ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/കൊല്ലം ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ) ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
പിറവന്തൂർ കൊല്ലം
വിളക്കുടി കൊല്ലം
തലവൂർ 33.67 31804 പത്തനാപുരം പത്തനാപുരം കൊല്ലം
പട്ടാഴി കൊല്ലം
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര കൊല്ലം
പത്തനാപുരം 14 പത്തനാപുരം പത്തനാപുരം കൊല്ലം
തെൻമല കൊല്ലം
ആര്യങ്കാവ് 13 198.84 16660 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം
ഏരൂർ 19 44.79 32723 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
അലയമൺ 14 35.91 18538 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
അഞ്ചൽ 19 24.45 28612 അഞ്ചൽ പത്തനാപുരം കൊല്ലം
ഇടമുളയ്ക്കൽ 22 38.73 35978 അഞ്ചൽ കൊല്ലം
കരവാളൂർ കൊല്ലം
ചടയമംഗലം കൊല്ലം
ഇളമാട് 17 30.02 23941 ചടയമംഗലം കൊല്ലം
ഇട്ടിവ 21 43.89 33571 ചടയമംഗലം കൊല്ലം
നിലമേൽ കൊല്ലം
കടയ്ക്കൽ 19 48.9 45291 ചടയമംഗലം കൊല്ലം
ചിതറ കൊല്ലം
കുമ്മിൾ കൊല്ലം
കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
ഉമ്മന്നൂർ 20 34.43 31880 വെട്ടിക്കവല കൊല്ലം
വെട്ടിക്കവല കൊല്ലം
മേലില കൊല്ലം
മൈലം 19 27.49 30441 വെട്ടിക്കവല കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
കുളക്കട 18 29.18 30440 വെട്ടിക്കവല കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
നെടുവത്തൂർ കൊല്ലം
പവിത്രേശ്വരം കൊല്ലം
എഴുകോൺ 16 17.24 22531 കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം
കരീപ്ര കൊല്ലം
വെളിയം കൊല്ലം
പൂയപ്പള്ളി കൊല്ലം
വെളിനല്ലൂർ കൊല്ലം
മൈനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം
തഴവ കൊല്ലം
ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം
പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട കൊല്ലം
ശൂരനാട് തെക്ക് കൊല്ലം
പോരുവഴി കൊല്ലം
കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം
ശൂരനാട് കൊല്ലം
ഓച്ചിറ 17 12.86 24325 ഓച്ചിറ കൊല്ലം
കുലശേഖരപുരം കൊല്ലം
ക്ളാപ്പന കൊല്ലം
തൊടിയൂർ കൊല്ലം
ആലപ്പാട് 16 7.38 24576 കരുനാഗപ്പള്ളി കൊല്ലം
കിഴക്കേ കല്ലട കൊല്ലം
മൺറോത്തുരുത്ത് കൊല്ലം
പെരിനാട് കൊല്ലം
പനയം കൊല്ലം
പേരയം കൊല്ലം
തൃക്കടവൂർ കൊല്ലം
തൃക്കരുവ കൊല്ലം
ചാത്തന്നൂർ കൊല്ലം
ചിറക്കര കൊല്ലം
കല്ലുവാതുക്കൽ കൊല്ലം
നെടുമ്പന കൊല്ലം
ആദിച്ചനല്ലൂർ 20 19.85 29384 ഇത്തിക്കര കൊല്ലം
പൂതക്കുളം കൊല്ലം
തെക്കുംഭാഗം കൊല്ലം
ചവറ കൊല്ലം
തേവലക്കര കൊല്ലം
പൻമന കൊല്ലം
നീണ്ടകര കൊല്ലം
മയ്യനാട് 23 17.57 41011 മുഖത്തല കൊല്ലം കൊല്ലം
തൃക്കോവിൽവട്ടം കൊല്ലം
കൊറ്റങ്കര കൊല്ലം
ഇളമ്പള്ളൂർ 21 45427 മുഖത്തല കൊല്ലം