ഫലകം:Infobox chlorine

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Chlorine,  17Cl
A glass container filled with chlorine gas
General properties
Pronunciation/ˈklɔːrn, -n/ (KLOHR-een, --eyen)
Appearanceyellowish green
Standard atomic weight (Ar, standard)[35.44635.457] conventional: 35.45
Chlorine in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
F

Cl

Br
sulfurchlorineargon
Atomic number (Z)17
Groupgroup 17 (halogens)
Periodperiod 3
Blockp-block
Electron configuration[Ne] 3s2 3p5
Electrons per shell
2, 8, 7
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point171.6 K ​(-101.5 °C, ​-150.7 °F)
Boiling point239.11 K ​(-34.4 °C, ​-29.27 °F)
Density (at STP)3.2 g/L
Critical point416.9 K, 7.991 MPa
Heat of fusion(Cl2) 6.406 kJ/mol
Heat of vaporization(Cl2) 20.41 kJ/mol
Molar heat capacity(Cl2)
33.949 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 128 139 153 170 197 239
Atomic properties
Oxidation states−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 3.16
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 100 pm
calculated: 79 pm
Covalent radius99 pm
Van der Waals radius175 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of chlorine
Other properties
Crystal structureorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for chlorine
Speed of sound(gas, 0 °C) 206 m/s
Thermal conductivity8.9x10-3  W/(m·K)
Electrical resistivity> 10  Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingnonmagnetic
CAS Number7782-50-5
Main isotopes of chlorine
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
35Cl 75.77% 35Cl is stable with 18 neutrons
36Cl syn 3.01×105 y β- 0.709 36Ar
ε - 36S
37Cl 24.23% 37Cl is stable with 20 neutrons
| references
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_chlorine&oldid=185371" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്