വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മലയാള അക്ഷരം
ഔ അക്ഷരം
വിഭാഗം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ദീർഘഹ്രസ്വസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം , ,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പതിനാറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഔ' എന്ന അക്ഷരത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'ഔ' ഒരു കണ്ഠൗഷ്ഠ്യസ്വരമാണ്.

അ, ഉ എന്നീ സ്വരങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ദിസ്വരകമാണ് ഔ.

ഔ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

 • ഔവ്വ
 • ഔജസ്യം
 • ഔഡവം
 • ഔഡി
 • ഔകാരം
 • ഔക്ഷ്യം
 • ഔത്ര
 • ഔത്സകം
 • ഔദ്യോഗ്യം
 • ഔദ്യോഗികം
 • ഔഷതം
 • ഔപചാരികം

ഔ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഔ&oldid=3783143" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്