മന്ത്രി (ചെസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
White queen
(അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള മന്ത്രിയുടെ മാതൃക)
Black queen

ചെസ്സിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കരുവാണ് മന്ത്രി അഥവാ റാണി (,). ഈ കരുവിന് എത്ര കള്ളി വേണമെങ്കിലും തിരശ്ചിനമായോ കുത്തനെയോ കോണോടു കോണോ നീക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓരോ കളിക്കാരനും ഓരോ മന്ത്രി വീതം ആദ്യനിരയിൽ രാജാവിന്റെ ഒരു വശത്തായി ഉണ്ട്. ചെസ്സ് കളത്തിലെ യഥാർത്ഥ ക്രമപ്രകാരം കറുത്ത മന്ത്രി കറുത്ത കള്ളിയിലും വെളുത്ത മന്ത്രി വെളുത്ത കള്ളിയിലുമാണ്. ചെസ്സ് നൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം, വെള്ള മന്ത്രി d1 ലും കറുത്ത മന്ത്രി d8 ലും ആണ് നിരത്തുന്നത്. കാലാളുകൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാറാകുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കരുവായ മന്ത്രിയായാണ് മാറാറുള്ളത്.


നീക്കുന്ന രീതി[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 black രാജ്ഞി
d1 white രാജ്ഞി
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
മന്ത്രികളുടെ ആരംഭസ്ഥാനങ്ങൾ d1 ഉം d8 ഉം
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 black circle
h8 black circle
a7 black circle
d7 black circle
g7 black circle
b6 black circle
d6 black circle
f6 black circle
c5 black circle
d5 black circle
e5 black circle
a4 black circle
b4 black circle
c4 black circle
d4 white രാജ്ഞി
e4 black circle
f4 black circle
g4 black circle
h4 black circle
c3 black circle
d3 black circle
e3 black circle
b2 black circle
d2 black circle
f2 black circle
a1 black circle
d1 black circle
g1 black circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
മന്ത്രിയുടെ സാധ്യമായ നീക്കങ്ങൾ
Permitted queen moves
ചെസ്സ് കരുക്കൾ
Chess kdt45.svg രാ‍ജാവ് Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg മന്ത്രി Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg തേര് Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg ആന Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg കുതിര Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg കാലാൾ Chess plt45.svg
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മന്ത്രി_(ചെസ്സ്)&oldid=3119858" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്