തായ്‌ലാന്റിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(List of national parks of Thailand എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ഖാവോ യായി ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ഹെയ്വോ സുവാട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം

തായ്‌ലാന്റിലെ സംരക്ഷിതപ്രദേശങ്ങളിൽ 147 ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, 58 വന്യമൃഗസംരക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ, 67 നൺ-ഹണ്ടിംഗ് പ്രദേശങ്ങൾ, 120 വനോദ്യാനങ്ങൾ എന്നിവ (2015 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്) ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളമാണിവ.[1] ഇവയെല്ലാം നാച്വറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് (എംഎൻആർഇ) മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ആന്റ് പ്ലാന്റ് കൺസർവേഷൻ ഡിപാർട്ട്മെൻറിൻറെ (ഡിഎൻപി) നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 2002 ലാണ് ഈ വകുപ്പ് രൂപവത്കരിച്ചത്.

ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായ ഖായോ യായി (National Park Act B.E. 2504) 1961-ലാണ് നിലവിൽ വന്നത്. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ മറൈൻ ദേശീയോദ്യാനമായ ഖായോ സാം റോയി യോട്ട് നിലവിൽ വന്നത് 1966-ലാണ്.[2]

ദേശീയോദ്യാനം ചിത്രം സ്ഥാനം വിസ്തീർണ്ണം(ച.കി.മീ) നിലവിൽ വന്ന വർഷം
Source
ഡോയി ഇൻതാനോൺ ചിയാങ്ങ് മായി 482.4 1972 [1] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഡോയി ഫാ ഹോം പോക് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ്ങ് മായി 524 2000 [2] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഡോയി സുതെപ്-പൂയി ചിയാങ്ങ് മായി 261.06 1981 [3] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഹുവായി നാം ഡാങ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ്ങ് മായി 1252.12 [4] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഖുൻ ഖാൻ ദേശീയപാർക്ക് ചിയാങ്ങ് മായി 240 [5] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
മി വോങ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ്ങ് മായി[3] 120 1987 [6] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഓപ് ലുവാങ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ്ങ് മായി 553 1991 [7] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫാ ദയേങ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ്ങ് മായി 1123 2000 [8] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
സി ലന്ന ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ്ങ് മായി 1406 1989 [9] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഡോയി ലുവാങ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ് റായി, ഫായോ, ലംപാങ് 1170 1990 [10] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖുൺ ചായ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ് റായി 270 1995 [11] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖി സൺ ദേശീയോദ്യാനം ലംപാങ് 592 1988 [12] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
മയി വാ ദേശീയോദ്യാനം ലംപാങ്, തക് 587 2000 [13] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഡോയി ഖുൻ ടാൻ ദേശീയോദ്യാനം ലാംഫൺ 255.29 1975 [14] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
മി പിങ് ദേശീയോദ്യാനം ലാംഫൺ, തക്, ചിയാങ്ങ് മായി 1003.75 1981 [15] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
നംടോക്ക് മി സുരിൻ ദേശീയോദ്യാനം മി ഹോങ് സൺ 396.6 1981 [16] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
സലാവിൻ ദേശീയോദ്യാനം മി ഹോങ് സൺ 721.52 1994 [17] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
തം പ്ല-നംടോക്ക് ഫ സുയി ദേശീയോദ്യാനം മാ ഹോങ് സൺ 630 [18] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
ഡോയി ഫു ഖ നാൻ 1704 1999 [19] Archived 2012-06-04 at the Wayback Machine.
ഖുൻ നാൻ നാൻ 248.60 2009 [20] Archived 2012-06-04 at the Wayback Machine.
മി ചരിം ദേശീയോദ്യാനം Nan 432 1961 [21] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
സി നാൻ ദേശീയോദ്യാനം നാൻ 1024 [22] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
ഡോയി ഫു നങ് ദേശീയോദ്യാനം ഫയാവോ 512 2012 [23] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
മാ പ്യൂം ചിയാങ് റായി 350.948 [24] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു സാങ് ദേശീയോദ്യാനം ചിയാങ് റായി 284.88 2000 [25] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഡോയി ഫ ഹോം പോക് ദേശീയോദ്യാനം ഫ്രെ 189 [26] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
മി യോം ദേശീയോദ്യാനം ഫ്രെ 454.75 1986 [27] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
വിയാങ് കോസായ് ദേശീയോദ്യാനം ഫ്രെ, ലംപാങ് 410 1981 [28] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ലം നം നാൻ ദേശീയോദ്യാനം ഉത്തരദിത്, ഫ്രെ 999.15 1998 [29] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു സോയി ദേശീയോദ്യാനം ഉത്തരദിത് 340.21 2008 [30] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ടോൻ സക് യായ് ഉത്തരദിത് 520 [31] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ത ഫ്രയ ദേശീയോദ്യാനം ബുറൈരം, സാക്കിയോ 594 1996 [32] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
പ ഹിൻ ങ്കം ദേശീയോദ്യാനം ചായഫും 112 1994 [33] Archived 2012-05-16 at the Wayback Machine.
ഫു ലെയ്ങ്ക ചായഫും 201 [34] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
സായി തോങ് ദേശീയോദ്യാനം ചായഫും 319 1992 [35] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
തറ്റ് ടോൺ ദേശീയോദ്യാനം ചായഫും 217.18 1980 [36] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
നം ഫോങ് ദേശീയോദ്യാനം ഖോൻ കെയ്ൻ, ചായഫും 197 [37] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു കയോ- ഫു ഫാൻ ഖം ദേശീയോദ്യാനം ഖോൻ കെയ്ൻ 322 1985 [38] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു ഫ മാൻ ദേശീയോദ്യാനം Khon Kaen, Loei 340 [39] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു വിയങ് ദേശീയോദ്യാനം ഖോൻ കെയ്ൻ 325 1991 [40] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു ക്രഡ്യുങ് ദേശീയോദ്യാനം ലോയി 348.12 1962 [41]
ഫു റുയ ദേശീയോദ്യാനം ലോയി 120.84 1979 [42] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു സുവാൻ സായി ലോയി 117.16 1991 [43] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു ഫ തോപ് മുക്ദഹന് 48.5 [44] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു സ ഡോക്ക് ബ്വാ മുക്ദഹന്, ഉബോൺ റച്ചത്താനി, യസോത്തോൻ 231 1992 [45] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു ലങ്ക ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് നഖോൺ ഫനോം, നോങ് ഖായി 50 [46] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഖാവോ യായി നാഷണൽ പാർക്ക് നഖോൺ റച്ചാസിമ, Nakhon Nayok, Prachinburi 2168.635 1962 [47]
ഫു ഫാ ലേക്ക് Sakon Nakhon, ഉബോൺ റച്ചത്താനി 404 [48] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു ഫാ യോൺ Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan 828.56 1987 [49] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു ഫാൻ ദേശീയോദ്യാനം Sakon Nakhon, Kalasin 664.7 1972 [50] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖാവോ ഫ്രാ വിഹാൻ ദേശീയോദ്യാനം സിസാക്കെറ്റ് , ഉബോൺ റച്ചത്താനി 130 1998 [51] Archived 2009-02-05 at the Wayback Machine.
കീങ് ടാന ഉബോൺ റച്ചത്താനി 80 1981 [52] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫ ടീം ഉബോൺ റച്ചത്താനി 340 1991 [53] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഫു ചൊങ് -ന യോയി ഉബോൺ റച്ചത്താനി 686 1987 [54] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖ്ലോങ് ലാൻ Kamphaeng Phet 420 1985 [55] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖ്ലോംങ് വാങ്ചാവോ ദേശീയോദ്യാനം Kamphaeng Phet, Tak 747 1990 [56] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
മി വോങ് ദേശീയോദ്യാനം Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan 894 1987 [57] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖാവോ ഖോ ദേശീയോദ്യാനം Phetchabun 483 1995 [58] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
നം നയോ ദേശീയോദ്യാനം Phetchabun 1000 1972 [59] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
തത് മോക് ദേശീയോദ്യാനം Phetchabun 290 1998 [60] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
നംടോക്ക് ചാറ്റ് ട്രാക്കൻ ദേശീയോദ്യാനം Phitsanulok 543 1987 [61] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു ഹിൻ റോംഗ് ക്ള ദേശീയോദ്യാനം Phitsanulok, Loei 307 1984 [62] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
തുങ് സലൈങ് ലുയങ് ദേശീയോദ്യാനം‎ Phitsanulok, Phetchabun 1262.4 1972 [63] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
നംടോക് സാം ലാൻ ദേശീയോദ്യാനം Saraburi 44.57 1981 [64] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
രാംഖാംഹാങ് ദേശീയോദ്യാനം Sukhothai 341 1980 [65] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
സി സറ്റ്ചനലായി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാർക്ക് Sukhothai 213.2 1981 [66] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഫു ടോയി ദേശീയോദ്യാനം Suphanburi 317.48 1987 [67] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖാവോ ഖിറ്റ്ച്ചാക്കട്ട് ദേശീയോദ്യാനം Chanthaburi 58.31 1977 [68] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Khao Sip Ha Chan Chanthaburi 118 [69] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
നംടോക് ഫ്ളിയോ ദേശീയോദ്യാനം Chanthaburi 134.5 1975 [70] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
താപ് ലാൻ ദേശീയോദ്യാനം Prachinburi, Nakhon Ratchasima 2235.8 1981 [71] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
Khao Chamao–Khao Wong Rayong, Chanthaburi 83.68 1975 [72] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഖാവോ ലീം യാ-മു കോ സാമെറ്റ് ദേശീയോദ്യാനംa Rayong 131 1981 [73] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
പാങ് സിഡ ദേശീയോദ്യാനം Sa Kaeo, Prachinburi 844 1982 [74] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Mu Ko Changa Trat 650 1982 [75] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Namtok Khlong Kaeo Trat 198 [76] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ചലോം റട്ടനാകോസിൻ ദേശീയോദ്യാനം Kanchanaburi 59 1980 [77] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഇരവാൻ ദേശീയോദ്യാനം Kanchanaburi 549.98 1975 [78] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖോ ലാം ദേശീയോദ്യാനം Kanchanaburi 1497 1987 [79] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഖുയാൻ ശ്രിനാഗരിൻന്ദ്ര ദേശീയോദ്യാനം Kanchanaburi 1532 1981 [80] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ലം ഖ്ലോങ് ങു ദേശീയോദ്യാനം Kanchanaburi 673 [81] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
സായി യോക് Kanchanaburi 500 1980 [82] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
തോങ് ഫ ഫും ദേശീയോദ്യാനം Kanchanaburi 1120 [83] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
കെയ്ംഗ് ക്രാച്ചൻ ദേശീയോദ്യാനം Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan 2914.7 1981 [84] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Hat Wanakona Prachuap Khiri Khan 38 1992 [85] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖായോ സാം റോയി യോട്ട് a പ്രച്യാപ് ഖിരി ഖാൻ 98.08 1966 [86] Archived 2011-10-11 at the Wayback Machine.
കുയി ബൂരി പ്രച്യാപ് ഖിരി ഖാൻ 969 1999 [87] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Namtok Huai Yang Prachuap Khiri Khan 161 1991 [88]
Chaloem Phrakiat Thai Prachan Ratchaburi 329 [89] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖൻ ഫാവോ ദേശീയോദ്യാനം Tak 220 [90] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ലാൻ സാങ് ദേശീയോദ്യാനം Tak 104 1978 [91] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Mae Moei Tak 185.28 1990 [92] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
തക്സിൻ മഹാരത് ദേശീയോദ്യാനം Tak 149 1981 [93] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
മു കോ ചുംഫോൺ ദേശീയോദ്യാനം a Chumphon 317 1999 [94] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phia Krabi 387.9 1983 [95] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഖാവോ ഫനം ബെഞ്ച ദേശീയോദ്യാനം Krabi 50.12 [96] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
മു കോ ലന്റ ദേശീയോദ്യാനം a Krabi 134 1990 [97] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Than Bok Khorania Krabi 104 1998 [98] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
Khao Luang Nakhon Si Thammarat 570 1974 [99] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Khao Nan Nakhon Si Thammarat 410 [100] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Namtok Yong Nakhon Si Thammarat 205 [101] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Namtok Si Khit Nakhon Si Thammarat, Surat Thani 145 1999 [102] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ബുഡോ-സു-ങായ് പാടി ദേശീയോദ്യാനം Narathiwat, Pattani, Yala 341 1974 [103] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Namtok Sai Khao Pattani, Yala, Songkhla 70 [104] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
യോ ഫങ് ങ ദേശീയോദ്യാനംa Phang Nga 400 1981[2] [105] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Khao Lak–Lam Rua Phang Nga 125 1991 [106] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഖാവോ ലാമ്പി-ഹാറ്റ് തായി മ്യൂയാങ് a Phang Nga 72 1986 [107] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Mu Ko Similana Phang Nga 140 1982 [108] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Mu Ko Surina Phang Nga 135 1981 [109] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Si Phang-nga Phang Nga 246.08 1988 [110] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Khao Pu–Khao Ya Phattalung 694 [111]
സിരിനാറ്റ് ദേശീയോദ്യാനംa Phuket 90 1981 [112] Archived 2011-10-18 at the Wayback Machine.
ലീം സൺ ദേശീയോദ്യാനം a Ranong 315 1983 [113] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ലാം നം ക്രാ ബുരിa Ranong 160 1999 [114] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Mu Ko Ranonga Ranong 357 [115]
Namtok Ngao Ranong, Chumphon 668 [116] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Mu Ko Phetraa Satun, Trang 494.38 1984 [117] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
Tarutaoa Satun 1490 1976 [118] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Thale Bana Satun 196 1980 [119] Archived 2014-11-05 at the Wayback Machine.
Khao Nam Khang Songkhla 212 [120] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Kaeng Krung Surat Thani 541 1990 [121] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
ഖാവോ സോക് ദേശീയോദ്യാനം Surat Thani 738.74 1980 [122] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
Khlong Phanom Surat Thani 410.4 2000 [123] Archived 2014-05-28 at the Wayback Machine.
മു കോ അങ് തൊങ് ദേശീയോദ്യാനംa Surat Thani 102 1980 [124] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
തായ് റോമ്യെൻ ദേശീയോദ്യാനം Surat Thani 425 1991 [125] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.
ഹാറ്റ് ഖാവോ മായ് ദേശീയോദ്യാനം Trang 230.87 1981 [126]
Bang Lang Yala 261 [127] Archived 2014-05-27 at the Wayback Machine.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Suksawang, Songtam; McNeely, Jeffrey A (2015). Parks for Life: Why We Love Thailand's National Parks (PDF). Bangkok: Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation (DNP); United Nations Development Programme (UNDP). ISBN 978-616-316-256-4. Retrieved 29 January 2017.
  2. Meprasert, Somrudee; Oregon State University (2006). The 2004 Indian Ocean tsunami: Tourism impacts and recovery progress in Thailand's marine national parks. ProQuest. pp. 11–. ISBN 978-0-542-96361-2. Retrieved October 2, 2011.
  3. http://www.bangkokpost.com/travel/5651_info_mae-wang-national-park.html

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]