such as Illustrated by John Smith or Translated by John Smith.
When using shortened footnotes or parenthetical referencing styles with templates, do not use multiple names in one field or else the anchor will not match the inline link.

Date[തിരുത്തുക]

 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, season and year, year). Use same format as other publication dates in the citations.[date 1] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more] Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher. For acceptable date formats, see Help:Citation Style 1#Dates.
For approximate year, precede with "c. ", like this: |date=c. 1900; for no date, add as |date=n.d.
 • OR:
  • year: Year of source being referenced. Required with some types of {{sfn}} citations;[more] otherwise use date.
  • month: (deprecated) Name of the month or season of publication. Use date instead.
 • origyear: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |origyear=First published 1859 or |origyear=Composed 1904.
 1. Publication dates in references within an article should all have the same format. This may be a different format from that used for archive and access dates. See: MOS:DATEUNIFY.

Editors[തിരുത്തുക]

 • editor-last: Surname of editor. Do not wikilink—use editor-link instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use editor-last to include the same format as the source. Aliases: editor1-last, editor, editors, editorn.
  • editor-first: Given or first names of editor, including title(s); example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use editor-link instead. Aliases: editor1-first.
  • OR: for multiple editors, use editor1-last, editor1-first through editorn-last, editorn-first.
 • editor-link: Title of existing Wikipedia article about the editor—not the editor's website; do not wikilink. Aliases: editor1-link.
 • OR: for multiple editors, use editor1-link through editorn-link.
Display:
If authors: Authors are first, followed by the included work, then "In" and the editors, then the main work.
If no authors: Editors appear before the included work; a single editor is followed by "ed."; multiple editors are followed by "eds."; exactly four editors will show three editors followed by "et al., eds." unless display-editors is used.

Title[തിരുത്തുക]

 • title: Title of source. Can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes. If script-title is defined, title holds romanized transliteration of title in script-title.
  • script-title: Original title for languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Hebrew, Japanese, etc); not italicized, follows italicized transliteration defined in title. May be prefixed with an ISO 639-1 two-character code to help browsers properly display the script:
   ... |title=Tōkyō tawā |script-title=ja:東京タワー |trans-title=Tokyo Tower ...
  • trans-title: English translation of the title if the source cited is in a foreign language. Displays in square brackets after title; if url is defined, then trans-title is included in the link. Use of the language parameter is recommended.
Titles containing certain characters will display and link incorrectly unless those characters are encoded.
newline [ ] |
space &#91; &#93; &#124;
 • When the title you are citing contains quotations marks or apostrophes at the beginning, end or both, you can use &thinsp; to place a separation between that punctuation and the quotation marks this template automatically provides around the title, to avoid a non-ideal display such as '''.
 • For example instead of title='name' which will display on many browsers with the quotation marks surrounding it as '''name''', use |title=&thinsp;'name'&thinsp;, which will display as " 'name' ".
 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name or ISO 639-1 code; use of language names or language codes recognized by Wikimedia adds the page to the appropriate subcategory of Category:CS1 foreign language sources; do not use templates.

URL[തിരുത്തുക]

 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Remove spurious tracking parameters from URLs, e.g. #ixzz2rBr3aO94 or ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=.... Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: WP:PAGELINKS.
  • accessdate: Full date when the contents pointed to by url was last verified to support the text in the article; do not wikilink; requires url; use the same format as other access and archive dates in the citations.[date 1] Not required for linked documents that do not change. For example, accessdate is not required for links to copies of published research papers accessed via DOI or a published book, but is required for links to news articles on commercial sites (these are changed from time to time, even if also published in a physical media). Note that accessdate is the date that the URL was checked to not only be working, but to support the assertion being cited (which the current version of the page may not do). Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and Internet Archive (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate and url.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations. This does not necessarily have to be the same format that was used for citing publication dates.[date 1] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but pre-emptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.
URLs must begin with a supported URI scheme. http:// and https:// will be supported by all browsers; however, ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: and news: will require a plug-in or an external application and should normally be avoided. IPv6 host-names are currently not supported.
If URLs in citation template parameters contain certain characters, then they will not display and link correctly. Those characters need to be percent-encoded. For example, a space must be replaced by %20. To encode the URL, replace the following characters with:
sp " ' < > [ ] { | }
 %20  %22  %27  %3c  %3e  %5b  %5d  %7b  %7c  %7d
Single apostrophes do not need to be encoded; however, unencoded multiples will be parsed as italic or bold markup. Single curly closing braces also do not need to be encoded; however, an unencoded pair will be parsed as the double closing braces for the template transclusion.
 1. 1.0 1.1 Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.

Periodical[തിരുത്തുക]

 • work: Name of the source periodical; may be wikilinked if relevant. Displays in italics. Aliases: journal, newspaper, magazine, periodical.
  • issue: When the publication is one of a series that is published periodically. Alias: number.
  • department: Regular department within the periodical. Displays after title and is in plain text.
When set, work changes the formatting of other parameters:
title is not italicized and is enclosed in quotes.
chapter is italicized and is not enclosed in quotes.
location and publisher are enclosed in parentheses.
page and pages do not show p. or pp.
edition does not display.
type does not display.

Publisher[തിരുത്തുക]

 • publisher: Name of publisher; may be wikilinked if relevant. The publisher is the company that publishes the work being cited. Do not use the publisher parameter for the name of a work (e.g., a book, encyclopedia, newspaper, magazine, journal, website). Not normally used for periodicals. Corporate designations such as "Ltd", "Inc" or "GmbH" are not usually included. Omit where the publisher's name is substantially the same as the name of the work (for example, The New York Times Co. publishes The New York Times newspaper, so there is no reason to name the publisher). Displays after title; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
 • place: Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location; examples: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • publication-place: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • publication-date: Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.
 • via: Name of the content deliverer (if different from publisher) that presents the source in a format other than the original (e.g. NewsBank); or when the URL provided does not make clear the identity of the deliverer; or where no URL or DOI is available (EBSCO); or if the deliverer requests attribution; or as suggested in WP:The Wikipedia Library (e.g. Credo, HighBeam). |via= permits adding a level of detail to "say where you found it" within the syntax of the citation template. |via= is not intended to replace |publisher=. See also |registration= and |subscription=.

Edition, series, volume[തിരുത്തുക]

 • edition: When the publication has more than one edition; for example: "2nd", "Revised" etc. Displays " ed." after this field, so |edition=2nd produces "2nd ed." Does not display if a periodical field is defined.
 • series or version: When the source is part of a series, such as a book series or a journal where the issue numbering has restarted.
 • volume: For one publication published in several volumes. Displays after the title and series fields; volumes of four characters or less display in bold.

In-source locations[തിരുത്തുക]

 • page: The number of a single page in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Displays preceded by p. unless |nopp=y or work is defined.
 • OR: pages: A range of pages in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Separate using an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded by pp. unless |nopp=y or work is defined. Hyphens are automatically converted to en dashes; if hyphens are appropriate, for example: pp. 3-1–3-15, use |at=.
  • nopp: Set to y to suppress the p. or pp. notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=. Use only one of |page=, |pages=, or |at=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.

Identifiers[തിരുത്തുക]

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier. In general, the parameters should include only the variable part of the identifier, e.g. rfc=822 or pmc=345678.

 • arxiv: arXiv identifier; for example: arxiv=hep-th/9205027 (before April 2007) or arxiv=0706.0001 (since April 2007). Do not include extraneous file extensions like ".pdf" or ".html".
 • asin: Amazon Standard Identification Number; if first character of asin value is a digit, use isbn.
  • asin-tld: ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US; valid values: au, br, ca, cn, co.jp, co.uk, de, es, fr, it, mx
 • bibcode: Bibcode; used by a number of astronomical data systems; for example: 1974AJ.....79..819H
 • doi: Digital object identifier; for example: 10.1038/news070508-7. It is checked to ensure it begins with (10.).
  • doi_brokendate: Date the DOI was found to be non-working at http://dx.doi.org. Use the same format as other dates in the article.
 • isbn: International Standard Book Number; for example: 978-0-8126-9593-9. (See: Wikipedia:ISBN and ISBN). Dashes in the ISBN are optional, but preferred. Use the ISBN actually printed on or in the book. Use the 13-digit ISBN – beginning with 978 or 979 – when it is available. If only a 10-digit ISBN is printed on or in the book, use it. ISBNs can be found on the page with the publisher's information – usually the back of the title page – or beneath the barcode as a number beginning with 978 or 979 (barcodes beginning with any other numbers are not ISBNs). For sources with the older 9-digit SBN system, prefix the number with a zero; thus, SBN 902888-45-5 should be entered as |isbn=0-902888-45-5. Do not convert a 10-digit ISBN to 13-digit by just adding the 978 prefix; the last digit is a calculated check digit and just making changes to the numbers will make the ISBN invalid. This parameter should hold only the ISBN without any additional characters. It is checked for length, invalid characters – anything other than numbers, spaces, and hyphens, with "X" permitted as the last character in a 10-digit ISBN – and the proper check digit. Alias: ISBN
 • issn: International Standard Serial Number; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.
 • jfm: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik
 • jstor: JSTOR abstract; for example: "jstor=3793107" will generate JSTOR 3793107.
 • lccn: Library of Congress Control Number. When present, alphabetic prefix characters are to be lower case.
 • mr: Mathematical Reviews
 • oclc: OCLC
 • ol: Open Library identifier; do not include "OL" in the value.
 • osti: Office of Scientific and Technical Information
 • pmc: PubMed Central; use article number for full-text free repository of a journal article. E.g. pmc=345678. Do not include "PMC" in the value. See also |pmid= below; these are two different identifiers.
  • embargo: Date that pmc goes live; if this date is in the future, then pmc is not linked until that date.
 • pmid: PubMed; use unique identifier. See also |pmc= above; these are two different identifiers.
 • rfc: Request for Comments
 • ssrn: Social Science Research Network
 • zbl: Zentralblatt MATH

Subscription or registration required[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: WP:PAYWALL

These parameters add a link note to the end of the citation:

 • registration: For online sources that require registration, set |registration=yes; superseded by subscription if both are set.
 • subscription: For online sources that require a subscription, set |subscription=yes; supersedes registration if both are set.

Lay summary[തിരുത്തുക]

 • layurl: URL link to a non-technical summary or review of the source; the URL title is set to "Lay summary". Aliases: laysummary.
  • laysource: Name of the source of the laysummary. Displays in italics and preceded by an endash.
  • laydate: Date of the summary. Displays in parentheses.

Quote[തിരുത്തുക]

 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.

Anchor[തിരുത്തുക]

Display options[തിരുത്തുക]

 • author-mask: Replaces the name of the first author with em dashes or text. Set author-mask to a numeric value n to set the dash n em spaces wide; set author-mask to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, "with". You must still include the values for all authors for metadata purposes. Primarily intended for use with bibliographies or bibliography styles where multiple works by a single author are listed sequentially such as Shortened footnotes. Do not use in a list generated by {{reflist}}, <references /> or similar as there is no control of the order in which references are displayed.
 • author-name-separator: Controls the separator between last and first names; defaults to a comma and space (, ); if the parameter is present, but blank, separator punctuation is set to the default; a space must be encoded as &#32;.
 • author-separator: Controls the separator between authors; defaults to a semicolon and space (; ); if the parameter is present, but blank, separator punctuation is set to the default; a space must be encoded as &#32;.
 • display-authors: Controls the number of author names that are displayed when a citation is published. To change the displayed number of authors, set display-authors to the desired number. For example, |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation. By default, all authors are displayed except when there are nine authors, then the author list in the citation is truncated to eight authors, followed by "et al." This exception mimics the older version of the template for compatibility. If a citation contains nine author names and one wishes all nine author names to display, "et al." may be suppressed by setting |display-authors=9. Aliases: displayauthors.
 • display-editors: Controls the number of editor names that are displayed when a citation is published. To change the displayed number of editors, set display-editors to the desired number. For example, |display-editors=2 will display only the first two editors in a citation. By default, all editors are displayed except when there are four editors, then the editor list in the citation is truncated to three editors, followed by "et al." This exception mimics the older version of the template for compatibility. If a citation contains four editor names and one wishes all four editor names to display, "et al." may be suppressed by setting |display-editors=4. Aliases: displayeditors.
 • lastauthoramp: Switches the separator between the last two names of the author list to space ampersand space ( & ) when set to any value. Example: |lastauthoramp=yes
 • postscript: Controls the closing punctuation for a citation; defaults to a period (.); for no terminating punctuation, specify |postscript=none – leaving |postscript= empty is the same as omitting it, but is ambiguous. Ignored if quote is defined.
 • separator: Controls the punctuation used to separate lists of authors, editors, etc. Defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, separator punctuation is set to the default; a space must be encoded as &#32;.

Notes[തിരുത്തുക]

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a doi, pmid etc. is always preferable to including it as a url parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable, but not necessarily openly accessible.

Template data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

Cite journal

This template formats a citation to an article in a magazine or journal, using the provided source information (e.g. journal name, author, title, issue, URL) and various formatting options.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ
ചരം വിവരണം തരം സ്വതേ Auto value സ്ഥിതി
URL urlURL The URL of the online location where the text of the publication can be found string ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Title title The title of the article; can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes. string ശൂന്യം empty ആവശ്യമാണ്
Last name lastauthorauthor1authorslast1 The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors unknown ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
First name firstfirst1 Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors unknown ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Author link authorlink Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last2author2 The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first2 Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink2author2-link Title of existing Wikipedia article about the second author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Source date date Full date of the source; do not wikilink string ശൂന്യം empty ആവശ്യമാണ്
Journal journal Name of the source journal; may be wikilinked; displays in italics; alias of 'work' string ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Publisher publisher Name of the publisher; displays after title string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
URL access date accessdate The full date when the original URL was accessed; do not wikilink string ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Issue issue Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
DOI doi Digital Object Identifier; begins with '10.' string ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
DOI broken date doi-broken-date The date that the DOI was determined to be broken string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Others others Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Year of publication year Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month or season is also known string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Original year origyear Original year of publication; provide specifics string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Editor last name editor-last The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors' unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Editor first name editor-first Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first' unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Editor link editor-link Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link' wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Series series Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal; alias of 'version' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Department department Department within the periodical string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Location of publication location Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Place of publication publication-place Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Publication date publication-date Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Edition edition When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Volume volume For one publication published in several volumes string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Page page Page in the source that supports the content; displays after 'p.' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Pages pages Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
No pp nopp Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover') string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
At at May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Language language The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Script title script-title For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Hebrew, Japanese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:... string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Translated title trans-title An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Type type Additional information about the media type of the source; format in sentence case string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Format format Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
arXiv identifier arxiv An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
AZIN asin Amazon Standard Identification Number; 10 characters string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
AZIN TLD asin-tld ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Bibcode bibcode Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ISBN isbn International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
ISSN issn International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
jfm code jfm Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
JSTOR jstor JSTOR identifier string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
LCCN lccn Library of Congress Control Number string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
MR mr Mathematical Reviews identifier string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
OCLC oclc Online Computer Library Center number string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
OL ol Open Library identifier string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
OSTI osti Office of Scientific and Technical Information identifier string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
PMC pmc PubMed Center article number string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
PMID pmid PubMed Unique Identifier string ശൂന്യം empty നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
RFC rfc Request for Comments number string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
SSRN ssrn Social Science Research Network string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Zbl zbl Zentralblatt MATH journal identifier string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
id id A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Archive URL archiveurl The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Archive date archivedate Date when the original URL was archived; do not wikilink string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Dead URL deadurl If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Quote quote Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Ref ref An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Separator separator The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark string . empty ഐച്ഛികം
Postscript postscript The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined string . empty ഐച്ഛികം
Lay URL layurl URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Lay source laysource Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Lay date laydate Date of the summary; displays in parentheses string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last3author3 The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first3 Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink3author3-link Title of existing Wikipedia article about the third author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last4author4 The surname of the forth author; don't wikilink, use 'authorlink4'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first4 Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink4author4-link Title of existing Wikipedia article about the forth author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last5author5 The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first5 Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink5author5-link Title of existing Wikipedia article about the sixth author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last6author6 The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first6author6-link Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink6 Title of existing Wikipedia article about the sixth author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last7author7 The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first7 Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink7author7-link Title of existing Wikipedia article about the seventh author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last8author8 The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first8 Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink8author8-link Title of existing Wikipedia article about the eighth author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Last name last9author9 The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
First name first9 Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink. unknown ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author link authorlink9author9-link Title of existing Wikipedia article about the ninth author. wiki-page-name ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author mask author-mask Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Author name separator author-name-separator Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark string , empty ഐച്ഛികം
Author separator author-separator Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark string ; empty ഐച്ഛികം
Display authors display-authorsdisplayauthors number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed; number 8 empty ഐച്ഛികം
Last author ampersand lastauthoramp When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space' string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം
Subscription subscription If the reference requires a subscription, type 'yes' to notify the reader. string ശൂന്യം empty ഐച്ഛികം

Alternate usages[തിരുത്തുക]

If the work has any of the following identifiers, then one of these specific templates may be used:

However, because these templates can be user-filled, they are prone to user error, and they generate a style that may not be compatible with other citations in the article (see WP:CITEVAR), so using the full cite journal template may be preferable, depending on the content area. For medical articles, this citation-filling template can be used to generate a cite journal template from a PubMed identified (PMID).

See also[തിരുത്തുക]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_journal&oldid=1900673" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്