വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . കവർഗത്തിലെ രണ്ടാമക്ഷരമായ "ഖ" ഒരു അതിഖരാക്ഷരം ആണ്.

മലയാള അക്ഷരം
തരം ദീർഘസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ക്വഃ
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

ശബ്ദവായുവിനെ കണ്ഠത്തിൽ (തൊണ്ട) ഒരു ക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ൿ എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ആ വ്യഞ്ജനത്തോടു കൂടി സ്വരശബ്‌ദമായ ചേരുമ്പോഴാണ് ക എന്ന അക്ഷരം ലഭിക്കുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഖ&oldid=3303112" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്