ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1947 ആഗസ്ത് 15 നാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം.

 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന്  ഇന്ത്യ പൂർണമായി സ്വതന്ത്രം നേടിയതോടെയാണ്  ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചക്ക് കൂടുതൽ വിജയം വന്നത്