ഫലകം:Infobox nitrogen

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Nitrogen, 7N
Liquidnitrogen.jpg
Nitrogen
Appearancecolorless gas, liquid or solid
Standard atomic weight Ar, std(N)[14.0064314.00728] conventional: 14.007
Nitrogen in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson


N

P
carbonnitrogenoxygen
Atomic number (Z)7
Groupgroup 15 (pnictogens)
Periodperiod 2
Blockp-block
Element category  Reactive nonmetal
Electron configuration[He] 2s2 2p3
Electrons per shell2, 5
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point(N2) 63.15 K ​(−210.00 °C, ​−346.00 °F)
Boiling point(N2) 77.355 K ​(−195.795 °C, ​−320.431 °F)
Density (at STP)1.2506 g/L[1] at 0 °C, 1013 mbar
when liquid (at b.p.)0.808 g/cm3
Triple point63.151 K, ​12.52 kPa
Critical point126.21 K, 3.39 MPa
Heat of fusion(N2) 0.72 kJ/mol
Heat of vaporization(N2) 5.56 kJ/mol
Molar heat capacity(N2) 29.124 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 37 41 46 53 62 77
Atomic properties
Oxidation states−3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (a strongly acidic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 3.04
Ionization energies
  • 1st: 1402.3 kJ/mol
  • 2nd: 2856 kJ/mol
  • 3rd: 4578.1 kJ/mol
  • (more)
Covalent radius71±1 pm
Van der Waals radius155 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of nitrogen
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structurehexagonal
Hexagonal crystal structure for nitrogen
Speed of sound353 m/s (gas, at 27 °C)
Thermal conductivity25.83×10−3 W/(m·K)
Magnetic orderingdiamagnetic
CAS Number17778-88-0
7727-37-9 (N2)
History
DiscoveryDaniel Rutherford (1772)
Named byJean-Antoine Chaptal (1790)
Main isotopes of nitrogen
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
13N syn 9.965 min ε 13C
14N 99.6% stable
15N 0.4% stable
| references
N
data m.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C −210.00
K 63.15 63.15* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F −346.00 −346.00* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD Edit this at Wikidata
input C: −210.00, K: 63.15, F: −346.00
comment
N
data b.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C −195.795
K 77.355 77.355* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F −320.431 −320.431* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD Edit this at Wikidata
input C: −195.795, K: 77.355, F: −320.431
comment
iso
7
N E
→ H

i'box H

Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image
  image caption
  image alt
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Oxidation states
Spectral lines image

References

  1. "Gases - Density". The Engineering Toolbox. ശേഖരിച്ചത് 27 January 2019.

ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_nitrogen&oldid=3277274" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്