ഫലകം:Cite AV media notes

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
Citation Style 1 templates
{{Cite arXiv}}arXiv preprints
{{Cite AV media}}audio and visual
{{Cite AV media notes}}audio and visual liner notes
{{Cite bioRxiv}}bioRxiv preprints
{{Cite book}}books
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or television episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}academic journals and papers
{{Cite magazine}}magazines, periodicals
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}podcasts
{{Cite press release}}press releases
{{Cite report}}reports
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources not covered by the above
See also:

This Citation Style 1 template is used to create citations for print liner notes from albums, DVDs, CDs and similar audio-visual media. When citing the contents of the media, commentary, featurettes, etc., use {{Cite AV media}}.

Usage[തിരുത്തുക]

Copy a blank version to use. Almost all parameter names are supported only in lower case (some initialisms, such as |isbn= have upper-case aliases like |ISBN=, which are acceptable for use). Use the "|" (pipe) character between each parameter. Unused parameters may be deleted to avoid clutter in the edit window. Some samples on this documentation page may include the current date. If the date is not current, then purge the page.


Full parameter set in horizontal format
{{Cite AV media notes |title= |title-link= |others= |year= |chapter= |url= |access-date= |first= |last= |author-link= |first2= |last2= |author-link2= |page= |pages= |type= |publisher= |id= |location= |ref=}}
Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{Cite AV media notes
| title    =
| title-link =
| others   =
| year    =
| chapter   =
| url     =
| last    =
| first    =
| author-link =
| first2   =
| last2    =
| author-link2 =
| page    =
| pages    =
| at     =
| type    =
| publisher  =
| id     =
| location  =
| ref     =
}}
 
 
 
title
 
 
 
 
last
last
last2
last
last2
 
 
 
 
 
 
publisher
 
 
 
 Title of the notes; not necessarily the same as the title of the media
 Title of Wikipedia article about the media
 Artist, producers, etc.
 
 Titled chapter or section of the notes
 
 Author(s) of the notes
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liner notes, booklet, etc.; defaults to Media notes
 
 Publisher's identifier
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column, it is a prerequisite for the field to the left.

Examples[തിരുത്തുക]

General[തിരുത്തുക]

 • {{Cite AV media notes |title=Album Title |others=[[Artist]] |year=2021 |url=http://www.wikipedia.org |first=First |last=Last |page=1 |type=Type |publisher=Publisher |id=Publisher ID |location=Location}}
Last, First (2021). Album Title (Type). Artist. Location: Publisher. p. 1. Publisher ID.
 • {{Cite AV media notes |title=Album Title |title-link=Album Title |others=[[Artist]] |year=2021 |url=http://www.wikipedia.org |first=First |last=Last |page=1 |type=Type |publisher=Publisher |id=Publisher ID |location=Location}}
Last, First (2021). Album Title (Type). Artist. Location: Publisher. p. 1. Publisher ID.

Basic[തിരുത്തുക]

 • {{Cite AV media notes |title=New Moon |title-link=New Moon (Elliott Smith album) |others=[[Elliott Smith]] |year=2007 |first=John |last=Doe |page=4 |type=booklet |publisher=[[Kill Rock Stars]] |id=KRS455 |location=Olympia, Washington}}
Doe, John (2007). New Moon (booklet). Elliott Smith. Olympia, Washington: Kill Rock Stars. p. 4. KRS455.

With author[തിരുത്തുക]

 • {{Cite AV media notes |title=Anthology 1 |title-link=Anthology 1 |others=[[The Beatles]] |year=1994 |first=Mark |last=Lewisohn |authorlink=Mark Lewisohn |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark (1994). Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. p. 2. 34448.

With chapter[തിരുത്തുക]

 • {{Cite AV media notes |title=Anthology 1 |title-link=Anthology 1 |others=[[The Beatles]] |year=1994 |chapter=Making Anthology 1 |chapter-url=http://www.wikipedia.org |first=Mark |last=Lewisohn |authorlink=Mark Lewisohn |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark (1994). "Making Anthology 1". Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. p. 2. 34448.

With multiple authors[തിരുത്തുക]

 • {{Cite AV media notes |title=Anthology 1 |title-link=Anthology 1 |others=[[The Beatles]] |year=1994 |first=Mark |last=Lewisohn |author-link=Mark Lewisohn |last2=Martin |first2=George |author-link2=George Martin |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark; Martin, George (1994). Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. p. 2. 34448.

Parameters[തിരുത്തുക]

Syntax[തിരുത്തുക]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

By default, sets of fields are terminated with a period (.).

COinS[തിരുത്തുക]

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_AV_media_notes&oldid=2476610" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്