രാജാവ് (ചെസ്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള രാജാവിന്റെ മാതൃക

ചെസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരുവാണ് രാജാവ്(, ). ചെസ്സ് കളിയിലെ ലക്ഷ്യം തന്നെ, ഏതിരാളിയുടെ രാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം കെണിയിൽ പെടുത്തുക (ചെക്ക്മേറ്റ്) എന്നതാണ്. കളിക്കാരന്റെ രാജാവ് ഏതിരാളിയുടെ കരുക്കളാൾ വെട്ടിയെടുക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചെക്ക് എന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ, അടുത്ത നീക്കത്തിൽ തന്നെ, കളിക്കാരൻ രാജാവിനെതിരെയുള്ള വെട്ടിയെടുക്കൽ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കോണ്ടതാണ്. അതിന് കളിക്കാരന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെക്ക്മേറ്റ്. ചെസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരുവാണെങ്കിൽ പോലും ചെസ്സ് കളിയിലെ അന്ത്യഘട്ടമെത്തുന്നതു വരെ രാജാവ് സാധാരണയായി ദുർബലമായ കരുവാണ്. വളരെ കുറചു നീക്കങ്ങളേ രാജാവിനുള്ളൂ. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഓരോ നീക്കവും കളിയുടെ ഫലത്തെ മാറ്റിമാറിക്കാൻ കെല്പുള്ളതാകുന്നു.


നീക്കുന്ന രീതി[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 black രാജാവ്
e1 white രാജാവ്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
രാജാക്കന്മാരുടെ ആരംഭസ്ഥാനം
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d5 white circle
e5 white circle
f5 white circle
d4 white circle
e4 white രാജാവ്
f4 white circle
d3 white circle
e3 white circle
f3 white circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
രാജാവിന്റെ സാധ്യമായ നീക്കങ്ങൾ
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
f8 black തേര്
h7 black രാജ്ഞി
g6 white കുതിര
c5 black cross
d5 black cross
e5 black cross
b4 white കാലാൾ
c4 black cross
d4 black രാജാവ്
e4 black cross
c3 black cross
d3 black cross
e3 black cross
f3 white രാജ്ഞി
a2 white ആന
f2 white circle
g2 white circle
h2 black cross
d1 white തേര്
f1 white circle
g1 white രാജാവ്
h1 black cross
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
മറ്റു കരുക്കളാലോ വശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള രാജാവിന്റെ സാധ്യമായ നീക്കങ്ങൾ. കറുത്ത രാജാവിന് വെളുപ്പിന്റെ ആന, കുതിര, മന്ത്രി, കാലാൾ എന്നിവയുടെ ആക്രമണം കാരണവും വെള്ള രാജാവിന് കറുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയുടെ ആക്രമണം കാരണവും ചുറ്റുമുള്ള കള്ളികളിലേയ്ക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾ തടസ്സപെട്ടിരിക്കുന്നു. വെള്ള കളിക്കാരൻ Rd1# കളിച്ച് കൊണ്ട് കറുത്ത രാജാവിനെ ചെക്ക്മേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
ചെസ്സ് കരുക്കൾ
Chess kdt45.svg രാ‍ജാവ് Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg മന്ത്രി Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg തേര് Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg ആന Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg കുതിര Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg കാലാൾ Chess plt45.svg
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാജാവ്_(ചെസ്സ്)&oldid=3458831" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്