ദ്വന്ദ്വസമാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ദ്വന്ദ്വൻ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ സമാസിക്കുമ്പോൾ പൂർവ്വപദങ്ങൾക്കും ഉത്തരപദങ്ങൾക്കും തുല്യപ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദ്വന്ദ്വസമാസം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഉദാ: അച്ഛനമ്മമാർ

ഇവിടെ തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് അച്ഛനമ്മമാർ.

ദ്വന്ദസമാസം രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട് . ഏകവചനത്തിലാണ് പദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സമാഹാരദ്വന്ദ്വൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഘടകപദങ്ങൾ ബഹുവചനത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതരേതരദ്വന്ദ്വൻ എന്നും പറയുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സമാഹാരദ്വന്ദ്വൻ[തിരുത്തുക]

 • കൈകാൽ - കയ്യും കാലും
 • രാപകൽ - രാവും പകലും
 • വരവുചെലവ് - വരവും ചെലവും
 • അടിപിടി - അടിയും പിടിയും
 • ആനമയിലൊട്ടകം : ആനയും മയിലും ഒട്ടകവും

ഇതരേതരദ്വന്ദ്വൻ[തിരുത്തുക]

 • ചരാചരങ്ങൾ - ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും
 • ദേവാസുരന്മാർ - ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും
 • രാമലക്ഷ്മണന്മാർ: രാമനും ലക്ഷ്മണനും
 • കൈകാലുകൾ: കൈയും കാലും
 • മാതാപിതാക്കൾ : മാതാവും പിതാവും

ദ്വന്ദ്വസമാസത്തിന്റെ സംസ്കൃത നിയമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പൂർ‌വപദത്തിനും ഉത്തരപദത്തിനും തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള സമാസമാണ് ദ്വന്ദ്വസമാസം. മലയാളത്തിലെ നിരവധി പദങ്ങൾ സംസ്കൃതജന്യങ്ങളാണ്. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ സമാസിക്കുമ്പോൾ സംസ്കൃതനിയമങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടത്. ദ്വന്ദ്വസമാസത്തിലെ പൂർ‌വപദം ഏതായിരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്.

 • സമാസിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ 'ഇ'കാരത്തിലോ 'ഉ'കാരത്തിലോ അവസാനിക്കുന്ന പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പൂർ‌വപദമായി വരണം.
ഉദാഹരണം:
ഹരിഹരന്മാർ (ഹരഹരിമാർ എന്നല്ല)
വിഷ്ണുശങ്കരന്മാർ (ശങ്കരവിഷ്ണുമാർ എന്നല്ല)
 • സ്വരംകൊണ്ടുതുടങ്ങുന്ന പദം പൂർ‌വപദമാകണം
ഉദാഹരണം:
അശ്വരഥങ്ങൾ
അഗ്നിവരുണന്മാർ
 • അക്ഷരം കുറവുള്ള പദം ആദ്യം
ഉദാഹരണം:
നകുലസഹദേവന്മാർ
കരചരണങ്ങൾ
 • ഹ്രസ്വാക്ഷരം മാത്രമുള്ള പദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർ‌വപദമാകും
ഉദാഹരണം:
ധനധാന്യം
സുഖദുഃഖം
 • കൂടുതൽ ബഹുമാനമർഹിക്കുന്ന പദം ആദ്യം വരും
ഉദാഹരണം:
മാതാപിതാക്കൾ, വിദ്യാർഥിനീവിദ്യാർഥികൾ, ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ, സീതാരാമന്മാർ, ശകുന്തളാദുഷ്യന്തന്മാർ, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ
സംസ്കൃതത്തിലെ രീതിയനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബഹുമാനമർഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാൽ സമാസത്തിൽ സ്ത്രീനാമങ്ങളാണ് ആദ്യം വരിക. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ സമാസിക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമം പാലിച്ചേ മതിയാകൂ. എന്നാൽ, മലയാളം പുരുഷന് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ നൽകുന്നു. ദേശജങ്ങളായ മലയാള പദങ്ങൾ സമാസിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനാമം ആദ്യം വരും.
ഉദാഹരണം
അച്ഛനമ്മമാർ
ആങ്ങളപെങ്ങന്മാർ

മറ്റു സമാസങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. തത്പുരുഷൻ
 2. കർമ്മധാരയൻ
 3. അവ്യയീഭാവം
 4. ബഹുവ്രീഹി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദ്വന്ദ്വസമാസം&oldid=2851490" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്