വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ഫ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ദീർഘസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}
മലയാളവ്യാകരണമനുസരിച്ച് വ്യഞ്ജനങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്നതിൽ, 'പ'വർഗത്തിലെ അതിഖരമാണ് ഫ.  ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ സ്പർശിച്ച് ഉച്ഛാസവായുവിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യഞ്ജനമായതിനാൽ സ്വനവിജ്ഞാനപ്രകാരം ഇതൊരു ഓഷ്ഠ്യസ്പർശവ്യഞ്ജനമാണ്.

ലിപിപ്രയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആധുനിക മലയാളത്തിൽ, 'ഫ' എന്ന ലിപി ഓഷ്ഠ്യവ്യഞ്ജനമായ 'ഫ'യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ, ഇംഗ്ലീഷിലെ ' f ' എന്ന സ്വനത്തെ കുറിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:
ഫിഡിൽ, ഫിസിക്സ്, ഫൊണറ്റിക്സ്, ഫാൻ

സിദ്ധാർഥങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മലയാളത്തിൽ[തിരുത്തുക]

സംസ്കൃതത്തിൽ[തിരുത്തുക]

'ഫ' എന്ന അക്ഷരത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പാഴ്വാക്ക്, വർധന, വികാസം, കോട്ടുവായിടൽ എന്നീ അർഥങ്ങളുണ്ട് .

ഇവകൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ&oldid=3307623" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്