സിസിലിയൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
സിസിലിയൻപ്രതിരോധം
abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c5 black കാലാൾ
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
d2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 c5
ECO B20–B99
ഉത്ഭവം Giulio Polerio, 1594
Named after സിസിലി
Parent King's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer


ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് അഥവാ സിസിലിയൻപ്രതിരോധം. വെളുത്തകരുവിന്റെ e4 എന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ കറുത്ത കരു c5 നീക്കിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ നീക്കക്രമങ്ങൾ ചുവടെ :

1. e4 c5

ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പ്രതിരോധരീതിയായ സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിൽ കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കൾ കൊണ്ട്നേരിയ മുൻ തൂക്കം നേടാൻ സാധിയ്ക്കും. "വെളുപ്പിന്റെ 1.e4 നീക്കത്തിനെതിരെ കറുപ്പിന് സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ (1...c5) മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെളുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും നന്നായി വിജയിച്ചു കാണുന്ന ആദ്യനീക്കം 1.d4 ആണ്."[1]


ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ (2.Nf3 ഉം 3.d4 ഉം)[തിരുത്തുക]

1.e4 c5 ൽ തുടങ്ങുന്ന 75 % കളികളും പീന്നിട് തുടരുന്നത് 2.Nf3 നീക്കത്തോടെയാണ്. ഇതിനെതിരെ കറുപ്പിനു പ്രധാനമായും മൂന്നു നീക്കങ്ങളാണുള്ളത്.

  1. 2...d6
  2. 2...Nc6
  3. 2...e6

എന്നിവയാണവ. ഇതിനെതിരെ വെളുപ്പ് 3.d4 നീങ്ങുമ്പോഴാണ് കളി ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ എന്ന സങ്കീർണമായ കളിനിലയിലെത്തുന്നത്. വെളുപ്പിന് ഡെവലപ്പ്മെന്റിലുള്ള മുൻതൂക്കവും രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന അധിക സ്ഥലവും, കറുപ്പിന്റെ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് ആക്രമണം തുടങ്ങാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ പിരിവ് (2...d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3)[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
d6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
5. Nc3ക്കു ശേഷമുള്ള കളിനില
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3

നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ: 5...a6[തിരുത്തുക]

സിസിലിയൻ പ്രതിരോധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങ് രീതികളിലൊന്നാണ് നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ.

abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
b7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
a6 black കാലാൾ
d6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നയ്ദോർഫ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 a6.

ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ: 5...g6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
d6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
g6 black കാലാൾ
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 g6

ക്ലാസ്സിക്കൽ വേരിയേഷൻ: 5...Nc6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
d6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ക്ലാസ്സിക്കൽ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 Nc6

സ്ചെവെനിങെൻ വേരിയേഷൻ: 5...e6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
d6 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
സ്ചെവെനിങെൻ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 d6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e6

രണ്ടാമത്തെ പിരിവ് (2...Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4)[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
4.Nxd4 ശേഷമുള്ള കളിനില
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4

സ്വെഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ: 4...Nf6 5.Nc3 e5[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
f6 black കുതിര
e5 black കാലാൾ
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
സ്വെഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e5

ആക്സീസേറസ്റ്റഡ് ഡ്രാഗൺ: 4...g6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
g6 black കാലാൾ
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ആക്സീസേറസ്റ്റഡ് ഡ്രാഗൺ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 g6

കലഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ: 4...e5 5. Nb5 d6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
d6 black കാലാൾ
b5 white കുതിര
e5 black കാലാൾ
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
കലഷ്നികോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 e5
5. Nb5 d6

മൂന്നാമത്തെ പിരിവ് (2...e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4)[തിരുത്തുക]

തായ്മാനോവ് വേരിയേഷൻ: 4...Nc6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
e6 black കാലാൾ
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
തായ്മാനോവ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nc6

കാൻ (പോൾസൺ) വേരിയേഷൻ: 4...a6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
a6 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
കാൻ വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 a6

ഫോർ നൈറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ: 4...Nf6 5.Nc3 Nc6[തിരുത്തുക]

abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
e6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
d4 white കുതിര
e4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ഫോർ നൈറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ
നം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c5
2. Nf3 e6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 Nc6

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. Rowson, Jonathan (2005). Chess for Zebras: Thinking Differently About Black and White. Gambit Publications. p. 243. ISBN 1-901983-85-4. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameters: |month= and |coauthors= (help)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിസിലിയൻ_പ്രതിരോധം&oldid=3778477" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്