ഇന്ത്യയിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Diplacodes trivialis

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തുമ്പിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

ഈഷ്ണിഡയ് കുടുംബം[തിരുത്തുക]

കലോപ്റ്ററിജിഡൈ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

ക്ലോറോസിഫിഡെ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

ക്ലോറൊഗോംഫിഡെ കുടുംബം[തിരുത്തുക]

Coenagrionidae[തിരുത്തുക]

Cordulegastridae[തിരുത്തുക]

Corduliidae[തിരുത്തുക]

Diphlebiidae[തിരുത്തുക]

Epiophlebidae[തിരുത്തുക]

Euphaeidae[തിരുത്തുക]

ഗോംഫിഡെ[തിരുത്തുക]

Lestidae[തിരുത്തുക]

Libellulidae[തിരുത്തുക]

Neurothemis tullia
Rhyothemis variegata
Tholymis tillarga
Trithemis festiva

Megapodagrionidae[തിരുത്തുക]

Platycnemididae[തിരുത്തുക]

Platystictidae[തിരുത്തുക]

Protoneuridae[തിരുത്തുക]

Synlestidae[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • Prasad, M. & Varshney R.K. (1995). A checklist of the Odonata of India including data on larval studies. Oriental Insects 29: 385-428.
  • K.A.Subramanian (2005) Dragonflies and Damselflies of India-A field guide. PDF

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]