ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം (ചെസ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black knight6
55
4white pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6
ECO A45–A79, D70–D99, E00–E99
Parent Queen's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം എന്നു വിളിക്കുന്നത്

1. d4 Nf6 [1]

സാധാരണയായി ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ വെള്ള കളിക്കുന്നത് 2.c4 ആണ്. ഇതോടെ വെള്ള കാലാളുകൾ മധ്യഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ശേഷം Nc3 എന്ന നീക്കത്തിലൂടെ c-കാലാളിനു തടസ്സമാകാതെ, കുതിരയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നു. തുടർന്ന് e4 നീക്കത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കറുപ്പ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് നീക്കങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:

വേരിയേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
b6 black pawn
e6 black pawn
f6 black knight
c4 white pawn
d4 white pawn
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
f6 black knight
c5 black pawn
c4 white pawn
d4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ECO: A45 Queen's Pawn: Indian

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

  • Palliser, Richard (2008), Starting out: d-pawn attacks. The Colle-Zukertort, Barry and 150 Attacks, Everyman Chess, ISBN 978-1-85744-578-7