ഇന്ത്യയിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Diplacodes trivialis

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തുമ്പിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

ഈഷ്ണിഡയ് കുടുംബം[തിരുത്തുക]

Aeshna juncea
Anax guttatus

കലോപ്റ്ററിജിഡൈ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

ക്ലോറോസിഫിഡെ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

Libellago lineata, male
Libellago lineata, female

ക്ലോറൊഗോംഫിഡെ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

Coenagrionidae[തിരുത്തുക]

Agriocnemis pygmaea, male
Agriocnemis pygmaea, female
Ceriagrion coromandelianum (male)
Ceriagrion coramandelianum (female)
Ceriagrion cerinorubellum
Ishneura aurora (male)
'Pseudagrion microcepahlum

Cordulegastridae[തിരുത്തുക]

Corduliidae[തിരുത്തുക]

Diphlebiidae[തിരുത്തുക]

Epiophlebidae[തിരുത്തുക]

Euphaeidae[തിരുത്തുക]

ഗോംഫിഡെ[തിരുത്തുക]

Paragomphus lineatus, male
Paragomphus lineatus, female

Lestidae[തിരുത്തുക]

Lestes praemorsus

Libellulidae[തിരുത്തുക]

Brachydiplax chalybea, male
Brachydiplax chalybea, female
Bradinopyga geminata
Diplacodes trivialis (male)
Indothemis carnatica, female
Neurothemis fulvia, male
Neurothemis tullia
Orthetrum sabina
Orthetrum luzonicum, female
Potamarcha congener, male
Rhyothemis variegata
Tetrathemis platyptera, male
Tholymis tillarga
Trithemis aurora, male
Trithemis festiva
Trithemis pallidinervis, female
Urothemis signata, female

Megapodagrionidae[തിരുത്തുക]

Platycnemididae[തിരുത്തുക]

Platystictidae[തിരുത്തുക]

Protoneuridae[തിരുത്തുക]

Synlestidae[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • Prasad, M. & Varshney R.K. (1995). A checklist of the Odonata of India including data on larval studies. Oriental Insects 29: 385-428.
  • K.A.Subramanian (2005) Dragonflies and Damselflies of India-A field guide. PDF

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]