ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Queen's Gambit Declined
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black knight black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black pawn 6
5 black pawn 5
4 white pawn white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 e6
ECO D30–D69
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റിൽ വെളുപ്പ് നല്കുന്ന കാലാളിനെ കറുപ്പ് നിരസിക്കുന്ന ചെസ്സ് പ്രാരംഭനീക്കത്തെയാണ് ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കൽ എന്നു പറയുന്നത്.

1. d4 d5
2. c4 e6