ഫലകം:Infobox element/symbol-to-pronunciation/overview

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Pronunciation data (WP:ELEMENTS talk)
Z Sym Element Pair 1 Pair 2 Note
1 H Hydrogen

Removed as common
2 He Helium /ˈhliəm/
HEE-lee-əm

3 Li Lithium /ˈlɪθiəm/
LITH-ee-əm

4 Be Beryllium /bəˈrɪliəm/
bə-RIL-ee-əm

5 B Boron /ˈbɔːrɒn/
BOHR-on

6 C Carbon

Removed as common
7 N Nitrogen

Removed as common
8 O Oxygen

Removed as common
9 F Fluorine /ˈflʊərn, -ɪn, -n/
FLOOR-een, -in, --yn
/ˈflɔːrn, -ɪn, -n/
FLOHR-een, -in, -yn
10 Ne Neon

Removed as common
11 Na Sodium

Removed as common
12 Mg Magnesium /mæɡˈnziəm/
mag-NEE-zee-əm

13 Al Aluminium aluminium: /ˌæljʊˈmɪniəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
AL-yuu-MIN-ee-əm
aluminum: /əˈljmɪnəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
ə-LEW-min-əm
14 Si Silicon /ˈsɪlɪkən/
SIL-ə-kən

15 P Phosphorus /ˈfɒsfərəs/
FOS-fər-əs

16 S Sulfur

Removed as common
17 Cl Chlorine /ˈklɔːrn, -n/
KLOHR-een, --eyen

18 Ar Argon /ˈɑːrɡɒn/
AR-gon

19 K Potassium /pəˈtæsiəm/
pə-TAS-ee-əm

20 Ca Calcium

Removed as common
21 Sc Scandium /ˈskændiəm/
SKAN-dee-əm

22 Ti Titanium /tɪˈtniəm, t-/[1]
tə-TAY-nee-əm, ty-

23 V Vanadium /vəˈndiəm/
və-NAY-dee-əm

24 Cr Chromium

Removed as common
25 Mn Manganese /ˈmæŋɡənz/
MANG-gə-neez

26 Fe Iron

Removed as common
27 Co Cobalt /ˈkbɒlt/ (About this soundശ്രവിക്കുക)[2]

Respell removed as confusing
28 Ni Nickel

Removed as common
29 Cu Copper

Removed as common
30 Zn Zinc

Removed as common
31 Ga Gallium /ˈɡæliəm/
GAL-ee-əm

32 Ge Germanium /ərˈmniəm/
jər-MAY-nee-əm

33 As Arsenic /ˈɑːrsnɪk/
ARS-nik
as an adjective: /ɑːrˈsɛnɪk/
ar-SEN-ik
34 Se Selenium /sɪˈlniəm/
sə-LEE-nee-əm

35 Br Bromine /ˈbrmn, -mɪn, -mn/
BROH-meen, -min, -myn

36 Kr Krypton /ˈkrɪptɒn/
KRIP-ton

37 Rb Rubidium /rˈbɪdiəm/
roo-BID-ee-əm

38 Sr Strontium /ˈstrɒnʃiəm, -tiəm/
STRON-shee-əm, -tee-əm

39 Y Yttrium /ˈɪtriəm/
IT-ree-əm

40 Zr Zirconium /zərˈkniəm/
zər-KOH-nee-əm

41 Nb Niobium /nˈbiəm/
ny-OH-bee-əm

42 Mo Molybdenum /məˈlɪbdənəm/
mə-LIB-dən-əm

43 Tc Technetium /tɛkˈnʃiəm/
tek-NEE-shee-əm

44 Ru Ruthenium /rˈθniəm/
roo-THEE-nee-əm

45 Rh Rhodium /ˈrdiəm/
ROH-dee-əm

46 Pd Palladium /pəˈldiəm/
pə-LAY-dee-əm

47 Ag Silver

Removed as common
48 Cd Cadmium /ˈkædmiəm/
KAD-mee-əm

49 In Indium /ˈɪndiəm/
IN-dee-əm

50 Sn Tin

Removed as common
51 Sb Antimony UK: /ˈæntɪməni/
AN-tə-mə-nee
US: /ˈæntɪmni/
AN-tə-moh-nee
52 Te Tellurium /tɪˈljʊəriəm/
tə-LEWR-ee-əm

53 I Iodine /ˈədn, -dɪn, -dn/
EYE-ə-dyn, -din, -deen

54 Xe Xenon /ˈzɛnɒn/[3]
ZEN-on
/ˈznɒn/[4]
ZEE-non
55 Cs Caesium /ˈsziəm/
SEE-zee-əm

56 Ba Barium /ˈbɛəriəm/
BAIR-ee-əm

57 La Lanthanum /ˈlænθənəm/
LAN-thə-nəm

58 Ce Cerium /ˈsɪəriəm/
SEER-ee-əm

59 Pr Praseodymium /ˌprzəˈdɪmiəm/[5]
PRAY-zee-ə-DIM-ee-əm

60 Nd Neodymium /ˌnˈdɪmiəm/
NEE-oh-DIM-ee-əm

61 Pm Promethium /prˈmθiəm/
proh-MEE-thee-əm

62 Sm Samarium /səˈmɛəriəm/
sə-MAIR-ee-əm

63 Eu Europium /jʊəˈrpiəm/
yoor-OH-pee-əm

64 Gd Gadolinium /ˌɡædəˈlɪniəm/
GAD-ə-LIN-ee-əm

65 Tb Terbium /ˈtɜːrbiəm/
TUR-bee-əm

66 Dy Dysprosium /dɪsˈprziəm/
dis-PROH-zee-əm

67 Ho Holmium /ˈhlmiəm/
HOHL-mee-əm

68 Er Erbium /ˈɜːrbiəm/
UR-bee-əm

69 Tm Thulium /ˈθjliəm/
THEW-lee-əm

70 Yb Ytterbium /ɪˈtɜːrbiəm/
i-TUR-bee-əm

71 Lu Lutetium /ljˈtʃiəm/
lew-TEE-shee-əm

72 Hf Hafnium /ˈhæfniəm/
HAF-nee-əm

73 Ta Tantalum /ˈtæntələm/
TAN-təl-əm

74 W Tungsten /ˈtʌŋstən/
TUNG-stən

75 Re Rhenium /ˈrniəm/
REE-nee-əm

76 Os Osmium /ˈɒzmiəm/
OZ-mee-əm

77 Ir Iridium /ɪˈrɪdiəm/
i-RID-ee-əm

78 Pt Platinum /ˈplætɪnəm/
PLAT-ə-nəm

79 Au Gold

Removed as common
80 Hg Mercury

Removed as common
81 Tl Thallium /ˈθæliəm/
THAL-ee-əm

82 Pb Lead /ˈlɛd/
LED

83 Bi Bismuth /ˈbɪzməθ/
BIZ-məth

84 Po Polonium /pəˈlniəm/
pə-LOH-nee-əm

85 At Astatine /ˈæstətn, -tɪn/
AS-tə-teen, -tin

86 Rn Radon /ˈrdɒn/
RAY-don

87 Fr Francium /ˈfrænsiəm/
FRAN-see-əm

88 Ra Radium /ˈrdiəm/
RAY-dee-əm

89 Ac Actinium /ækˈtɪniəm/
ak-TIN-ee-əm

90 Th Thorium /ˈθɔːriəm/
THOHR-ee-əm

91 Pa Protactinium /ˌprtækˈtɪniəm/
PROH-tak-TIN-ee-əm

92 U Uranium /jʊəˈrniəm/
ewr-AY-nee-əm

93 Np Neptunium /nɛpˈtjniəm/
nep-TEW-nee-əm

94 Pu Plutonium /plˈtniəm/
ploo-TOH-nee-əm

95 Am Americium /ˌæmɪˈrɪsiəm/
AM-ə-RISS-ee-əm

96 Cm Curium /ˈkjʊəriəm/
KEWR-ee-əm

97 Bk Berkelium /bərˈkɛliəm/
bər-KEL-ee-əm
/ˈbɜːrkliəm/
BUR-klee-əm
98 Cf Californium /ˌkælɪˈfɔːrniəm/
KAL-ə-FOR-nee-əm

99 Es Einsteinium /nˈstniəm/
eyen-STY-nee-əm

100 Fm Fermium /ˈfɜːrmiəm/
FUR-mee-əm

101 Md Mendelevium /ˌmɛndɪˈlviəm/
MEN-də-LEE-vee-əm

102 No Nobelium /nˈbɛliəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
noh-BEL-ee-əm
/nˈbliəm/
noh-BEE-lee-əm
103 Lr Lawrencium /ləˈrɛnsiəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
lə-REN-see-əm

104 Rf Rutherfordium /ˌrʌðərˈfɔːrdiəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
RUDH-ər-FOR-dee-əm

105 Db Dubnium US: /ˈdbniəm/[6]
DOOB-nee-əm
UK: /ˈdʌbniəm/[7]
DUB-nee-əm
106 Sg Seaborgium /sˈbɔːrɡiəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
see-BOR-gee-əm

107 Bh Bohrium /ˈbɔːriəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
BOHR-ee-əm

108 Hs Hassium /ˈhæsiəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)[8]
HAS-ee-əm

109 Mt Meitnerium /mtˈnɪəriəm/[9]
myt-NEER-ee-əm
/ˈmtnəriəm/[10]
MYT-nər-ee-əm
110 Ds Darmstadtium /dɑːrmˈʃtɑːtiəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)[11]
darm-SHTAH-tee-əm

111 Rg Roentgenium /rʌntˈɡɛniəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
runt-GEN-ee-əm
/rɛntˈɡɛniəm/
rent-GEN-ee-əm
112 Cn Copernicium /ˌkpərˈnɪsiəm/
KOH-pər-NIS-ee-əm

113 Nh Nihonium /nɪˈhniəm/
ni-HOH-nee-əm

114 Fl Flerovium /flɪˈrviəm/[12]
flə-ROH-vee-əm

115 Mc Moscovium /mɒsˈkviəm/
mos-KOH-vee-əm

116 Lv Livermorium /ˌlɪvərˈmɔːriəm/
LIV-ər-MOHR-ee-əm

117 Ts Tennessine /ˈtɛnɪsn/[13]
TEN-ə-seen

118 Og Oganesson /ˌɡəˈnɛsɒn/[14]
OH-gə-NES-on
/ˌɒɡəˈnɛsɒn/
OG-ə-NES-on
119 Uue Ununennium /ˌn.nˈɛniəm/ (About this soundശ്രവിക്കുക)
OON-oon-EN-ee-əm

120 Ubn Unbinilium /ˌnbˈnɪliəm/
OON-by-NIL-ee-əm

121 Ubu Unbiunium /ˌnbˈniəm/
OON-by-OON-ee-əm

122 Ubb Unbibium /ˌnbˈbəm/
OON-by-BY-əm

123 Ubt Unbitrium

124 Ubq Unbiquadium

125 Ubp Unbipentium

126 Ubh Unbihexium

References[തിരുത്തുക]

 1. "titanium - definition of titanium in English | Oxford Dictionaries". Oxford University Press. 2017. ശേഖരിച്ചത് 2017-03-28.
 2. Oxford English Dictionary, 2nd Edition 1989.
 3. Simpson, J. A.; Weiner, E. S. C., eds. (1989). "Xenon". Oxford English Dictionary. 20 (2nd ed.). Clarendon Press. ISBN 0-19-861232-X.
 4. "Xenon". Dictionary.com Unabridged. 2010. ശേഖരിച്ചത് 2010-05-06.
 5. "praseodymium". Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005.
 6. "Dubnium". Merriam-Webster (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് March 24, 2018.
 7. "Dubnium". Oxford Dictionaries: English. ശേഖരിച്ചത് March 24, 2018.
 8. "Hassium". The Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. ശേഖരിച്ചത് 2012-10-19.
 9. Emsley, John (2003). Nature's Building Blocks. Oxford University Press. ISBN 978-0198503408. ശേഖരിച്ചത് 12 November 2012.
 10. "Meitnerium". Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. ശേഖരിച്ചത് 15 October 2012.
 11. "Darmstadtium". Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. ശേഖരിച്ചത് 19 October 2012.
 12. "Flerovium and Livermorium". Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2012.
 13. Ritter, Malcolm (9 June 2016). "Periodic table elements named for Moscow, Japan, Tennessee". Associated Press. ശേഖരിച്ചത് 19 December 2017.
 14. Ritter, Malcolm (9 June 2016). "Periodic table elements named for Moscow, Japan, Tennessee". Associated Press. ശേഖരിച്ചത് 19 December 2017.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_element/symbol-to-pronunciation/overview&oldid=3277780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്