സിസിലിയൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
സിസിലിയൻപ്രതിരോധം
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
66
5black pawn5
4white pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 c5
ECO B20–B99
ഉത്ഭവം Giulio Polerio, 1594
Named after സിസിലി
Parent King's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer


ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് അഥവാ സിസിലിയൻപ്രതിരോധം. വെളുത്തകരുവിന്റെ e4 എന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ കറുത്ത കരു c5 നീക്കിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ നീക്കക്രമങ്ങൾ ചുവടെ :

1. e4 c5

ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പ്രതിരോധരീതിയായ സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിൽ കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കൾ കൊണ്ട്നേരിയ മുൻ തൂക്കം നേടാൻ സാധിയ്ക്കും. "വെളുപ്പിന്റെ 1.e4 നീക്കത്തിനെതിരെ കറുപ്പിന് സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ (1...c5) മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെളുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും നന്നായി വിജയിച്ചു കാണുന്ന ആദ്യനീക്കം 1.d4 ആണ്."[1]


ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ (2.Nf3 ഉം 3.d4 ഉം)[തിരുത്തുക]

1.e4 c5 ൽ തുടങ്ങുന്ന 75 % കളികളും പീന്നിട് തുടരുന്നത് 2.Nf3 നീക്കത്തോടെയാണ്. ഇതിനെതിരെ കറുപ്പിനു പ്രധാനമായും മൂന്നു നീക്കങ്ങളാണുള്ളത്.

  1. 2...d6
  2. 2...Nc6
  3. 2...e6

എന്നിവയാണവ. ഇതിനെതിരെ വെളുപ്പ് 3.d4 നീങ്ങുമ്പോഴാണ് കളി ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ എന്ന സങ്കീർണമായ കളിനിലയിലെത്തുന്നത്. വെളുപ്പിന് ഡെവലപ്പ്മെന്റിലുള്ള മുൻതൂക്കവും രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന അധിക സ്ഥലവും, കറുപ്പിന്റെ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് ആക്രമണം തുടങ്ങാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ പിരിവ് (2...d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3)[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d6 black pawn
f6 black knight
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
5. Nc3ക്കു ശേഷമുള്ള കളിനില
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3

നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ: 5...a6[തിരുത്തുക]

സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങ് രീതികളിലൊന്നാണ് നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a6 black pawn
d6 black pawn
f6 black knight
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 a6.

ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ: 5...g6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
h7 black pawn
d6 black pawn
f6 black knight
g6 black pawn
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 g6

ക്ലാസ്സിക്കൽ വേരിയേഷൻ: 5...Nc6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
d6 black pawn
f6 black knight
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ക്ലാസ്സിക്കൽ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 Nc6

സ്ചെവെനിങെൻ വേരിയേഷൻ: 5...e6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d6 black pawn
e6 black pawn
f6 black knight
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
സ്ചെവെനിങെൻ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e6

രണ്ടാമത്തെ പിരിവ് (2...Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4)[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
d4 white knight
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
4.Nxd4 ശേഷമുള്ള കളിനില
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4

സ്വെഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ: 4...Nf6 5.Nc3 e5[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
f6 black knight
e5 black pawn
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
സ്വെഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e5

ആക്സീസേറസ്റ്റഡ് ഡ്രാഗൺ: 4...g6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
g6 black pawn
d4 white knight
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ആക്സീസേറസ്റ്റഡ് ഡ്രാഗൺ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 g6

കലഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ: 4...e5 5. Nb5 d6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
d6 black pawn
b5 white knight
e5 black pawn
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
കലഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 e5
5. Nb5 d6

മൂന്നാമത്തെ പിരിവ് (2...e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4)[തിരുത്തുക]

തായ്മാനോവ് വേരിയേഷൻ: 4...Nc6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
e6 black pawn
d4 white knight
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
തായ്മാനോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nc6

കാൻ (പോൾസൺ) വേരിയേഷൻ: 4...a6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
b7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a6 black pawn
e6 black pawn
d4 white knight
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
കാൻ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 a6

ഫോർ നൈറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ: 4...Nf6 5.Nc3 Nc6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
e6 black pawn
f6 black knight
d4 white knight
e4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ഫോർ നൈറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 Nc6

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. Rowson, Jonathan (2005). Chess for Zebras: Thinking Differently About Black and White. Gambit Publications. p. 243. ISBN 1-901983-85-4.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിസിലിയൻ_പ്രതിരോധം&oldid=2109838" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്