ഉപയോക്താവ്:Abhishek Jacob/രാജ്യങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

List of countries[തിരുത്തുക]

A[തിരുത്തുക]

B[തിരുത്തുക]

C[തിരുത്തുക]

D[തിരുത്തുക]

E[തിരുത്തുക]

F[തിരുത്തുക]

G[തിരുത്തുക]

H[തിരുത്തുക]

 •  Haiti – Republic of Haiti
 •  Honduras – Republic of Honduras
 •  Hong Kong – Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (Area of special sovereignty)[15]
 •  Hungary – Republic of Hungary

I[തിരുത്തുക]

J[തിരുത്തുക]

K[തിരുത്തുക]

L[തിരുത്തുക]

 •  Laos – Lao People's Democratic Republic
 •  Latvia – Republic of Latvia
 •  Lebanon – Republic of Lebanon
 •  Lesotho – Kingdom of Lesotho
 •  Liberia – Republic of Liberia
 •  Libya – Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
 •  Liechtenstein – Principality of Liechtenstein
 •  Lithuania – Republic of Lithuania
 •  Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg

M[തിരുത്തുക]

N[തിരുത്തുക]

O[തിരുത്തുക]

 •  Oman – Sultanate of Oman

P[തിരുത്തുക]

Q[തിരുത്തുക]

 •  Qatar – State of Qatar

R[തിരുത്തുക]

S[തിരുത്തുക]

T[തിരുത്തുക]

U[തിരുത്തുക]

V[തിരുത്തുക]

W[തിരുത്തുക]

Y[തിരുത്തുക]

 •  Yemen – Republic of Yemen

Z[തിരുത്തുക]

 1. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; ABK എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 2. Argentina is also named Argentine Nation for purposes of legislation.
 3. See also Nagorno-Karabakh.
 4. See also entities Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska, as well as District Brčko.
 5. Canada is also infrequently referred to as Dominion of Canada.
 6. The Central African Republic is also infrequently rendered as Central Africa.
 7. The People's Republic of China is commonly referred to as China. It is sometimes called mainland China to distinguish it from the Republic of China. The term mainland China is also used at times to refer to all of the People's Republic of China except for its special administrative regions of Hong Kong and Macao.
 8. The Democratic Republic of the Congo is referred to as Congo-Kinshasa to distinguish it from the Republic of the Congo. It is also often referred to as Zaire, its official name from 1971 to 1997.
 9. The Republic of the Congo is referred to as Congo-Brazzaville to distinguish it from the Democratic Republic of the Congo.
 10. See also Northern Cyprus.
 11. The Czech Republic is also infrequently rendered as Czechia. See Names of the Czech Republic.
 12. Falkland Islands is also claimed by Argentina as Islas Malvinas.
 13. See also Abkhazia and South Ossetia.
 14. The Bailiwick of Guernsey includes its self-governing dependencies Alderney, Herm and Sark.
 15. Hong Kong is a Special administrative region of the People's Republic of China. It is often diplomatically known as Hong Kong, China.
 16. Ireland is often referred to as the Republic of Ireland (its official description but not its name). Sometimes this is done to distinguish Ireland from island of Ireland as a whole. However, sometimes it is done for political reasons and is contentious.
 17. The Democratic People's Republic of Korea is popularly known as North Korea.
 18. The Republic of Korea is popularly known as South Korea.
 19. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Kosovo എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 20. Kyrgyzstan is also sometimes rendered as Kirghizia.
 21. Macao is a Special administrative region of the People's Republic of China. It is diplomatically known as Macao, China.
 22. Republic of Macedonia is referred to by UN and a number of countries and international organizations as the former Yugoslav Republic of Macedonia.
 23. See also Transnistria.
 24. See also Western Sahara.
 25. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; NK എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 26. Legally the Netherlands refers to the European part of the Kingdom of the Netherlands, with the latter consisting of the Netherlands and two overseas countries, namely Aruba and the Netherlands Antilles.
 27. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; NC എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 28. The Palestinian territories are those portions of the former British Mandate of Palestine captured and administered by Jordan and Egypt in the late 1940s, and later by Israel following the 1967 Six-Day War. They include Gaza Strip and West Bank, both of which are now divded into 3 areas (Area A, Area B, and Area C) and 16 governorates under the jurisdiction of the Palestinian National Authority in accordance with the Oslo Accords. The permanent legal and political status of these places are subject to further negotiation between the government of Israel and the Palestine Liberation Organization.
 29. See also Kosovo - under UN administration.
 30. Somalia is presently fragmented with its Transitional National Government
 31. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; SOM എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 32. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; SOS എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 33. Svalbard is an overseas territory of Norway recognized by international treaty.
 34. The Republic of China (ROC) is a state commonly referred to as Taiwan. It is also diplomatically occasionally known as Chinese Taipei or other names. The ROC is no longer a United Nations member since late 1971 and regarded by UN as Taiwan, Province of China (see also One-China policy and Taiwan Province, People's Republic of China). It is currently recognized by 23 UN member states, including observer state the Holy See, and with de facto international relations with most others. The political status of the ROC and the legal status of Taiwan (alongside the territories currently under the ROC jurisdiction) are in dispute. The ROC should not be confused with the Republic of Taiwan proposed by supporters of Taiwan independence.
 35. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; TRANS എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 36. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; VAT എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 37. Western Sahara is a former Spanish colony which was in 1960s put on the United Nations list of Non-Self-Governing Territories subject to decolonization. It is claimed by the Kingdom of Morocco which currently rules large portion of it, and the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) which exercises effective control over the area east of Moroccan Wall. SADR is a member of the African Union and the Asian-African Strategic Partnership formed at the 2005 Asian-African Conference. It is currently recognized by 46 UN member states but has never been admitted to UN itself. UN has attempted to hold a referendum through the mission United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), and is holding direct talks between Morocco and the Polisario Front (the ruling party of SADR). Despite these attempts, however, the legal and political status of Western Sahara remain unresolved. See also Legal status of Western Sahara.