ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് - മറ്റ് ഭാഷകൾ

Jump to navigation Jump to search

2 മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ