കിങ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കിങ്സ് ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
g6 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 g6
ECO E60–E99
Parent ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം
Chessgames.com opening explorer


ചെസ്സിലെ പ്രധാന പ്രതിരോധരീതികളിലൊന്നാണ് കിങ്സ് ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്.

1. d4 Nf6
2. c4 g6

ഈ രീതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിനു കറുത്തകരുക്കൾക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മറുപടിനീക്കത്തിൽ കറുത്ത ബിഷപ്പ് ....g7 ലേയ്ക്കു നീക്കി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നു.ഈ നീക്കത്തിനു പകരം 3...d5 നീക്കത്തിനാണ് മുതിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് (Grünfeld Defence)പ്രതിരോധമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുക.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Gallagher, Joe (2004). Play the King's Indian. Everyman Chess. ISBN 978-1-85744-324-0.