വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . ചവർഗത്തിലെ രണ്ടാമക്ഷരമായ "ഛ" ഒരു അതിഖരാക്ഷരമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഛ മലയാളം അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

ശബ്ദവായുവിനെ താലവ്യത്തിൽ (താലു) ഒരു ക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ച് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ച് + ഹ = ഛ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഛ&oldid=3306986" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്