ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ

Map of the major rivers, lakes and reservoirs in India. Click to enlarge.
 1. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നവയിൽ പ്രധാനമായത് ബ്രഹ്മപുത്ര, ഗംഗ, (ഗംഗയുടെ കൈവഴികളായ യമുന , ഗോമതി, ചംബൽ), മഹാനദി ,ഗോദാവരി. കൃഷ്ണ ,കാവേരി
 2. അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നവയിൽ പ്രധാനമായത് സിന്ധു (കൈവഴികളായ പഞ്ചനദികൾ ബിയാസ് നദി, സത്‌ലജ് ,ഝലം ,ചെനാബ്, രാവി ), നർമദ ,തപ്തി.

മറ്റുള്ള നദികൾ

ഹിമാലയൻ നദികൾ[തിരുത്തുക]

 • സിന്ധു
 • ഗംഗ
  • ഭാഗീരഥി-ഹൂഗ്ലി
   • ഹൽദി
    • കങ്കസ്ബതി
   • രൂപ്‍നരയൻ
   • ദാമോദർ
    • ബരാക്കർ
   • ദ്വാരക
    • മയ്യൂരാക്ഷി
   • അജയ്
  • മേഘ്ന
  • പത്മ
  • മഹാനന്ദ
   • ബൽസൺ
   • മേചി
   • രത്ന
   • കൻകെയ്
  • പുൻപുൻ
   • ബുദെയ്ൻ
   • മഡർ
   • മോർഹർ
  • കിയുൽ
   • ഹർഹർ
   • ബാർനർ
   • അസാൻ
   • ഉലാൻ
  • സോൺ
   • ഉത്തരകോയൽ
   • റിഹണ്ട്
   • കൻഹർ
   • ഘഗർ
   • ജൊഹില
   • ബനാസ്
   • ഗോപത്
  • ഫൽഗു
  • സക്രി
  • കോസി
   • സൺകോസി
   • അരുൺകോസി
   • തമൂർ കോസി
   • കമല
  • ബാഗ്മതി
  • ഗണ്ഡക്
   • മർസ്യന്ദി
   • ബൂരിഗണ്ഡക്
   • തൃശൂലി
  • ഘാഘര
   • കാളി (ശാരദ)
   • രാപ്തി
   • ചെറുഗണ്ഡക്
   • സരയൂ
  • ഗോമതി
   • ഗാചെ
   • ജോംകെ
   • സായ്
   • ബാർന
   • ചുഹ
  • തമസാ (തെക്കൻ ടോൺസ്)
   • ബിഹാർ
   • ചാപെയ്
   • ബേലൻ
  • രാംഗംഗ
   • ഖൊ
   • കോസി
   • ദിയൊഹ (ഗൊറ)
  • കർമനാശ
   • ദുർഗവതി
   • ചന്ദ്രപ്രഭ
   • കരുനുതി
   • ഖജൂരി
  • യമുന
   • കെൻ
    • കെയിൽ (Kail)
    • ഖുദർ (Khudar)
    • കിൽകില (Kilkila)
    • ക്യാൻ (Kyan)
    • സുനാർ (Sunar)
   • ബെത്വ
    • ബെസ്
    • ധസാൻ
    • പവാൻ
   • സിന്ദ്
   • ചംബൽ
    • സിപ്ര
    • ചമ്പള
    • മെജ്
    • ബനാസ്
     • കൊയ്ഹാരി
     • ഖാരി
     • ദാ
     • മാശി
     • ബാന്ദി
     • മൊരൽ
    • കാളിസിന്ധ്
     • പർവാൻ
    • പാർവതി
    • ബാമനി
   • ഹിൻണ്ടൻ
   • ടോൺസ്
  • ഭഗീരഥി
  • അളകനന്ദ
   • മന്ദാകിനി
  • ഗൌളിഗംഗ
  • പിണ്ഡാർ
 • ബ്രഹ്മപുത്ര
  • ധൻസിരി
   • ദിഫു
   • നംബാർ
   • കല്യാൻ
  • കളങ്
   • കൊപില
   • ഭഗ്രു
  • കുൾസി
  • ജിഞ്ചിറം‌
  • ജമുന
  • ടോർസ
   • ഹൊലോങ്ങ്
   • കൽഗനി
  • ജൽധാക്ക
  • തീസ്ത
   • രജിനി
   • ലിഷ്
   • രഞ്ജിത് ഗിഷ്
   • ഘെൽ
  • ബൂരിദിഹാങ്
   • നംഫുങ്
   • നംചിക്
   • മഗന്റൻ
   • തിരപ്പ്
  • മനാസ്
   • ട്രോങ്സ്
   • കൂർ
  • കമെങ്
   • ഖാരി
   • ദിക്രെയ്
   • സൊനെയ്
  • സുബൻസിരി
   • കമല
  • ഭരേലി
  • ബേർ
  • ചാമ്പമതി
  • സരൾ
  • ഭാംഗ
  • സങ്കോഷ്
  • നോവ
  • ദിഹിങ്
  • ഝൻസി
  • ദിസാങ്
  • ദിഖൊ
  • നിയാങ്ഹൊ (ഗ്യാംഡച്യു)
  • ലാസ (ക്യുചു)
  • നിയൻചു (നിയാങ്)
  • രംഗസാങ്പൊ
  • കുബി
  • അങ്സി
  • ചെമ-യുങ്ദുങ്

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചേരുന്ന അന്തർസംസ്ഥാനനദികൾ[തിരുത്തുക]

 • സുബർണരേഖ
  • കാഞ്ചിനദി
  • കൽഫരി
  • ഖർക്കെയ്
   • സഞ്ചൈ
 • ബ്രാഹ്മണി
  • ശംഖ്
  • ദക്ഷിണകോയൽ
  • കാരോ
  • ടീക്ര
 • മഹാനദി
  • സിയൊനാഥ്
  • ഹസിദിയോ
  • മണ്ഡ്
  • ഈബ്
  • ജോംഗ്
  • ഓങ്
  • തെൽ
  • കട്ജൂരി
  • സിരൂപ
 • വംശധാര
 • നാഗവതി
 • ഗോദാവരി
  • പ്രാൺഹിത
   • പെൻഗംഗ
   • വെയിൻഗംഗ
    • വർധ
  • ഇന്ദ്രാവതി
  • ശബരി
   • സിലേരു
 • കൃഷ്ണ
  • കൊയ്നാ
  • വർണ
  • പഞ്ചഗംഗ
  • ഘടപ്രഭ
   • ഹിരാണ്യാക്ഷി
   • മാർക്കണ്ഡേയു
  • മലപ്രഭ
   • ബെന്നിഹല്ല
  • ഭീമ
   • സീന
   • ഘോട്
   • നീര
  • തുംഗഭദ്ര
   • തുംഗ
   • ഭദ്ര
   • ചൊറടി (കുദുമവതി)
   • വരദ
    • ധർമ
   • ഹരിദ്ര
   • ഹഗരി (വേദവതി)
  • ദിന്ദി
  • മുസി
  • പല്ലേരു
  • മുന്നേരു
 • പെന്നേരു (പെന്നാർ)
  • സഗിലേരു
  • ചിത്രാവതി
  • പാപാഗ്നി
 • കോർത്തലൈയാർ
 • പാലാർ
  • പൊയ്നി
  • ചെയ്യാർ
 • പൊന്നൈയാർ
  • പമ്പാർ
  • ചിന്നാർ
  • മാർക്കണ്ട
  • നാദി
  • വന്യാർ
 • കാവേരി
  • ഹാരംഗി
  • ഹേമവതി
   • യഗാചി
   • അൽഗൂർ
  • ലക്ഷ്മണതീർഥ
  • കബനി
   • നുഗു
   • ഗുണ്ടൽ
   • താരക
   • ഹബ്ബഹള്ള
   • മാനന്തവാടി പുഴ
   • പനമരം പുഴ
  • ശിംഷ
  • ഭവാനി
   • ശിശുവനി
   • വരഗർ
   • കുന്ദ
   • കുനൂർ
   • മോയർ
  • നോയിൽ
  • അമരാവതി
  • കൊല്ലിടം നദി (കോളറൂൺ)

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചേരുന്ന മറ്റു നദികൾ[തിരുത്തുക]

 • ബൂർഹബലങ്
 • ബൈതർണി
  • സളന്ദി
 • രുഷികുല്യ
 • ശാരദ
 • യെലേരു
 • ഗുണ്ഡ്ലകമ്മ
 • മൂസി
 • പലേരു
 • മുനേരു
 • കുൻലേരു
 • സ്വർണമുഖി
 • വെള്ളാർ
  • മണിമുക്താർ
  • ഗോമുഖി
 • വൈഗ
  • സുരുലിയാർ
  • തെന്നിയാർ
  • വരാഹനദി
  • മംഗലാർ
 • ചുന്ദർ
 • വൈപ്പാർ
 • താമ്രപർണി
  • ചിറ്റാർ

അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന അന്തർസംസ്ഥാനനദികൾ[തിരുത്തുക]

 • സബർമതി
  • സെയ്
  • വാകുൽ
  • ഹർനവ്
  • ഹാത്മതി
  • വാത്രക്
 • മാഹി
  • സോം
   • ഗോമതി
  • ജകം
  • അനാസ്
  • പാനം
 • നർമദ
  • താവ
  • ഛോട്ടാതാവ
  • കുന്ദി
  • ഹിരൺ
  • ബർന
  • കോലർ
  • ഓസ്റങ്
  • സൂഢ്നർ
  • ഹാലൻ
  • ബൻജർ
 • താപി
  • ഗിർനാ
   • പൂർണ
  • ബോറി
  • പഝ്റ
  • ബോറി
  • പാഞ്ച്റ
  • ബൊറെയ്
  • ആനർ
 • പൂർണ
 • മാണ്ഡവി
 • ഉപ്പളയാറ്
  • മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
 • ഷിരിയ
  • പല്ലതട്ക
  • കല്ലജത്തോട്
  • കന്യകത്തോട്
  • എറാമട്ടി
 • ചന്ദ്രഗിരി
  • പയസ്വിനി
 • കരിയങ്കോട്
  • മുന്ദോർ
  • പടിയമല
  • മുദ്രോത്
  • നീലേശ്വർ
 • കുപ്പം
  • പക്കാട്ടുപുഴ
  • അലകുട്ടത്തോട്
  • കുട്ടിലോൽ പുഴ
  • മുക്കുട്ടത്തോട്
  • ചിറിയാതോട്
 • വളപട്ടണം
  • ശ്രീകണ്ഠപുരം
  • വലിയപുഴ
  • ബാരാപ്പുഴ
  • വേണിപ്പുഴ
  • ആറളംപുഴ
 • ചാലിയാർ (ബേപ്പൂർനദി)
  • ചോളപ്പുഴ
  • ചാലപ്പുഴ
  • പുന്നപ്പുഴ
  • പാണ്ടിയാർ
  • കരിമ്പുഴ
  • ചെറുപുഴ
  • കാഞ്ഞിരപ്പുഴ
  • കുറുമ്പൻപുഴ
  • വടപുരമ്പുഴ
  • ഇരിങ്ങിപ്പുഴ
  • ഇരുതുല്ലിപ്പുഴ
 • ഭാരതപ്പുഴ
  • ഗായത്രിപ്പുഴ
   • മംഗലം
   • അയിലൂർപ്പുഴ
   • വണ്ടാഴിപ്പുഴ
   • മീൻകരപ്പുഴ
   • ചുള്ളിയാർ
  • കണ്ണാടിപ്പുഴ
   • പാലാർ
   • അലിയാർ
   • ഉപ്പാർ
  • കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ
   • കോരയാർ
    • വാളയാർ
    • വരട്ടാർ
   • മലമ്പുഴ
  • തൂതപ്പുഴ
   • കുന്തിപ്പുഴ
   • കാഞ്ഞിരപ്പുഴ
   • അമ്പൻകടവ്
   • തുപ്പനാട്പുഴ
   • കാഞ്ഞിരമുക്കുനദി
 • ചാലക്കുടി നദി
  • കുരിയാർകുട്ടി
  • പറമ്പിക്കുളം
  • ഷോളയാർ
  • കരപ്പാറ
  • ആനക്കയം

അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന മറ്റു നദികൾ[തിരുത്തുക]

 • ശെത്രുഞ്ജി
 • ഭാദർ
 • ധാധർ
 • അംബിക
 • വൈതർണ
  • സൂര്യ
 • ഉൽഹാസ് (ഉല്ലാസ്)
  • കാലു
 • സാവിത്രി
 • കാളിനദി
  • പന്ധി
 • ഗംഗാവതി
  • സൌദ
 • ഷരാവതി (ശരാവതി)
 • നേത്രവതി
 • മഞ്ചേശ്വരംപുഴ
 • മൊഗ്രാൽ
 • ചിറ്റാരിപ്പുഴ
 • നീലേശ്വരംനദി
 • കവ്വായിപുഴ
 • പെരുവമ്പയാർ
  • ചെറുത്തോട്
  • ചല്ലച്ചാൽ
  • മുക്കൂട്ടൻ കരച്ചാൽ
  • നീടരിംഗപുഴ
 • രാമപുരംപുഴ
 • അഞ്ചരക്കണ്ടിയാർ
  • കപ്പുത്തോട്
  • ഇടുമ്പത്തോട്
 • തലശ്ശേരിയാർ (പൊന്നയം പുഴ)
 • മാഹിനദി
 • കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ
  • മണ്ണിപ്പുഴ
  • തൊട്ടിൽപ്പാലമ്പുഴ
  • കടിയ്ങ്ങാട്പുഴ
  • വണ്ണത്തിൽ പുഴ
  • മടപ്പള്ളി പുഴ
 • കോരപ്പുഴ
  • അകലപ്പുഴ
  • പുന്നുർപ്പുഴ
 • കല്ലായിപ്പുഴ
 • കടലുണ്ടിപ്പുഴ
  • ഒലിപ്പുഴ
  • വേളിയാർ
 • തിരൂർപ്പുഴ
 • കീച്ചേരിപ്പുഴ
  • ചൂണ്ടൽത്തോട്
 • പുഴയ്ക്കലാർ
  • പാറത്തോട്
  • പൂമലത്തോട്
  • നടുത്തോട്
  • കാട്ടാച്ചിറത്തോട്
 • കരുവന്നൂർപുഴ
  • മണലി
  • കുറുമാലി
   • പിള്ളത്തോട്
   • ചിമ്മിനി
   • മുപ്ലിയം
 • പെരിയാർ
  • പെരുംതുറയാർ
  • കട്ടപ്പനയാർ
  • ചെറുതോണിയാർ
  • പെരിഞ്ചൻ കുട്ടിയാർ
  • മുതിരപ്പുഴ
  • കുതിരപ്പുഴ
  • തൊട്ടിയാർ
  • ഇടമലയാർ
  • മംഗലപ്പുഴ
  • മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
 • മുവാറ്റുപുഴയാർ
  • തൊടുപുഴയാറ്
  • കാളിയാറ്
   • കംബാർ
   • തോണിയാർ
   • കണ്ണാടിപ്പുഴ
  • കോതമംഗലംപുഴ
  • വട്ടിയാറ്
  • പട്ടിയാറ്
  • മുരുങ്ങപ്പുഴ
  • ഇത്തിപ്പുഴ
 • മീനച്ചിലാർ
  • കുളത്തുകടവാറ്
   • കടപുഴയാർ
   • കൊനിപ്പാട് തോട്
   • പുഞ്ഞാർപുഴ
  • ത്രിക്കോവിലാറ്
  • ചിറ്റാർ
  • പയപ്പാറത്തോട്
 • മണിമലയാർ
  • കൊക്കയാർ
 • പമ്പാനദി
  • കക്കിയാർ
  • അഴുതയാർ
  • കക്കാട്ടാർ
  • കല്ലാർ
 • അച്ചൻകോവിലാർ
 • പള്ളിച്ചലാർ
 • കല്ലടയാർ
  • കുളത്തൂർപ്പുഴ
   • പൊങ്ങുമലയാർ
   • ഗിരകലയാർ
   • ശങ്കലിപ്പാലം ആറ്
  • ചെന്തുർണിപ്പുഴ
  • കൽത്തുരുത്തിപ്പുഴ
 • ഇത്തിക്കരയാർ
  • വട്ടപ്പറമ്പുതോട്
  • കുണ്ടമൺതോട്
 • അയിരൂർപ്പുഴ
 • വാമനപ്പുരം ആറ്
  • കലപ്പാറയാർ
  • പന്നിവടയാർ
  • പൊൻമുടിയാർ
  • അപ്പർ ചിറ്റാർ
  • മഞ്ഞപ്പാറനദി
  • കിളിമാനൂർപ്പുഴ
 • മാമംപുഴ
 • കരമനയാർ
  • കാവിയ്യാർ
  • അട്ടെയ്യാർ
  • വെയ്യപ്പടിയാർ
  • തോടൈയാർ
  • കിള്ളിയാർ
 • നെയ്യാർ
  • കല്ലാർ
  • കരവലിയാർ
  • വണ്ടിച്ചിറത്തോട്
  • കുളത്തൂർ വലിയതോട്
  • മരുത്തൂർതോട്
  • അതിയന്നൂർതോട്
  • തലയൽതോട്
  • കോട്ടുകാൽതോട്
  • വെങ്ങാനൂർതോട്

മരുഭൂമിനദികൾ[തിരുത്തുക]

 • ഘഗ്ഗർ
  • ടാകെ
  • മാർക്കണ്ട
  • ചൈതന്യ
  • സരസ്വതി
 • ലൂനി
  • സർസുതി
  • മിത്രി
  • കിത്രി
  • ജാവൈ
  • സുംക്രിം
  • ജൊജാരി

അയൽരാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചെറിയ നദികൾ[തിരുത്തുക]

 • കർനഫുലി
 • കലദൻ
 • ഇംഫാൽ
 • ടിക്സു


ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ നദികൾ Flag of India
ഗംഗ |ബ്രഹ്മപുത്ര | സിന്ധു |നർമദ | കൃഷ്ണ | മഹാനദി | ഗോദാവരി | കാവേരി | സത്‌ലുജ് | ഝലം | ചെനാബ് | രാവി | യമുന | ഘാഗ്ര | സോൻ | ഗന്തക് | ഗോമതി | ചംബൽ | ബേത്വ | ലൂണി | സബർ‌മതി | മാഹി | ഹൂഗ്ലീ | ദാമോദർ | തപ്തി | തുംഗഭദ്ര | ഭീമ | പെണ്ണാർ | പെരിയാർ | വൈഗൈ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്ത്യയിലെ_നദികൾ&oldid=2421861" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്