ഇന്ത്യയിലെ എട്ടുകാലികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എട്ടുകാലി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്. Siliwal, Molur and Biswas (2005)-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതാണിത്.[1]

൧. അജെലൈനിഡൈ കുടുംബം C.L. Koch, 1837[തിരുത്തുക]

1അ. ജനുസ്സ്:അജെലീന Walckenaer, 1805

 1. Agelena barunae Tikader, 1970 (തദ്ദേശ ഇനം)
 2. അജെലീന ഗൗതമി Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 3. അജെലീന ഇൻഡ Simon, 1897 (തദ്ദേശ ഇനം)
 4. അജെലീന ഓക്ലാൻഡെൻസിസ് Barman, 1979 (തദ്ദേശ ഇനം)
 5. അജെലീന സത്മില Tikader, 1970 (തദ്ദേശ ഇനം)
 6. അജെലീന ഷില്ലൊങെൻസിസ് Tikader, 1969 (തദ്ദേശ ഇനം)

I.ആ. ജനുസ്സ്:ടെജൂഹ്നാറിയ Latreille, 1804

 1. ടെജൂഹ്നാറിയ കോംസ്ടോകി Gajbe, 2004 (തദ്ദേശ ഇനം)
 2. ടെജൂഹ്നാറിയ ഡൊമെസ്റ്റിക്ക (Clerck, 1757)
 3. ടെജൂഹ്നാറിയ ഹെമാങിനിഎ Reddy & Patel, 1992 (തദ്ദേശ ഇനം)
 4. ടെജൂഹ്നാറിയ ഷില്ലൊങെൻസിസ് Barman, 1979 (തദ്ദേശ ഇനം)

൨. കുടുംബം: അമൗറോബിഡെ Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

IIഅ. ജനുസ്സ്:അമൗറോബിയസ് C.L. Koch, 1837

 1. അമൗറോബിയസ് ആന്ദ്രാക്കസ് Patel & Reddy, 1990 Comments: Endemic to India
 2. അമൗറോബിയസ് ഇൻഡിക്കസ് Bastawade, 2002 Comments: Endemic to India. Misplaced ?
 3. Amaurobius nathabhaii Patel & Patel, 1975 Comments: Endemic to India

II.b. Genus Tamgrinia Lehtinen, 1967

 1. Tamgrinia alveolifera (Schenkel, 1936)

൩ കുടുംബം: എനിഫീനിഡെ Bertkau, 1878[തിരുത്തുക]

3അ. ജനുസ്:എനിഫീന Sundevall, 1833

 1. എനിഫീന സൊറിസിന Simon, 1889 ((തദ്ദേശ ഇനം)

IV Family Araneidae Simon, 1895[തിരുത്തുക]

IV.a. Genus Arachnura Vinson, 1863

 1. Arachnura angura Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Arachnura melanura Simon, 1867 Distribution: India to Japan and Sulawesi

IV.b. Genus Araneus Clerck, 1757

 1. Araneus anantnagensis Tikader & Bal, 1981 Comments: Endemic to India
 2. Araneus bilunifer Pocock, 1900 Comments: Endemic to India
 3. Araneus boerneri (Strand, 1907) Comments: Endemic to India
 4. a. A. boerneri clavimaculus (Strand, 1907) Comments: Endemic to India
 5. b. A. boerneri obscurellus (Strand, 1907) Comments: Endemic to India
 6. Araneus camilla (Simon, 1889) Comments: Endemic to India
 7. Araneus decentellus (Strand, 1907) Distribution: India, China
 8. Araneus ellipticus (Tikader & Bal, 1981)
 9. Araneus enucleatus (Karsch, 1879) Distribution: India, Sri Lanka, Myanmar, Sumatra
 10. Araneus fulvellus (Roewer, 1942) Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia.
 11. Araneus himalayaensis Tikader, 1975 Distribution: India, China
 12. Araneus himalayanus (Simon, 1889) Comments: Endemic to India.
 13. Araneus hirsutulus (Stoliczka, 1869) Comments: Endemic to India.
 14. Araneus liber (Leardi, 1902) Endemic to India.
 15. Araneus minutalis (Simon, 1889) Comments: Endemic to India.
 16. Araneus mitificus (Simon, 1886) Distribution: India to Philippines, New Guinea
 17. Araneus noegeatus (Thorell, 1895) Distribution: India, Myanmar, Singapore, Sumatra
 18. Araneus nympha (Simon, 1889) Distribution: India, Pakistan, China
 19. Araneus pahalgaonensis Tikader & Bal, 1981 Distribution: India, China
 20. Araneus panchganiensis Tikader & Bal, 1981 Comments: Endemic to India.
 21. Araneus sponsus (Thorell, 1887) Comments: Endemic to India.
 22. Araneus viridisomus (Gravely, 1921) Comments: Endemic to India.

IV.c. Genus Araniella Chamberlin & Ivie, 1942

 1. Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Distribution: Palearctic

IV.d. Genus Argiope Audouin, 1826

Argiope catenulata
 1. Argiope aemula (Walckenaer, 1842) Distribution: India to Philippines, New Hebrides
 2. Argiope anasuja Thorell, 1887 Distribution: Pakistan to Maldives Comments: Endemic to South Asia
 3. Argiope caesarea Thorell, 1897 Distribution: India, Myanmar, China
 4. Argiope catenulata (Doleschall, 1859) Distribution: India to Philippines, New Guinea
 5. Argiope macrochoera Thorell, 1891 Distribution: India, China
 6. Argiope minuta Karsch, 1879 Distribution: India, Bangladesh, East Asia
 7. Argiope pulchella Thorell, 1881 Distribution: India to China and Java
 8. Argiope lobata (Pallas, 1772) Distribution: Old World
 9. Argiope trifasciata (Forskål, 1775) Distribution: Cosmopolitan
  Argiope pulchella

IV.e. Genus Cercidia Thorell, 1869

 1. Cercidia punctigera Simon, 1889 Comments: Endemic to India.

IV.f. Genus Chorizopes O.P.-Cambridge, 1870

 1. Chorizopes anjanes Tikader, 1965 Comments: Endemic to India.
 2. Chorizopes bengalensis Tikader, 1975 Distribution: India, China
 3. Chorizopes calciope (Simon, 1895) Comments: Endemic to India.
 4. Chorizopes congener O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India.
 5. Chorizopes khandaricus Gajbe nom. nov. Comments: Endemic to India.
 6. Chorizopes kastoni Gajbe & Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India.
 7. Chorizopes khanjanes Tikader, 1965 Distribution: India, China
 8. Chorizopes khedaensis Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India.
 9. Chorizopes pateli Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India.
 10. Chorizopes stoliczkae O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India.
 11. Chorizopes tikaderi Sadana & Kaur, 1974 Comments: Endemic to India.

IV.g. Genus Cyclosa Menge, 1866

 1. Cyclosa albisternis Simon, 1887 Distribution: India, Hawaii
 2. Cyclosa bifida (Doleschall, 1859) Distribution: India to Philippines, New Guinea
 3. Cyclosa centrodes (Thorell, 1887) Distribution: India to Singapore
 4. Cyclosa confraga (Thorell, 1892) Distribution: India, Bangladesh to Malaysia
 5. Cyclosa hexatuberculata Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 6. Cyclosa insulana (Costa, 1834) Distribution: Mediterranean to Philippines, Australia
 7. Cyclosa micula (Thorell, 1892) Distribution: India, Singapore
 8. Cyclosa moonduensis Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 9. Cyclosa mulmeinensis (Thorell, 1887) Distribution: Africa to Japan, Philippines
 10. Cyclosa neilensis Tikader, 1977 Comment: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 11. Cyclosa oatesi (Thorell, 1892) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 12. Cyclosa quinqueguttata (Thorell, 1881) Distribution: India, Bhutan, Myanmar, China, Taiwan
 13. Cyclosa simoni Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 14. Cyclosa spirifera Simon, 1889 Comments: Endemic to India
 15. Cyclosa tuberascens Simon, 1906 Comments: Endemic to India

IV.h. Genus Cyrtarachne Thorell, 1868

 1. Cyrtarachne avimerdaria Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 2. Cyrtarachne bengalensis Tikader, 1961 Distribution: India, China
 3. Cyrtarachne biswamoyi Tikader, 1961 Comments: Endemic to India
 4. Cyrtarachne gravelyi Tikader, 1961 Comments: Endemic to India
 5. Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 Distribution: India to Japan
 6. Cyrtarachne invenusta Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 7. Cyrtarachne promilai Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 8. Cyrtarachne raniceps Pocock, 1900 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 9. Cyrtarachne schmidi Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 10. Cyrtarachne sundari Tikader, 1963 Comments: Endemic to India

IV.i. Genus Cyrtophora Simon, 1864

 1. Cyrtophora bidenta Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka, 1869) Distribution: Pakistan to New Guinea
 3. Cyrtophora citricola (Forskål, 1775) Distribution: Old World, Hispaniola, Colombia
 4. Cyrtophora feai (Thorell, 1887) Distribution: India to Myanmar
 5. Cyrtophora jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 6. Cyrtophora ksudra Sherriffs, 1928 Comments: Endemic to India
 7. Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857) Distribution: India to Japan, Australia

IV.j. Genus Eriovixia Archer, 1951

 1. Eriovixia excelsa (Simon, 1889) Distribution: India, Pakistan, Philippines, Indonesia,Taiwan
 2. Eriovixia laglaizei (Simon, 1877) Distribution: India, China to Philippines, New Guinea
 3. Eriovixia poonaensis (Tikader & Bal, 1981) Distribution: India, China

IV.k. Genus Gasteracantha Sundevall, 1833

 1. Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758)
 2. Gasteracantha cuspidata C. L. Koch, 1837 Distribution: India, Malaysia, Java
Gasteracantha dalyi
 1. Gasteracantha dalyi Pocock, 1900 Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia
 2. Gasteracantha diadesmia Thorell, 1887 Distribution: India to Philippines
 3. Gasteracantha frontata Blackwall, 1864 Distribution: India, Myanmar, Thailand, Flores, Borneo
 4. Gasteracantha geminata (Fabricius, 1798) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 5. Gasteracantha hasselti C.L. Koch, 1837 Distribution: India, China to Moluccas
 6. Gasteracantha kuhli C.L. Koch, 1837 Distribution: India to Japan, Philippines
Gasteracantha dalyi
 1. Gasteracantha remifera Butler, 1873 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 2. Gasteracantha sororna Butler, 1873 Comments: Endemic to India
 3. Gasteracantha taeniata (Walckenaer, 1842) Distribution: India to Polynesia
 4. Gasteracantha unguifera Simon, 1889 Comments: Endemic to India

IV.l. Genus Gea C.L. Koch, 1843

 1. Gea spinipes C.L. Koch, 1843 Distribution: India, China, Taiwan to Borneo
 2. Gea subarmata Thorell, 1890 Distribution: India, Bangladesh to Philippines, New Guinea

IV.m. Genus Gibbaranea Archer, 1951

 1. Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Distribution: Palearctic

IV.n. Genus Larinia Simon, 1874

 1. Larinia bharatae Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 2. Larinia chloris (Audouin, 1826) Distribution: India, Middle East to Mozambique
 3. Larinia emertoni Gajbe & Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 4. Larinia jaysankari Biswas, 1984 Comments: Endemic to India
 5. Larinia kanpurae Patel & Nigam, 1994 Comments: Endemic to India
 6. Larinia phthisica (L. Koch, 1871) Distribution: Asia, Japan, Philippines, Australia
 7. Larinia tyloridia Patel, 1975 Comments: Endemic to India

IV.o. Genus Lipocrea Thorell, 1878

 1. Lipocrea fusiformis (Thorell, 1877) Distribution: India to Japan, Philippines, Sulawesi

IV.p. Genus Macracantha Simon, 1864 Comments: It is a monotypic Genus

 1. Macracantha arcuata (Fabricius, 1793) Distribution: India, China to Borneo

IV.q. Genus Neogea Levi, 1983

 1. Neogea nocticolor (Thorell, 1887) Distribution: India to Sumatra

IV.r. Genus Neoscona Simon, 1864

 1. Neoscona achine (Simon, 1906) Distribution: India, China
 2. Neoscona bihumpi Patel, 1988 Comments: Endemic to India
 3. Neoscona bengalensis Tikader & Bal, 1981 Comments: Endemic to India
 4. Neoscona biswasi Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 5. Neoscona chrysanthusi Tikader & Bal, 1981 Distribution: Bhutan, India Comments:Endemic to South Asia
 6. Neoscona dhruvai Patel & Nigam, 1994 Comments: Endemic to India
 7. Neoscona dhumani Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 8. Neoscona dyali Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 9. Neoscona molemensis Tikader & Bal, 1981 Distribution: Bangladesh, India to Philippines, Indonesia
 10. Neoscona mukerjei Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 11. Neoscona murthyi Patel & Reddy, 1990 Comments: Endemic to India
 12. Neoscona nautica (L. Koch, 1875) Distribution: Cosmotropical
 13. Neoscona odites (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.
 14. Neoscona parambikulamensis Patel, 2003 Comments: Endemic to India
 15. Neoscona pavida (Simon, 1906) Distribution: India, China
 16. Neoscona platnicki Gajbe & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 17. Neoscona punctigera (Doleschall, 1857) Distribution: Réunion to Japan
 18. Neoscona raydakensis Saha et al., 1995 Comments: Endemic to India
 19. Neoscona sanghi Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 20. Neoscona shillongensis Tikader & Bal, 1981 Distribution: India, China
 21. Neoscona sinhagadensis (Tikader, 1975) Distribution: India, China
 22. Neoscona theisi (Walckenaer, 1842) Distribution: India, China to Pacific Island
 23. Neoscona triangula (Keyserling, 1864) Distribution: Cape Verde to India
 24. Neoscona ujavalai Reddy & Patel, 1992 Comments: Endemic to India
 25. Neoscona vigilans (Blackwall, 1865) Distribution: Africa to Philippines, New Guinea

IV.s. Genus Ordgarius Keyserling, 1886

 1. Ordgarius hexapinus Saha & Raychaudhuri, 2004 Comments: Endemic to India
 2. Ordgarius hobsoni (O. P.-Cambridge, 1877) Distribution: India, Sri Lanka, China, Japan
 3. Ordgarius sexspinosus (Thorell, 1894) Distribution: India to Japan, Indonesia

IV.t. Genus Parawixia F.O.P.-Cambridge, 1904

 1. Parawixia dehaanii (Doleschall, 1859) Distribution: India to Philippines, New Guinea

IV.u. Genus Pasilobus Simon, 1895

 1. Pasilobus kotigeharus Tikader, 1963 Comments: Endemic to India

IV.v. Genus Poltys C.L. Koch, 1843

 1. Poltys bhabanii (Tikader, 1970) Comments: Endemic to India.
 2. Poltys bhavnagarensis Patel, 1988 Comments: Endemic to India
 3. Poltys illepidus C. L. Koch, 1843 Distribution: India to Philippines, Australia
 4. Poltys nagpurensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 5. Poltys pogonias Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman and Nicobar Islands

IV.w. Genus Prasonica Simon, 1895

 1. Prasonica insolens (Simon, 1909) Distribution: India, Vietnam, Java

IV.x. Genus Singa C. L. Koch, 1836

 1. Singa haddooensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Singa chota Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 3. Singa myrrhea (Simon, 1895) Comments: Endemic to India.

IV.y. Genus Thelacantha Hasselt, 1882 Comments: It is a monotypic genus.

 1. Thelacantha brevispina (Doleschall, 1857) Distribution: India to Philippines, Madagascar, Australia

IV.z. Genus Zilla C. L. Koch, 1834

 1. Zilla globosa Saha & Raychaudhuri, 2004 Comments: Endemic to India

IV.aa. Genus Zygiella F.O.P.-Cambridge, 1902

 1. Zygiella indica Tikader & Bal, 1980 Comments: Endemic to India
 2. Zygiella shivui Patel & Reddy, 1990 Comments: Endemic to India

V Family Atypidae Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

V.a. Genus Atypus Latreille, 1804

 1. Atypus sutherlandi Chennappaiya, 1935 Comments: Endemic to India

VI Family Barychelidae Simon, 1889[തിരുത്തുക]

VI.a. Genus Diplothele O. P.-Cambridge, 1890 Comments: Endemic to South Asia

 1. Diplothele walshi O. P.-Cambridge, 1890 Comments: Endemic to India

VI.b. Genus Sason Simon, 1887

 1. Sason andamanicum Simon, 1888 Comments: Endemic Andaman & Nicobar Islands
 2. Sason robustum (O. P.-Cambridge, 1883) Distribution: India, Sri Lanka, Seychelles

VI.c. Genus Sasonichus Pocock, 1900 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Sasonichus sullivani Pocock, 1900 Comments: Endemic to India

VI.d. Genus Sipalolasma Simon, 1892

 1. . Sipalolasma arthrapophysis (Gravely, 1915) Comments: Endemic to India.

VII Family Cithaeronidae Simon, 1893[തിരുത്തുക]

VII.a. Genus Cithaeron O. P.-Cambridge, 1872

 1. Cithaeron indicus Platnick & Gajbe, 1994 Comments: Endemic to India

VII.b. Genus Inthaeron Platnick, 1991 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Inthaeron rossi Platnick, 1991 Comments: Endemic to India

VIII Family Clubionidae Wagner, 1887[തിരുത്തുക]

VIII.a. Genus Clubiona Latreille, 1804

 1. Clubiona acanthocnemis Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 2. Clubiona analis Thorell, 1895 Distribution: India, Bangladesh, Myanmar
 3. Clubiona bengalensis Biswas, 1984 Comments: Endemic to India
 4. Clubiona boxaensis Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India
 5. Clubiona chakrabartei Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India.
 6. Clubiona crouxi Caporiacco, 1935 Comments: Endemic to India
 7. Clubiona deletrix O. P.-Cambridge, 1885 Distribution: India, China, Taiwan, Japan
 8. Clubiona drassodes O. P.-Cambridge, 1874 Distribution: India, Bangladesh, China
 9. Clubiona filicata O. P.-Cambridge, 1874 Distribution: India, Bangladesh, China
 10. Clubiona hysgina Simon, 1889 Comments: Endemic to India
 11. Clubiona ludhianaensis Tikader, 1976 Distribution: India, Bangladesh Comments: Endemic to South Asia
 12. Clubiona nicobarensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nocobar Islands
 13. Clubiona nilgherina Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 14. Clubiona pashabhaii Patel & Patel, 1973 Comments: Endemic to India
 15. Clubiona pogonias Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 16. Clubiona shillongensis Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 17. Clubiona submaculata (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 18. Clubiona tikaderi Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India.

VIII.b. Genus Matidia Thorell, 1878

 1. Matidia incurvata Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India

VIII.c. Genus Simalio Simon, 1897

 1. Simalio aurobindoi Patel & Reddy, 1991 Comments: Endemic to India
 2. Simalio biswasi Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 3. Simalio castaneiceps Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 4. Simalio percomis Simon, 1906 Comments: Endemic to India

IX. Family Corinnidae Karsch, 1880[തിരുത്തുക]

IX.a. Genus Aetius O.P.-Cambridge, 1896

 1. Aetius decollatus O.P.-Cambridge, 1896 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

IX.b. Genus Apochinomma Pavesi, 1881

 1. Apochinomma dolosum Simon, 1897 Comments: Endemic to India.
 2. Apochinomma nitidum (Thorell, 1895) Distribution: India, Myanmar, Thailand, Borneo, Sulawesi

IX.c. Genus Castianeira Keyserling, 1879

 1. Castianeira adhartali Gajbe, 2003 Comments: Endemic to India
 2. Castianeira albopicta Gravely, 1931 Comments: Endemic to India.
 3. Castianeira bengalensis Biswas, 1984 Comments: Endemic to India.
 4. Castianeira flavipes Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 5. Castianeira himalayensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India.
 6. Castianeira indica Tikader, 1981 Comments: Endemic to India.
 7. Castianeira quadrimaculata Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India.
 8. Castianeira tinae Patel & Patel, 1973 Distribution: India, China
 9. Castianeira zetes Simon, 1897 Distribution: India, Bangladesh,Comments: Endemic to South Asia.

IX.d. Genus Coenoptychus Simon, 1885 Comments: Monotypic Genus endemic to South Asia.

 1. Coenoptychus pulcher Simon, 1885 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

IX.e. Genus Corinnomma Karsch, 1880

 1. Corinnomma comulatum Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Corinnomma rufofuscum Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 3. Corinnomma severum (Thorell, 1877) Distribution: India to China, Philippines, Sulawesi

IX.f. Genus Creugas Thorell, 1878

 1. Creugas gulosus (Thorell, 1878) Distribution: Cosmopolitan

IX.g. Genus Oedignatha Thorell, 1881

 1. Oedignatha albofasciata Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 2. Oedignatha andamanensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 3. Oedignatha binoyii Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India
 4. Oedignatha carli Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 5. Oedignatha dentifera Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 6. Oedignatha escheri Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 7. Oedignatha indica Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India
 8. Oedignatha lesserti Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 9. Oedignatha microscutata Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 10. Oedignatha poonaensis Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 11. Oedignatha procerula Simon, 1897 Comments: Endemic to India.
 12. Oedignatha scrobiculata Thorell, 1881 Distribution: India to Philippines
 13. Oedignatha shillongensis Biswas & Majumder, 1995 Comments: Endemic to India
 14. Oedignatha tricuspidata Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 15. Oedignatha uncata Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India

IX.h. Genus Trachelas L. Koch, 1872

 1. Trachelas himalayensis Biswas, 1993 Comments: Endemic to India
 2. Trachelas oreophilus Simon, 1906 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

IX.i. Genus Utivarachna Kishida, 1940

 1. Utivarachna fronto (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.

X Family Cryptothelidae L. Koch, 1872[തിരുത്തുക]

X.a. Genus Cryptothele L. Koch, 1872

 1. Cryptothele collina Pocock, 1901 Comments: Endemic to India

XI Family Ctenidae Keyserling, 1877[തിരുത്തുക]

XI.a. Genus Acantheis Thorell, 1891

 1. Acantheis indicus Gravely, 1931 Comments: Endemic to India

XI.b. Genus Ctenus Walckenaer, 1805

 1. Ctenus andamanensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 2. Ctenus bomdilaensis Tikader & Malhotra, 1981 Comments: Endemic to India
 3. Ctenus cochinensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 4. Ctenus corniger F. O. P.-Cambridge, 1898 Comments: Endemic to India
 5. Ctenus dangsus Reddy & Patel, 1994 Comments: Endemic to India
 6. Ctenus himalayensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 7. Ctenus indicus Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 8. Ctenus kapuri Tikader, 1973 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Isles
 9. Ctenus meghalayaensis Tikader, 1976 Comments: Endemic to India
 10. Ctenus narashinhai Patel & Reddy, 1988 Comments: Endemic to India
 11. Ctenus sikkimensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 12. Ctenus smythiesi Simon, 1897 Comments: Endemic to India
 13. Ctenus tuniensis Patel & Reddy, 1988 Comments: Endemic to India

XII Family Ctenizidae Thorell, 1887[തിരുത്തുക]

XII.a. Genus Latouchia Pocock, 1901

 1. Latouchia cryptica (Simon, 1897) Comments: Endemic to India.

XIII Family Deinopidae C. L. Koch, 1850[തിരുത്തുക]

XIII.a. Genus Deinopis MacLeay, 1839

 1. Deinopis goalparaensis Tikader & Malhotra, 1978 Comments: Endemic to India

XIV Family Desidae Pocock, 1895[തിരുത്തുക]

XIV.a. Genus Desis Walckenaer, 1837

 1. Desis gardineri Pocock, 1904 Comments: Endemic to Laccadive Island
 2. Desis inermis Gravely, 1927 Comments: Endemic to India

XV Family Dictynidae O.P.-cambridge, 1871[തിരുത്തുക]

XV.a. Genus Ajmonia Caporiacco, 1934

 1. Ajmonia velifera (Simon, 1906) Distribution: India to China

XV.b. Genus Anaxibia Thorell, 1898

 1. Anaxibia rebai (Tikader, 1966) Comments: Endemic to India.

XV.c. Genus Argenna Thorell, 1870

 1. Argenna patula (Simon, 1874) Distribution: Palearctic

XV.d. Genus Dictyna Sundevall, 1833

 1. Dictyna albida O. P.-Cambridge, 1885 Distribution: India, China
 2. Dictyna turbida Simon, 1905 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.
 3. Dictyna umai Tikader, 1966 Comments: Endemic to India.

XV.e. Genus Dictynomorpha Spassky, 1939

 1. Dictynomorpha bedeshai (Tikader, 1966) Comments: Endemic to India.
 2. Dictynomorpha marakata (Sherriffs, 1927) Comments: Endemic to India.

XV.f. Genus Lathys Simon, 1884

 1. Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Distribution: Palearctic

XV.g. Genus Nigma Lehtinen, 1967

 1. Nigma shiprai (Tikader, 1966) Comments: Endemic to India.

XV.h. Genus Sudesna Lehtinen, 1967

 1. Sudesna grossa (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.

XVI. Family Dipluridae Simon, 1889[തിരുത്തുക]

XVI.a. Genus Indothele Coyle, 1995 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Indothele dumicola (Pocock, 1900)
 2. Indothele mala Coyle, 1995 Comments: Endemic to India
 3. Indothele rothi Coyle, 1995 Comments: Endemic to India

XVI.b. Genus Ischnothele Ausserer, 1875

 1. Ischnothele indicola Tikader, 1969 Comments: Endemic to India.

XVII Family Eresidae C.L. Koch, 1851[തിരുത്തുക]

XVII.a. Genus Stegodyphus Simon, 1873

 1. Stegodyphus mirandus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 2. Stegodyphus pacificus Pocock, 1900 Distribution: India, Iran, Pakistan
 3. Stegodyphus sarasinorum Karsch, 1891 Distribution: India, Sri Lanka, Nepal Comments: Endemic to South Asia
 4. Stegodyphus tibialis (O.P.-Cambridge, 1869) Distribution: India, Myanmar, Thailand

XVIII Family Filistatidae Ausserer, 1867[തിരുത്തുക]

XVIII.a. Genus Filistata Latreille, 1810

 1. Filistata chiardolae Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India.
 2. Filistata napadensis Patel, 1975 Comments: Endemic to India.
 3. Filistata rufa Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India.
 4. Filistata seclusa O.P.-Cambridge, 1885 Distribution: India, China

XVIII.b. Genus Pritha Lehtinen, 1967

 1. Pritha dharmakumarsinhjii Patel, 1978 Comments: Endemic to India
 2. Pritha insularis (Thorell, 1881) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 3. Pritha nicobarensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 4. Pritha poonaensis (Tikader, 1963) Comments: Endemic to India.

XVIII.c. Genus Sahastata Benoit, 1968

 1. Sahastata ashapuriae Patel, 1978 Comments: Endemic to India
 2. Sahastata nigra (Simon, 1897) Distribution: Mediterranean to India

XIX Family Gnaphosidae Pocock, 1898[തിരുത്തുക]

XIX.a. Genus Apodrassodes Vellard, 1924

 1. Apodrassodes yogeshi Gajbe, 1993 Comments: Endemic to India.

XIX.b. Genus Callilepis Westring, 1874

 1. Callilepis chakanensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 2. Callilepis ketani Gajbe, 1984 Comments: Endemic to India
 3. Callilepis lambai Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 4. Callilepis pawani Gajbe, 1984 Comments: Endemic to India
 5. Callilepis rajani Gajbe, 1984 Comments: Endemic to India
 6. Callilepis rajasthanica Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 7. Callilepis rukminiae Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India

XIX.c. Genus Camillina Berland, 1919

 1. Camillina smythiesi (Simon, 1897)

XIX.d. Genus Drassodes Westring, 1851

 1. Drassodes andamanensis Tikader, 1977 Comments: Endemic Andaman & Nicobar Islands
 2. Drassodes astrologus (O.P.-Cambridge, 1874) Comments: Endemic to India
 3. Drassodes cambridgei Roewer, 1951 Comments: Endemic to India.
 4. Drassodes carinivulvus Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India
 5. Drassodes cerinus Simon, 1897 Comments: Endemic to India
 6. Drassodes delicatus (Blackwall, 1867) Comments: Endemic to India
 7. Drassodes deoprayagensis Tikader & Gajbe, 1975 Comments: Endemic to India
 8. Drassodes gangeticus Tikader & Gajbe, 1975 Comments: Endemic to India
 9. Drassodes gujaratensis Patel & Patel, 1975 Comments: Endemic to India
 10. Drassodes heterophthalmus Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 11. Drassodes himalayensis Tikader & Gajbe, 1975 Comments: Endemic to India.
 12. Drassodes luridus (O.P.-Cambridge, 1874) Comments: Endemic to India
 13. Drassodes macilentus (O.P.-Cambridge, 1874) Comments: Endemic to India
 14. Drassodes maindroni Simon, 1897 Distribution: Oman, India
 15. Drassodes meghalayaensis Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 16. Drassodes parvidens Caporiacco, 1934 Distribution: India, Pakistan Comments:Endemic to South Asia
 17. Drassodes pashanensis Tikader & Gajbe, 1977 Distribution: India, China
 18. Drassodes rubicundulus Caporiacco, 1934 Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia
 19. Drassodes sagarensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 20. Drassodes singulariformis Roewer, 1951 Comments: Endemic to India.
 21. Drassodes sirmourensis (Tikader & Gajbe, 1977) Distribution: India, China
 22. Drassodes sitae Tikader & Gajbe, 1975 Comments: Endemic to India.
 23. Drassodes tikaderi (Gajbe, 1987) Comments: Endemic to India.
 24. Drassodes villosus (Thorell, 1856) Distribution: Palearctic
 25. Drassodes viveki (Gajbe, 1992) Comments: Endemic to India.

XIX.e. Genus Drassyllus Chamberlin, 1922

 1. Drassyllus khajuriai Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 2. Drassyllus mahabalei Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 3. Drassyllus platnicki Gajbe, 1987 Comments: Endemic to India
 4. Drassyllus ratnagiriensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India

XIX.f. Genus Echemus Simon, 1878

 1. Echemus chaperi Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 2. Echemus viveki Gajbe, 1989 Comments: Endemic to India

XIX.g. Genus Eilica Keyserling, 1891

 1. Eilica kandarpae Nigam & Patel, 1996 Comments: Endemic to India
 2. Eilica platnicki Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 3. Eilica songadhensis Patel, 1988 Comments: Endemic to India
 4. Eilica tikaderi Platnick, 1976 Comments: Endemic to India

XIX.h. Genus Gnaphosa Latreille, 1804

 1. Gnaphosa jodhpurensis Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 2. Gnaphosa kailana Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 3. Gnaphosa pauriensis Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 4. Gnaphosa poonaensis Tikader, 1973 Comments: Endemic to India
 5. Gnaphosa rohtakensis Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 6. Gnaphosa stoliczkai O.P.-Cambridge, 1885 Distribution: India, China

XIX.i. Genus Haplodrassus Chamberlin, 1922

 1. Haplodrassus ambalaensis Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 2. Haplodrassus bengalensis Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 3. Haplodrassus chotanagpurensis Gajbe, 1987 Comments: Endemic to India
 4. Haplodrassus dumdumensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 5. Haplodrassus jacobi Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 6. Haplodrassus morosus (O. P.-Cambridge, 1872) Distribution: India, Israel
 7. Haplodrassus sataraensis Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 8. Haplodrassus tehriensis Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India

XIX.j. Genus Herpyllus Hentz, 1832

 1. Herpyllus calcuttaensis Biswas, 1984 Comments: Endemic to India
 2. Herpyllus goaensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India

XIX.k. Genus Ladissa Simon, 1907

 1. Ladissa inda (Simon, 1897) Comments: Endemic to India
 2. Ladissa latecingulata Simon, 1907 Comments: Endemic to India

XIX.l. Genus Megamyrmaekion Wider, 1834

 1. Megamyrmaekion ashae Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 2. Megamyrmaekion jodhpurense Gajbe, 1993 Comments: Endemic to India
 3. Megamyrmaekion kajalae Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India.

XIX.m. Genus Micaria Westring, 1851

 1. Micaria faltana Bhattacharya, 1935 Comments: Endemic to India

XIX.n. Genus Nodocion Chamberlin, 1922

 1. Nodocion solanensis Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 2. Nodocion tikaderi (Gajbe, 1992) Comments: Endemic to India.

XIX.o. Genus Nomisia Dalmas, 1921

 1. Nomisia harpax (O.P.-Cambridge, 1874) Comments: Endemic to India.

XIX.p. Genus Odontodrassus Jézéquel, 1965

 1. Odontodrassus mundulus (O. P.-Cambridge, 1872) Distribution: India, Tunisia to Israel

XIX.q. Genus Phaeocedus Simon, 1893

 1. Phaeocedus haribhaiius Patel & Patel, 1975 Comments: Endemic to India
 2. Phaeocedus nicobarensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 3. Phaeocedus poonaensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India

XIX.r. Genus Poecilochroa Westring, 1874

 1. Poecilochroa barmani Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 2. Poecilochroa behni Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 3. Poecilochroa devendrai Gajbe & Rane, 1985 Comments: Endemic to India
 4. Poecilochroa sedula (Simon, 1897) Comments: Endemic to India
 5. Poecilochroa tikaderi Patel, 1989 Comments: Endemic to India

XIX.s. Genus Pterotricha Kulczyn’ski, 1903

 1. Pterotricha tikaderi Gajbe, 1983 Comments: Endemic to India

XIX.t. Genus Scopoides Platnick, 1989

 1. Scopoides kuljitae (Tikader, 1982) Comments: Endemic to India.
 2. Scopoides maitraiae (Tikader & Gajbe, 1977) Comments: Endemic to India.
 3. Scopoides pritiae (Tikader, 1982) Comments: Endemic to India.
 4. Scopoides tikaderi (Gajbe, 1987) Comments: Endemic to India.

XIX.u. Genus Scotophaeus Simon, 1893

 1. Scotophaeus bharatae Gajbe, 1989 Comments: Endemic to India
 2. Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) Distribution: Cosmopolitan
 3. Scotophaeus domesticus Tikader, 1962 Distribution: India, China
 4. Scotophaeus kalimpongensis Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 5. Scotophaeus madalasae Tikader & Gajbe, 1977 Comments: Endemic to India
 6. Scotophaeus merkaricola Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 7. Scotophaeus nigrosegmentatus (Simon, 1895) Distribution: India, Mongolia
 8. Scotophaeus poonaensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 9. Scotophaeus rajasthanus Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 10. Scotophaeus simlaensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India

XIX.v. Genus Sergiolus Simon, 1891

 1. Sergiolus khodiarae Patel, 1988 Comments: Endemic to India
 2. Sergiolus lamhetaghatensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 3. Sergiolus meghalayensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 4. Sergiolus poonaensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 5. Sergiolus singhi Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India

XIX.w. Genus Setaphis Simon, 1893

 1. Setaphis browni (Tucker, 1923) Distribution: India, Central, South Africa to Pakistan
 2. Setaphis subtilis (Simon, 1897) Distribution: West, South Africa to Philippines

XIX.x. Genus Sosticus Chamberlin, 1922

 1. Sosticus dherikanalensis Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 2. Sosticus jabalpurensis Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 3. Sosticus nainitalensis Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 4. Sosticus pawani Gajbe, 1993 Comments: Endemic to India
 5. Sosticus poonaensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 6. Sosticus solanensis Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 7. Sosticus sundargarhensis Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India

XIX.y. Genus Talanites Simon, 1893

 1. Talanites tibialis Caporiacco, 1934 Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia

XIX.z. Genus Trachyzelotes Lohmander, 1944

 1. Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875) Distribution: Holarctic, Senegal, South Africa, Hawaii

XIX.aa. Genus Urozelotes Mello-Leitão, 1938

 1. Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Distribution: Cosmopolitan

XIX.ab. Genus Zelotes Gistel, 1848

 1. Zelotes ashae Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 2. Zelotes baltoroi Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India.
 3. Zelotes chandosiensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 4. Zelotes choubeyi Tikader & Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 5. Zelotes desioi Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India
 6. Zelotes hospitus (Simon, 1897) Comments: Endemic to India
 7. Zelotes jabalpurensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 8. Zelotes kusumae Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 9. Zelotes maindroni (Simon, 1905) Comments: Endemic to India
 10. Zelotes mandae Tikader & Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 11. Zelotes mandlaensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 12. Zelotes nainitalensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 13. Zelotes naliniae Tikader & Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 14. Zelotes nasikensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 15. Zelotes nilgirinus Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 16. Zelotes pexus (Simon, 1885) Comments: Endemic to India
 17. Zelotes poonaensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 18. Zelotes pseudopusillus Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India
 19. Zelotes sajali Tikader & Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 20. Zelotes sataraensis Tikader & Gajbe, 1979 Comments: Endemic to India
 21. Zelotes shantae Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 22. Zelotes sindi Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India
 23. Zelotes surekhae Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 24. Zelotes univittatus (Simon, 1897) Comments: Endemic to India

XX. Family Hahniidae Bertkau, 1878[തിരുത്തുക]

XX.a. Genus Hahnia C.L. Koch, 1841

 1. Hahnia mridulae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India

XX.b. Genus Neoantistea Gertsch, 1934

 1. Neoantistea caporiaccoi Brignoli, 1976 Comments: Endemic to India
 2. Neoantistea maxima (Caporiacco, 1935) Comments: Endemic to India.

XX.c. Genus Scotospilus Simon, 1886

 1. Scotospilus maindroni (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.

XXI Family Hersiliidae Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

A hersiliid spider

XXI.a. Genus Hersilia Audouin, 1826

 1. Hersilia savignyi Lucas, 1836 Distribution: Sri Lanka, India to Philippines
 2. Hersilia sumatrana (Thorell, 1890) Distribution: India, Malaysia, Sumatra, Borneo
 3. Hersilia tibialis Baehr & Baehr, 1993 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.

XXI.b. Genus Murricia Simon, 1882

 1. Murricia triangularis Baehr & Baehr, 1993 Comments: Endemic to India

XXI.c. Genus Neotama Baehr & Baehr, 1993

 1. Neotama punctigera Baehr & Baehr, 1993 Comments: Endemic to India
 2. Neotama rothorum Baehr & Baehr, 1993 Comments: Endemic to India

XXII Family Hexathelidae Simon, 1892[തിരുത്തുക]

XXII.a. Genus Macrothele Ausserer, 1871

 1. Macrothele vidua Simon, 1906 Comments: Endemic to India

XXIII Family Homalonychidae Simon, 1893[തിരുത്തുക]

XXIII.a. Genus Homalonychus Marx, 1891

 1. Homalonychus raghavai Patel & Reddy, 1991 Comments: Endemic to India.

XXIV Family Idiopidae Simon, 1892[തിരുത്തുക]

Idiops sp.

XXIV.a. Genus Heligmomerus Simon, 1892

 1. Heligmomerus prostans Simon, 1892 Comments: Endemic to India

XXIV.b. Genus Idiops Perty, 1833

 1. Idiops barkudensis (Gravely, 1921) Comments: Endemic to India
 2. Idiops biharicus Gravely, 1915 Comments: Endemic to India
 3. Idiops bombayensis nom. nov. Comments: Endemic to India.
 4. Idiops constructor (Pocock, 1900) Comments: Endemic to India
 5. Idiops designatus O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India
 6. Idiops fortis (Pocock, 1900) Comments: Endemic to India
 7. Idiops fossor (Pocock, 1900) Comments: Endemic to India
 8. Idiops garoensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to India
 9. Idiops madrasensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to India

XXIV.c. Genus Scalidognathus Karsch, 1891

 1. Scalidognathus montanus (Pocock, 1900) Comments: Endemic to India

XXV. Family Linyphiidae Blackwall, 1859[തിരുത്തുക]

XXV.a. Genus Collinsia O. P.-Cambridge, 1913

 1. Collinsia crassipalpis (Caporiacco, 1935) Comments: Endemic to India

XXV.b. Genus Cresmatoneta Simon, 1929

 1. Cresmatoneta leucophthalma (Fage, 1946) Comments: Endemic to India

XXV.c. Genus Emenista Simon, 1894

 1. Emenista bisinuosa Simon, 1894 Comments: Endemic to India

XXV.d. Genus Erigone Audouin, 1826

 1. Erigone rohtangensis Tikader, 1981 Comments: Endemic to India

XXV.e. Genus Gongylidiellum Simon, 1884

 1. Gongylidiellum confusum Thaler, 1987 Comments: Endemic to India

XXV.f. Genus Heterolinyphia Wunderlich, 1973 Comments: This Genus is endemic to South Asia.

 1. Heterolinyphia tarakotensis Wunderlich, 1973 Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia

XXV.g. Genus Himalaphantes Tanasevitch, 1992

 1. Himalaphantes martensi (Thaler, 1987) Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia.

XXV.h. Genus Indophantes Saaristo & Tanasevitch, 2003

 1. Indophantes bengalensis Saaristo & Tanasevitch, 2003 Comments: Endemic to India
 2. Indophantes digitulus (Thaler, 1987) Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia.
 3. Indophantes pallidus Saaristo & Tanasevitch, 2003 Comments: Endemic to India

XXV.i. Genus Labulla Simon, 1884

 1. Labulla nepula Tikader, 1970 Comments: Endemic to India.

XXV.j. Genus Lepthyphantes Menge, 1866

 1. Lepthyphantes bhudbari Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Lepthyphantes lingsoka Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 3. Lepthyphantes rudrai Tikader, 1970 Comments: Endemic to India

XXV.k. Genus Linyphia Latreille, 1804

 1. Linyphia nicobarensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Linyphia perampla O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India
 3. Linyphia sikkimensis Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 4. Linyphia straminea O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India
 5. Linyphia urbasae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India

XXV.l. Genus Minicia Thorell, 1875

 1. Minicia vittata Caporiacco, 1935 Comments: Endemic to India

XXV.m. Genus Neriene Blackwall, 1833

 1. Neriene birmanica (Thorell, 1887) Distribution: India, Myanmar, China

XXV.n. Genus Oedothorax Bertkau, in Förster & Bertkau, 1883

 1. Oedothorax caporiaccoi Roewer, 1942 Comments: Endemic to India.
 2. Oedothorax globiceps Thaler, 1987 Comments: Endemic to India

XXV.o. Genus Troxochrota Kulczyn’ski, 1894

 1. Troxochrota kashmirica (Caporiacco, 1935) Comments: Endemic to India.

XXVI Family Liocranidae Simon, 1897[തിരുത്തുക]

XXVI.a. Genus Sphingius Thorell, 1890

 1. Sphingius barkudensis Gravely, 1931 Distribution: Bangladesh, India Comments: Endemic to South Asia
 2. Sphingius bilineatus Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 3. Sphingius caniceps Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 4. Sphingius kambakamensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 5. Sphingius longipes Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 6. Sphingius nilgiriensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 7. Sphingius paltaensis Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India

XXVII Family Lycosidae Sundevall, 1833[തിരുത്തുക]

XXVII.a. Genus Agalenocosa Mello-Leitão, 1944

 1. Agalenocosa subinermis (Simon, 1897) Comments: Endemic to India.

XXVII.b. Genus Arctosa C.L. Koch, 1847

 1. Arctosa himalayensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 2. Arctosa indica Tikader & Malhotra, 1980 Distribution: India, China
 3. Arctosa khudiensis (Sinha, 1951) Distribution: India, China
 4. Arctosa lesserti Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 5. Arctosa mulani (Dyal, 1935) Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia.
 6. Arctosa sandeshkhaliensis Majumder, 2004 Comments: Endemic to India
 7. Arctosa tappaensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India

XXVII.c. Genus Crocodilosa Caporiacco, 1947

 1. Crocodilosa leucostigma (Simon, 1885) Comments: Endemic to India.
 2. Crocodilosa maindroni (Simon, 1897) Comments: Endemic to India

XXVII.d. Genus Evippa Simon, 1882

 1. Evippa banarensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 2. Evippa jabalpurensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 3. Evippa mandlaensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 4. Evippa praelongipes (O.P.-Cambridge, 1870) Distribution: Egypt to India,Pakistan, Kazakhstan
 5. Evippa rajasthanea Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 6. Evippa rubiginosa Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 7. Evippa shivajii Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 8. Evippa sohani Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 9. Evippa solanensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India

XXVII.e. Genus Evippomma Roewer, 1959

 1. Evippomma evippinum (Simon, 1897) Comments: Endemic to India

XXVII.f. Genus Geolycosa Montgomery, 1904

 1. Geolycosa carli (Reimoser, 1934) Comments: Endemic to India.
 2. Geolycosa urbana (O.P.-Cambridge, 1876) Distribution: North, Central Africa to India

XXVII.g. Genus Hippasa Simon, 1885

Hippasa agelenoides
 1. Hippasa agelenoides (Simon, 1884) Distribution: India to Taiwan
 2. Hippasa charamaensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 3. Hippasa fabreae Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 4. Hippasa greenalliae (Blackwall, 1867) Distribution: India, Sri Lanka, China
 5. Hippasa hansae Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 6. Hippasa haryanensis Arora & Monga, 1994 Comments: Endemic to India
 7. Hippasa himalayensis Gravely, 1924 Comments: Endemic to India
 8. Hippasa holmerae Thorell, 1895 Distribution: India to Philippines
 9. Hippasa loundesi Gravely, 1924 Comments: Endemic to India
 10. Hippasa lycosina Pocock, 1900 Distribution: India, China
 11. Hippasa madhuae Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 12. Hippasa madraspatana Gravely, 1924 Comments: Endemic to India
 13. Hippasa olivacea Thorell, 1887 Distribution: India, Myanmar
 14. Hippasa partita (O.P.-Cambridge, 1876) Distribution: Egypt to India, Central Asia
 15. Hippasa pisaurina Pocock, 1900 Distribution: Iraq, India, Pakistan
 16. Hippasa valiveruensis Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 17. Hippasa wigglesworthi Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India

XXVII.h. Genus Hogna Simon, 1885

 1. Hogna himalayensis (Gravely, 1924) Distribution: India, Bhutan, China
 2. Hogna stictopyga (Thorell, 1895) Distribution: India, Myanmar, Singapore

XXVII.i. Genus Lycosa Latreille, 1804

 1. Lycosa arambagensis Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India
 2. Lycosa balaramai Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 3. Lycosa barnesi Gravely, 1924 Comments: Endemic to India
 4. Lycosa bhatnagari Sadana, 1969 Comments: Endemic to India
 5. Lycosa bistriata Gravely, 1924 Distribution: India, Bhutan
 6. Lycosa carmichaeli Gravely, 1924 Comments: Endemic to India.
 7. Lycosa chaperi Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 8. Lycosa choudhuryi Tikader & Malhotra, 1980 Distribution: India, China
 9. Lycosa fuscana Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 10. Lycosa geotubalis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 11. Lycosa goliathus Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 12. Lycosa indagatrix Walckenaer, 1837 Distribution: India, Sri Lanka
 13. Lycosa iranii Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 14. Lycosa jagadalpurensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 15. Lycosa kempi Gravely, 1924 Distribution: India, Pakistan, Bhutan, China
 16. Lycosa lambai Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 17. Lycosa mackenziei Gravely, 1924 Distribution: Pakistan, India, Bangladesh
 18. Lycosa madani Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 19. Lycosa mahabaleshwarensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 20. Lycosa masteri Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 21. Lycosa nigrotibialis Simon, 1884 Distribution: India, Bhutan, Myanmar
 22. Lycosa phipsoni Pocock, 1899 Distribution: India to China, Taiwan
 23. Lycosa pictula Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 24. Lycosa poonaensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 25. Lycosa prolifica Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 26. Lycosa shahapuraensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 27. Lycosa shaktae Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India.
 28. Lycosa shillongensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India.
 29. Lycosa thoracica Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 30. Lycosa tista Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 31. Lycosa wroughtoni Pocock, 1899 Comments: Endemic to India.

XXVII.j. Genus Margonia Hippa & Lehtinen, 1983 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Margonia himalayensis (Gravely, 1924) Comments: Endemic to India.

XXVII.k. Genus Ocyale Audouin, 1826

 1. Ocyale kalpiensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 2. Ocyale neatalanta Alderweireldt, 1996 Distribution: West Africa to Myanmar

XXVII.l. Genus Pardosa C. L. Koch, 1847

 1. Pardosa algoides Schenkel, 1963 Distribution: India, China
 2. Pardosa alii Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 3. Pardosa altitudis Tikader & Malhotra, 1980 Distribution: India, China
 4. Pardosa amkhasensis Tikader & Malhotra, 1976 Comments: Endemic to India.
 5. Pardosa atropalpis Gravely, 1924 Comments: Endemic to India
 6. Pardosa balaghatensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 7. Pardosa bastarensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 8. Pardosa bargaonensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 9. Pardosa birmanica Simon, 1884 distribution: Pakistan to China, Philippines, Sumatra
 10. Pardosa burasantiensis Tikader & Malhotra, 1976 Distribution: India, China
 11. Pardosa chambaensis Tikader & Malhotra, 1976 Comments: Endemic to India
 12. Pardosa debolinae Majumder, 2004 Comments: Endemic to India
 13. Pardosa duplicata Saha, Biswas & Raychaudhuri, 1994 Comments: Endemic to India
 14. Pardosa fletcheri (Gravely, 1924) Distribution: India, Nepal, Pakistan Comments: Endemic to South Asia.
 15. Pardosa gopalai Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 16. Pardosa heterophthalma (Simon, 1898) Distribution: India to Java
 17. Pardosa jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 18. Pardosa kalpiensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 19. Pardosa kupupa (Tikader, 1970) Distribution: India, China
 20. Pardosa lahorensis Dyal, 1935 Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia
 21. Pardosa leucopalpis Gravely, 1924 Distribution: India, Pakistan, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 22. Pardosa minuta Tikader & Malhotra, 1976 Comments: Endemic to India
 23. Pardosa mukundi Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 24. Pardosa mysorensis (Tikader & Mukerji, 1971) Comments: Endemic to India.
 25. Pardosa nicobarica (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 26. Pardosa oakleyi Gravely, 1924 Distribution: Pakistan, India, Bangladesh Comments: Endemic to South Asia
 27. Pardosa orcchaensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 28. Pardosa partita Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 29. Pardosa porpaensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 30. Pardosa pseudoannulata (Bösenberg & Strand, 1906) Distribution: Pakistan to Japan, Philippines, Java
 31. Pardosa pusiola (Thorell, 1891) Distribution: India to China and Java
 32. Pardosa ranjani Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 33. Pardosa rhenockensis (Tikader, 1970) Comments: Endemic to India.
 34. Pardosa shyamae (Tikader, 1970) Distribution: India, China
 35. Pardosa songosa Tikader & Malhotra, 1976 Distribution: India, China
 36. Pardosa subhadrae Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 37. Pardosa suchismitae Majumder, 2004 Comments: Endemic to India
 38. Pardosa sumatrana (Thorell, 1890) Distribution: India, China to Philippines, Sulawesi
 39. Pardosa sutherlandi (Gravely, 1924) Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia
 40. Pardosa tappaensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 41. Pardosa thalassia (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 42. Pardosa tikaderi Arora & Monga, 1994 Comments: Endemic to India
 43. Pardosa timidula (Roewer, 1951) Distribution: Yemen, Sri Lanka, Pakistan
 44. Pardosa tridentis Caporiacco, 1935 Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia.

XXVII.m. Genus Passiena Thorell, 1890

 1. Passiena spinicrus Thorell, 1890 Distribution: India to Hong Kong, Sumatra, Sulawesi

XXVII.n. Genus Shapna Hippa & Lehtinen, 1983 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Shapna pluvialis Hippa & Lehtinen, 1983 Comments: Endemic to India

XXVII.o. Genus Trochosa C.L. Koch, 1847

 1. Trochosa gunturensis Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 2. Trochosa himalayensis Tikader & Malhotra, 1980 Comments: Endemic to India
 3. Trochosa punctipes (Gravely, 1924) Comments: Endemic to India.

XXVII.p. Genus Wadicosa Zyuzin, 1985

 1. Wadicosa quadrifera (Gravely, 1924) Distribution: India, Sri Lanka

XXVII.q. Genus Zoica Simon, 1898

 1. Zoica puellula (Simon, 1898) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XXVIII. Family Mimetidae Simon, 1881[തിരുത്തുക]

XXVIII.a. Genus Melaenosia Simon, 1906 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Melaenosia pustulifera Simon, 1906 Comments: Endemic to India

XXVIII.b. Genus Mimetus Hentz, 1832

 1. Mimetus indicus Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 2. Mimetus tikaderi Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India

XXIX. Family Miturgidae Simon, 1885[തിരുത്തുക]

XXIX.a. Genus Cheiracanthium C. L. Koch, 1839

 1. Cheiracanthium adjacens O. P.-Cambridge, 1885 Distribution: China, India
 2. Cheiracanthium conflexum Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 3. Cheiracanthium conspersum (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 4. Cheiracanthium danieli Tikader, 1975 Comments: Endemic to India
 5. Cheiracanthium himalayense Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 6. Cheiracanthium incomptum (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 7. Cheiracanthium indicum O.P.-Cambridge, 1874 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 8. Cheiracanthium inornatum O.P.-Cambridge, 1874 Comments: Endemic to India
 9. Cheiracanthium insigne O.P.-Cambridge, 1874 Distribution: India, Sri Lanka, China
 10. Cheiracanthium jabalpurense Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 11. Cheiracanthium kashmirense Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 12. Cheiracanthium melanostomum (Thorell, 1895) Distribution: India, Bangladesh,
 13. Cheiracanthium mysorense Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 14. Cheiracanthium nalsaroverense Patel & Patel, 1973 Comments: Endemic to India
 15. Cheiracanthium pauriense Majumder & Tikader, Comments: Endemic to India
 16. Cheiracanthium pelasgicum (C.L. Koch, 1837) Distribution: Palearctic
 17. Cheiracanthium poonaense Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 18. Cheiracanthium punjabense Sadana & Bajaj, 1980 Comments: Endemic to India
 19. Cheiracanthium sambii Patel & Reddy, 1991 Comments: Endemic to India
 20. Cheiracanthium saraswatii Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 21. Cheiracanthium seshii Patel & Reddy, 1991 Comments: Endemic to India.
 22. Cheiracanthium sikkimense Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 23. Cheiracanthium triviale (Thorell, 1895) Distribution: India, Myanmar
 24. Cheiracanthium trivittatum Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 25. Cheiracanthium turiae Strand, 1917 Distribution: Thailand to Queensland
 26. Cheiracanthium vorax O.P.-Cambridge, 1874 Comments: Endemic to India

XXIX.b. Genus Eutichurus Simon, 1897

 1. Eutichurus chingliputensis Majumder & Tikader, 1991 Comments: Endemic to India
 2. Eutichurus tezpurensis Biswas, 1991 Comments: Endemic to India

XXIX.c. Genus Systaria Simon, 1897

 1. Systaria barkudensis (Gravely, 1931) Comments: Endemic to India.

XXX. Family Mysmenidae Petrunkevitch, 1928[തിരുത്തുക]

XXX.a. Genus Iardinis Simon, 1899 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Iardinis mussardi Brignoli, 1980 Comments: Endemic to India

XXXI Family Nemesiidae Simon, 1892[തിരുത്തുക]

XXXI.a. Genus Damarchus Thorell, 1891

 1. Damarchus assamensis Hirst, 1909 Comments: Endemic to India
 2. Damarchus bifidus Gravely, 1935 Comments: Endemic to India
 3. Damarchus excavatus Gravely, 1921 Comments: Endemic to India

XXXII Family Ochyroceratidae Fage, 1912[തിരുത്തുക]

XXXII.a. Genus Althepus Thorell, 1898

 1. Althepus incognitus Brignoli, 1973 Comments: Endemic to India

XXXIII Family Oecobiidae Blackwall, 1862[തിരുത്തുക]

XXXIII.a. Genus Oecobius Lucas, 1846

 1. Oecobius chiasma Barman, 1978 Comments: Endemic to India
 2. Oecobius marathaus Tikader, 1962 Distribution: Pan tropical
 3. Oecobius putus O.P.-Cambridge, 1876 Distribution: Egypt, Sudan to Azerbaijan (USA, introduced)

XXXIII.b. Genus Uroctea Dufour, 1820

 1. Uroctea indica Pocock, 1900 Comments: Endemic to India
 2. Uroctea manii Patel, 1987 Comments: Endemic to India

XXXIV Family Oonopidae Simon, 1890[തിരുത്തുക]

XXXIV.a. Genus Dysderoides Fage, 1946

 1. Dysderoides typhlos Fage, 1946 Comments: Endemic to India

XXXIV.b. Genus Gamasomorpha Karsch, 1881

 1. Gamasomorpha clypeolaria Simon, 1907 Comments: Endemic to India
 2. Gamasomorpha nigripalpis Simon, 1893 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 3. Gamasomorpha taprobanica Simon, 1893 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XXXIV.c. Genus Ischnothyreus Simon, 1893

 1. Ischnothyreus deccanensis Tikader & Malhotra, 1974 Comments: Endemic to India
 2. Ischnothyreus shillongensis Tikader, 1968 Distribution: India, Bhutan Comments: Endemic to South Asia.

XXXIV.d. Genus Triaeris Simon, 1891

 1. Triaeris barela Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 2. Triaeris glenniei Fage, 1946 Comments: Endemic to India
 3. Triaeris khashiensis Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 4. Triaeris manii Tikader & Malhotra, 1974 Comments: Endemic to India
 5. Triaeris nagarensis Tikader & Malhotra, 1974 Comments: Endemic to India
 6. Triaeris nagpurensis Tikader & Malhotra, 1974 Comments: Endemic to India
 7. Triaeris poonaensis Tikader & Malhotra, 1974 Comments: Endemic to India

XXXV. Family Oxyopidae Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

XXXV.a. Genus Hamataliwa Keyserling, 1887

 1. Hamataliwa sikkimensis (Tikader, 1970) Distribution: India, China

XXXV.b. Genus Oxyopes Latreille, 1804

 1. Oxyopes armatipalpis Strand, 1912 Comments: Endemic to India
 2. Oxyopes ashae Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 3. Oxyopes assamensis Tikader, 1969 Comments: Endemic to India
 4. Oxyopes bharatae Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 5. Oxyopes biharensis Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 6. Oxyopes birmanicus Thorell, 1887 Distribution: India, China to Sumatra
 7. Oxyopes boriensis Bodkhe & Vankhede, 2012 Comments: Endemic to India
 8. Oxyopes chittrae Tikader, 1965 Synonym: Oxyopes chitrae Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 9. Oxyopes elongatus Biswas et al., 1996 Distribution: India, China to Sumatra
 10. Oxyopes gemellus Thorell, 1891 Distribution: India, Malaysia
 11. Oxyopes gujaratensis Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 12. Oxyopes gurjanti Sadana & Gupta, 1995 Comments: Endemic to India
 13. Oxyopes hindostanicus Pocock, 1901 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 14. Oxyopes indicus (Walckenaer, 1805) Comments: Endemic to India
 15. Oxyopes jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 16. Oxyopes javanus Thorell, 1887 Distribution: India, China to Java, Philippines
 17. a. O. javanus nicobaricus Strand, 1907 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 18. Oxyopes jubilans O.P.-Cambridge, 1885 Distribution: India, Pakistan, China
 19. Oxyopes kamalae Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India.
 20. Oxyopes ketani Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 21. Oxyopes kusumae Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 22. Oxyopes lepidus (Blackwall, 1864) Comments: Endemic to India
 23. Oxyopes lineatus Latreille, 1806 Distribution: Palearctic
 24. Oxyopes longinquus Thorell, 1891 Distribution: India, Myanmar
 25. Oxyopes longispinus Saha & Raychaudhuri, 2003 Comments: Endemic to India
 26. Oxyopes ludhianaensis Sadana & Goel, 1995 Comments: Endemic to India
 27. Oxyopes minutus Biswas et al., 1996 Comments: Endemic to India
 28. Oxyopes naliniae Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 29. Oxyopes ovatus Biswas et al., 1996 Comments: Endemic to India
 30. Oxyopes pandae Tikader, 1969 Comments: Endemic to India
 31. Oxyopes pankaji Gajbe & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 32. Oxyopes pawani Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 33. Oxyopes rajai Saha & Raychaudhuri, 2004 Comments: Endemic to India
 34. Oxyopes ratnae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 35. Oxyopes reddyi Majumder, 2004 Comments: Endemic to India
 36. Oxyopes reticulatus Biswas et al., 1996 Comments: Endemic to India
 37. Oxyopes rukminiae Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 38. Oxyopes ryvesi Pocock, 1901 Comments: Endemic to India.
 39. Oxyopes sakuntalae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 40. Oxyopes shweta Tikader, 1970 Distribution: India, China
 41. Oxyopes sitae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 42. Oxyopes subhadrae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 43. Oxyopes subimali Biswas et al., 1996 Comments: Endemic to India
 44. Oxyopes sunandae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 45. Oxyopes sushilae Tikader, 1965 Distribution: India, China
 46. Oxyopes tikaderi Biswas & Majumder, 1995 Comments: Endemic to India
 47. Oxyopes travancoricola Strand, 1912 Comments: Endemic to India
 48. Oxyopes wroughtoni Pocock, 1901 Comments: Endemic to India

XXXV.c. Genus Peucetia Thorell, 1869

 1. Peucetia akwadaensis Patel, 1978 Distribution: India, China
 2. Peucetia ashae Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 3. Peucetia biharensis Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 4. Peucetia choprai Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 5. Peucetia elegans (Blackwall, 1864) Comments: Endemic to India
 6. Peucetia gauntleta Saha & Raychaudhuri, 2004 Comments: Endemic to India
 7. Peucetia graminea Pocock, 1900 Comments: Endemic to India
 8. Peucetia harishankarensis Biswas, 1975 Comments: Endemic to India
 9. Peucetia jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 10. Peucetia ketani Gajbe, 1992 Comments: Endemic to India
 11. Peucetia latikae Tikader, 1970 Distribution: India, China
 12. Peucetia pawani Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 13. Peucetia punjabensis Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 14. Peucetia rajani Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
Peucetia viridana
 1. Peucetia viridana (Stoliczka, 1869) Distribution: India to Myanmar
 2. Peucetia viveki Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 3. Peucetia yogeshi Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India

XXXV.d. Genus Tapponia Simon, 1885

 1. Tapponia insulana Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

XXXVI Family Palpimanidae Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

XXXVI.a. Genus Palpimanus Dufour, 1820

 1. Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 Distribution: Mediterranean, Central Asia
 2. Palpimanus vultuosus Simon, 1897 Comments: Endemic to India

XXXVI.b. Genus Sarascelis Simon, 1897

 1. Sarascelis raffrayi Simon, 1893 Distribution: India, Malaysia

XXXVII Family Philodromidae Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

XXXVII.a. Genus Apollophanes O.P.-Cambridge, 1898

 1. Apollophanes bangalores Tikader, 1963 Comments: Endemic to India

XXXVII.b. Genus Ebo Keyserling, 1884

 1. Ebo bharatae Tikader, 1965 Comments: Endemic to India

XXXVII.c. Genus Gephyrota Strand, 1932

 1. Gephyrota pudica (Simon, 1906) Comments: Endemic to India

XXXVII.d. Genus Philodromus Walckenaer, 1826

 1. Philodromus ashae Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 2. Philodromus assamensis Tikader, 1962 Distribution: India, China
 3. Philodromus barmani Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 4. Philodromus betrabatai Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 5. Philodromus bhagirathai Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 6. Philodromus bigibbus (O.P.-Cambridge, 1876) Distribution: Egypt, Sudan, Arabia, India
 7. Philodromus chambaensis Tikader, 1980 Distribution: India, China
 8. Philodromus decoratus Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 9. Philodromus devhutai Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 10. Philodromus domesticus Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 11. Philodromus durvei Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 12. Philodromus frontosus Simon, 1897 Comments: Endemic to India
 13. Philodromus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 14. Philodromus kendrabatai Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 15. Philodromus lepidus Blackwall, 1870 Distribution: Mediterranean to India
 16. Philodromus maliniae Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 17. Philodromus manikae Tikader, 1971 Comments: Endemic to India
 18. Philodromus mohiniae Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 19. Philodromus pali Gajbe & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 20. Philodromus sanjeevi Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 21. Philodromus shillongensis Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 22. Philodromus tiwarii Basu, 1973 Comments: Endemic to India

XXXVII.e. Genus Psellonus Simon, 1897 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Psellonus planus Simon, 1897 Comments: Endemic to India

XXXVII.f. Genus Thanatus C.L. Koch, 1837

 1. Thanatus dhakuricus Tikader, 1960 Comments: Endemic to India
 2. Thanatus indicus Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 3. Thanatus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 4. Thanatus lanceoletus Tikader, 1966 Comments: Endemic to India.
 5. Thanatus ketani Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 6. Thanatus mandali Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 7. Thanatus prolixus Simon, 1897 Comments: Endemic to India
 8. Thanatus simplicipalpis Simon, 1882 Distribution: India, Yemen
 9. Thanatus stripatus Tikader, 1980 Comments: Endemic to India

XXXVII.g. Genus Tibellus Simon, 1875

 1. Tibellus chaturshingi Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 2. Tibellus elongatus Tikader, 1960 Comments: Endemic to India
 3. Tibellus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 4. Tibellus katrajghatus Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 5. Tibellus pashanensis Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 6. Tibellus pateli Tikader, 1980 Comments: Endemic to India.
 7. Tibellus poonaensis Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 8. Tibellus vitilis Simon, 1906 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XXXVIII. Family Pholcidae C.L. Koch, 1851[തിരുത്തുക]

XXXVIII.a. Genus Artema Walckenaer, 1837

 1. Artema atlanta Walckenaer, 1837 Distribution: Pantropical

XXXVIII.b. Genus Crossopriza Simon, 1893

 1. Crossopriza lyoni (Blackwall, 1867) Distribution: Cosmopolitan

XXXVIII.c. Genus Pholcus Walckenaer, 1805

 1. Pholcus kapuri Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Distribution: Cosmopolitan
 3. Pholcus podophthalmus Simon, 1893 Distribution: India, China

XXXVIII.d. Genus Smeringopus Simon, 1890

 1. Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858) Distribution: Cosmopolitan

XXXIX. Family Pimoidae Wunderlich, 1986[തിരുത്തുക]

XXXIX.a. Genus Pimoa Chamberlin & Ivie, 1943

 1. Pimoa crispa (Fage, 1946) Comments: Endemic to India
 2. Pimoa gandhii Hormiga, 1994 Comments: Endemic to India
 3. Pimoa indiscreta Hormiga, 1994 Comments: Endemic to India

XL. Family Pisauridae Simon, 1890[തിരുത്തുക]

Thalassius albocinctus

XL.a. Genus Dendrolycosa Doleschall, 1859

 1. Dendrolycosa gracilis Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Dendrolycosa stauntoni Pocock, 1900 Comments: Endemic to India

XL.b. Genus Eucamptopus Pocock, 1900 Comments: Monotypic Genus and endemic toIndia.

 1. Eucamptopus coronatus Pocock, 1900 Comments: Endemic to India

XL.c. Genus Euprosthenops Pocock, 1897

 1. Euprosthenops ellioti (O. P.-Cambridge, 1877) Comments: Endemic to India

XL.d. Genus Nilus O. P.-Cambridge, 1876

 1. Nilus marginatus (Simon, 1888) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Nilus spadicarius (Simon, 1897) Comments: Endemic to India

XL.e. Genus Perenethis L. Koch, 1878

 1. Perenethis sindica (Simon, 1897) Distribution: India, Sri Lanka, Nepal, Philippines

XL.f. Genus Pisaura Simon, 1885

 1. Pisaura bobbiliensis Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India
 2. Pisaura decorata Patel & Reddy, 1990 Comments: Endemic to India
 3. Pisaura gitae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 4. Pisaura podilensis Patel & Reddy, 1990 Comments: Endemic to India
 5. Pisaura putiana Barrion & Litsinger, 1995 Distribution: India, Philippines
 6. Pisaura swamii Patel, 1987 Comments: Endemic to India

XL.g. Genus Thalassius Simon, 1885

 1. Thalassius albocinctus (Doleschall, 1859) Distribution: Myanmar to Philippines
 2. Thalassius phipsoni F.O.P.-Cambridge, 1898 Distribution: India to China

XL.h. Genus Tinus F.O.P.-Cambridge, 1901

 1. Tinus chandrakantii Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India
 2. Tinus sikkimus Tikader, 1970 Comments: Endemic to India

XLI. Family Prodidomidae Simon, 1884[തിരുത്തുക]

XLI.a. Genus Prodidomus Hentz, 1847

 1. Prodidomus chaperi (Simon, 1884) Comments: Endemic to India
 2. Prodidomus palkai Cooke, 1972 Comments: Endemic to India
 3. Prodidomus papavanasanemensis Cooke, 1972 Comments: Endemic to India
 4. Prodidomus saharanpurensis (Tikader, 1982) Tikader, 1982 Comments: Endemic to India.
 5. Prodidomus sirohi Platnick, 1976 Comments: Endemic to India
 6. Prodidomus tirumalai Cooke, 1972 Comments: Endemic to India
 7. Prodidomus venkateswarai Cooke, 1972 Comments: Endemic to India

XLI.b. Genus Zimiris Simon, 1882

 1. Zimiris diffusa Platnick & Penney, 2004 Distribution: India, St. Helena, Socotra
 2. Zimiris doriai Simon, 1882 Distribution: India, Sudan, Yemen

XLII. Family Psechridae Simon, 1890[തിരുത്തുക]

XLII.a. Genus Fecenia Simon, 1887

 1. Fecenia nicobarensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 2. Fecenia travancoria Pocock, 1899 Distribution: India to Sumatra

XLII.b. Genus Psechrus Thorell, 1878

 1. Psechrus ghecuanus Thorell, 1897 Distribution: India, Myanmar, Thailand, China
 2. Psechrus himalayanus Simon, 1906 Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia
 3. Psechrus torvus (O.P.-Cambridge, 1869) Distribution: Sri Lanka, India, China, Taiwan

XLIII. Family Salticidae Blackwall, 1841[തിരുത്തുക]

XLIII.a. Genus Aelurillus Simon, 1884

 1. Aelurillus improvisus Azarkina, 2002 Comments: Endemic to India
 2. Aelurillus minimontanus Azarkina, 2002 Comments: Endemic to India
 3. Aelurillus quadrimaculatus Simon, 1889 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XLIII.b. Genus Asemonea O.P.-Cambridge, 1869

 1. Asemonea santinagarensis (Biswas & Biswas, 1992) Comments: Endemic to India.
 2. Asemonea tenuipes (O.P.-Cambridge, 1869) Distribution: Sri Lanka to Thailand

XLIII.c. Genus Bavia

 1. Bavia kairali (Lucas, 1846) Distribution: Endemic to India.

XLIII.c. Genus Bianor Peckham & Peckham, 1886

 1. Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846) Distribution: South Africa, Mediterranean to Central Asia
 2. Bianor angulosus (Karsch, 1879) Distribution: India, Bhutan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam
 3. Bianor incitatus Thorell, 1890 Distribution: India to China, Java, Sumatra, Caroline Islands
 4. Bianor pseudomaculatus Logunov, 2001Distribution: India, Bhutan, Vietnam
 5. Bianor punjabicus Logunov, 2001 Distribution: India, Afghanistan

XLIII.d. Genus Brettus Thorell, 1895

 1. Brettus albolimbatus Simon, 1900 Distribution: India, China
 2. Brettus anchorum Wanless, 1979 Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia

XLIII.e. Genus Bristowia Reimoser, 1934 Comments: Monotypic genus.

 1. Bristowia heterospinosa Reimoser, 1934 Distribution: India, China, Korea, Vietnam, Japan, Krakatau

XLIII.f. Genus Carrhotus Thorell, 1891

 1. Carrhotus sannio (Thorell, 1877) Distribution: India to Sulawesi
 2. Carrhotus tristis Thorell, 1895 Distribution: India, Myanmar
 3. Carrhotus viduus (C.L. Koch, 1846) Distribution: India to China, Java

XLIII.g. Genus Chalcoscirtus Bertkau, 1880

 1. Chalcoscirtus glacialis Caporiacco, 1935 Distribution: Russia to India and Alaska
 2. Chalcoscirtus martensi Zabka, 1980 Distribution: Central Asia, Nepal, India, China

XLIII.h. Genus Chalcotropis Simon, 1902

 1. Chalcotropis pennata Simon, 1902 Comments: Endemic to India

XLIII.i. Genus Colaxes Simon, 1900 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Colaxes nitidiventris Simon, 1900 Comments: Endemic to India

XLIII.j. Genus Cosmophasis Simon, 1901

 1. Cosmophasis miniaceomicans (Simon, 1888) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

XLIII.k. Genus Curubis Simon, 1902 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Curubis sipeki Dobroruka, 2004 Comments: Endemic to India.

XLIII.l. Genus Cyrba Simon, 1876

 1. Cyrba ocellata (Kroneberg, 1875) Distribution: Somalia, Central Asia to Australia

XLIII.m. Genus Cytaea Keyserling, 1882

 1. Cytaea albolimbata Simon, 1888 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

XLIII.n. Genus Dexippus Thorell, 1891

 1. Dexippus topali Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.o. Genus Epeus Peckham & Peckham, 1886

 1. Epeus albus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 2. Epeus chilapataensis (Biswas & Biswas, 1992) Comments: Endemic to India.
 3. Epeus indicus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.p. Genus Epocilla Thorell, 1887

 1. Epocilla aurantiaca (Simon, 1885) Distribution: India to Malaysia
 2. Epocilla xylina Simon, 1906 Comments: Endemic to India

XLIII.q. Genus Euophrys C. L. Koch, 1834

 1. Euophrys chiriatapuensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 2. Euophrys minuta Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.r. Genus Ghumattus Prószyn’ski, 1992 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Ghumattus primus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.s. Genus Habrocestoides Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Habrocestoides bengalensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 2. Habrocestoides darjeelingus Logunov, 1999 Comments: Endemic to India.
 3. Habrocestoides indicus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India.
 4. Habrocestoides micans Logunov, 1999 Comments: Endemic to India.
 5. Habrocestoides nitidus Logunov, 1999 Comments: Endemic to India

XLIII.t. Genus Harmochirus Simon, 1885

 1. Harmochirus brachiatus (Thorell, 1977) Distribution: India, Bhutan to Taiwan, Indonesia
 2. Harmochirus lloydi Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 3. Harmochirus zabkai Logunov, 2001 Distribution: India, Nepal, Vietnam

XLIII.u. Genus Hasarius Simon, 1871

 1. Hasarius adansoni (Audouin, 1826) Distribution: Cosmopolitan

XLIII.v. Genus Heliophanoides Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Heliophanoides epigynalis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 2. Heliophanoides spermathecalis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.w. Genus Hindumanes Logunov, 2004 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Hindumanes karnatakaensis (Tikader & Biswas, 1978) Comments: Endemic to India

XLIII.x. Genus Hispo Simon, 1885

 1. Hispo bipartita Simon, 1903 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XLIII.y. Genus Hyllus C.L. Koch, 1846

 1. Hyllus bos (Sundevall, 1833) Comments: Endemic to India
 2. Hyllus pudicus Thorell, 1895 Distribution: India, Myanmar
 3. Hyllus semicupreus (Simon, 1885) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.

XLIII.z. Genus Imperceptus Prószyn’ski, 1992 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Imperceptus minutus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.aa. Genus Jajpurattus Prószyn’ski, 1992 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Jajpurattus incertus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.ab. Genus Langona Simon, 1901

 1. Langona goaensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India.
 2. Langona kurracheensis Heciak & Prószyn’ski, 1983 Comments: Endemic to India
 3. Langona simoni Heciak & Prószyn’ski, 1983 Comments: Endemic to India
 4. Langona tigrina (Simon, 1885) Comments: Endemic to India

XLIII.ac. Genus Madhyattus Prószyn’ski, 1992 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Madhyattus jabalpurensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.ad. Genus Marpissa C.L. Koch, 1846

 1. Marpissa anusuae Tikader & Biswas, 1981 Comments: Endemic to India
 2. Marpissa arambagensis Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India
 3. Marpissa dayapurensis Majumder, 2004 Comments: Endemic to India
 4. Marpissa decorata Tikader, 1974 Comments: Endemic to India
 5. Marpissa endenae Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India
 6. Marpissa kalapani Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 7. Marpissa kalighatensis Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 8. Marpissa lakhmikantapursansis Majumder, 2004 Comments: Endemic to India
 9. Marpissa manipuriensis Biswas & Biswas, 2004 Comments: Endemic to India
 10. Marpissa nutanae Biswas & Biswas, 1984 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 11. Marpissa prathamae Biswas & Biswas, 1984 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 12. Marpissa singhi Monga, Singh & Sadana, 1989 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 13. Marpissa tigrina Tikader, 1965 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 14. Marpissa tikaderi Biswas, 1984 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

XLIII.ae. Genus Menemerus Simon, 1868

 1. Menemerus albocinctus Keyserling, 1890 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Menemerus bivittatus (Dufour, 1831) Distribution: Pantropical
 3. Menemerus brachygnathus (Thorell, 1887) Distribution: India to Japan
 4. Menemerus brevibulbis (Thorell, 1887) Distribution: Senegal to India
 5. Menemerus fulvus (L. Koch, 1878) Distribution: India to Japan

XLIII.af. Genus Modunda Simon, 1901

 1. Modunda staintoni (O.P.-Cambridge, 1872) Distribution: Egypt to India

XLIII.ag. Genus Myrmarachne MacLeay, 1839

 1. Myrmarachne bengalensis Tikader, 1973 Comments: Endemic to India
 2. Myrmarachne calcuttaensis Biswas, 1984 Comments: Endemic to India
 3. Myrmarachne dirangicus Bastawade, 2002 Comments: Endemic to India
 4. Myrmarachne himalayensis Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 5. Myrmarachne hidaspis Caporiacco, 1935 Comments: Endemic to India.
 6. Myrmarachne incerta Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 7. Myrmarachne jajpurensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 8. Myrmarachne laeta (Thorell, 1887) Distribution: India, Nias Island, China
 9. a. M. laeta flava Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 10. Myrmarachne ludhianaensis Sadana & Gupta, 1998 Comments: Endemic to India
 11. Myrmarachne manducator (Westwood, 1841) Distribution: India, Myanmar, Malaysia, Sumatra
 12. Myrmarachne maratha Tikader, 1973 Comments: Endemic to India
 13. Myrmarachne megachelae Ganesh Kumar & Mahanasundaram, 1998 Comments: Endemic to India
 14. Myrmarachne opaca (Karsch, 1880) Comments: Endemic to India
 15. Myrmarachne orientales Tikader, 1973 Distribution: Pakistan, India Comments: Endemic to South Asia
 16. Myrmarachne paivae Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 17. Myrmarachne plataleoides (O.P.-Cambridge, 1869) Distribution: India, Sri Lanka, China, Southeast Asia
 18. Myrmarachne platypalpus Bradoo, 1980 Comments: Endemic to India
 19. Myrmarachne poonaensis Tikader, 1973 Comments: Endemic to India
 20. Myrmarachne providens (Peckham & Peckham, 1892) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 21. Myrmarachne ramunni Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 22. Myrmarachne roeweri Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 23. Myrmarachne satarensis Narayan, 1915 Comments: Endemic to India
 24. Myrmarachne transversa (Mukerjee, 1930) Comments: Endemic to India.
 25. Myrmarachne tristis (Simon, 1882) Distribution: Libya to India
 26. Myrmarachne uniseriata Narayan, 1915 Comments: Endemic to India

XLIII.ah. Genus Onomastus Simon, 1900

 1. Onomastus patellaris Simon, 1900 Comments: Endemic to India

XLIII.ai. Genus Orissania Prószyn’ski, 1992 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Orissania daitarica Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.aj. Genus Pancorius Simon, 1902

 1. Pancorius dabanis (Hogg, 1922) Comments: Endemic to India.
 2. Pancorius darjeelingianus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 3. Pancorius magnus Zabka, 1985 Distribution: India, Vietnam
 4. Pancorius submontanus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 5. Pancorius tagorei Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.ak. Genus Pandisus Simon, 1900

 1. Pandisus indicus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.al. Genus Panysinus Simon, 1901

 1. Panysinus grammicus Simon, 1902 Comments: Endemic to India

XLIII.am. Genus Pellenes Simon, 1876

 1. Pellenes allegrii Caporiacco, 1935 Distribution: Central Asia, India

XLIII.an. Genus Phaeacius Simon, 1900

 1. Phaeacius lancearius (Thorell, 1895) Distribution: India, Myanmar

XLIII.ao. Genus Phidippus C. L. Koch, 1846

 1. Phidippus bengalensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 2. Phidippus bhimrakshiti Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 3. Phidippus calcuttaensis Biswas, 1984 Comments: Endemic to India
 4. Phidippus khandalaensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 5. Phidippus punjabensis Tikader, 1974 Comments: Endemic to India
 6. Phidippus yashodharae Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

XLIII.ap. Genus Phintella Strand, 1906

 1. Phintella accentifera (Simon, 1901) Distribution: India, China, Vietnam
 2. Phintella assamica Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 3. Phintella bifurcata Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 4. Phintella coonooriensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 5. Phintella debilis (Thorell, 1891) Distribution: India to Java
 6. Phintella indica (Simon, 1901) Comments: Endemic to India.
 7. Phintella macrops (Simon, 1901) Comments: Endemic to India.
 8. Phintella mussooriensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 9. Phintella nilgirica Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 10. Phintella reinhardti (Thorell, 1891) Comments: Endemic Andaman & Nicobar Islands.
 11. Phintella suknana Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 12. Phintella vittata (C.L. Koch, 1846) Distribution: India to Philippines

XLIII.aq. Genus Phlegra Simon, 1876

 1. Phlegra dhakuriensis (Tikader, 1974) Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia.

XLIII.ar. Genus Pilia Simon, 1902

 1. Pilia saltabunda Simon, 1902 Comments: Endemic to India

XLIII.as. Genus Piranthus Thorell, 1895

 1. Piranthus casteti Simon, 1900 Comments: Endemic to India

XLIII.at. Genus Plexippus C.L. Koch, 1846

 1. Plexippus andamanensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 2. Plexippus calcutaensis (Tikader, 1974) Distribution: India, Philippines
 3. Plexippus paykulli (Audouin, 1826) Distribution: Cosmopolitan
 4. Plexippus petersi (Karsch, 1878) Distribution: Africa to Japan, Philippines, Hawaii
 5. Plexippus redimitus Simon, 1902 Distribution: India, Sri Lanka

XLIII.au. Genus Portia Karsch, 1878

 1. Portia albimana (Simon, 1900) Distribution: India to Vietnam
 2. Portia assamensis Wanless, 1978 Distribution: India to Malaysia

XLIII.av. Genus Pseudamycus Simon, 1885

 1. Pseudamycus himalaya (Tikader, 1967) Comments: Endemic to India.

XLIII.aw. Genus Pseudicius Simon, 1885

 1. Pseudicius andamanius (Tikader, 1977) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 2. Pseudicius daitaricus Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 3. Pseudicius frigidus (O.P.-Cambridge, 1885) Distribution: Afghanistan, Pakistan, India, China
 4. Pseudicius ludhianaensis (Tikader, 1974) Comments: Endemic to India.
 5. Pseudicius modestus Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 6. Pseudicius nepalicus (Andreeva, Heciak & Prószyn’ski, 1984) Distribution:India, Nepal Comments: Endemic to South Asia

XLIII.ax. Genus Rhene Thorell, 1869

 1. Rhene albigera (C.L. Koch, 1846) Distribution: India to Sumatra
 2. Rhene callida Peckham & Peckham, 1895 Comments: Endemic to India
 3. Rhene callosa (Peckham & Peckham, 1895) Comments: Endemic to India
 4. Rhene daitarensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 5. Rhene danieli Tikader, 1973 Comments: Endemic to India
 6. Rhene darjeelingiana Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India
 7. Rhene decorata Tikader, 1977 Synonym: Rhene decoratus Tikader, 1977 Comments: Endemic to India.
 8. Rhene flavicomans Simon, 1902 Distribution: India, Bhutan, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 9. Rhene haldanei Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 10. Rhene indica Tikader, 1973 Distribution: India, China
 11. Rhene khandalaensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 12. Rhene mus (Simon, 1889) Comments: Endemic to India
 13. Rhene pantharae Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India
 14. Rhene sanghrakshiti Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 15. Rhene rubrigera (Thorell, 1887) Distribution: India to China, Sumatra

XLIII.ay. Genus Saitis Simon, 1876

 1. Saitis chaperi Simon, 1885 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XLIII.az. Genus Similaria Prószyn’ski, 1992 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Similaria enigmatica Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.ba. Genus Sitticus Simon, 1901

 1. Sitticus diductus (O.P.-Cambridge, 1885) Distribution: India, China

XLIII.bb. Genus Stenaelurillus Simon, 1885

 1. Stenaelurillus lesserti Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India

XLIII.bc Genus Telamonia Thorell, 1887

 1. Telamonia dimidiata (Simon, 1899) Distribution: India, Bhutan, Sumatra
 2. Telamonia peckhami Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.
 3. Telamonia sikkimensis (Tikader, 1967) Comments: Endemic to India.

XLIII.bd. Genus Thiania C. L. Koch, 1846

 1. Thiania bhamoensis Thorell, 1887 Distribution: Myanmar to Sumatra

XLIII.be. Genus Thyene Simon, 1885

 1. Thyene imperialis (Rossi, 1846) Distribution: Old World

XLIII.bf. Genus Viciria Thorell, 1877

 1. Viciria diademata Simon, 1902 Comments: Endemic to India
 2. Viciria diatreta Simon, 1902 Comments: Endemic to India
 3. Viciria minima Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India

XLIII.bg. Genus Yaginumaella Prószyn’ski, 1979

 1. Yaginumaella senchalensis Prószyn’ski, 1992 Comments: Endemic to India

XLIII.bh. Genus Yllenus Simon, 1868

 1. Yllenus baltistanus Caporiacco, 1935 Comments: Endemic to India
 2. Yllenus karnai Logunov & Marusik, 2003 Comments: Endemic to India

XLIII.bi. Genus Zeuxippus Thorell, 1891

 1. Zeuxippus histrio Thorell, 1891 Comments: Endemic to India

XLIII.bj. Genus Zygoballus Peckham & Peckham, 1885

 1. Zygoballus citri Sadana, 1991 Comments: Endemic to India
 2. Zygoballus narmadaensis Tikader, 1975 Comments: Endemic to India
 3. Zygoballus pashanensis Tikader, 1975 Comments: Endemic to India

XLIV. Family Scytodidae Blackwall, 1864[തിരുത്തുക]

XLIV.a. Genus Scytodes Latreille, 1804

 1. Scytodes alfredi Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 2. Scytodes fusca Walckenaer, 1837 Distribution: Pantropical
 3. Scytodes gilva (Thorell, 1887) Distribution: India, Myanmar
 4. Scytodes kinsukus Patel, 1975 Comments: Endemic to India
 5. Scytodes mawphlongensis Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 6. Scytodes pallida Doleschall, 1859 Distribution: India, China, Philippines, New Guinea
 7. Scytodes propinqua Stoliczka, 1869 Comments: Endemic to India
 8. Scytodes stoliczkai Simon, 1897 Comments: Endemic to India.
 9. Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Distribution: Holarctic, Pacific Island

XLV. Family Segestriidae Simon, 1893[തിരുത്തുക]

XLV.a. Genus Ariadna Audouin, 1826

 1. Ariadna nebulosa Simon, 1906 Comments: Endemic to India

XLV.b. Genus Segestria Latreille, 1804

 1. Segestria inda Simon, 1906 Comments: Endemic to India

XLVI. Family Selenopidae Simon, 1897[തിരുത്തുക]

XLVI.a. Genus Selenops Latreille, 1819

 1. Selenops agumbensis Tikader, 1969 Comments: Endemic to India
 2. Selenops montigenus Simon, 1889 Comments: Endemic to India
 3. Selenops nilgirensis Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 4. Selenops radiatus Latreille, 1819 Distribution: Mediterranean, Africa, India, Myanmar
 5. Selenops shevaroyensis Gravely, 1931 Comments: Endemic to India
 6. Selenops sumitrae Patel & Patel, 1973 Comments: Endemic to India

XLVII. Family Sicariidae Keyserling, 1880[തിരുത്തുക]

XLVII.a. Genus Loxosceles Heineken & Lowe, 1832

 1. Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) Distribution: Cosmopolitan

XLVIII. Family Sparassidae Bertkau, 1872[തിരുത്തുക]

XLVIII.a. Genus Bhutaniella Jäger, 2000 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Bhutaniella sikkimensis (Gravely, 1931) Comments: Endemic to India.

XLVIII.b. Genus Gnathopalystes Rainbow, 1899

 1. Gnathopalystes kochi (Simon, 1880) Distribution: India, Myanmar, Malaysia, Java, Sumatra, Borneo

XLVIII.c. Genus Heteropoda Latreille, 1804

 1. Heteropoda afghana Roewer, 1962 Distribution: Afghanistan, Pakistan, India
 2. Heteropoda altithorax Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 3. Heteropoda andamanensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 4. Heteropoda bhaikakai Patel & Patel, 1973 Comments: Endemic to India
 5. Heteropoda buxa Saha, Biswas & Raychaudhuri, 1995 Comments: Endemic to India.
 6. Heteropoda emarginativulva Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 7. Heteropoda fabrei Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 8. Heteropoda fischeri Jäger, 2005 Comments: Endemic to India
 9. Heteropoda gourae Monga, Sadana & Singh, 1988 Comments: Endemic to India
 10. Heteropoda hampsoni Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 11. Heteropoda kandiana Pocock, 1899 Distribution: India, Sri Lanka Comments:Endemic to South Asia
 12. Heteropoda kuluensis Sethi & Tikader, 1988 Comments: Endemic to India
 13. Heteropoda lentula Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 14. Heteropoda leprosa Simon, 1884 Distribution: India, Myanmar, Malaysia
 15. Heteropoda lunula (Doleschall, 1857) Distribution: India to Vietnam, Malaysia,Java, Sumatra, Borneo
 16. Heteropoda malitiosa Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 17. Heteropoda merkarensis Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 18. Heteropoda nicobarensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 19. Heteropoda nilgirina Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 20. Heteropoda nirounensis (Simon, 1903) Distribution: India, Sumatra
 21. Heteropoda pedata Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 22. a. H. pedata magna Strand,1909 Comments: Endemic to India
 23. Heteropoda phasma Simon, 1897 Comments: Endemic to India
 24. Heteropoda robusta Fage, 1924 Comments: Endemic to India
 25. Heteropoda rufognatha Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 26. Heteropoda sexpunctata Simon, 1885 Distribution: India, Malaysia
 27. Heteropoda shillongensis Sethi & Tikader, 1988 Comments: Endemic to India
 28. Heteropoda straminiosa Kundu, Biswas & Raychaudhuri, 1999 Comments: Endemic to India
 29. Heteropoda striatipes (Leardi, 1902) Comments: Endemic to India
 30. Heteropoda subplebeia Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 31. Heteropoda veiliana Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 32. Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) Distribution: Pantropical
 33. Heteropoda warthiana Strand, 1907 Comments: Endemic to India

XLVIII.d. Genus Olios Walckenaer, 1837

 1. Olios admiratus (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 2. Olios bhavnagarensis Sethi & Tikader, 1988 Comments: Endemic to India
 3. Olios fuligineus (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 4. Olios gravelyi Sethi & Tikader, 1988 Comments: Endemic to India
 5. Olios hampsoni (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 6. Olios iranii (Pocock, 1901) Distribution: India, Pakistan comments: Endemic to South Asia.
 7. Olios kiranae Sethi & Tikader, 1988 Comments: Endemic to India
 8. Olios lamarcki (Latreille, 1806) Distribution: Madagascar to Sri Lanka, India
 9. Olios milleti (Pocock, 1901) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.
 10. Olios obesulus (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 11. Olios patagiatus (Simon, 1897) Comments: Endemic to India.
 12. Olios phipsoni (Pocock, 1899) Comments: Endemic to India.
 13. Olios pyrozonis (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 14. Olios rosettii (Leardi, 1901) Comments: Endemic to India
 15. Olios rotundiceps (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 16. Olios sanguinifrons (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.
 17. Olios senilis Simon, 1880 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.
 18. Olios stimulator (Simon, 1897) Comments: Endemic to India.
 19. Olios striatus (Blackwall, 1867) Comments: Endemic to India.
 20. Olios tarandus (Simon, 1897) Comments: Endemic to India.
 21. Olios tener (Thorell, 1891) Distribution: Pakistan, India, Myanmar
 22. Olios tikaderi Kundu, Biswas & Raychaudhuri, 1999 Comments: Endemic to India
 23. Olios wroughtoni (Simon, 1897) Comments: Endemic to India.
 24. Olios xerxes (Pocock, 1901) Distribution: Iran to India

XLVIII.e. Genus Palystes L. Koch, 1875

 1. Palystes flavidus Simon, 1897 Comments: Endemic to India

XLVIII.f. Genus Pandercetes L. Koch, 1875

 1. Pandercetes celatus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 2. Pandercetes decipiens Pocock, 1899 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

XLVIII.g. Genus Pseudopoda Jäger, 2000

 1. Pseudopoda abnormis Jäger, 2001 Comments: Endemic to India
 2. Pseudopoda akashi (Sethi & Tikader, 1988) Comments: Endemic to India.
 3. Pseudopoda casaria (Simon, 1897) Comments: Endemic to India
 4. Pseudopoda hingstoni Jäger, 2001 Comments: Endemic to India
 5. Pseudopoda lutea (Thorell, 1895) Distribution: India, Myanmar
 6. Pseudopoda minor Jäger, 2001 Comments: Endemic to India
 7. Pseudopoda prompta (O.P.-Cambridge, 1885) Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia.

XLVIII.h. Genus Seramba Thorell, 1887

 1. Seramba bifasciata Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

XLVIII.i. Genus Spariolenus Simon, 1880

 1. Spariolenus megalopis Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Spariolenus minusculus (Reimoser, 1934) Comments: Endemic to India.
 3. Spariolenus tigris Simon, 1880 Distribution: India, Pakistan, Malaysia

XLVIII.j. Genus Thelcticopis Karsch, 1884

 1. Thelcticopis ajax Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 2. Thelcticopis bicornuta Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 3. Thelcticopis canescens Simon, 1887Distribution: India, Myanmar
 4. Thelcticopis maindroni Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 5. Thelcticopis rufula Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 6. Thelcticopis serambiformis Strand, 1907 Comments: Endemic to India
 7. Thelcticopis virescens Pocock, 1901 Comments: Endemic to India

XLIX. Family Stenochilidae Thorell, 1873[തിരുത്തുക]

XLIX.a. Genus Stenochilus O. P.-Cambridge, 1870

 1. Stenochilus hobsoni O. P.-Cambridge, 1870 Comments: Endemic to India
 2. Stenochilus scutulatus Platnick & Shadab, 1974 Comments: Endemic to India

L. Family Tetrablemmidae O.P.-cambridge, 1873[തിരുത്തുക]

L.a. Genus Brignoliella Shear, 1978

 1. Brignoliella besuchetiana Bourne, 1980 Comments: Endemic to India

L.b. Genus Choiroblemma Bourne, 1980 Comments: Endemic to India.

 1. Choiroblemma bengalense Bourne, 1980 Comments: Endemic to India
 2. Choiroblemma rhinoxunum Bourne, 1980 Comments: Endemic to India

L.c. Genus Indicoblemma Bourne, 1980 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Indicoblemma sheari Bourne, 1980 Comments: Endemic to India

L.d. Genus Tetrablemma O. P.-Cambridge, 1873

 1. Tetrablemma brignolii Lehtinen, 1981 Comments: Endemic to India
 2. Tetrablemma deccanense (Tikader, 1976) Comments: Endemic to India.
 3. Tetrablemma loebli Bourne, 1980 Comments: Endemic to India
 4. Tetrablemma medioculatum O. P.-Cambridge, 1873 Comments: Endemic to South Asia
 5. a. T. medioculatum cochinense Lehtinen, 1981 Comments: Endemic to India
 6. b. T. medioculatum gangeticum Lehtinen, 1981 Comments: Endemic to India

LI. Family Tetragnathidae Menge, 1866[തിരുത്തുക]

LI.a. Genus Guizygiella Zhu, Kim & Song, 1997

 1. Guizygiella melanocrania(Thorell, 1887) Distribution: India to China

LI.b. Genus Herennia Thorell, 1877

H. ornatissima (Fluted Orb) from BR Hills, Karnataka.
 1. Herennia ornatissima (Doleschall, 1859) Distribution: India to China, Malaysia, New Guinea

LI.c. Genus Leucauge White, 1841

 1. Leucauge argentata (O. P.-Cambridge, 1869) Distribution: India, Sri Lanka, New Guinea
 2. Leucauge beata (Pocock, 1901) Comments: Endemic to India.
 3. Leucauge bengalensis Gravely, 1921 Comments: Endemic to India.
 4. Leucauge celebesiana (Walckenaer, 1842) Distribution: India to China, Japan, Sulawesi, New Guinea
 5. Leucauge decorata (Blackwall, 1864) Distribution: Paleotropical
 6. Leucauge dorsotuberculata Tikader, 1982 Comments: Endemic to India
 7. Leucauge nicobarica (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 8. Leucauge pondae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 9. Leucauge pusilla (Thorell, 1878) Distribution: India, Amboina
 10. Leucauge rubrotrivittata Simon, 1906 Comments: Endemic to India
Leucauge tessellata
 1. Leucauge tessellata (Thorell, 1887) Distribution: India to Moluccas, Taiwan
 2. Leucauge tristicta (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

LI.d. Genus Meta C. L. Koch, 1836

 1. Meta abdomenalis Patel & Reddy, 1993 Comments: Endemic to India
 2. Meta simlaensis Tikader, 1982 Comments: Endemic to India

LI.e. Genus Nephila Leach, 1815

 1. Nephila clavata L. Koch, 1878 Distribution: India to Japan
 2. Nephila kuhlii (Doleschall, 1859) Distribution: India to Sulawesi
 3. Nephila pilipes (Fabricius, 1793) Distribution: China, Philippines to Australia
 4. a. N. pilipes jalorensis (Simon, 1901) Comments: Endemic to India
 5. Nephila robusta Tikader, 1962 Comments: Endemic to India

LI.f. Genus Nephilengys L. Koch, 1872

 1. Nephilengys malabarensis (Walckenaer, 1842) Distribution: India to Philippines, Australia

LI.g. Genus Opadometa Archer, 1951

 1. Opadometa fastigata (Simon, 1877) Distribution: India to Philippines, Sulawesi

LI.h. Genus Orsinome Thorell, 1890

 1. Orsinome armata Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 2. Orsinome listeri Gravely, 1921 Comments: Endemic to India
 3. Orsinome marmorea Pocock, 1901 Comments: Endemic to India

LI.i. Genus Pachygnatha Sundevall, 1823

 1. Pachygnatha silentvalliensis Biswas and Roy, 2004 Comments: Endemic to India

LI.j. Genus Phonognatha Simon, 1894

 1. Phonognatha vicitra Sherriffs, 1928 Comments: Endemic to India

LI.k. Genus Tetragnatha Latreille, 1804

 1. Tetragnatha andamanensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Tetragnatha bengalensis Walckenaer, 1842 Comments: Endemic to India
 3. Tetragnatha chamberlini (Gajbe, 2004) Comments: Endemic to India
 4. Tetragnatha ceylonica O. P.-Cambridge, 1869 Distribution: South Africa, Sri Lanka to Philippines, New Britain
 5. Tetragnatha cochinensis Gravely, 1921 Comments: Endemic to India
 6. Tetragnatha coelestis Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 7. Tetragnatha delumbis Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 8. Tetragnatha fletcheri Gravely, 1921 Comments: Endemic to India
 9. Tetragnatha foliferens Hingston, 1927 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 10. Tetragnatha foveata Karsch, 1891 Distribution: India, Sri Lanka, Maldives Comments: Endemic to South Asia
 11. Tetragnatha geniculata Karsch, 1891 Distribution: Sri Lanka to Thailand
 12. Tetragnatha iridescens Stoliczka, 1869 Comments: Endemic to India
 13. Tetragnatha isidis (Simon, 1880) Distribution: Europe to Sumatra
 14. Tetragnatha javana (Thorell, 1890) Distribution: Africa to Japan, Philippines, Indonesia
 15. Tetragnatha mandibulata Walckenaer, 1842 Distribution: West Africa, India to Philippines, Australia
 16. Tetragnatha maxillosa Thorell, 1895 Distribution: South Africa, India to Philippines, New Hebrides
 17. Tetragnatha paradisea Pocock, 1901 Comments: Endemic to India
 18. Tetragnatha parvula Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 19. Tetragnatha sutherlandi Gravely, 1921 Comments: Endemic to India
 20. Tetragnatha tenera Thorell, 1881 Distribution: India, Sri Lanka, Queensland
 21. Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884 Distribution: India, USA to Panama, Southern Africa to Japan, Philippines
 22. Tetragnatha viridorufa Gravely, 1921 Comments: Endemic to India

LI.l. Genus Tylorida Simon, 1894

 1. Tylorida culta (O. P.-Cambridge, 1869) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.
 2. Tylorida ventralis (Thorell, 1877) Distribution: India to Taiwan, New Guinea

LII. Family Theraphosidae Thorell, 1870[തിരുത്തുക]

LII.a. Genus Annandaliella Hirst, 1909 Comments: Endemic to India.

 1. Annandaliella pectinifera Gravely, 1935 Comments: Endemic to India
Annandaliella travancorica
 1. Annandaliella travancorica Hirst, 1909 Comments: Endemic to India

LII.b. Genus Chilobrachys Karsch, 1891

 1. Chilobrachys andersoni (Pocock, 1895) Distribution: India, Myanmar, Malaysia
 2. Chilobrachys assamensis Hirst, 1909 Comments: Endemic to India
 3. Chilobrachys femoralis Pocock, 1900 Comments: Endemic to India
 4. Chilobrachys fimbriatus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 5. Chilobrachys flavopilosus (Simon, 1884) Distribution: India, Myanmar
 6. Chilobrachys fumosus (Pocock, 1895) Comments: Endemic to India
 7. Chilobrachys hardwicki (Pocock, 1895) Comments: Endemic to India
 8. Chilobrachys stridulans (Wood Mason, 1877) Comments: Endemic to India.
 9. Chilobrachys thorelli Pocock, 1900 Comments: Endemic to India

LII.c. Genus Haploclastus Simon, 1892

 1. Haploclastus cervinus Simon, 1892 Comments: Endemic to India
 2. Haploclastus himalayensis (Tikader, 1977) Comments: Endemic to India
 3. Haploclastus kayi Gravely, 1915 Comments: Endemic to India
 4. Haploclastus nilgirinus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 5. Haploclastus robustus (Pocock, 1899) Comments: Endemic to India
 6. Haploclastus satyanus (Barman, 1978) Comments: Endemic to India
 7. Haploclastus tenebrosus Gravely, 1935 Comments: Endemic to India
 8. Haploclastus validus (Pocock, 1899) Comments: Endemic to India

LII.d. Genus Ischnocolus Ausserer, 1871

 1. Ischnocolus decoratus Tikader, 1977 Comments: Endemic to India.
 2. Ischnocolus khasiensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to India

LII.e. Genus Lyrognathus Pocock, 1895

 1. Lyrognathus crotalus Pocock, 1895 Comments: Endemic to India
 2. Lyrognathus pugnax Pocock, 1900
 3. Lyrognathus saltator Pocock, 1900 Comments: Endemic to India

LII.f. Genus Phlogiellus Pocock, 1897

 1. Phlogiellus subarmatus (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.

LII.g. Genus Plesiophrictus Pocock, 1899

 1. Plesiophrictus bhori Gravely, 1915 Comments: Endemic to India
 2. Plesiophrictus blatteri Gravely, 1935 Comments: Endemic to India
 3. Plesiophrictus collinus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 4. Plesiophrictus fabrei (Simon, 1892) Comments: Endemic to India
 5. Plesiophrictus linteatus (Simon, 1891)Comments: Endemic to India
 6. Plesiophrictus madraspatanus Gravely, 1935 Comments: Endemic to India
 7. Plesiophrictus mahabaleshwari Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 8. Plesiophrictus meghalayaensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to India
 9. Plesiophrictus millardi Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 10. Plesiophrictus milleti (Pocock, 1900) Comments: Endemic to India
 11. Plesiophrictus raja Gravely, 1915 Comments: Endemic to India
 12. Plesiophrictus satarensis Gravely, 1915 Comments: Endemic to India
 13. Plesiophrictus sericeus Pocock, 1900 Comments: Endemic to India

LII.h. Genus Poecilotheria Simon, 1885 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Poecilotheria formosa Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 2. Poecilotheria hanumavilasumica Smith, 2004 Comments: Endemic to India
 3. Poecilotheria metallica Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 4. Poecilotheria miranda Pocock, 1900 Comments: Endemic to India
 5. Poecilotheria regalis Pocock, 1899
 6. Poecilotheria rufilata Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 7. Poecilotheria striata Pocock, 1895 Comments: Endemic to India.

LII.i. Genus Selenocosmia Ausserer, 1871

 1. Selenocosmia himalayana Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 2. Selenocosmia javanensis (Walckenaer, 1837) Distribution: India, Malaysia to Sulawesi
 3. Selenocosmia kulluensis Chamberlin, 1917 Comments: Endemic to India
 4. Selenocosmia sutherlandi Gravely, 1935 Comments: Endemic to India

LII.j. Genus Thrigmopoeus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India.

 1. Thrigmopoeus insignis Pocock, 1899 Comments: Endemic to India
 2. Thrigmopoeus truculentus Pocock, 1899 Comments: Endemic to India.

LIII. Family Theridiidae Sundevall, 1833[തിരുത്തുക]

LIII.a. Genus Achaearanea Strand, 1929

 1. Achaearanea budana Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Achaearanea diglipuriensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 3. Achaearanea durgae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 4. Achaearanea mundula (L. Koch, 1872) Distribution: India to New Caledonia
 5. Achaearanea triangularis Patel nom. nov. 2003 Comments: Endemic to India

LIII.b. Genus Argyrodes Simon, 1864

 1. Argyrodes ambalikae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Argyrodes andamanensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 3. Argyrodes chiriatapuensis Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 4. Argyrodes cyrtophorae Tikader, 1963 Synonym: Argyrodes cyrtophore Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 5. Argyrodes dipali Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 6. Argyrodes fissifrons O.P.-Cambridge, 1869 Distribution: India, Sri Lanka to China, ustralia
 7. a. A. fissifrons terressae Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 8. Argyrodes flagellum (Doleschall, 1857) Distribution: India, Pakistan, Singapore, Australia
 9. Argyrodes gazedes Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 10. Argyrodes gazingensis Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 11. Argyrodes gouri Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 12. Argyrodes jamkhedes Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 13. Argyrodes projeles Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 14. Argyrodes scintillulanus O. P.-Cambridge, 1880 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

LIII.c. Genus Ariamnes Thorell, 1869

 1. Ariamnes pavesii Leardi, 1902 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia.
 2. Ariamnes simulans O. P.-Cambridge, 1892 Comments: Endemic to India.

LIII.d. Genus Chrysso O.P.-Cambridge, 1882

 1. Chrysso picturata (Simon, 1895) Comments: Endemic to India

LIII.e. Genus Cyllognatha L. Koch, 1872

 1. Cyllognatha surajbe Patel & Patel, 1972 Comments: Endemic to India

LIII.f. Genus Euryopis Menge, 1868

 1. Euryopis nubila Simon, 1889 Comments: Endemic to India

LIII.g. Genus Faiditus Keyserling, 1884

 1. Faiditus xiphias Thorell, 1887 Distribution: Myanmar, India to Japan, Krakatau

LIII.h. Genus Latrodectus Walckenaer, 1805

 1. Latrodectus hasselti Thorell, 1870 Distribution: India, Southeast Asia to Australia, New Zealand

LIII.i. Genus MonetaO.P.-Cambridge, 1870

 1. Moneta grandis Simon, 1905 Comments: Endemic to India

LIII.j. Genus Phoroncidia Westwood, 1835

 1. Phoroncidia aculeata Westwood, 1835 Comments: Endemic to India
 2. Phoroncidia maindroni (Simon, 1905) Comments: Endemic to India
 3. Phoroncidia testudo (O.P.-Cambridge, 1873) Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

LIII.k. Genus Phycosoma O.P.-Cambridge, 1879

 1. Phycosoma martinae (Roberts, 1983) Distribution: India, Aldabra, China, Korea, Ryūkyū Is., Philippines

LIII.l. Genus Propostira Simon, 1894 Comment: Endemic to South Asia.

 1. Propostira quadrangulata Simon, 1894 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 2. Propostira ranii Bhattacharya, 1935 Comments: Endemic to India

LIII.m. Genus Rhomphaea L. Koch, 1872

 1. Rhomphaea projiciens (O.P.-Cambridge, 1896) Distribution: USA to Argentina, India

LIII.n. Genus Steatoda Sundevall, 1833

 1. Steatoda alboclathrata (Simon, 1897) Comments: Endemic to India
 2. Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Distribution: Cosmopolitan
 3. Steatoda rufoannulata (Simon, 1899) Distribution: India, Sri Lanka, Sumatra, Java

LIII.o. Genus Theridion Walckenaer, 1805

 1. Theridion incertum O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India
 2. Theridion indicum Tikader, 1977 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 3. Theridion leucophaeum Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 4. Theridion maindroni Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 5. Theridion manjithar Tikader, 1970 Comments: Endemic to India.
 6. Theridion nilgherinum Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 7. Theridion piligerum Frauenfeld, 1867 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 8. Theridion sadani Monga & Singh, 1989 Comments: Endemic to India
 9. Theridion spinosissimum Caporiacco, 1934 Comments: Endemic to India.
 10. Theridion subitum O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India
 11. Theridion subvittatum Simon, 1889 Comments: Endemic to India
 12. Theridion tikaderi Patel, 1973 Comments: Endemic to India

LIII.p. Genus Theridula Emerton, 1882

 1. Theridula angula Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Theridula swatiae Biswas, Saha & Raychaudhuri, 1997 Comments: Endemic to India

LIII.q. Genus Thwaitesia O.P.-Cambridge, 1881

 1. Thwaitesia dangensis Patel & Patel, 1972 Comments: Endemic to India

LIII.r. Genus Tomoxena Simon, 1895

 1. Tomoxena dives Simon, 1895 Comments: Endemic to India

LIV. Family Theridiosomatidae Simon, 1881[തിരുത്തുക]

LIV.a. Genus Wendilgarda Keyserling, 1886

 1. Wendilgarda assamensis Fage, 1924 Distribution: India, China

LV. Family Thomisidae Sundevall, 1833[തിരുത്തുക]

LV.a. Genus Amyciaea Simon, 1885

 1. Amyciaea forticeps (O.P.-Cambridge, 1873) Distribution: India, China to Malaysia

LV.b. Genus Angaeus Thorell, 1881

 1. Angaeus pentagonalis Pocock, 1901 Endemic to India.

LV.c. Genus Bomis L. Koch, 1874

 1. Bomis bengalensis Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 2. Bomis calcuttaensis Biswas & Mazumder, 1981 Comments: Endemic to India
 3. Bomis khajuriai Tikader, 1980 Comments: Endemic to India

LV.d. Genus Borboropactus Simon, 1884

 1. Borboropactus elephantus (Tikader, 1966) Comments: Endemic to India.

LV.e. Genus Camaricus Thorell, 1887

 1. Camaricus bipunctatus Bastawade, 2002 Endemic to India. Genus misspelled in original description.
 2. Camaricus formosus Thorell, 1887 Distribution: India to Sumatra, China, Philippines
 3. Camaricus khandalaensis Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 4. Camaricus maugei (Walckenaer, 1837) Distribution: India to Vietnam, Sumatra, Java, Krakatau

LV.f. Genus Demogenes Simon, 1895

 1. Demogenes andamanensis (Tikader, 1980) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.

LV.g. Genus Diaea Thorell, 1869

 1. Diaea bengalensis Biswas & Majumder, 1981 Comments: Endemic to India
 2. Diaea pougneti Simon, 1885 Comments: Endemic to India
 3. Diaea subdola O.P.-Cambridge, 1885 Distribution: Russia, India, Pakistan to Japan

LV.h. Genus Dietopsa Strand, 1932 Comments: Endemic to India.

 1. Dietopsa castaneifrons (Simon, 1895) Comments: Endemic to India
 2. Dietopsa parnassia (Simon, 1895) Comments: Endemic to India.

LV.i. Genus Ebrechtella Dahl, 1907

 1. Ebrechtella concinna (Thorell, 1877) Distribution: Pakistan, India to Philippines, Sulawesi, New Guinea

LV.j. Genus Epidius Thorell, 1877

 1. Epidius longipalpis Thorell, 1877 Distribution: India, Sri Lanka, Java, Sumatra, Ceram, Sulawesi

LV.k. Genus Henriksenia Lehtinen, 2005

 1. Henriksenia hilaris (Thorell, 1877) Distribution: India to Philippines, Sulawesi, New Guinea

LV.l. Genus Heriaeus Simon, 1875

 1. Heriaeus horridus Tyschchenko, 1965 Distribution: India, Russia, Central Asia

LV.m. Genus Holopelus Simon, 1886

 1. Holopelus malati Simon, 1895 Comments: Endemic to India

LV.n. Genus Loxobates Thorell, 1877

 1. Loxobates castetsi (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.
 2. Loxobates kapuri (Tikader, 1980) Comments: Endemic to India.

LV.o. Genus Lycopus Thorell, 1895

 1. Lycopus trabeatus Simon, 1895 Comments: Endemic to India

LV.p. Genus Lysiteles Simon, 1895

 1. Lysiteles brunettii (Tikader, 1962) Comments: Endemic to India.
 2. Lysiteles catulus Simon, 1895 Comments: Endemic to India
 3. Lysiteles excultus (O.P.-Cambridge, 1885) Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia.
 4. Lysiteles mandali (Tikader, 1966) Distribution: India, China

LV.q. Genus Massuria Thorell, 1887

 1. Massuria roonwali (Basu, 1964) Comments: Endemic to India.
 2. Massuria sreepanchamii (Tikader, 1962) Comments: Endemic to India.

LV.r. Genus Mastira Thorell, 1891

 1. Mastira menoka (Tikader, 1963) Comments: Endemic to India.
 2. Mastira nicobarensis (Tikader, 1980) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands.

LV.s. Genus Misumena Latreille, 1804

 1. Misumena annapurna Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 2. Misumena ganpatii Kumari & Mittal, 1994 Comments: Endemic to India
 3. Misumena greenae Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 4. Misumena indra Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 5. Misumena mridulai Tikader, 1962 Comments: Endemic to India

LV.t. Genus Misumenoides F.O.P.-Cambridge, 1900

 1. Misumenoides gwarighatensis Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India

LV.u. Genus Misumenops F.O.P.-Cambridge, 1900

 1. Misumenops khandalaensis Tikader, 1965 Comments: Endemic to India

LV.v. Genus Monaeses Thorell, 1869

 1. Monaeses jabalpurensis Gajbe & Rane, 1992 Comments: Endemic to India
 2. Monaeses mukundi Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 3. Monaeses pachpediensis (Tikader, 1980) Comments: Endemic to India.
 4. Monaeses parvati Tikader, 1963 Comments: Endemic to India

LV.w. Genus Oxytate L. Koch, 1878

 1. Oxytate chlorion (Simon, 1906) Comments: Endemic to India
 2. Oxytate elongata (Tikader, 1980) Comments: Endemic to India
 3. Oxytate greenae (Tikader, 1980) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 4. Oxytate virens (Thorell, 1891) Distribution: India, Vietnam, Singapore

LV.x. Genus Ozyptila Simon, 1864

 1. Ozyptila amkhasensis Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 2. Ozyptila chandosiensis Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 3. Ozyptila jabalpurensis Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 4. Ozyptila khasi Tikader, 1961 Comments: Endemic to India
 5. Ozyptila manii Tikader, 1961 Comments: Endemic to India
 6. Ozyptila maratha Tikader, 1971 Comments: Endemic to India.
 7. Ozyptila reenae Basu, 1964 Comments: Endemic to India
 8. Ozyptila theobaldi Simon, 1885 Comments: Endemic to India

LV.y. Genus Pasias Simon, 1895

 1. Pasias marathas Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 2. Pasias puspagiri Tikader, 1963 Comments: Endemic to India

LV.z. Genus Phrynarachne Thorell, 1869

 1. Phrynarachne peeliana (Stoliczka, 1869) Comments: Endemic to India
 2. Phrynarachne tuberosa (Blackwall, 1864) Comments: Endemic to India

LV.aa. Genus Pistius Simon, 1875

 1. Pistius barchensis Basu, 1965 Comments: Endemic to India
 2. Pistius bhadurii Basu, 1965 Comments: Endemic to India
 3. Pistius gangulyi Basu, 1965 Distribution: India, China
 4. Pistius kalimpus Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 5. Pistius kanikae Basu, 1964 Comments: Endemic to India
 6. Pistius robustus Basu, 1965 Endemic to India
 7. Pistius tikaderi Kumari & Mittal, 1999 Comments: Endemic to India

LV.ab. Genus Platythomisus Doleschall, 1859

 1. Platythomisus bazarus Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 2. Platythomisus sudeepi Biswas, 1977 Comments: Endemic to India

LV.ac. Genus Runcinia Simon, 1875

 1. Runcinia affinis Simon, 1897 Distribution: Africa, India to Japan, Philippines, Java
 2. Runcinia bifrons (Simon, 1895) Distribution: India, Sri Lanka, Vietnam
 3. Runcinia chauhani Sen & Basu, 1972 Comments: Endemic to India
 4. Runcinia escheri Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 5. Runcinia ghorpadei Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 6. Runcinia khandari Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 7. Runcinia kinbergi Thorell, 1891 Distribution: India, Myanmar, Java
 8. Runcinia roonwali Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 9. Runcinia sitadongri Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 10. Runcinia spinulosa (O.P.-Cambridge, 1885) Distribution: Pakistan, India Comments: Endemic to South Asia.
 11. Runcinia yogeshi Gajbe & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 12. Runcinia sitadongri Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India

LV.ad. Genus Stiphropus Gerstäcker, 1873

 1. Stiphropus duriusculus (Simon, 1885) Comments: Endemic to India
 2. Stiphropus soureni Sen, 1964 Distribution: India, Nepal, Bhutan Comments: Endemic to South Asia

LV.ae. Genus Strigoplus Simon, 1885

 1. Strigoplus bilobus Saha & Raychaudhuri, 2004 Comments: Endemic to India
 2. Strigoplus moluri Patel, 2003 Comments: Endemic to India
 3. Strigoplus netravati Tikader, 1963 Comments: Endemic to India

LV.af. Genus Synema Simon, 1864

 1. Synema decoratum Tikader, 1960 Distribution: India, China
 2. Synema mysorense Tikader, 1980 Comments: Endemic to India

LV.ag. Genus Talaus Simon, 1886

 1. Talaus opportunus (O.P.-Cambridge, 1873) Comments: Endemic to India

LV.ah. Genus Tharpyna L. Koch, 1874

 1. Tharpyna himachalensis Tikader & Biswas, 1979 Comments: Endemic to India
 2. Tharpyna indica Tikader & Biswas, 1979 Comments: Endemic to India

LV.ai. Genus Thomisus Walckenaer, 1805

 1. Thomisus andamanensis Tikader, 1980 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Thomisus armillatus (Thorell, 1891) Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 3. Thomisus baghdeoi Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 4. Thomisus beautifularis Basu, 1965 Comments: Endemic to India
 5. Thomisus baghdeoi Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 6. Thomisus bargi Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 7. Thomisus bulani Tikader, 1960 Comments: Endemic to India
 8. Thomisus danieli Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 9. Thomisus daradioides Simon, 1890 Distribution: South Africa to India
 10. Thomisus dhakuriensis Tikader, 1960 Comments: Endemic to India
 11. Thomisus dyali Kumari & Mittal, 1997 Comments: Endemic to India
 12. Thomisus elongatus Stoliczka, 1869 Endemic to India.
 13. Thomisus godavariae Reddy & Patel, 1992 Comments: Endemic to India
 14. Thomisus granulifrons Simon, 1906 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia
 15. Thomisus katrajghatus Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 16. Thomisus kokiwadai Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 17. Thomisus krishnae Reddy & Patel, 1992 Comments: Endemic to India
 18. Thomisus leucaspis Simon, 1906 Distribution: India, New Caledonia
 19. Thomisus lobosus Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 20. Thomisus ludhianaensis Kumari & Mittal, 1997 Comments: Endemic to India
 21. Thomisus mimae Sen & Basu, 1963 Comments: Endemic to India
 22. Thomisus pateli Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 23. Thomisus pathaki Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 24. Thomisus pooneus Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 25. Thomisus projectus Tikader, 1960 Comments: Endemic to India
 26. Thomisus pugilis Stoliczka, 1869 Comments: Endemic to India
 27. Thomisus rajani Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 28. Thomisus rigoratus Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 29. Thomisus rishus Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 30. Thomisus shillongensis Sen, 1963 Comments: Endemic to India
 31. Thomisus shivajiensis Tikader, 1965 Comments: Endemic to India
 32. Thomisus sikkimensis Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 33. Thomisus simoni Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 34. Thomisus sorajaii Basu, 1963 Comments: Endemic to India
 35. Thomisus spectabilis Doleschall, 1859 Distribution: India to Australia
 36. Thomisus sundari Gajbe & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 37. Thomisus viveki Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India
 38. Thomisus whitakeri Gajbe, 2004 Comments: Endemic to India

LIV.aj. Genus Tmarus Simon, 1875

 1. Tmarus dejectus (O.P.-Cambridge, 1885) Endemic to India
 2. Tmarus fasciolatus Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 3. Tmarus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 4. Tmarus kotigeharus Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 5. Tmarus soricinus Simon, 1906 Comments: Endemic to India

LV.ak. Genus Xysticus C.L. Koch, 1835

 1. Xysticus bengalensis Tikader & Biswas, 1974 Comments: Endemic to India
 2. Xysticus bharatae Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 3. Xysticus breviceps O.P.-Cambridge, 1885 Comments: Endemic to India
 4. Xysticus croceus Fox, 1937 Distribution: India, Nepal, Bhutan, China, Korea, Japan
 5. Xysticus himalayaensis Tikader & Biswas, 1974 Comments: Endemic to India
 6. Xysticus hindusthanicus Basu, 1965 Comments: Endemic to India
 7. Xysticus jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 Comments: Endemic to India
 8. Xysticus jaharai Basu, 1979 Comments: Endemic to India
 9. Xysticus joyantius Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 10. Xysticus kali Tikader & Biswas, 1974 Comments: Endemic to India
 11. Xysticus kamakhyai Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 12. Xysticus kashidi Tikader, 1963 Comments: Endemic to India
 13. Xysticus khasiensis Tikader, 1980 Comments: Endemic to India
 14. Xysticus minutus Tikader, 1960 Comments: Endemic to India
 15. Xysticus pynurus Tikader, 1968 Comments: Endemic to India
 16. Xysticus roonwali Tikader, 1964 Distribution: India, Nepal Comments: Endemic to South Asia
 17. Xysticus setiger O.P.-Cambridge, 1885 Distribution: India, Pakistan Comments: Endemic to South Asia
 18. Xysticus shillongensis Tikader, 1962 Comments: Endemic to India
 19. Xysticus shyamrupus Tikader, 1966 Comments: Endemic to India
 20. Xysticus sikkimus Tikader, 1970 Distribution: India, China
 21. Xysticus tikaderi Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India

LVI. Family Titanoecidae Lehtinen, 1967[തിരുത്തുക]

LVI.a. Genus Anuvinda Lehtinen, 1967 Comments: Monotypic Genus and endemic to India.

 1. Anuvinda escheri (Reimoser, 1934) Endemic to India.

LVII. Family Trochanteriidae Karsch, 1879[തിരുത്തുക]

LVII.a. Genus Plator Simon, 1880

 1. Plator himalayaensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India
 2. Plator indicus Simon, 1897 Synonym: Plator ixodinus Pocock, 1899 Endemic to India.
 3. Plator kashmirensis Tikader & Gajbe, 1973 Comments: Endemic to India
 4. Plator pandeae Tikader, 1969 Distribution: India, China
 5. Plator solanensis Tikader & Gajbe, 1976 Comments: Endemic to India

LVIII. Family Uloboridae Thorell, 1869[തിരുത്തുക]

LVIII.a. Genus Hyptiotes Walckenaer, 1837

 1. Hyptiotes himalayensis Tikader, 1981 Comments: Endemic to India.
 2. Hyptiotes indicus Simon, 1905 Comments: Endemic to India

LVIII.b. Genus Miagrammopes O. P.-Cambridge, 1870

 1. Miagrammopes albomaculatus Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 2. Miagrammopes extensus Simon, 1889 Synonym: Miagrammopes extensa Simon, 1889 Endemic to India
 3. Miagrammopes gravelyi Tikader, 1971 Comments: Endemic to India
 4. Miagrammopes indicus Tikader, 1971 Synonym: Miagrammopes indica Tikader, 1971 Endemic to India.
 5. Miagrammopes kirkeensis Tikader, 1971 Comments: Endemic to India
 6. Miagrammopes poonaensis Tikader, 1971 Comments: Endemic to India
 7. Miagrammopes sexpunctatus Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 8. Miagrammopes sutherlandi Tikader, 1971 Comments: Endemic to India
 9. Miagrammopes thwaitesi O.P.-Cambridge, 1870 Distribution: India, Sri Lanka Endemic to South Asia

LVIII.c. Genus Philoponella Mello-Leitão, 1917

 1. Philoponella hilaris (Simon, 1906) Comments: Endemic to India.

LVIII.d. Genus Uloborus Latreille, 1806

 1. Uloborus bigibbosus Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 2. Uloborus danolius Tikader, 1969 Comments: Endemic to India
 3. Uloborus ferokus Bradoo, 1979 Comments: Endemic to India
 4. Uloborus filifaciens Hingston, 1927 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands
 5. Uloborus furunculus Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 6. Uloborus jabalpurensis Bhandari & Gajbe, 2001 Comments: Endemic to India
 7. Uloborus khasiensis Tikader, 1969 Comments: Endemic to India
 8. Uloborus krishnae Tikader, 1970 Comments: Endemic to India
 9. Uloborus modestus Thorell, 1891 Comments: Endemic to Andaman & Nicobar Islands

LVIII.e. Genus Zosis Walckenaer, 1842

 1. Zosis geniculata (Olivier, 1789) Distribution: Pantropical

LIX. Family Zodariidae Thorell, 1881[തിരുത്തുക]

LIX.a. Genus Asceua Thorell, 1887

 1. Asceua cingulata (Simon, 1905) Synonym: Suffucia cingulata Simon, 1905 Comments: Endemic to India

LIX.b. Genus Capheris Simon, 1893

 1. Capheris escheri Reimoser, 1934 Comments: Endemic to India
 2. Capheris nitidiceps Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 3. Capheris stillata Simon, 1905 Comments: Endemic to India

LIX.c. Genus Hermippus Simon, 1893

 1. Hermippus arjuna (Gravely, 1921) Synonym: Hermippoides arjuna Gravely, 1921 Comments: Endemic to India
 2. Hermippus cruciatus Simon, 1905 Distribution: India, Sri Lanka Comments: Endemic to South Asia

LIX.d. Genus Lutica Marx, 1891 Comments: According to Platnick all Indian species are misplaced.[2]

 1. Lutica bengalensis Tikader & Patel, 1975 Comments: Endemic to India
 2. Lutica deccanensis Tikader & Malhotra, 1976 Comments: Endemic to India
 3. Lutica kovvurensis Reddy & Patel, 1993 Comments: Endemic to India
 4. Lutica poonaensis Tikader, 1981 Comments: Endemic to India

LIX.e. Genus Storena Walckenaer, 1805

 1. Storena arakuensis Patel & Reddy, 1989 Comments: Endemic to India
 2. Storena birenifer Gravely, 1921 Comments: Endemic to India
 3. Storena debasrae Biswas & Biswas, 1992 Comments: Endemic to India
 4. Storena gujaratensis Tikader & Patel, 1975 Comments: Endemic to India
 5. Storena indica Tikader & Patel, 1975 Comments: Endemic to India
 6. Storena nilgherina Simon, 1906 Comments: Endemic to India
 7. Storena redimita Simon, 1905 Comments: Endemic to India
 8. Storena tikaderi Patel & Reddy, 1989 Comments: Endemic to India

LIX.f. Genus Storenomorpha Simon, 1884

 1. Storenomorpha joyaus (Tikader, 1970) Comments: Endemic to India.

LIX.g. Genus Suffasia Jocqué, 1991 Comments: Endemic to South Asia.

 1. Suffasia tigrina (Simon, 1893) Comments: Endemic to India.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Siliwal, Manju, S. Molur and B.K. Biswas (2005) Indian spiders (Arachnida: Araneae): updated checklist 2005. ZOOS' PRINT JOURNAL 20(10): 1999-2049 [1]