വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ആറാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . ചവർഗത്തിലെ ഒന്നാമക്ഷരമായ "ച" ഒരു ഖരാക്ഷരമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ച മലയാളം അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

ശബ്ദവായുവിനെ താലവ്യത്തിൽ (താലു) ഒരു ക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ച് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ച് + അ = ച

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ച&oldid=3306983" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്