ഫലകം:Infobox element/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Infoboxes for the chemical elements use the core template {{Infobox element}} (talk).

Parameters[തിരുത്തുക]

In general

Usually parameters reproduce the value, and the template adds the SI unit or additional standard text. While the topic is technical, we can strive to make the result readable text, and even verbose. For example, this is why the template writes "(at 0 °C)". For this, you may want to experiment with parameter input too - or propose improvements.

All this can vary across the values (data rows). So depending on the row and the specific value, additional formattings may be added by the template (e.g., a newline <br>)

Central data values

Some data, like standard atomic weight, are read from a central list. This way, enwiki has the same values everywhere. See #Chemical element data sets for more.

Parameter naming patterns

Most parameters have a ... ref that allows for references. This reference is added right after the unit.

ionization energy ref

Parameters with a .. comment suffix are added to the end of a data line, with a space added. Comments are reproduced without formatting additions (no brackets, no italics, ...):

ionization energy comment

Numbered values make a list:

ionization energy
ionization energy 2
ionization energy 3
Parameter list
This parameter list: 
See also: Infobox element/testcases-all-params demo.
{{Infobox element
|name=
|symbol=
|number=
<!-- image -->
|image name=
|image upright=
|spectral image=<!-- central data list -->
<!-- General properties -->
|pronounce=<!-- central data list -->
|alt name=
|alt names=
|allotropes=
|appearance=
|standard atomic weight=<!-- central data list -->
<!-- Periodic table -->
|above=
|below=
|left=
|right=
|category ref=
|category comment=
|category color=
|group=
|group ref=
|group comment=
|period=
|period ref=
|period comment=
|block=
|block ref=
|block comment=
|electron configuration=
|electron configuration ref=
|electron configuration comment=
|electrons per shell=
|electrons per shell ref=
|electrons per shell comment=
<!-- Physical properties -->
|physical properties comment=
|color=
|phase=
|phase ref=
|phase comment=
|melting point K=
|melting point C=
|melting point F=
|melting point ref=
|melting point comment=
|boiling point K=
|boiling point C=
|boiling point F=
|boiling point ref=
|boiling point comment=
|sublimation point K=
|sublimation point C=
|sublimation point F=
|sublimation point ref=
|sublimation point comment=
|density gplstp=
|density gplstp ref=
|density gplstp comment=
|density kgpm3stp=
|density kgpm3stp ref=
|density kgpm3stp comment=
|density gpcm3nrt=
|density gpcm3nrt ref=
|density gpcm3nrt comment=
|density gpcm3nrt 2=
|density gpcm3nrt 2 ref=
|density gpcm3nrt 2 comment=
|density gpcm3nrt 3=
|density gpcm3nrt 3 ref=
|density gpcm3nrt 3 comment=
|density gpcm3mp=
|density gpcm3mp ref=
|density gpcm3mp comment=
|density gpcm3bp=
|density gpcm3bp ref=
|density gpcm3bp comment=
|molar volume=
|molar volume unit =
|molar volume ref=
|molar volume comment=
|triple point K=
|triple point kPa=
|triple point ref=
|triple point comment=
|triple point K 2=
|triple point kPa 2=
|triple point 2 ref=
|triple point 2 comment=
|critical point K=
|critical point MPa=
|critical point ref=
|critical point comment=
|heat fusion=
|heat fusion ref=
|heat fusion comment=
|heat fusion 2=
|heat fusion 2 ref=
|heat fusion 2 comment=
|heat vaporization=
|heat vaporization ref=
|heat vaporization comment=
|heat capacity=
|heat capacity ref=
|heat capacity comment=
|heat capacity 2=
|heat capacity 2 ref=
|heat capacity 2 comment=
|vapor pressure 1=
|vapor pressure 10=
|vapor pressure 100=
|vapor pressure 1 k=
|vapor pressure 10 k=
|vapor pressure 100 k=
|vapor pressure ref=
|vapor pressure comment=
|vapor pressure 1 2=
|vapor pressure 10 2=
|vapor pressure 100 2=
|vapor pressure 1 k 2=
|vapor pressure 10 k 2=
|vapor pressure 100 k 2=
|vapor pressure 2 ref=
|vapor pressure 2 comment=
<!-- Atomic properties -->
|atomic properties comment=
|electronegativity=
|electronegativity ref=
|electronegativity comment=
|ionization energy 1=
|ionization energy 1 ref=
|ionization energy 1 comment=
|ionization energy 2=
|ionization energy 2 ref=
|ionization energy 2 comment=
|ionization energy 3=
|ionization energy 3 ref=
|ionization energy 3 comment=
|number of ionization energies=
|ionization energy ref=
|ionization energy comment=
|atomic radius=
|atomic radius ref=
|atomic radius comment=
|atomic radius calculated=
|atomic radius calculated ref=
|atomic radius calculated comment=
|covalent radius=
|covalent radius ref=
|covalent radius comment=
|Van der Waals radius=
|Van der Waals radius ref=
|Van der Waals radius comment=
<!-- Miscellanea -->
|crystal structure=
|crystal structure prefix=
|crystal structure ref=
|crystal structure comment=
|crystal structure 2=
|crystal structure 2 prefix=
|crystal structure 2 ref=
|crystal structure 2 comment=
|speed of sound=
|speed of sound ref=
|speed of sound comment=
|speed of sound rod at 20=
|speed of sound rod at 20 ref=
|speed of sound rod at 20 comment=
|speed of sound rod at r.t.=
|speed of sound rod at r.t. ref=
|speed of sound rod at r.t. comment=
|thermal expansion=
|thermal expansion ref=
|thermal expansion comment=
|thermal expansion at 25=
|thermal expansion at 25 ref=
|thermal expansion at 25 comment=
|thermal conductivity=
|thermal conductivity ref=
|thermal conductivity comment=
|thermal conductivity 2=
|thermal conductivity 2 ref=
|thermal conductivity 2 comment=
|thermal diffusivity=
|thermal diffusivity ref=
|thermal diffusivity comment=
|electrical resistivity=
|electrical resistivity unit prefix=
|electrical resistivity ref=
|electrical resistivity comment=
|electrical resistivity at 0=
|electrical resistivity at 0 ref=
|electrical resistivity at 0 comment=
|electrical resistivity at 20=
|electrical resistivity at 20 ref=
|electrical resistivity at 20 comment=
|band gap=
|band gap ref=
|band gap comment=
|Curie point K=
|Curie point ref=
|Curie point comment=
|magnetic ordering=
|magnetic ordering ref=
|magnetic ordering comment=
|tensile strength=
|tensile strength ref=
|tensile strength comment=
|Young's modulus=
|Young's modulus ref=
|Young's modulus comment=
|Shear modulus=
|Shear modulus ref=
|Shear modulus comment=
|Bulk modulus=
|Bulk modulus ref=
|Bulk modulus comment=
|Poisson ratio=
|Poisson ratio ref=
|Poisson ratio comment=
|Mohs hardness=
|Mohs hardness ref=
|Mohs hardness comment=
|Mohs hardness 2=
|Mohs hardness 2 ref=
|Mohs hardness 2 comment=
|Vickers hardness=
|Vickers hardness ref=
|Vickers hardness comment=
|Brinell hardness=
|Brinell hardness ref=
|Brinell hardness comment=
|CAS number=
|CAS number ref=
|CAS number comment=
<!-- History -->
|naming=
|predicted by=
|prediction date ref=
|prediction date=
|discovered by=
|discovery date ref=
|discovery date=
|first isolation by=
|first isolation date ref=
|first isolation date=
|discovery and first isolation by=
|named by=
|named date ref=
|named date=
|history comment label=
|history comment=
<!-- Isotopes -->
|isotopes=
|isotopes ref=
|isotopes comment=
<!-- other -->
|engvar=
|QID=
 }}
{{Infobox element}}; labels & notes:
 
(Image)
 
 
 
GENERAL PROPERTIES
Name
Symbol
Pronunciation (data central)
 
Alternative name(s)
 
Allotropes
Appearance
<element> IN THE PERIODIC TABLE
Periodic table
 
 
 
Atomic number
Standard atomic weight (data central)
 
Element category (also header bg color)
 
 
(sets header bg color, over 'series='-color)
Group
 
 
Period
 
 
Block
 
 
Electron configuration
 
 
Electrons per shell
 
 
PHYSICAL PROPERTIES
(general note)
Color
Phase
 
 
Melting point
 
 
 
 
Boiling point
 
 
 
 
Sublimation point
 
 
 
 
Density [g/L at s.t.p.]
 
 
Density [kg/m3 at s.t.p.]
 
 
Density [g/cm3 near room temperature]
 
 
 [g/cm3 near r.t.], #2
 
 
 [g/cm3 near r.t.], #3
 
 
Density (liquid, melting point) [g/cm3]
 
 
Density (liquid, boiling point) [g/cm3]
 
 
Molar volume
Unit defaults to cm3/mol
 otherwise set unit prefix=d for dm3/mol (gases)
 
Triple point
 
 
 
 
 
 
 
Critical point
 
 
 
Heat of fusion
 
 
 
 
 
Heat of vaporization
 
 
Molar heat capacity
 
 
 
 
 
Vapor pressure
 
 
 
 
 
 
 
Vapor pressure
 
 
 
 
 
 
 
ATOMIC PROPERTIES

Electronegativity
 
 
Ionization energy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atomic radius
 
 
 
 
 
Covalent radius
 
 
Van der Waals radius
 
 
MISCELLANEA
Crystal structure
 
 
 
Crystal structure
 
 
 
Speed of sound
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermal expansion
 
 
 
 
 
Thermal conductivity
 
 
 
 
 
Thermal diffusivity
 
 
Electrical resistivity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Band gap
 
 
Curie point
 
 
Magnetic ordering
 
 
Tensile strength
 
 
Young's modulus
 
 
Shear modulus
 
 
Bulk modulus
 
 
Poisson ratio
 
 
Mohs hardness
 
 
 
 
 
Vickers hardness
 
 
Brinell hardness
 
 
CAS Number
 
 
HISTORY
Naming
Prediction
 
()
Discovery
 
()
First isolation
 
()
Discovery and first isolation (1 or 2 dates)
Named by
 
()
 
(History comment)
ISOTOPES OF <element>
Isotopes of <element>
 
(wp:engvar)
 

Chemical element data sets[തിരുത്തുക]

Infobox element reads data from these lists (not by parameter)

കാ]  Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image (caption, alt)
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Natural occurrence
Phase at STP
Oxidation states
Spectral lines image
Electron configuration (cmt, ref)
Term symbol * (cmt, ref)
Wikidata *
* Not used in {{Infobox element}} (2019-02-03)
See also {{Infobox element/symbol-to--navbox}}

Subtemplates[തിരുത്തുക]

Isotopes[തിരുത്തുക]

Isotopes
|isotopes=none suppresses the table (-header). See E122, E124.
E119 and higher do not have a page [[Isotopes of ...]]. Their infoboxes do not have a link then.

Isotopes are to be entered by the editor usingin these subtemplates:

Examples (from various elements):

| isotopes =
{{Infobox element/isotopes stable
 | link=Fluorine-19
 | mn=19
 | sym=F
 | na=100%
 | n=10
}}
{{Infobox element/isotopes decay
 | mn=251
 | sym=Cf
 | na=trace
 | hl=898 y
 | dm=α
 | de=6.172
 | link1=curium-247
 | pn=247
 | ps=Cm
}}
{{Infobox element/isotopes decay2
 | mn=252
 | sym=Cf
 | na=trace
 | hl=2.645 y
 | dm1=α (96.91%)
 | de1=6.217
 | link1=curium-248
 | pn1=248
 | ps1=Cm
 | dm2=SF (3.09%)
 | de2=–
 | pn2=
 | ps2=–
}}
{{Infobox element/isotopes decay3
 | mn=26
 | sym=Al
 | na=[[trace radioisotope|trace]]
 | hl=7.17×105 y
 | dm1=[[Positron emission|β<sup>+</sup>]]
 | de1=1.17
 | link1=magnesium-26
 | pn1=26
 | ps1=Mg
 | dm2=[[electron capture|ε]]
 | de2=–
 | link2=magnesium-26
 | pn2=26
 | ps2=Mg
 | dm3=[[Gamma radiation|γ]]
 | de3=1.8086
 | pn3=
 | ps3=–
}}
{{Infobox element/isotopes_decay4
 | mn=260
 | sym=Md
 | na=[[synthetic radioisotope|syn]]
 | hl=31.8 [[day|d]]
 | dm1=SF
 | de1=–
 | pn1=
 | ps1=–
 | dm2=α
 | de2=7.000
 | link2=einsteinium-256
 | pn2=256
 | ps2=Es
 | dm3=ε
 | de3=–
 | link3=fermium-260
 | pn3=260
 | ps3=Fm
 | dm4=[[beta emission|β<sup>−</sup>]]
 | de4=1.000
 | link4=nobelium-260
 | pn4=260
 | ps4=No
}}
 |isotopes comment=reference{{sfn|Chisté|2006
}}<br/><!-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -->
* = [[excited state]]

produces the subtable:

Demo, 00Xx
Demo
Demo in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
{{{above}}}

{{{symbol}}}

{{{below}}}
{{{left}}} ← demo → {{{right}}}
Atomic number (Z){{{number}}}
Groupgroup n/a
Period[[Period {{{period}}} element|period {{{period}}}]]
Block[[{{{block}}}-block]]
Physical properties
Atomic properties
Other properties
Main isotopes of demo
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
19F 100% stable
251Cf trace 898 y α 247Cm
252Cf trace 2.645 y α (96.91%) 248Cm
SF (3.09%)
26Al trace 7.17×105 y β+ 26Mg
ε 26Mg
γ
260Md syn 31.8 d SF
α 256Es
ε 260Fm
β 260No
reference[1]
* = excited state
| references

Other[തിരുത്തുക]

Other subtemplates are used automatically; they do not need specific editor's input.

Bare Periodic table, micro

English variant spellings (ENGVAR)[തിരുത്തുക]

All element articles and their infoboxes use IUPAC spelling of elements and compounds. Notably, that is aluminium, sulfur, caesium, not aluminum, sulphur, cesium. For other English variant words (vapor vs. vapoUr) the infobox reads |engvar=. The parameter should be set in the article, and has options: en-US (or blank; default), en-GB, en-OED.

parameter en-US
(default)
en-GB en-OED
color color coloUr coloUr
heat vaporization vaporiZation vaporiSation vaporiZation
vapor pressure vapor vapoUr vapoUr
ionization energy ioniZation ioniSation ioniZation
crystal structure (list) -centEred -centred -centred
... oxidation-state/comment parenthesized brackets brackets

Note, what is shown in the infobox is not influenced by the parameter name spelling, nor its input value.

See this demo for actual engvar effects.

Articles having engvar set: see Category:WikiProject Elements pages using ENGVAR (0)

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Note: TemplateData only basically for now, to get analysis going. 29 May 2017.
See the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox element

Infobox for chemical elements

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Brinell hardness commentBrinell hardness comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Brinell hardness refBrinell hardness ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Brinell hardnessBrinell hardness

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Bulk modulus commentBulk modulus comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Bulk modulus refBulk modulus ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Bulk modulusBulk modulus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
CAS number commentCAS number comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
CAS number refCAS number ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
CAS numberCAS number

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Curie point KCurie point K

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Curie point commentCurie point comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Curie point refCurie point ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mohs hardness 2 commentMohs hardness 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mohs hardness 2 refMohs hardness 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mohs hardness 2Mohs hardness 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mohs hardness commentMohs hardness comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mohs hardness refMohs hardness ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mohs hardnessMohs hardness

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Poisson ratio commentPoisson ratio comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Poisson ratio refPoisson ratio ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Poisson ratioPoisson ratio

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
QIDQID

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Shear modulus commentShear modulus comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Shear modulus refShear modulus ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Shear modulusShear modulus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Van der Waals radius commentVan der Waals radius comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Van der Waals radius refVan der Waals radius ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Van der Waals radiusVan der Waals radius

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vickers hardness commentVickers hardness comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vickers hardness refVickers hardness ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vickers hardnessVickers hardness

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Young's modulus commentYoung's modulus comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Young's modulus refYoung's modulus ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Young's modulusYoung's modulus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Aboveabove

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Abundance in earth's crustabundance in earth's crust

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Abundance in oceansabundance in oceans

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Abundance in solar systemabundance in solar system

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Abundanceabundance

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Allotropesallotropes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Alt namesalt names

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Alt namealt name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Appearanceappearance

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic properties commentatomic properties comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic propertiesatomic properties

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic radius calculated commentatomic radius calculated comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic radius calculated refatomic radius calculated ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic radius calculatedatomic radius calculated

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic radius commentatomic radius comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic radius refatomic radius ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Atomic radiusatomic radius

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Band gap commentband gap comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Band gap refband gap ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Band gapband gap

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Belowbelow

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Block commentblock comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Block refblock ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Blockblock

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Boiling point Cboiling point C

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Boiling point Fboiling point F

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Boiling point Kboiling point K

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Boiling point commentboiling point comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Boiling point refboiling point ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Category colorcategory color

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Category commentcategory comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Category refcategory ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Categorycategory

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Colorcolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Conventional atomic weightconventional atomic weight

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Covalent radius commentcovalent radius comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Covalent radius refcovalent radius ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Covalent radiuscovalent radius

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Critical point Kcritical point K

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Critical point MPacritical point MPa

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Critical point commentcritical point comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Critical point refcritical point ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure 2 commentcrystal structure 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure 2 prefixcrystal structure 2 prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure 2 refcrystal structure 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure 2crystal structure 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure commentcrystal structure comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure prefixcrystal structure prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structure refcrystal structure ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Crystal structurecrystal structure

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3bp commentdensity gpcm3bp comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3bp refdensity gpcm3bp ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3bpdensity gpcm3bp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3mp commentdensity gpcm3mp comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3mp refdensity gpcm3mp ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3mpdensity gpcm3mp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt 2 commentdensity gpcm3nrt 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt 2 refdensity gpcm3nrt 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt 2density gpcm3nrt 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt 3 commentdensity gpcm3nrt 3 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt 3 refdensity gpcm3nrt 3 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt 3density gpcm3nrt 3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt commentdensity gpcm3nrt comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrt refdensity gpcm3nrt ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gpcm3nrtdensity gpcm3nrt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gplstp commentdensity gplstp comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gplstp refdensity gplstp ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Density gplstpdensity gplstp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Discovered bydiscovered by

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Discovery and first isolation bydiscovery and first isolation by

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Discovery date refdiscovery date ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Discovery datediscovery date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity at 0 commentelectrical resistivity at 0 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity at 0 refelectrical resistivity at 0 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity at 0electrical resistivity at 0

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity at 20 commentelectrical resistivity at 20 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity at 20 refelectrical resistivity at 20 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity at 20electrical resistivity at 20

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity commentelectrical resistivity comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity refelectrical resistivity ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivity unit prefixelectrical resistivity unit prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrical resistivityelectrical resistivity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electron configuration commentelectron configuration comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electron configuration refelectron configuration ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electron configurationelectron configuration

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electronegativity commentelectronegativity comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electronegativity refelectronegativity ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electronegativityelectronegativity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrons per shell commentelectrons per shell comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrons per shell refelectrons per shell ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Electrons per shellelectrons per shell

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Engvarengvar

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
First isolation byfirst isolation by

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
First isolation date reffirst isolation date ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
First isolation datefirst isolation date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Group commentgroup comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Group refgroup ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Groupgroup

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat capacity 2 commentheat capacity 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat capacity 2 refheat capacity 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat capacity 2heat capacity 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat capacity commentheat capacity comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat capacity refheat capacity ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat capacityheat capacity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat fusion 2 commentheat fusion 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat fusion 2 refheat fusion 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat fusion 2heat fusion 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat fusion commentheat fusion comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat fusion refheat fusion ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat fusionheat fusion

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat vaporization commentheat vaporization comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat vaporization refheat vaporization ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Heat vaporizationheat vaporization

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Hideisotopeshideisotopes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
History comment labelhistory comment label

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
History commenthistory comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image alt 2image alt 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image altimage alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image name 2 commentimage name 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image name 2image name 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image name commentimage name comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image nameimage name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image size 2image size 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Image sizeimage size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 1 commentionization energy 1 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 1 refionization energy 1 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 1ionization energy 1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 2 commentionization energy 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 2 refionization energy 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 2ionization energy 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 3 commentionization energy 3 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 3 refionization energy 3 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy 3ionization energy 3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy commentionization energy comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Ionization energy refionization energy ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Isotopes commentisotopes comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Isotopes refisotopes ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Isotopesisotopes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Leftleft

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Magnetic ordering commentmagnetic ordering comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Magnetic ordering refmagnetic ordering ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Magnetic orderingmagnetic ordering

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Magnetic susceptibility refmagnetic susceptibility ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Magnetic susceptibilitymagnetic susceptibility

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Mass numbermass number

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Melting point Cmelting point C

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Melting point Fmelting point F

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Melting point Kmelting point K

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Melting point commentmelting point comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Melting point refmelting point ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Molar volume commentmolar volume comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Molar volume refmolar volume ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Molar volume unitmolar volume unit

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Molar volumemolar volume

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Named bynamed by

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Named date refnamed date ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Named datenamed date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Namename

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Namingnaming

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Number of ionization energiesnumber of ionization energies

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Numbernumber

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Period commentperiod comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Period refperiod ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Periodperiod

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Phase commentphase comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Phase refphase ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Physical properties commentphysical properties comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Physical propertiesphysical properties

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Predicted bypredicted by

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Prediction date refprediction date ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Prediction date prediction date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Prediction dateprediction date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Pronounce 2pronounce 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Pronounce commentpronounce comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Pronounce refpronounce ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Pronouncepronounce

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Proposed nameproposed name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Rightright

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound commentspeed of sound comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound refspeed of sound ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound rod at 20 commentspeed of sound rod at 20 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound rod at 20 refspeed of sound rod at 20 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound rod at 20speed of sound rod at 20

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound rod at r.t. commentspeed of sound rod at r.t. comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound rod at r.t. refspeed of sound rod at r.t. ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of sound rod at r.t.speed of sound rod at r.t.

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Speed of soundspeed of sound

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Standard atomic weight refstandard atomic weight ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Standard atomic weightstandard atomic weight

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Sublimation point Csublimation point C

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Sublimation point Fsublimation point F

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Sublimation point Ksublimation point K

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Sublimation point commentsublimation point comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Sublimation point refsublimation point ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Symbolsymbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Tensile strength commenttensile strength comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Tensile strength reftensile strength ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Tensile strengthtensile strength

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal conductivity 2 commentthermal conductivity 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal conductivity 2 refthermal conductivity 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal conductivity 2thermal conductivity 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal conductivity commentthermal conductivity comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal conductivity refthermal conductivity ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal conductivitythermal conductivity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal diffusivity commentthermal diffusivity comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal diffusivity refthermal diffusivity ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal diffusivitythermal diffusivity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal expansion at 25 commentthermal expansion at 25 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal expansion at 25 refthermal expansion at 25 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal expansion at 25thermal expansion at 25

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal expansion commentthermal expansion comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal expansion refthermal expansion ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Thermal expansionthermal expansion

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point 2 commenttriple point 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point 2 reftriple point 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point K 2triple point K 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point Ktriple point K

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point commenttriple point comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point kPa 2triple point kPa 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point kPatriple point kPa

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Triple point reftriple point ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 1 2vapor pressure 1 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 1 k 2vapor pressure 1 k 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 1 kvapor pressure 1 k

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 10 2vapor pressure 10 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 10 k 2vapor pressure 10 k 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 10 kvapor pressure 10 k

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 100 2vapor pressure 100 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 100 k 2vapor pressure 100 k 2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 100 kvapor pressure 100 k

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 100vapor pressure 100

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 10vapor pressure 10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 1vapor pressure 1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 2 commentvapor pressure 2 comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure 2 refvapor pressure 2 ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure commentvapor pressure comment

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Vapor pressure refvapor pressure ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

References

 1. Chisté 2006.

See also[തിരുത്തുക]

Tracking categories[തിരുത്തുക]

Index by periodic table[തിരുത്തുക]

Index to chemical element pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 asterisk
1 asterisk
3 asterisks
1 asterisk
1 asterisk
3 asterisks
Article quality: 
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_element/doc&oldid=3277303" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്