വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് . അക്ഷരമാലയിൽ 'ദ്രാവിഡമധ്യമം' എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് 'ഴ'കാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മലയാള അക്ഷരം
ഴ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്യസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം ,,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

സംസ്കൃതത്തിലോ, ഉത്തരഭാരതീയ ഭാഷകളിലോ, മറ്റു മിക്ക ലോകഭാഷകളിലൊന്നുംതന്നെയോ ഇല്ലാത്ത 'ഴ'കാരം, ദ്രാവിഡഭാഷകളുടെ സവിശേഷതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ 'ഴ'കാരത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, മലയാളഭാഷയുടെ ദ്രാവിഡത്തനിമയ്ക്ക് തെളിവാണ്. മറ്റ് ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും ഈ സ്വനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ശുദ്ധരൂപത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണ്. വിരളമായി തമിഴിലും 'ഴ'കാരം ശുദ്ധരൂപത്തിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഴ-കാരം തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ വിഷ്ണുകുണ്ടികാരുടെയും പൂർവചാലൂക്യരുടെയും ലിഖിതങ്ങളിലും കന്നഡഭാഷയിൽ രാഷ്ട്രകൂടരുടെ ലിഖിതങ്ങലിലും ഒരേ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടു ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും ഇത് ലുപ്തപ്രചാരമായി. ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾക്കും പൊതുവായ രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ അക്ഷരത്തിന്റെ മുൻലിപികളെപ്പറ്റി യാതൊരു തെളിവുമില്ല. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഉള്ള ഴ-കാരത്തിന്റെ ലിപികളുടെ ആരംഭത്തിലുള്ള രൂപം തമിഴ്ഗുഹാബ്രാഹ്മിയിൽത്തന്നെ ബി.സി. മൂന്നാം ശതകത്തിലും രണ്ടാം ശതകത്തിലും കാണുന്നു. ഈ അക്ഷരം ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥലിപികളിൽ ഇതിന്റെ പ്രയോഗമില്ല. തമിഴ്, മലയാളം ലിപികളിലും വട്ടെഴുത്തിലും കോലെഴുത്തിലും മാത്രമേ ഇതിന്റെ പ്രയോഗം കാണുന്നുള്ളൂ.

ഇവകൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഴ&oldid=3311595" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്