വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒമ്പതാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . ചവർഗത്തിലെ നാലാക്ഷരമായ "ഝ" ഒരു ഘോഷമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഝ മലയാളം അക്ഷരം
തരം ദീർഘസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

ശബ്ദവായുവിനെ താലവ്യത്തിൽ (താലു) ഒരുക്ഷണത്തിലതികം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ജ് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ജ് + ഹ = ഝ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഝ&oldid=3306992" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്