ചെസ്സുകളിയിലെ മദ്ധ്യഘട്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack queenblack king8
7black pawnblack knightblack bishopblack pawnblack rookblack pawn7
6black pawnwhite knightblack pawn6
5black pawnwhite pawnblack bishopwhite queen5
4black pawnwhite pawn4
3white knightwhite rook3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white bishopwhite rookwhite king1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
Middlegame position from the game Joseph Henry Blackburne - Siegbert Tarrasch, Breslau, 1889. Last move of White - 26.Qh6-g5, next move of Black - 26...Nb7-d6.

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കങ്ങൾക്കും അന്ത്യഘട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദശയ്ക്കാണ് ചെസ്സുകളിയിലെ മദ്ധ്യഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത്.പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളും മധ്യഘട്ടത്തിലെ നീക്കങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ അതിർവരമ്പുകളൊന്നുമില്ല.രണ്ടുകളിക്കാരും കരുക്കളുടെവിന്യാസം ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തെയാണ് പൊതുവെ മദ്ധ്യഘട്ടം എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്.