വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ല മലയാളം അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്യസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ,,
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

പരമ്പരാഗതമായി, അക്ഷരമാലയിൽ ഇതിനെ അന്തഃസ്ഥം അഥവാ മധ്യമം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക സ്വനവിജ്ഞാനപ്രകാരം വർത്സ്യവും നാദിയുമായ ഒരു പാർശ്വികവ്യഞ്ജനമാണ് ല.

ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ[തിരുത്തുക]

ഛന്ദഃശാസ്ത്രത്തിൽ ലഘുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞയാണ് 'ല'.

സിദ്ധാർഥങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മലയാളത്തിൽ[തിരുത്തുക]

സംസ്കൃതത്തിൽ[തിരുത്തുക]

ഇന്ദ്രൻ എന്നർഥമുള്ള പുല്ലിംഗശബ്ദമായും ദാനം എന്നർഥമുള്ള നപുംസകശബ്ദമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇവകൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ല&oldid=3307691" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്