കിംങ്സ് ഗാംബിറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
King's Gambit
abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
e5 black കാലാൾ
e4 white കാലാൾ
f4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
d2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 e5 2.f4
ECO C30–C39
ഉത്ഭവം No later than 16th century
Parent Open Game
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമായ കിംങ്സ് ഗാംബിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. e4 e5
2. f4

വെള്ള ഒരു കാലാളിനെ കറുപ്പിന് വെട്ടാനുവദിച്ച് കറുപ്പിന്റെ e-കാലാളിനെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിട്ട് d4 എന്ന നീക്കത്തിലൂടെ മധ്യഭാഗം നേടുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നീക്കുന്ന പ്രാരംഭനീക്കമാണിത്. കറുപ്പ് അധികം ലഭിച്ച കാലാളിനെ നിലനിർത്താനായാൽ വെള്ളയുടെ രാജാവിന്റെ ഭാഗം ദുർബലമാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ തത്ത്വം.വെള്ളയ്ക്കാകട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലാളിനു പകരം ആക്രമണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിംങ്സ്_ഗാംബിറ്റ്&oldid=2312187" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്