കിങ്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കിങ്സ് ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black knightblack pawn6
55
4white pawnwhite pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 g6
ECO E60–E99
Parent ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം
Chessgames.com opening explorer


ചെസ്സിലെ പ്രധാന പ്രതിരോധരീതികളിലൊന്നാണ് കിങ്സ് ഇൻഡ്യൻ ഡിഫൻസ്.

1. d4 Nf6
2. c4 g6

ഈ രീതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിനു കറുത്തകരുക്കൾക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മറുപടിനീക്കത്തിൽ കറുത്ത ബിഷപ്പ് ....g7 ലേയ്ക്കു നീക്കി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നു.ഈ നീക്കത്തിനു പകരം 3...d5 നീക്കത്തിനാണ് മുതിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് (Grünfeld Defence)പ്രതിരോധമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുക.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Gallagher, Joe (2004). Play the King's Indian. Everyman Chess. ISBN 978-1-85744-324-0.