വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ഐ അക്ഷരം
തരം ദീർഘഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ,
യുനികോഡ് പോയിന്റ് {{{യുനികോഡ്}}}

ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഐ' എന്ന അക്ഷരത്തെ പത്താമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'ഐ' ഒരു കണ്ഠതാലവ്യസ്വരമാണ്.

യഥാക്രമം അ, ഇ എന്നീ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ദിസ്വരകമാണ് ഐ.

മലയാളത്തിലെ പോലെ അകാരാന്തത്തിലായിരുന്നു മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷാ നിലനിന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഐകാരാന്തം പിൽക്കാലത്ത് കാവ്യതമിഴ് സ്വീകരിക്കുയും ചെയ്തതാണ്. അല്ലാതെ അകാരാന്തങ്ങളായ ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ പലതും തമിഴിൽ എന്നതുപോലെ മലയാളത്തിലും ഐകാരാന്തങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും അവ അകാരാന്തങ്ങളായത് മലയാളഭാഷയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ മുഖ്യ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് കേവലം തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഐ&oldid=3300057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്