ഫലകം:Infobox sulfur

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Sulfur, 16S
Sulfur-sample.jpg
Sulfur
AppearanceLemon yellow crystals.
Standard atomic weight Ar, std(S)[32.05932.076] conventional: 32.06
Sulfur in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
O

S

Se
phosphorussulfurchlorine
Atomic number (Z)16
Groupgroup 16 (chalcogens)
Periodperiod 3
Blockp-block
Element category  Reactive nonmetal
Electron configuration[Ne] 3s2 3p4
Electrons per shell2, 8, 6
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point388.36 K ​(115.21 °C, ​239.38 °F)
Boiling point717.8 K ​(444.6 °C, ​832.3 °F)
Density (near r.t.)(alpha) 2.07 g/cm3
(beta) 1.96 g/cm3
(gamma) 1.92 g/cm3
when liquid (at m.p.)1.819 g/cm3
Critical point1314 K, 20.7 MPa
Heat of fusion(mono) 1.727 kJ/mol
Heat of vaporization(mono) 45 kJ/mol
Molar heat capacity22.75 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 375 408 449 508 591 717
Atomic properties
Oxidation states−2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a strongly acidic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 2.58
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 100 pm
calculated: 88 pm
Covalent radius102 pm
Van der Waals radius180 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of sulfur
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structureorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for sulfur
Thermal conductivity(amorphous)
0.205 W/(m·K)
Electrical resistivity(amorphous)
2×1015 Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingno data
Bulk modulus7.7 GPa
Mohs hardness2.0
CAS Number7704-34-9
Main isotopes of sulfur
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
32S 95.02% stable
33S 0.75% stable
34S 4.21% stable
35S syn 87.32 d β- 0.167 35Cl
36S 0.02% stable
| references
S
data m.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C 115.21
K 388.36 388.36* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F 239.38 239.38* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD Edit this at Wikidata
input C: 115.21, K: 388.36, F: 239.38
comment
S
data b.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C 444.6
K 717.8 717.8* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F 832.3 832.3* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD Edit this at Wikidata
input C: 444.6, K: 717.8, F: 832.3
comment
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_sulfur&oldid=1435523" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്