സിസിലിയൻ പ്രതിരോധം, നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Sicilian Defence, Najdorf Variation
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black pawnblack pawnblack knight6
55
4white knightwhite pawn4
3white knight3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6
ECO B90–B99
Named after മിഗ്വൽ നയ്ദോർഫ്
Parent സിസിലിയൻ പ്രതിരോധം
Chessgames.com opening explorer

നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ എന്നത് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിലെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങ് രീതിയാണ്. അർജന്റീനിയൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയ മിഗ്വൽ നയ്ദോർഫിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ഈ പേർ നൽകപ്പെട്ടത്.

സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിൽ നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്:

1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 a6