പിതൃ ദിനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Father's Day
Die Gartenlaube (1887) b 568.jpg
Father's Day
ആചരിക്കുന്നത്111+ countries
തരംWorldwide
പ്രാധാന്യംHonors fathers and fatherhood
തിയ്യതിVaries per country
ആവൃത്തിAnnual
ബന്ധമുള്ളത്Children's Day, Siblings Day, Mother's Day, Parents' Day, Grandparents Day

പിതാക്കന്മാരെയും പിതൃബന്ധത്തെയും സമൂഹത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് പിതൃ ദിനം. കത്തോലിക്കാ യൂറോപ്പിൽ മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ മാർച്ച് 19 ന് (സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഡേ) ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷം സ്പാനിഷ്, പോർട്ടുഗീസ് തുടങ്ങി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പല രാജ്യങ്ങളും യുഎസ് തീയതിയായ ജൂൺ മാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പിതൃ ദിനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. (2019 ൽ ജൂൺ 16). മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, ജൂൺ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും മാസം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ പിതൃ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. മദർ ഡേ, സഹോദരന്മാർക്കുള്ള ദിവസം, മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശൻ ദിവസം എന്നിവ പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ പലതും ആഘോഷിക്കുന്നു.

ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും[തിരുത്തുക]

കത്തോലിക്കാ യൂറോപ്പിൽ പിതൃ ദിന ആഘോഷം കുറഞ്ഞത് മദ്ധ്യകാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് മാർച്ച് 19 ന്, സെന്റ് ജോസഫ് എന്ന ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തെക്കേ യൂറോപ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഓരോ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസിയും "യേശുവിന്റെ പിതാവ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിതൃദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ആഘോഷം അമേരിക്കക്കാരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നു. മാർച്ച് 19-നും പിതാവിന്റെ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ നിന്നോ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നോ, ഫ്രാൻസിസ്കൻസിന്റെ മുൻഗാമിയിൽ നിന്നോ, സെന്റ് ജോസഫ് ദിനത്തിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ആചാരത്തെ കത്തോലിക്കാ സഭ സജീവമായി പിന്തുണച്ചു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീയതികൾ[തിരുത്തുക]

പിതൃ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച തീയതി രാജ്യത്തുടനീളം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ആചരണ തീയതി അനുസരിച്ച് ചില പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കാണാം.

Gregorian calendar
Occurrence Dates Country

February 23

 Russia (Defender of the Fatherland Day[1])*

St Joseph's Day

March 19

May 7

 Kazakhstan

May 8

 South Korea (Parents' Day)

Second Sunday in May

May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Romania[4] (Ziua Tatălui)

Third Sunday in May

May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Tonga

Ascension Day

മേയ്‌ 21, 2020
മേയ്‌ 13, 2021
മേയ്‌ 26, 2022

 Germany

First Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Lithuania (Tėvo diena)
  Switzerland

June 5

 Denmark[5] (also Constitution Day)

Second Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Austria
 Belgium

Third Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023

June 17

June 21

 Egypt
 Jordan
 Kosovo
 Lebanon
 Syria
 United Arab Emirates

June 22

 Guernsey
 Jersey

June 23

Last Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Haiti

Second Sunday in July

Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Uruguay

Last Sunday in July

Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Dominican Republic

August 8

 Taiwan
 Mongolia

Second Sunday in August

Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Brazil
 Samoa

Last Monday in August

Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 South Sudan

First Sunday in September

Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

Second Sunday in September

Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Latvia

First Sunday in October

Oct പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Oct പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Oct പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

 Luxembourg

Second Sunday in November

Nov പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2020
Nov പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2021
Nov പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2022

November 12

 Indonesia

December 5

 Thailand (The birthday of King Bhumibol)[19]

December 26

 Bulgaria

Hindu calendar
Definition Sample dates Country/territory

Bhadrapada Amavasya
(Gokarna Aunsi)

Between August 30 and September 30

 Nepal[20]

Islamic calendar
Occurrence Sample dates Country/territory

13 Rajab, Ali Ibn Abi Talib birthday

April 21, 2016
April 10, 2017

 Iran
 Kuwait
 Bahrain
 Iraq
 Oman
 Qatar
 Egypt
 Yemen
 Syria
 Lebanon
 Somalia
 Sudan
 Mauritania

*Officially, as the name suggests, the holiday celebrates people who are serving or were serving the Russian Armed Forces (both men and women). But the congratulations are traditionally, nationally accepted by all fathers, other adult men and male children as well. **In China during the Republican period prior to 1949, Father's Day on August 8 was first held in Shanghai in 1945.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; saunders എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 2. "19. ožujka – dan kad se slave očevi" (ഭാഷ: ക്രൊയേഷ്യൻ). dalje.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും മാർച്ച് 20, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 18, 2011. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 3. "Se instituye el Día del Padre, Decreto Número 13" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). February 9, 1960. മൂലതാളിൽ നിന്നും August 9, 2007-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് July 19, 2008. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 4. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; ROMANIA എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 5. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; fars-dag-dk എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 6. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; diariocritico എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 7. "Días Nacionales en Chile". feriadoschilenos.cl.
 8. "Presentan en Costa Rica proyecto de ley para celebrar día del padre el día de San José". ACI Prensa. May 26, 2005.
 9. "Principales efemérides. Mes Junio" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Unión de Periodistas de Cuba. മൂലതാളിൽ നിന്നും ജൂൺ 5, 2008-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 7, 2008. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 10. Notimex (June 14, 2008). "Preparados los capitalinos para festejar el día del padre". La Crónica de Hoy. ശേഖരിച്ചത് June 23, 2008. CS1 maint: discouraged parameter (link) (June 15, 2008 was third Sunday of June) (ഭാഷ: Spanish)
 11. "Días Festivos para el mes de Junio del 2008" (ഭാഷ: spanish). Biblioteca Nacional de Panamá. മൂലതാളിൽ നിന്നും ഡിസംബർ 17, 2008-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 23, 2008. CS1 maint: discouraged parameter (link) CS1 maint: unrecognized language (link) link dead 18 June 2017
 12. "Calendario Cívico Escolar" (ഭാഷ: spanish). Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. ശേഖരിച്ചത് June 7, 2008. CS1 maint: discouraged parameter (link) CS1 maint: unrecognized language (link)
 13. Jerome Aning (June 14, 2008). "Daughter of missing NDF consultant believes he's still alive". Philippine Daily Inquirer. ശേഖരിച്ചത് June 23, 2008. CS1 maint: discouraged parameter (link) (June 15, 2008 was third sunday of June)
 14. Fathers Day Fest, Ukrainian Nationals Soccer Club Archived October 13, 2016, at the Wayback Machine.
 15. Simpson, Jacqueline; Roud, Steve (2000). A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press. p. 120. ISBN 0-19-969104-5.
 16. "7 Ideas for a Zimbabwean Father's Day". Zimbablog. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-04-17-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
 17. "17 de Junio, Día del Padre en El Salvador". Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. May 8, 1969. മൂലതാളിൽ നിന്നും March 27, 2008-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് June 7, 2008. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. 08 de mayo de 1969 CS1 maint: discouraged parameter (link) (ഭാഷ: Spanish)
 18. Marta Altolaguirre (മേയ് 17, 2008). "Reflexiones en el Día del Padre". El Periódico. മൂലതാളിൽ നിന്നും ജൂലൈ 27, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 19. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; smiles എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 20. P. Ferguson (2007). "Festivals and ceremonies". World and Its Peoples: Eastern and Southern Asia. Marshall Cavendish Corporation. p. 536. ISBN 9780761476313.

ബിബ്ലിയോഗ്രഫി[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പിതൃ_ദിനം&oldid=3298007" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്