കിങ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കിങ്സ് ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black knight black pawn 6
5 5
4 white pawn white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 g6
ECO E60–E99
Parent ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം
Chessgames.com opening explorer


ചെസ്സിലെ പ്രധാന പ്രതിരോധരീതികളിലൊന്നാണ് കിങ്സ് ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്.

1. d4 Nf6
2. c4 g6

ഈ രീതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിനു കറുത്തകരുക്കൾക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മറുപടിനീക്കത്തിൽ കറുത്ത ബിഷപ്പ് ....g7 ലേയ്ക്കു നീക്കി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നു.ഈ നീക്കത്തിനു പകരം 3...d5 നീക്കത്തിനാണ് മുതിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് (Grünfeld Defence)പ്രതിരോധമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുക.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Gallagher, Joe (2004). Play the King's Indian. Everyman Chess. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1-85744-324-0.