ചെസ്സുകളിയിലെ മദ്ധ്യഘട്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black queen black king 8
7 black pawn black knight black bishop black pawn black rook black pawn 7
6 black pawn white knight black pawn 6
5 black pawn white pawn black bishop white queen 5
4 black pawn white pawn 4
3 white knight white rook 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white bishop white rook white king 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Middlegame position from the game Joseph Henry Blackburne - Siegbert Tarrasch, Breslau, 1889. Last move of White - 26.Qh6-g5, next move of Black - 26...Nb7-d6.

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കങ്ങൾക്കും അന്ത്യഘട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദശയ്ക്കാണ് ചെസ്സുകളിയിലെ മദ്ധ്യഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത്.പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളും മധ്യഘട്ടത്തിലെ നീക്കങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ അതിർവരമ്പുകളൊന്നുമില്ല.രണ്ടുകളിക്കാരും കരുക്കളുടെവിന്യാസം ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തെയാണ് പൊതുവെ മദ്ധ്യഘട്ടം എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്.