ചെസ്സുകളിയിലെ മദ്ധ്യഘട്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
abcdefgh
8
a8 black തേര്
d8 black രാജ്ഞി
h8 black രാജാവ്
a7 black കാലാൾ
b7 black കുതിര
e7 black ആന
f7 black കാലാൾ
g7 black തേര്
h7 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
f6 white കുതിര
g6 black കാലാൾ
c5 black കാലാൾ
e5 white കാലാൾ
f5 black ആന
g5 white രാജ്ഞി
d4 black കാലാൾ
f4 white കാലാൾ
f3 white കുതിര
g3 white തേര്
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
c1 white ആന
f1 white തേര്
g1 white രാജാവ്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Middlegame position from the game Joseph Henry Blackburne - Siegbert Tarrasch, Breslau, 1889. Last move of White - 26.Qh6-g5, next move of Black - 26...Nb7-d6.

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കങ്ങൾക്കും അന്ത്യഘട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദശയ്ക്കാണ് ചെസ്സുകളിയിലെ മദ്ധ്യഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത്.പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളും മധ്യഘട്ടത്തിലെ നീക്കങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ അതിർവരമ്പുകളൊന്നുമില്ല.രണ്ടുകളിക്കാരും കരുക്കളുടെവിന്യാസം ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തെയാണ് പൊതുവെ മദ്ധ്യഘട്ടം എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്.