ഫൂൾസ് മേറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
66
5black pawn5
4white pawnblack queen4
3white pawn3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
ഫൂൾസ് മേറ്റ് – വെളുപ്പ് ചെക്ക്മേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു.
ഫൂൾസ് മേറ്റ് കാണിക്കുന്ന അനിമേഷൻ

ചെസ്സ് കളിയുടെ ആരംഭനിലയിൽ നിന്നും, സാധ്യമായ ഏറ്റവും കുറവ് നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ചെക്ക്മേറ്റാണ് ഫൂൾസ് മേറ്റ്. "രണ്ടു നീക്ക ചെക്ക്മേറ്റ്" എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളാണ് ചുവടെ:

1. f3 e5
2. g4?? Qh4#

ശേഷം വരുന്ന പൊസിഷൻ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. (പാറ്റേണ്ണിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. വെള്ളയ്ക്ക് 1.f3 നീക്കുന്നതിനു പകരം 1.f4 ഉം g-കാലാൾ ആദ്യവും കറുപ്പിന് 1...e5 ന് പകരം 1...e6 നീക്കാവുന്നതാണ്.)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫൂൾസ്_മേറ്റ്&oldid=2381851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്