ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വി.

ഫിഷ് ബേസിനെ(FishBase) അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെകൊടുക്കുന്നത്. [1]

Albuliformes[തിരുത്തുക]

Albulidae (Bonefishes)[തിരുത്തുക]

Anguilliformes[തിരുത്തുക]

Anguillidae (Freshwater eels)[തിരുത്തുക]

Colocongridae[തിരുത്തുക]

Congridae (Conger and garden eels)[തിരുത്തുക]

Moringuidae (Worm or spaghetti eels)[തിരുത്തുക]

Muraenesocidae (Pike congers)[തിരുത്തുക]

Muraenidae (Moray eels)[തിരുത്തുക]

Nemichthyidae (Snipe eels)[തിരുത്തുക]

Nettastomatidae (Duckbill eels)[തിരുത്തുക]

Ophichthidae (Snake eels)[തിരുത്തുക]

Atheriniformes[തിരുത്തുക]

Atherinidae (Silversides)[തിരുത്തുക]

Notocheiridae (Surf sardines)[തിരുത്തുക]

Aulopiformes[തിരുത്തുക]

Alepisauridae (Lancetfishes)[തിരുത്തുക]

Chlorophthalmidae (Greeneyes)[തിരുത്തുക]

Ipnopidae[തിരുത്തുക]

Synodontidae (Lizardfishes)[തിരുത്തുക]

Batrachoidiformes[തിരുത്തുക]

Batrachoididae (Toadfishes)[തിരുത്തുക]

Beloniformes[തിരുത്തുക]

Adrianichthyidae (Ricefishes)[തിരുത്തുക]

Belonidae (Needlefishes)[തിരുത്തുക]

Exocoetidae (Flyingfishes)[തിരുത്തുക]

Hemiramphidae (Halfbeaks)[തിരുത്തുക]

Beryciformes[തിരുത്തുക]

Berycidae (Alfonsinos)[തിരുത്തുക]

Holocentridae (Squirrelfishes, soldierfishes)[തിരുത്തുക]

Monocentridae (Pinecone fishes)[തിരുത്തുക]

Trachichthyidae (Slimeheads)[തിരുത്തുക]

Carcharhiniformes[തിരുത്തുക]

Carcharhinidae (Requiem sharks)[തിരുത്തുക]

Hemigaleidae (Weasel sharks)[തിരുത്തുക]

Proscylliidae (Finback catsharks)[തിരുത്തുക]

Scyliorhinidae (Cat sharks)[തിരുത്തുക]

Sphyrnidae (Hammerhead, bonnethead, or scoophead sharks)[തിരുത്തുക]

Triakidae (Houndsharks)[തിരുത്തുക]

Clupeiformes[തിരുത്തുക]

Chirocentridae (Wolf herring)[തിരുത്തുക]

Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens)[തിരുത്തുക]

Tenualosa ilisha

Engraulidae (Anchovies)[തിരുത്തുക]

Pristigasteridae (Pristigasterids)[തിരുത്തുക]

Cypriniformes[തിരുത്തുക]

Balitoridae (River loaches)[തിരുത്തുക]

Triplophysa stoliczkai

Cobitidae (Loaches)[തിരുത്തുക]

Botia rostrata
Lepidocephalichthys guntea

Cyprinidae (Minnows or carps)[തിരുത്തുക]

Barilius canarensis
പ്രമാണം:BariliusBola
Raiamas bola
Deccan Mahseer Tor khudree

Psilorhynchidae[തിരുത്തുക]

Cyprinodontiformes[തിരുത്തുക]

Aplocheilidae (Killifishes)[തിരുത്തുക]

Cyprinodontidae (Pupfishes)[തിരുത്തുക]

Poeciliidae (Poeciliids)[തിരുത്തുക]

Elopiformes[തിരുത്തുക]

Elopidae (Tenpounders)[തിരുത്തുക]

Megalopidae (Tarpons)[തിരുത്തുക]

Gadiformes[തിരുത്തുക]

Bregmacerotidae (Codlets)[തിരുത്തുക]

Macrouridae (Grenadiers or rattails)[തിരുത്തുക]

Moridae (Morid cods)[തിരുത്തുക]

Gasterosteiformes[തിരുത്തുക]

Pegasidae (Seamoths)[തിരുത്തുക]

Chanidae (Milkfish)[തിരുത്തുക]

Hexanchiformes[തിരുത്തുക]

Hexanchidae (Cow sharks)[തിരുത്തുക]

Lamniformes[തിരുത്തുക]

Alopiidae (Thresher sharks)[തിരുത്തുക]

Lamnidae (Mackerel sharks or white shark)[തിരുത്തുക]

Odontaspididae (Sand tigers)[തിരുത്തുക]

Lampriformes[തിരുത്തുക]

Lophotidae (Crestfishes)[തിരുത്തുക]

Veliferidae (Velifers)[തിരുത്തുക]

Lophiiformes[തിരുത്തുക]

Antennariidae (Frogfishes)[തിരുത്തുക]

Chaunacidae (Sea toads)[തിരുത്തുക]

Diceratiidae (Double anglers)[തിരുത്തുക]

Lophiidae (Goosefishes)[തിരുത്തുക]

Ogcocephalidae (Batfishes)[തിരുത്തുക]

Oneirodidae (Dreamers)[തിരുത്തുക]

Myctophiformes[തിരുത്തുക]

Myctophidae (Lanternfishes)[തിരുത്തുക]

Neoscopelidae[തിരുത്തുക]

Notacanthiformes[തിരുത്തുക]

Halosauridae (Halosaurs)[തിരുത്തുക]

Ophidiiformes[തിരുത്തുക]

Bythitidae (Viviparous brotulas)[തിരുത്തുക]

Carapidae (Pearlfishes)[തിരുത്തുക]

Ophidiidae (Cusk-eels)[തിരുത്തുക]

Orectolobiformes[തിരുത്തുക]

Ginglymostomatidae (Nurse sharks)[തിരുത്തുക]

Hemiscylliidae (Bamboo sharks)[തിരുത്തുക]

Rhincodontidae (Whale shark)[തിരുത്തുക]

Stegostomatidae (Zebra sharks)[തിരുത്തുക]

Osmeriformes[തിരുത്തുക]

Alepocephalidae (Slickheads)[തിരുത്തുക]

Platytroctidae (Tubeshoulders)[തിരുത്തുക]

Osteoglossiformes[തിരുത്തുക]

Notopteridae (Featherbacks or knifefishes)[തിരുത്തുക]

Perciformes[തിരുത്തുക]

Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes)[തിരുത്തുക]

Naso literatus in an aquarium

Acropomatidae (Lanternbellies, temperate ocean-basses)[തിരുത്തുക]

Ambassidae (Asiatic glassfishes)[തിരുത്തുക]

Ammodytidae (Sand lances)[തിരുത്തുക]

Anabantidae (Climbing gouramies)[തിരുത്തുക]

Apogonidae (Cardinalfishes)[തിരുത്തുക]

Ariommatidae (Ariommatids)[തിരുത്തുക]

Badidae[തിരുത്തുക]

Bathyclupeidae[തിരുത്തുക]

Blenniidae (Combtooth blennies)[തിരുത്തുക]

Caesionidae (Fusiliers)[തിരുത്തുക]

Callionymidae (Dragonets)[തിരുത്തുക]

Carangidae (Jacks and pompanos)[തിരുത്തുക]

  1. Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2006.FishBase. World Wide Web electronic publication. [1], version (05/2006)
  2. Vishwanath, W. & K. Nebeshwar Sharma (2005) A new Nemacheiline fish of the genus Schistura McClelland (Cypriniformes: Balitoridae) from Manipur, India. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 102(1):79-82
  3. Vishwanath, W. and K. S. Devi (2005) A new fish species of the genus Garra Hamilton-Buchanan (Cypriniformes:Cyprinidae) from Manipur, India. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 102(1):86-88
  4. Beevi, K.S.J. and A. Ramachandran (2005) A new species of Puntius (Cyprinidae, Cyprininae) from Kerala, India. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 102(1):83-85
  5. Kurup, B. M., T. G. Manojkumar and K. V. Radhakrishnan. 2005. Salarias reticulatus, a new freshwater blenny from Chalakudy river, Kerala, South India. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 101(2):195-197