വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിൽ മലബാർ തീരത്തെ 700-ൽ പരം സസ്യലദാതികളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സസ്യലതാദികളെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തുടങ്ങാനും (ഇതിനകം തുടങ്ങിയവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും), അനുബന്ധമായ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആണ് ഈ വിക്കിപദ്ധതി.

പുസ്തകം കോമൺസിൽ[തിരുത്തുക]

അംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

വാല്യം 1[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
1 1: 1-8, t.1-4. 1678 Tenga തെങ്ങ് Cocos nucifera L. അരക്കേസി
2 1: 9-10, t. 5-8.1678 Caunga കവുങ്ങ് Areca catechu L. അരക്കേസി
3 1: 11-12, t. 9.1678 Carim-pana കരിമ്പന Borassus flabellifer L. അരക്കേസി
4 1: 13, t. 10. 1678 Ampana Borassus flabellifer L. അരക്കേസി
5 1: 15-16, t. 11. 1678 Schunda-pana ചൂണ്ടപ്പന Caryota urens L. അരക്കേസി
6 1: 17-20, t. 12-14. 1678 Bala വാഴ Musa paradisiaca L. മ്യൂസേസി
7 1: 21-23, t.15.1678 Ambapaja പപ്പായ Carica papaya L. കാരിക്കേസി
8 1: 21-23, t.15.1678 Papajamaram Carica papaya L. കാരിക്കേസി
9 1: 25-26, t. 16. 1678 Ily ഇല്ലി Bambusa bambos (L.) Voss പൊവേസീ
10 1: 27-28, t. 17.1678 Malacca-schambu പനിനീർ ചാമ്പ Syzygium jambos (L.) Alston മൈർട്ടേസീ
11 1: 29-30, t. 18. 1678 Nati-schambu മലയൻ ആപ്പിൾ Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry മൈർട്ടേസീ
12 1: 31-32, t.19.1678 Champacam ചമ്പകം Michelia champaca L. മഗ്നോളിയേസീ
13 1: 33-34, t. 20. 1678 Elengi ഇലഞ്ഞി Mimusops elengi L. സപ്പോട്ടേസി
14 1: 35-36, t. 21. 1678 Manjapumaram പവിഴമല്ലി Nyctanthes arbor-tristis L. നിക്റ്റാന്തേസി
15 1: 37-38, t. 22. 1678 Conna കണിക്കൊന്ന Cassia fistula L. ഫാബേസി
16 1: 39-40, t. 23. 167 Balam-pulli പുളി Tamarindus indica L. ഫാബേസി
17 1: 39-40, t. 23. 167 Madiram-pulli Tamarindus indica L. ഫാബേസി
18 1: 41-42, t. 24.1678 Coddam-pulli കുടമ്പുളി Garcinia gummi-gutta (L.) Robson Clusiaceae
19 1: 43-44, t. 25. 1678 Atty-alu അത്തി Ficus racemosa L. മൊറേസി
20 1: 45-46, t. 26. 1678 Itty-alu ഇത്തി Ficus microcarpa L.f. മൊറേസി
21 1: 47-48, t. 27.1678 Arealu അരയാൽ Ficus religiosa L. മൊറേസി
22 1: 49-50, t. 28. 1678 Peralu പേരാൽ Ficus benghalensis L. മൊറേസി
23 1: 51-52, t. 29.1678 Bupariti പൂവരശ്ശ് Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa മാൾവേസി
24 1: 53-54, t. 30. 1678 Pariti Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell മാൾവേസി
25 1: 53-54, t. 30. 1678 Tali-pariti Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell മാൾവേസി
26 1: 55-56, t. 31. 1678 Cudu-pariti പരുത്തി Gossypium arboreum L. മാൾവേസി
27 1: 57-58, t. 32. 1678 Chovanna-mandaru കോവിദാരം Bauhinia variegata L. ഫാബേസി
28 1: 59-60, t. 33. 1678 Chovanna-mandaru കോവിദാരം Bauhinia purpurea L. ഫാബേസി
29 1: 61-62, t. 34. 1678 Velutta-mandaru വെള്ളമന്ദാരം Bauhinia acuminata L. ഫാബേസി
30 1: 63-64, t. 35. 1678 Canschena-pou മഞ്ഞമന്ദാരം Bauhinia tomentosa L. ഫാബേസി
31 1: 65-66, t. 36. 1678 Marotti മരോട്ടി Hydnocarpus pentandra (Ham.) Oken Flacourtiaceae
32 1: 67-68, t. 37.1678 Caniram കാഞ്ഞിരം Strychnos nux-vomica L. Loganiaceae
33 1: 69- 70, t. 38. 1678 Nilicamaram നെല്ലി Phyllanthus emblica L. യൂഫോർബിയേസി
34 1: 71-72, t. 39. 1678 Odallam ഒതളം Cerbera odallam Gaertn. അപ്പോസൈനേസി
35 1: 73- 74, t. 40. 1678 Mail-anschi മൈലാഞ്ചി Lawsonia inermis L. Lythraceae
36 1: 75- 76, t. 41. 1678 Cumbulu കുമ്പിൾ Gmelina arborea Roxb. വെർബീനേസി
37 1: 76a-[77a], t. 42.1678 Canschi പമ്പരക്കുമ്പിൾ Trewia nudiflora L. യൂഫോർബിയേസി
38 1: 77- 78a, t. 43. 1678 Palega-pajaneli പലകപ്പയ്യാനി Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz ബിഗോണിയേസി
39 1: 79-80, t. 44. 1678 Pajaneli ആഴാന്ത Pajanelia longifolia (Willd.) K. Schum. ബിഗോണിയേസി
40 1: 81-82, t. 45.1678 Pala ഏഴിലംപാല Alstonia scholaris (L.) R. Br. അപ്പോസൈനേസി
41 1: 83-84, t. 46. 1678 Curutu-pala കുരുട്ടുപാല Tabernaemontana alternifolia L. അപ്പോസൈനേസി
42 1: 85-86, t. 47. 1678 Codaga-pala കുടകപ്പാല Holigarna pubescens (Ham.) Wall. ex G. Don അപ്പോസൈനേസി
43 1: 87-88, t. 48.1678 Tinda-parua പരുവമരം Streblus asper Lour. മൊറേസി
44 1: 89-90, t. 49. 1678 Cavalam Sterculia balanghas L. സ്റ്റെർക്കുലേസി
45 1: 91-92, t. 50.1678 Ambalam അമ്പഴം Spondias pinnata (L.f.) Kurz അനാകാർഡിയേസി
46 1: 93 t. 50. 1678 Cat-ambalam Spondias pinnata (L.f.) Kurz അനാകാർഡിയേസി
47 1: 93 [no plate]. 1678 Pee-ambalam Spondias pinnata (L.f.) Kurz അനാകാർഡിയേസി
48 1: 95-96, t. 51. 1678 Agaty അകത്തി Sesbania grandiflora (L.) Poir. ഫാബേസി
49 1: 97-98, t. 52. 1678 Cada-pilava നോനി Morinda citrifolia L. റൂബിയേസി
50 1: 99-100, t. 53.1678 Appel മുഞ്ഞ Premna serratifolia L. വെർബിനേസി
51 1: 101-102, t. 54. 1678 Ameri നീലയമരി Indigofera tinctoria L. ഫാബേസി
52 1: 103-104, t. 55. 1678 Colinil കൊഴിഞ്ഞിൽ Tephrosia purpurea (L.) Pers. ഫാബേസി
53 1: 105-106, t. 56. 1678 Schageri-cottam കൊട്ടയ്ക്ക Grewia nervosa (Lour.) Panigrahi ടീലിയേസി
54 1: 107-110, t. 57.1678 Carua കറുവ Cinnamomum verum J. S. Presl ലോറേസി

വാല്യം 2[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
55 2: 1-2, t. 1-5. 1679 Kaida Pandanus kaida Kurz PANDANACEAE
56 2: 3, t. 6.1679 Kaida-taddi Pandanus fascicularis Lam. PANDANACEAE
57 2: 5, t. 7.1679 Perin-kaida-taddi Pandanus unipapillatus Dennst. PANDANACEAE
58 2: 7, t. 8.1679 Kaida-tsjeria Pandanus furcatus Roxb. PANDANACEAE
59 2: 9-10, t. 9. 1679 Panel പാണൽ Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
60 2: 11-12, t. 10. 1679 Narum-panel Uvaria narum (Dunal) Wall. ex Wight & Arn. ANNONACEAE
61 2: 13-14, t. 11.1679 Cara-nosi കരിനൊച്ചി Vitex trifolia L. VERBENACEAE
62 2: 15, t.12.1679 Bem-nosi Vitex negundo L. VERBENACEAE
63 2: 17-18, t. 13.1679 Schetti ചെത്തി Ixora coccinea L. RUBIACEAE
64 2: 19, t. 14. 1679 Bem-schetti Ixora alba L. RUBIACEAE
65 2: 21-22, t. 15.1679 Nedum-schetti Memecylon sessile Benth. ex Wight & Arn. MELASTOMATACEAE
66 2: 23-24, t.16. 1679 Scherunam-cottam Bridelia scandens (Roxb.) Willd. EUPHORBIACEAE
67 2: 25-26, t. 17.1679 Schem-pariti ചെമ്പരത്തി Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE
68 2: 27-28, t. 18. 1679 Belilla Mussaenda belilla Ham. RUBIACEAE
69 2: 29-30, t. 19.1679 Modira-canni Hugonia mystax L. LINACEAE
70 2: 31-32, t. 20.1679 Carim-curini Ecbolium viride (Forssk.) Alston ACANTHACEAE
71 2: 33-34, t. 21. 1679 Bem-curini Justicia betonica L. ACANTHACEAE
72 2: 35-36, t. 22.1679 Caretti കഴഞ്ചി Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. FABACEAE
73 2: 37-38, t. 23. 1679 Cupi Tarenna asiatica (L.) Kuntze ex K. Schum. RUBIACEAE
74 2: 39-40, t. 24.1679 Cattu-schiragam കാട്ടുജീരകം Vernonia anthelmintica (L.) Willd. ASTERACEAE
75 2: 41-42, t. 25. 1679 Peragu Clerodendrum viscosum Vent. VERBENACEAE
76 2: 43-44, t. 26. 1679 Nalagu Leea asiatica (L.) Ridsdale LEEACEAE
77 2: 45-46, t. 27.1679 Niruri Breynia vitis-idaea (N. Burm.) Fischer EUPHORBIACEAE
78 2: 47-48, t. 28.1679 Hummatu Datura stramonium L. SOLANACEAE
79 2: 49-50, t. 29.1679 Nila-hummatu Datura metel L. SOLANACEAE
80 2: 51-52, t. 30.1679 Mudela-nila-hummatu Datura metel L. SOLANACEAE
81 2: 53-56, (no plate). 1679 Bel-ericu Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton ASCLEPIADACEAE
82 2: 53-56, t. 31. 1679 Ericu എരുക്ക് Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton ASCLEPIADACEAE
83 2: 57-60, t. 32. 1679 Avanacu ആവണക്ക് Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
84 2: 57-60, t. 32. 1679 Citavanacu Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
85 2: 57-60, (no plate). 1679 Pandi-avanacu Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
86 2: 61-62, t. 33.1679 Cadel-avanacu നീർവാളം Croton tiglium L. EUPHORBIACEAE
87 2: 63, t. 34.1679 Codi-avanacu കൊടിയാവണക്ക് Sebastiana chamaelea (L.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
88 2: 65-66, t. 35.1679 Ana-schunda ആനച്ചുണ്ട Solanum lasiocarpum Dunal SOLANACEAE
89 2: 67-68, t. 36. 1679 Scheru-schunda Solanum violaceum Ortega SOLANACEAE
90 2: 69-70, t. 37.1679 Schunda Solanum melongena L. SOLANACEAE
91 2: 71-72, t. 38.1679 Cattu-gasturi Abelmoschus moschatus Medic. MALVACEAE
92 2: 73-74, t. 39. 1679 Schorigenam Tragia involucrata L. EUPHORBIACEAE
93 2: 75, t. 40. 1679 Batti-schorigenam Laportea interrupta (L.) Chew URTICACEAE
94 2: 77- 78, t. 41. 1679 Ana-schorigenam Girardinia diversifolia (Link) Friis URTICACEAE
95 2: 79 [no plate]. 1679 Valli-schorigenam Tragia involucrata L. EUPHORBIACEAE
96 2: 81-82, t. 42.1679 Schadida-calli Euphorbia antiquorum L. EUPHORBIACEAE
97 2: 83-84, t. 43. 1679 Ela-calli Euphorbia nivulia Ham. EUPHORBIACEAE
98 2: 85-86, t. 44. 1679 Tiru-calli Euphorbia tirucalli L. EUPHORBIACEAE
99 2: 87-88, t. 45.1679 Bahel-schulli Hygrophila schulli (Ham.) M. R. & S. M. Almeida ACANTHACEAE
100 2: 89-90, t. 46. 1679 Nir-schulli Hygrophila ringens (L.) R. Br. ex Steudel ACANTHACEAE
101 2: 91-92, t. 47.1679 Cara-schulli Barleria mysorensis Roth ACANTHACEAE
102 2: 93-94, t. 48.1679 Paina-schulli Acanthus ilicifolius L. ACANTHACEAE
103 2: 95-96, t. 49.1679 Carambu Ludwigia perennis L. ONAGRACEAE
104 2: 97, t. 50.1679 Cattu-carambu Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven ONAGRACEAE
105 2: 99-100, t. 51.1679 Nir-carambu Ludwigia adscendens (L.) Hara ONAGRACEAE
106 2: 101-102, t. 52. 1679 Ponnam-tagera Cassia sophera L. FABACEAE
107 2: 103, t. 53.1679 Tagera Cassia tora L. FABACEAE
108 2: 105-106, t. 54.1679 Nandi-ervatam major Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
109 2: 107, t. 55.1679 Nandi-ervatam minor Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
110 2: 109-110, t. 56.1679 Capo-molago Capsicum annuum L. SOLANACEAE

വാല്യം 3[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
111 3: 1-6, t. 1-12.1682 Codda-pana കുടപ്പന Corypha umbraculifera L. ARECACEAE
112 3: 7, (no plate) 1682 Niti-panna Nypa fruticans Wurmb. ARECACEAE
113 3: 9-14, t. 13-21. 1682 Todda-panna ഈന്ത് Cycas circinalis L. CYCADACEAE
114 3: 15-16, t. 22-25.1682 Katou-indel Phoenix sylvestris (L.) Roxb. ARECACEAE
115 3: 17-20, t. 26-28. 1682 Tsjaka-maram പ്ലാവ് Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE
116 3: 21-22, t. 29.1682 Atamaram സീതപ്പഴം Annona squamosa L. ANNONACEAE
117 3: 23, t. 30-31. 1682 Anona-maram ആത്ത Annona reticulata L. ANNONACEAE
118 3: 25-27, t. 32. 1682 Ansjeli ആഞ്ഞിലി Artocarpus hirsutus Lam. MORACEAE
119 3: 29-30, t. 33. 1682 Katou-tsjaka ആറ്റുതേക്ക് Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser RUBIACEAE
120 3: 31-33, t 34, 35.1682 Malacka-pela Psidium guajava L. MYRTACEAE
121 3: 31-33, t 34, 35.1682 Pela പേര Psidium guajava L. MYRTACEAE
122 3: 35-36, t. 36. 1682 Pelou പേഴ് Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE
123 3: 37-38, t. 37.1682 Covalam കൂവളം Aegle marmelos (L.) Correa RUTACEAE
124 3: 39-42, t. 38-39. 1682 Syalita Dillenia indica L. DILLENIACEAE
125 3: 43-44, t. 40. 1682 Blatti Sonneratia caseolaris (L.) Engl. SONNERATIACEAE
126 3: 45-47, t. 41.1682 Panitsjika-maram പനച്ചി Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE
127 3: 49-50, t. 42. 1682 Niirvala Crateva magna (Lour.) DC. CAPPARACEAE
128 3: 51-53. t. 43-44.1682 Carambola(s) Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE
129 3: 51-53. t. 43-44.1682 Tamara-tonga Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE
130 3: 55-56, t. 45-46. 1682 Bilimbi Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE
131 3: 57.58, t. 47-48. 1682 Neli-pouli Phyllanthus acidus (L.) Skeels EUPHORBIACEAE
132 3: 59-60, t. 49-51. 1682 Panja Ceiba pentandra (L.) Gaertn. BOMBACACEAE
133 3: 59-60, t. 49-51. 1682 Panjala Ceiba pentandra (L.) Gaertn. BOMBACACEAE
134 3: 61-62, t. 52.1682 Moul-elavou Bombax ceiba L. BOMBACACEAE
135 3: 63-64, t. 53. 1682 Bellutta-tsjampakam Mesua ferrea L. CLUSIACEAE
136 3: 65-67, t. 54. 1682 Kapa-mava Anacardium occidentalis L. ANACARDIACEAE
137 3: 69- 70, t. 55. 1682 Itty-arealou Ficus microcarpa L.f. MORACEAE
138 3: 71, t. 56.1682 Tsjerou-meer-alou Ficus tinctoria subsp. parasitica (Willd.) Corner MORACEAE
139 3: 73-74, t. 57.1682 Katou-alou Ficus drupacea Thunb. var. pubescens (Roth) Corner MORACEAE
140 3: 75-76, t. 58.1682 Atti-meer-alou Ficus tinctoria subsp. parasitica (Willd.) Corner MORACEAE
141 3: 77-78, t. 59.1682 Handir-alou Ficus callosa Willd. MORACEAE
142 3: 79, t. 60. 1682 Teregam Ficus exasperata Vahl MORACEAE
143 3: 81, t. 61. 1682 Perin-teregam Ficus hispida L.f. MORACEAE
144 3: 83, t. 62. 1682 Valli-teregam Ficus heterophylla L.f. MORACEAE
145 3: 85, t. 63, 1682 Tsjela Ficus amplissima Sm. MORACEAE
146 3: 87, t. 64.1682 Tsjakela Ficus tsjahela N. Burm. MORACEAE

വാല്യം 4[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
147 4: 1-4, t. 1-2.1683 Mau Mangifera indica L. ANACARDIACEAE
148 4: 5-7, t. 3-4. 1683 Adamaram Terminalia catappa L. COMBRETACEAE
149 4: 9-10, t. 5. 1683 Panam-palca Myristica malabarica Lam. MYRISTICACEAE
150 4: 11-13, t. 6.1683 Caipa-tsjambu Barringtonia racemosa (L.) Spreng. LECYTHIDACEAE
151 4: 11-13, t. 6.1683 Samstravadi Barringtonia racemosa (L.) Spreng. LECYTHIDACEAE
152 4: 15, t. 7.1683 Tsjeria-samstravadi Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE
153 4: 17-18, t. 8.1683 Malla-katou-tsjambou Santalum album L. SANTALACEAE
154 4: 19-21, t. 9. 1683 Cheru Holigarna arnottiana J. Hook. ANACARDIACEAE
155 4: 19-21, t. 9. 1683 Katou-tsjeroe Holigarna arnottiana J. Hook. ANACARDIACEAE
156 4: 23-24, t. 10. 1683 Tani Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE
157 4: 25-26, t. 11. 1683 Tsjem-tani Rumphia amboinensis L. (Insertae Sedis)
158 4: 27-28, t. 12. 1683 Mal-naregam Atalantia monophylla (L.) DC. RUTACEAE
159 4: 29-30, t. 13. 1683 Katou-naregam Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvengadum RUBIACEAE
160 4: 31.32, t.14. 1683 Tsjerou-katou-naregam Naringi crenulata (Roxb.) Nicols. RUTACEAE
161 4: 33-34, t. 15. 1683 Paenoe Vateria indica L. DIPTEROCARPACEAE
162 4: 37-38, t.16. 1683 Nialel Aglaia elaeagnoidea (Juss.) Benth. MELIACEAE
163 4: 37-38, t.16. 1683 Nyalel Aglaia elaeagnoidea (Juss.) Benth. MELIACEAE
164 4: 39-40, t. 17. 1683 Angolam Alangium salvifolium (L.f.) Wangerin subsp. salvifolium ALANGIACEAE
165 4: 41-42, t.18.1683 Idou-moulli Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. SANTALACEAE
166 4: 43-44, t. 19. 1683 Poerinsii Sapindus trifoliata L. SAPINDACEAE
167 4: 45-46, t. 20-21. 1683 Adamboe Lagerstroemia hirsuta (Lam.) Willd. LYTHRACEAE
168 4: 45-46, t. 20-21. 1683 Cadali-poea Lagerstroemia hirsuta (Lam.) Willd. LYTHRACEAE
169 4: 47, t. 22. 1683 Katou-adamboe Lagerstroemia hirsuta (Lam.) Willd. LYTHRACEAE
170 4: 49-50, t. 23.1683 Karin-kara Xanthophyllum arnottianum Wight XANTHOPHYLLACEAE
171 4: 51-52, t. 24. 1683 Perin-kara Elaeocarpus serratus L. ELAEOCARPACEAE
172 4: 53-54, t. 25. 1683 Manyl-kara Manilkara kauki (L.) Dubard SAPOTACEAE
173 4: 55-56, t. 26. 1683 Kara-angolam Alangium salvifolium (L.f.) Wangerin subsp. sundanum (Miq.) Bloem. ALANGIACEAE
174 4: 57-58, t. 27.1683 Theka Tectona grandis L.f. VERBENACEAE
175 4: 59-60, t. 28. 1683 Katou-theka Psychotria dalzellii J. Hook. RUBIACEAE
176 4: 61-62, t. 29.1683 Tsjerou-theka Clerodendrum serratum (L.) Moon VERBENACEAE
177 4: 63-64, t. 30. 1683 Ben-theka Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. RUBIACEAE
178 4: 65-66, t. 31. 1683 Iripa Cynometra iripa Kostel. FABACEAE
179 4: 67-68, t. 32. 1683 Kalesjam Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE
180 4: 69- 70, t. 33. 1683 Katou-kalesjam Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
181 4: 71-72, t. 34.1683 Ben-kalesjam Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
182 4: 73- 74, t. 35. 168 Pongu Hopea ponga (Dennst.) Mabb. DIPTEROCARPACEAE
183 4: 73- 74, t. 35. 1683 Inga Hopea ponga (Dennst.) Mabb. DIPTEROCARPACEAE
184 4: 75- 76, t. 36. 1683 Kariil Vita leucoxylon L.f. VERBENACEAE
185 4: 77-78, t. 37.1683 Vidimaram Cordia obliqua Willd. BORAGINACEAE
186 4: 79-80, t. 38. 1683 Ponna Calophyllum inophyllum L. CLUSIACEAE
187 4: 81, t. 39. 1683 Tsjerou-ponna Calophyllum calaba L. CLUSIACEAE
188 4: 83-84, t. 40. 1683 Mallam-toddali Trema orientalis (L.) Bl. ULMACEAE
189 4: 85-86, t. 41.1683 Perin-toddali Zizyphus mauritiana Lam. RHAMNACEAE
190 4: 87-88, t. 42. 1683 Kadali Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE
191 4: 89, (no plate). 1683 Ben-kadali Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE
192 4: 91, t. 43. 1683 Katou-kadali Osbeckia aspera (L.) El. MELASTOMATACEAE
193 4: 95-96, t. 44. 1683 Tsjerou-kadali Osbeckia saxatilis (Dennst.) Suresh MELASTOMATACEAE
194 4: 95-96, t. 45. 1683 Oepata Avicennia officinalis L. AVICENNIACEAE
195 4: 97, t. 46.1686 Wadouka Capparis moonii Wight CAPPARACEAE
196 4: 99-100, t. 47-48.1683 Rava-pou Guettarda speciosa L. RUBIACEAE
197 4: 101-102, t. 49.1683 Ana-vinga Casearia ovata (Lam.) Willd. FLACOURTIACEAE
198 4: 103-104, t. 50. 1683 Courondi Salacia chinensis L. HIPPOCRATEACEAE
199 4: 105-106, t. 51.1683 Bengiri Excoecaria indica (Willd.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
200 4: 107-108, t. 52.1683 Aria-bepou Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
201 4: 109-110, t. 53.1683 Kari-bepou Murraya koenigii (L.) Spreng. RUTACEAE
202 4: 111-112, t. 54. 1683 Kari-vetti Olea dioica Roxb. OLEACEAE
203 4: 113, t. 55. 1683 Pee-vetti Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. EUPHORBIACEAE
204 4: 113, t. 55. 1683 Pevetti Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. EUPHORBIACEAE
205 4: 115-116, t. 56.1683 Noeli-tali Antidesma menasu (Tulasne) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
206 4: 115-116, t. 56.1683 Nuli-tali Antidesma menasu (Tulasne) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
207 4: 117-118, t. 57.1683 Poutaletsje Hedyotis pruinosa Wight & Am. RUBIACEAE
208 4: 119, t. 58. 1683 Modagam Fagraea ceilanica Thunb. LOGANIACEAE
209 4: 121-122, t. 59.1683 Bella-modagam Scaevola sericea Vahl GOODENIACEAE
210 4: 123-124, t. 60.1683 Tondi-teregam Callicarpa tomentosa (L.) L. VERBENACEAE
211 4: 125, t. 61. 168 Ramena-pou-maram Sterculia guttata Roxb. STERCULIACEAE

വാല്യം 5[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
212 5: 1-2, t. 1. 1685 Mail-elou Vitex altissima L.f. VERBENACEAE
213 5: 3-4, t. 2. 1685 Katou-mail-elou Vitex pinnata L. VERBENACEAE
214 5: 6, t. 3. 1685 Parili Leea indica ? LEEACEAE
215 5: 7-8, t. 4. 1685 Beenel Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
216 5: 9-10, t. 5.1685 Patsjotti Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore subsp. laurina (Retz.) Nootb. SYMPLOCOACEAE
217 5: 11, t. 6. 1685 Perin-patsjotti Symplocos monantha Wight SYMPLOCACEAE
218 5: 13, t. 7. 1685 Katou-patsjotti Maytenus emarginata (Willd.) Ding Hou CELASTRACEAE
219 5: 15, t. 8. 1685 Acara-patsjotti Tetracera akara (N. Burm.) Merr. DILLENIACEAE
220 5: 17-18, t. 9.1685 Mala-poenna Litsea quinqueflora (Dennst.) Suresh LAURACEAE
221 5: 19-20, t 10. 1685 Pavetta Pavetta indica L. RUBIACEAE
222 5. 19-20. t.10. 1685 Pavetta (?) Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm. (?) RUBIACEAE
223 5: 21-22, t.11.1685 Tsjeriam-cottam Embelia tsjeriam-cottam (Roem. & Schult.) A. DC. MYRSINACEAE
224 5: 23-24, t. 12. 1685 Basaal Embelia tsjeriam-cottam (Roem. & Schult.) A. DC. MYRSINACEAE
225 5: 25-26, t. 13. 1685 Kare-kandel Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
226 5: 27, t.14. 1685 Corinti-panel Polyalthia korintii (Dunal) Benth. & J. Hook. ex J. Hook. & Thorns. ANNONACEAE
227 5: 29-30, t. 15. 1685 Perin-panel Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
228 5: 31, t. 16. 1685 Tsjerou-panel Polyalthia korintii (Dunal) Benth. & J. Hook. ex J. Hook. & Thorns. ANNONACEAE
229 5: 33, t.17. 1685 Kaltsjerou-panel Uvaria zeylanica L. ANNONACEAE
230 5: 35, t. 18. 1685 Katsjau-panel Polyalthia korintii (Dunal) Benth. & J. Hook. ex J. Hook. & Thorns. ANNONACEAE
231 5: 37, t. 24.1685 Pee-ponnagam Mallotus philippensis (Lam.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
232 5: 37, t.19.1685 Kasjavo-maram Memecylon edule Roxb. MELASTOMATACEAE
233 5: 39-40, t. 20. 1685 Belluta-kanneli Syzygium zeylanicum (L.) DC. MYRTACEAE
234 5: 41-42, t. 21. 1685 Ponnagam Mallotus philippensis (Lam.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
235 5: 43, t. 22. 1685 Tsjerou-ponnagam Mallotus philippensis (Lam.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
236 5: 45, t. 23. 1685 Pee-tsjerou-ponnagam Mallotus rhamnifolius (Willd.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
237 5: 49, t. 25. 1685 Molago-maram Allophylus cobbe (L.) Raeusch. SAPINDACEAE
238 5: 51, t. 26. 1685 Mail-kombi Antidesma bunius (L.) Spreng. EUPHORBIACEAE
239 5: 53, t 27. 1685 Njara Syzygium caryophyllatum (L.) Alston MYRTACEAE
240 5: 55, t. 28. 1685 Kaka-njara Ardisia solanacea Roxb. MYRSINACEAE
241 5: 57-58, t 29. 1685 Perin-njara Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
242 5: 59, t. 30. 1685 Vetadagou Scutia myrtina (N. Burm.) Kurz RHAMNACEAE
243 5: 61, t. 31. 1685 Kal-vetadagou Scutia myrtina (N. Burm.) Kurz RHAMNACEAE
244 5: 63-64, t. 32. 1685 Watta-tali Mallotus repandus (Willd.) Müll.-Arg. EUPHORBIACEAE
245 5: 65-66, t. 33 (on right). 1685 Karetta-amelpodi Chassalia ophioxyloides (Wall.) Craib RUBIACEAE
246 5: 66, t. 33 (on left). 1685 Katou-belluta-amelpodi Chassalia ophioxyloides (Wall.) Craib RUBIACEAE
247 5: 67-68, t. 34. 1685 Moul-elavou Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE
248 5: 67-68, t. 34. 1685 Mouli-ila Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE
249 5: 69-70, t. 35. 1685 Ben-kara Benkara malabarica (Lam.) Tirvengadum RUBIACEAE
250 5: 71, t. 36. 1685 Kanden-kara Canthium coromandelicum (N. Burm.) Alston RUBIACEAE
251 5: 73-74, t. 37.1685 Tsjerou-kara Canthium rheedei DC. RUBIACEAE
252 5: 75, t. 38. 1685 Taliir-kara Flacourtia ramontchi L'Hér. FLACOURTIACEAE
253 5: 77, t. 39.1685 Courou-moelli Flacourtia indica (N. Burm.) Men. FLACOURTIACEAE
254 5: 79-80, t. 40. 1685 Kaka-ponna Ehretia laevis Roxb. BORAGINACEAE
255 5: 79-80, t. 40. 1685 Sondari Ehretia laevis Roxb. BORAGINACEAE
256 5: 81-82, t. 41.1685 Kaka-toddali Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
257 5: 83-84, t. 42. 1685 Bruxaneli Bruxanellia indica Dennst. ex Kostel. EUPHORBIACEAE
258 5: 85-86, t. 43. 1685 Ma-nirouri Breynia retusa (Dennst.) Alston EUPHORBIACEAE
259 5: 85-86, t. 43. 1685 Perin-nirouri Breynia retusa (Dennst.) Alston EUPHORBIACEAE
260 5: 87 [no plate]. 1685 Tsjeria-nirouri Phyllanthus sp. EUPHORBIACEAE
261 5: 87, t. 44.1685 Katou-nirouri Phyllanthus reticulatus Poir. EUPHORBIACEAE
262 5: 89-90, t. 45. 1685 Cammetti Excoecaria agallocha L. EUPHORBIACEAE
263 5: 91-92, t. 46.1685 Couradi Grewia tiliifolia Vahl TILIACEAE
264 5: 91-92, t. 46.1685 Pai-paroea Grewia glabra Blume TILIACEAE
265 5: 93-94, t. 47. 1685 Katapa Colubrina asiatica (L.) Brongn. RHAMNACEAE
266 5: 95-96, t. 48. 1685 Tsjocatti Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis OCHNACEAE
267 5: 97-98, t. 49.1685 Niir-notsjiil Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. VERBENACEAE
268 5: 99, t. 50. 1685 Tsjerou-kanneli Casearia tomentosa Roxb. FLACOURTIACEAE
269 5: 101, t. 51. 1685 Amel-podi Psychotria glandulosa (Dennst.) Suresh RUBIACEAE
270 5: 103-104, t. 52. 1685 Poea-tsjetti Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis OCHNACEAE
271 5: 105-106, t. 53.1685 Katou-karua Cinnamomum malabatrum (N. Burm.) Bl. LAURACEAE
272 5: 107-108, t. 54.1685 Amvetti Aporusa lindleyana (Wight) Baill. EUPHORBIACEAE
273 5: 107-108, t. 54.1685 Vetti-tali Aporusa lindleyana (Wight) Baill. EUPHORBIACEAE
274 5: 109-110, t. 55.1685 Mala-elengi Chionanthus mala-elengi (Dennst.) OLEACEAE
275 5: 111, t. 56. 1685 Tsjerou-poeam Blepharistemma serratum (Dennst.) Suresh RHIZOPHORACEAE
276 5: 113, t. 57. 1685 Ben-moeoja Premna hamiltonii Ellis VERBENACEAE
277 5: 115, t. 58. 1685 Biti Dalbergia latifolia Roxb. FABACEAE
278 5: 117, t. 59.1685 Asjogam Saraca asoca (Roxb.) de Wilde FABACEAE
279 5: 119, t. 60. 1685 Beesha Ochlandra scriptoria (Dennst.) C. E. Fischer POACEAE
280 5: 119-120 [no plate]. 1685 Nola-ily Ochlandra travancorica (Bedd.) Benth. ex Gamble POACEAE

വാല്യം 6[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
281 6: 1-2, t. 1. 1686 Tsjetti-mandaru Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. FABACEAE
282 6: 3-4, t. 2. 1686 Tsja-pangam Caesalpinia sappan L. FABACEAE
283 6: 5-6, t. 3. 1686 Minari Pongamia pinnata (L.) Pierre FABACEAE
284 6: 5-6, t. 3. 1686 Pongam Pongamia pinnata (L.) Pierre FABACEAE
285 6: 7-8, t. 4. 1686 Intsia Acacia caesia (L.) Willd. FABACEAE
286 6: 9, t. 5. 1686 Waga Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE
287 6: 11, t. 6. 1686 Moullava Moullava spicata (Dalz.) Nicols. FABACEAE
288 6: 13-14, t. 7. 1686 Mouricou Erythrina variegata L. FABACEAE
289 6: 13-14, t. 7. 1686 Muricu Erythrina variegata L. FABACEAE
290 6: 15-16, t. 8.1686 Kal-toddavaddi Caesalpinia mimosoides Lam. FABACEAE
291 6: 17-18, t. 9-10.1686 Wellia-tagera Cassia glauca Lam. FABACEAE
292 6: 19-20, t. 11. 1686 Mouringou Moringa pterygosperma Gaertn. MORINGACEAE
293 6: 21, t 12. 1686 Katou-conna Archidendron monadelphum (Roxb.) Nielsen FABACEAE
294 6: 23-24, t. 13. 1686 Thora-paerou Cajanus cajan (L.) Millsp. FABACEAE
295 6: 25-26, t. 14. 1686 Mandsjadi Adenanthera pavonina L. FABACEAE
296 6: 27-28, t. 15. 1686 Perimaram Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston SIMARUBACEAE
297 6: 27-28, t. 15. 1686 Pongelion Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston SIMARUBACEAE
298 6: 29-30, t. 16-17.1686 Plaso Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE
299 6: 31-32, t.18. 1686 Karin-njota Samadera indica Gaertn. SIMAROUBACEAE
300 6: 33, t. 19.1686 Kaka-moullou Caesalpinia crista L. FABACEAE
301 6: 35, t. 20. 1686. Ban-karetti Caesalpinia crista L. FABACEAE
302 6: 37, t. 21. 1686 Nagam Heritiera littoralis Aiton STERCULIACEAE
303 6: 39, t. 22. 1686 Noel-valli Derris scandens (Roxb.) Benth. FABACEAE
304 6: 39, t. 22. 1686 Panni-valli Derris scandens (Roxb.) Benth. FABACEAE
305 6: 41, t. 23. 1686 Katou-pulcolli Peristrophe paniculata (Forssk.) Brummitt ACANTHACEAE
306 6: 43-44, t. 24. 1686 Perim-curigil Connarus monocarpus L. CONNARACEAE
307 6: 45, t. 25. 1686 Karin-tagera Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain FABACEAE
308 6: 47-48, t. 26. 1686 Padri Stereospermum colais (Dillwyn) Mabb. BEGONIACEAE
309 6: 49-50, t. 27.1686 Kedangu Sesbania bispinosa (Jacq.) W. Wright FABACEAE
310 6: 51-52, t. 28.1686 Alpam Thottea siliquosa (Lam.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE
311 6: 53-54, t. 29.1686 Niir-pongelion Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum. BEGONIACEAE
312 6: 55-56, t. 30. 1686 Isora-murri Helicteres isora L. STERCULIACEAE
313 6: 57-58, t. 31-32. 1686 Kandel Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny RHIZOPHORACEAE
314 6: 59, t. 33. 1686 Kanil-kandel Bruguiera cylindrica (L.) Bl. RHIZOPHORACEAE
315 6: 59, t. 33. 1686 Karii-kandel Bruguiera cylindrica (L.) Bl. RHIZOPHORACEAE
316 6: 6 t. 35. 1686 Tsjerou-kandel Kandelia candel (L.) Druce RHIZOPHORACEAE
317 6: 61, t. 34. 1686 Pee-kandel Rhizophora apiculata Bl. RHIZOPHORACEAE
318 6: 65, t. 36. 1686 Pou-kandel Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE
319 6: 67, t. 37.1686 Kada-kandel Lumnitzera racemosa Willd. COMBRETACEAE
320 6: 69- 72, t. 38-42. 1686 Hina-pariti Hibiscus mutabilis L. MALVACEAE
321 6: 73, t. 43. 1686 Ain-pariti Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE
322 6: 75- 76, t. 44. 1686 Narinam-poulli Hibiscus surattensis L. MALVACEAE
323 6: 77, t. 45.1686 Beloeren Abutilon indicum (L.) Sweet MALVACEAE
324 6: 79, t. 46. 1686 Katu-beloeren Hibiscus vitifolius L. MALVACEAE
325 6: 81, t. 47. 1686 Tsjovanna-ampelodi Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
326 6: 83, t. 48. 1686 Belutta-amelpodi Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
327 6: 85, t. 49.1686 Tsjeru-mulla Psilanthus travancorensis (Wight & Arn.) Leroy RUBIACEAE
328 6: 87, t. 50. 1686 Nalla-mulla Jasminum sambac (L.) Aiton OLEACEAE
329 6: 89, t. 51. 1686 Kudda-mulla Jasminum sambac (L.) Aiton OLEACEAE
330 6: 91, t. 52. 1686 Pitsjegam-mulla Jasminum grandiflorum L. OLEACEAE
331 6: 93, t. 53. 1886 Katu-pitsjegam-mulla Jasminum angustifolium (L.) Willd. OLEACEAE
332 6: 95, t. 54. 1686 Katu-tsjiregam-mulla Jasminum multiflorum (N. Burm.) Andrews OLEACEAE
333 6: 97, t. 55. 1686 Tsjiregam-mulla Jasminum sambac (L.) Aiton OLEACEAE
334 6: 99, t. 56. 1686 Katu-mulla Psilantus travancorensis (Wight & Arn.) Leroy RUBIACEAE
335 6: 101("105"), t. 57.1686 Badukka Capparis rheedei DC. CAPPARACEAE
336 6: 103, t. 58. 1686 Solda Pterospermum diversifolium Bl. STERCULIACEAE
337 6: 105 ("109"), t. 59.1686 Sida-pou Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE
338 6: 107 ("111"), t. 60.1686 Tsjude-maram Graptophyllum pictum (L.) Griff. ACANTHACEAE
339 6: 109, t. 61. 1686 Tsjere-maram Codiaeum variegatum (L.) Bl. EUPHORBIACEAE

വാല്യം 7[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
340 7: 1-2, t. 1, 1688 Batta-valli Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels MENISPERMACEAE
341 7: 1-2, t. 1, 1688 Natsjatam Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels MENISPERMACEAE
342 7: 3, t. 2. 1688 Tsjereu-caniram Cansjera rheedei J. F. Gmelin OPILIACEAE
343 7: 3, t. 2. 1688 Tsjerou cansjeram Cansjera rheedei J. F. Gmelin OPILIACEAE
344 7: 5-6, t. 3. 1688 Valli-canirarn Tiliacora acuminata (Lam.) Miers ex J. Hook. & Thorns. MENISPERMACEAE
345 7: 7-8, t. 4. 1688 Scheru-valli-caniram Cansjera rheedei J. F. Gmelin OPILIACEAE
346 7: 9, t. 5. 1688 Scheru-katu-valli-kaniram Strychnos minor Dennst. LOGANIACEAE
347 7: 11-12, t. 6. 1688 Schembra-valli Ampelocissus indica (L.) Planch. VITACEAE
348 7: 13, t. 7. 1688 Vallia-pira-pitica Ampelocissus latifolia (Roxb.) Planch. VITACEAE
349 7: 15, t. 8. 1688 Vallia-tsjori-valli Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Alston ex Mabb. VITACEAE
350 7: 17, t. 9.1688 Tsjori-valli Cayratia trifolia (L.) Domin VITACEAE
351 7: 19, t. 10. 1688 Belutta-tsjori-valli Cayratia pedata (Lam.) Juss. ex Gagnep. VITACEAE
352 7: 21, t. 11. 1688 Schunambu-valli Cissus latifolia Lam. VITACEAE
353 7: 23-24, t. 12. 1688 Molago-codi Piper nigrum L. PIPERACEAE
354 7: 25, t. 13. 1688 Cattu-molago Piper nigrum L. PIPERACEAE
355 7: [27]-28, t.14. 1688 Cattu-tirpali Piper longum L. PIPERACEAE
356 7: 29, t. 15. 1688 Beetla-codi Piper betle L. PIPERACEAE
357 7: 31, t. 16. 1688 Amolago Piper argyrophyllum Miq. PIPERACEAE
358 7: 33, t. 17.1688 Katu-kara-walli Canthium angustifolium Roxb. RUBIACEAE
359 7: 35-36, t. 18. 1688 Valli-kara Canthium coromandelicum (N. Burm.) Alston RUBIACEAE
360 7: 37-38, t. 19-20. 1688 Pee-amerdu Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE
361 7: 39, t. 21. 1688 Cit-amerdu Tinospora cordifolia (Willd.) Miers ex J. Hook. & Thorns. MENISPERMACEAE
362 7: 41, t. 22. 1688 Ula Gnetum edule (Willd.) Bl. GNETACEAE
363 7: 43, t. 23. 1688 Pee-ula Combretum latifolium Bl. COMBRETACEAE
364 7: 45, t. 24. 1688 Basella Basella alba L. BASELLACEAE
365 7: 47, t. 25. 1688 Curiginil Leptadenia reticulata (Retz.) Wight & Arn. ASCLEPIADACEAE
366 7: 47, t. 25. 1688 Curinil Leptadenia reticulata (Retz.) Wight & Arn. ASCLEPIADACEAE
367 7: 49, t. 26. 1688 Curigi-tali Rourea minor (Gaertn.) Men. CONNARACEAE
368 7: 51-52, t. 27.1688 Pada-vara Morinda umbellata L. RUBIACEAE
369 7: 53, t. 28. 1688 Unjala Schefflera venulosa (Wight & Arn.) Harms ARALIACEAE
370 7: 55, t. 29. 1688 Itti-canni Macrosolen parasiticus (L.) Danser LORANTHACEAE
371 7: 57, t. 30. 1688 Tiri-itti-canni Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. SANTALACEAE
372 7: 59-60, t. 31. 1688 Cari-villandi Smilax zeylanica L. SMILACACEAE
373 7: 61, t. 32. 1688 Wattou-valli Cosmostigma racemosum (Roxb.) Wight ASCLEPIADACEAE
374 7: 63, t. 33. 1688 Tsjageri-nuren Dioscorea pentaphylla L. DIOSCOREACEAE
375 7: 65("63"), t. 34. 1688 Katu-nuren-kelengu Dioscorea pentaphylla L. DIOSCOREACEAE
376 7: 67, t. 35. 1688 Nuren-kelengu Dioscorea pentaphylla L. DIOSCOREACEAE
377 7: 69, t. 36. 1688 Katu-katsjil Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE
378 7: 71, t. 37. 1688 Kattu-kelengu Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE
379 7: 72("71"), t. 38.1688 Katsjil-kelengu Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE
380 7: 73, t. 39. 1688 Erima-tali Erycibe paniculata Roxb. CONVOLVULACEAE
381 7: 75- 76, t. 40. 1688 Ana-parua Pathos scandens L. ARACEAE
382 7: 77, t. 41. 1688 Tsjamgelam-parenda Cissus quadrangularis L. VITACEAE
383 7: 79, t. 42. 1688 Pu-valli Embelia ribes?* N. Burm. MYRSINACEAE
384 7: 81, t. 43. 1688 Pu-pal-valli Pupalia lappacea (L.) Juss. AMARANTHACEAE
385 7: 83-84, t. 44. 1688 Acatsja-valli Cassytha filiformis L. LAURACEAE
386 7: 85, t. 45. 1688 Kareta-tsjori-valli Cissus trilobata Lam. VITACEAE
387 7: 87, t. 46.1688 Modira-valli Ancistrocladus heyneanus Wall. ex Graham ANCISTROCLADACEAE
388 7: 89, t. 47. 1688 Valli-modagam Fagraea ceilanica Thunb. LOGANIACEAE
389 7: 91, t. 48. 1688 Neriam-pulli Cissus repens Lam. VITACEAE
390 7: 93, t. 49.1688 Pada-kelengu, Cyclea peltata (Poir.) J. Hook. & Thoms. MENISPERMACEAE
391 7: 93, t. 49.1688 Pada-valli Cyclea peltata (Poir.) J. Hook. & Thoms. MENISPERMACEAE
392 7: 95, t. 50. 1688 Kapa-kelengu Ipomoea batatas (L.) Lam. CONVOLVULACEAE
393 7: 97, t. 51-52.1688 Podava-kelengu Dioscorea hispida Dennst. DIOSCOREACEAE
394 7: 99, t. 53. 1688 Panambu-valli Flagellaria indica L. FLAGELLARIACEAE
395 7: 101, t. 54. 1688 Piripu Polygonum chinense L. POLYGONACEAE
396 7: 103, t. 55. 1688 Tsjeria-pu-pal-valli Aganosma cymosa (Roxb.) G. Don APOCYNACEAE
397 7: 105, t. 56. 1688 Talu-dama Boerhaavia repens L. NYCTAGINACEAE
398 7: 107-108, t. 57.1688 Mendoni Gloriosa superba L. LILIACEAE
399 7: 109, t. 58.1688 Veetla-caitu Cyanotis cristata (L.) D. Don COMMELINACEAE
400 7: 111, t. 59. 1688 Pongolam Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusava EUPHORBIACEAE

വാല്യം 8[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
401 8: 1-2, t.1. 1688 Bela-schora Lagenaria siceraria (Molina) Standley CUCURBITACEAE
402 8: 3, t. 2. 1688 Schakeri-schora Cucurbita moschata (Lam.) Duchesne ex Poir. CUCURBITACEAE
403 8: 5-6, t. 3. 1688 Cumbulam Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE
404 8: 7-8, t. 4. 1688 Caca-palam Lagenaria siceraria (Molina) Standley CUCURBITACEAE
405 8: 9, t. 5. 1688 Caipa-schora Lagenaria siceraria (Molina) Standley CUCURBITACEAE
406 8: 11, t. 6. 1688 Mullen-belleri Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE
407 8: 13-14, t. 7.1688 Piccina Luffa acutangula (L.) Roxb. CUCURBITACEAE
408 8: 15, t. 8. 1688 Kattu-piccina Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE
409 8: 17-18, t. 9.1688 Pandi-pavel Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
410 8: 19, t. 10. 1688 Pavel Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
411 8: 21-22, t. 11. 1688 Balica-mucca-piri Cucumis prophetarum L. CUCURBITACEAE
412 8: 23, t. 12. 1688 Erima-pavel Momordica dioica Roxb. ex Willd. CUCURBITACEAE
413 8: 25-26, t. 13. 1688 Mucca-piri Mukia maderaspatana (L.) M. Roem. CUCURBITACEAE
414 8: 27-28, t. 14. 1688 Covel Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE
415 8: 29-30, t. 15. 1688 Padavalam Trichosanthes cucumerina L. CUCURBITACEAE
416 8: 31, t. 16. 1688 Scheru-padavalam Trichosanthes nervifolia L. CUCURBITACEAE
417 8: 33, t. 17. 1688 Tota-piri Trichosanthes nervifolia L. CUCURBITACEAE
418 8: 35-36, t. 18. 1688 Ben-pavel Momordica dioica Roxb. ex Willd. CUCURBITACEAE
419 8: 37-38, t. 19. 1688 Nehoemeka Diplocyclos palmatus (L.) Jeffrey CUCURBITACEAE
420 8: 39.40("46"), t. 20. 1688 Modecca Adenia hondala (Gaertn.) De Wilde PASSIFLORACEAE
421 8: 41, t. 21.1688 Palmodecca Adenia hondala (Gaertn.) De Wilde PASSIFLORACEAE
422 8: 43, t. 22. 1688 Motta-modecca Adenia hondala (Gaertn.) De Wilde PASSIFLORACEAE
423 8: 45, t. 23. 1688 Orela-modecca Adenia hondala (Gaertn.) De Wilde PASSIFLORACEAE
424 8: 47, t. 24.1688 Modira-caniram Strychnos colubrina L. LOGANIACEAE
425 8: 49, t. 25. 1688 Careloe-vegon Aristolochia indica L. ARISTOLOCHIACEAE
426 8: 51, t. 26. 1688 Karivi-valli Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi CUCURBITACEAE
427 8: 52 ("51"), t. 27. 1688 Kudici-valli Merremia hederacea (N. Burm.) H. Hall. CONVOLVULACEAE
428 8: 53-54, t. 28. 1688 Ulinga Cardiospermum halicacabum L. SAPINDACEAE
429 8: 55, t. 29. 1688 Mandaru-valli Bauhinia scandens L. FABACEAE
430 8: 55, t. 29. 1688 Naga-valli Bauhinia scandens L. FABACEAE
431 8: 57, t. 30-31.1688 Naga-mu-valli Bauhinia scandens L. FABACEAE
432 8: 59-60, t. 32-34. 1688 Perim-kaku-valli Entada rheedei Spreng. FABACEAE
433 8: 61-62, t. 35.1688 Nai-corana Mucuna pruriens (L.) DC. FABACEAE
434 8: 63-65, t. 36. 1688 Kaku-valli Mucuna gigantea (Willd.) DC. FABACEAE
435 8: 67-68, t. 37. 1688 Putsja-paeru Vigna radiata (L.) Wilczek FABACEAE
436 8: 69- 70, t. 38. 1688 Schanga-cuspi Clitoria ternatea L. FABACEAE
437 8: 71- 72, t. 39. 1688 Konni Abrus precatorius L. FABACEAE
438 8: 73- 74, t. 40. 1688 Ana-mullu Dalbergia horrida (Dennst.) Mabb. FABACEAE
439 8: 75-77, t. 41. 1688 Paeru Vigna unguiculata (L.) Walp. FABACEAE
440 8: 79-81, t. 42. 1688 Katu-paeru Vigna adenantha (G. F. Meyer) Maréchal et al. FABACEAE
441 8: 83-84, t. 43. 1688 Katu-tsjandi Canavalia rosea (Sw.) DC. FABACEAE
442 8: 85, t. 44. 1688 Bara-mareca Canavalia gladiata (Jacq.) DC. FABACEAE
443 8: 87-88, t. 45. 1688 Katu-baramareca Canavalia cathartica Thouars FABACEAE
444 8: 89-90, t. 46. 1688 Tsjeria-cametti-valii Denis trifoliata Lour. FABACEAE
445 8: 91-92, t. 47-48.1688 Penar-valli foemina Zanonia indica L. CUCURBITACEAE
446 8: 93, t. 49.1688 Penar-valli masc Zanonia indica L. CUCURBITACEAE
447 8: 95, t. 50. 1688 Katu-ulunu Vigna mungo (L.) Hepper FABACEAE
448 8: 97, t. 51. 1688 Mu-kelengu Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill DIOSCOREACEAE

വാല്യം 9[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
449 9: 1-2, t. 1.1689 Tsjovanna-areli Nerium oleander L. APOCYNACEAE
450 9: 3, t. 2. 1689 Belluta-areli Nerium oleander L. APOCYNACEAE
451 9: 5, t. 3-4.1689 Nelem-pala Wrightia tinctoria R.Br. APOCYNACEAE
452 9: 7-8, t. 5-6.1689 Belutta-kaka-kodi Chonemorpha fragrans (Moon) Alston APOCYNACEAE
453 9: 9-10, t. 7.1689 Ada-kodien Holostemma ada-kodien R.Br. ex Schult. ASCLEPIADACEAE
454 9: 11-12, t. 8.1689 Kaka-kodi Anodendron paniculatum A. DC. APOCYNACEAE
455 9: 13, t. 9. 1689 Kudici-kodi Parsonsia alboflavescens (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
456 9: 15, t. 10. 1689 Wallia-pal-valli Parsonsia alboflavescens (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
457 9: 17-18, t. 11.1689 Katu-pal-valli Cryptolepis buchananii R. Br. ex Roem. & Schult. ASCLEPIADACEAE
458 9: 19, t.12. 1689 Pal-valli Ichnocarpus frutescens (L.) W. T. Aiton APOCYNACEAE
459 9: 21-22, t.13. 1689 Nansjera-patsja Tylophora indica (N. Burm.) Merr. ASCLEPIADACEAE
460 9: 23-24, t. 14. 1689 Kametti-valli Kamettia caryophyllata (Roxb.) Nicol. & Suresh APOCYNACEAE
461 9: 25-26, t. 15. 1689 Watta-kaka-kodi Wattakaka volubilis (L.f.) Stapf ASCLEPIADACEAE
462 9: 27-28, t. 16.1689 Njota-njodien-valli Ceropegia candelabrum L. ASCLEPIADACEAE
463 9: 29, t.17. 1689 Parparam Tylophora tetrapetala (Dennst.) Suresh ASCLEPIADACEAE
464 9: 31-32, t.18. 1689 Neli-tali Aeschynomene indica L. FABACEAE
465 9: 33-34, t. 19. 1689 Todda-vaddi Biophytum candolleanum Wight OXALIDACEAE
466 9: 35-36, t. 20. 1689 Niti-todda-vaddi Neptunia prostrata (Lam.) Baill. FABACEAE
467 9: 37, t. 21.1689 Malam-todda-vadi Cassia kleinii Wight & Arn. FABACEAE
468 9: 39, t. 22. 1689 Man-todda-vaddi Tephrosia rheedei DC. FABACEAE
469 9: 41, t. 23. 1689 Aria-veela Cleome viscosa L. CAPPARACEAE
470 9: 43, t. 24.1689 Cara-veela Gynandropsis gynandra (L.) Briq. CAPPARACEAE
471 9: 45-46, t. 25.1689 Tandale-cotti Crotalaria retusa L. FABACEAE
472 9: 47, t. 26.1689 Tandale-cotti Crotalaria juncea L. FABACEAE
473 9: 49, t. 27.1689 Nella-tandale-cotti Crotalaria laburnifolia L. FABACEAE
474 9: 51, t. 28. 1689 Wellia-tandale-cotti Crotalaria quinquefolia L. FABACEAE
475 9: 53, t. 29.1689 Pee-tandale-cotti Crotalaria verrucosa L. FABACEAE
476 9: 55, t. 30.1689 Kattu-tagera Indigofera hirsuta L. FABACEAE
477 9: 57, t. 31.1689 Kondam-pullu Lindernia oppositifolia (Retz.) Mukh. SCROPHULARIACEAE
478 9: 59, t. 32.1689 Nir-murri Alysicarpus bupleurifolius (L.) DC. FABACEAE
479 9: 61, t. 33. 1689 Cupa-vela Catharanthus pusillus (Murr.) G. Don APOCYNACEAE
480 9: 63, t. 34. 1689 Tsjeru-vela Cleome monophylla L. CAPPARACEAE
481 9: 65, t. 35. 1689 Vallia-capo-molago Capsicum frutescens L. SOLANACEAE
482 9: 67, t. 36.1689 Nir-pullari Pycnospora lutescens (Poir.) Schindler FABACEAE
483 9: 69, t. 37.1689 Manneli Indigofera aspalathoides Vahl ex DC. FABACEAE
484 9: 71, t. 38.1689 Tsjovanna-manneli Indigofera uniflora Ham. ex Roxb. FABACEAE
485 9: 73, t. 39.1689 Tsjeru-manelli Dentella repens (L,) J. R. & G. Forster RUBIACEAE
486 9: 75, t. 40.1689 Suendadi-pullu Melilotus indica (L.) All. FABACEAE
487 9: 77-78, t. 41. 1689 Coletta-veetla Barleria prionitis L. ACANTHACEAE
488 9: 79-80, t. 42.1689 Vada-kodi Justicia gendarussa N. Burm. ACANTHACEAE
489 9: 81, t. 43.1689 Adel-odagam Adhatoda zeylanica Medicus ACANTHACEAE
490 9: 83, t. 44.1689 Katu-karivi Andrographis atropurpurea (Dennst.) Alston ex Mabb. ACANTHACEAE
491 9: 85, t. 45.1689 Valli-upu-dali Asystasia gangetica (L.) Anders. ACANTHACEAE
492 9: 87, t. 46.1689 Pee-tumba Indoneesiella echioides (L.) Sreem. ACANTHACEAE
493 9: 89-90, t. 47. 1689 Onapu Impatiens chinensis L. BALSAMINACEAE
494 9: 91, t. 48. 1689 Valli-onapu Impatiens latifolia L. BALSAMINACEAE
495 9: 93, t. 49.1689 Tsjeria-onapu Impatiens tilo (DC.) Suresh BALSAMINACEAE
496 9: 95, t. 50.1689 Man-onapu Impatiens minor (DC.) Suresh BALSAMINACEAE
497 9: 99, t. 51. 1689 Bellutta-onapu Impatiens minor (DC.) Suresh BALSAMINACEAE
498 9: 101, t. 52.1689 Notenga Impatiens balsamina L. BALSAMINACEAE
499 9: 101, t. 52.1689 Tilo-onapu Impatiens balsamina L. BALSAMINACEAE
500 9: 103, t. 53.1689 Kaka-pu Torenia bicolor Dalz. SCROPHULARIACEAE
501 9: 105-106, t. 54.1689 Schit-elu Sesamum indicum L. PEDALIACEAE
502 9: 107, t. 55.1689 Car-elu Sesamum indicum L. PEDALIACEAE
503 9: 109-110, t. 56.1689 Cara-caniram Andrographis paniculata (N. Burm.) Wall. ex Nees ACANTHACEAE
504 9: 111, t. 57.1689 Tsjanga-puspam Lindernia rotundifolia (L.) Alston SCROPHULARIACEAE
505 9: 113, t. 58. 1689 Katu-pee-tsjanga-puspam Lindernia crustacea (L.) F. v. Muell. SCROPHULARIACEAE
506 9: 115, t. 59.1689 Pee-tsjanga-puspam Lindernia ciliata (Calesm.) Pennell SCROPHULARIACEAE
507 9: 117, t. 60.1689 Nelam-parenda Hybanthus enneaspermus (L.) F. v. Muell. VIOLACEAE
508 9: 119, t. 61. 1689 Katu-vistna-clandi Polygala arvensis Willd. POLYGALACEAE
509 9: 121, t. 62.1689 Manja-kurini Crossandra infundibuliformis (L.) Nees ACANTHACEAE
510 9: 123, t. 63.1689 Tali-pullu Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
511 9: 125, t. 64.1689 Upu-dali Dipteracanthus patulus (Jacq.) Nees ACANTHACEAE
512 9: 127, t. 65.1689 Soneri-ila Sonerila rheedei Wall. ex Wight & Arn. MELASTOMATACEAE
513 9: 129, t. 66. 1689 Kalu-polapen Striga asiatica (L.) Kuntze SCROPHULARIACEAE
514 9: 131, t. 67.1689 Kodatsjeri Polygala arvensis Willd. POLYGALACEAE
515 9: 133, t. 68.1689 Corosinam Centranthera indica (L.) Gamble SCROPHULARIACEAE
516 9: 135, t. 69.1689 Pul-colli Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz ACANTHACEAE
517 9: 137, t. 70.1689 Nelipu Utricularia reticulata Sm. LENTIBULARIACEAE
518 9: 139, t. 71.1689 Kotsjiletti-pullu Xyris indica L. XYRIDACEAE
519 9: 141, t. 72.1689 Minangani Acrocephalus hispidus (L.) Nicols. & Sivadasan LAMIACEAE
520 9: 143, t. 73.1689 Tsjeru-uren Melochia corchorifolia L. STERCULIACEAE
521 9: 145-146, t. 74. 1689 lribeli Coleus amboinicus Lour. LAMIACEAE
522 9: 147, t. 75.1689 Perim-munja Acalypha fruticosa Forssk. EUPHORBIACEAE
523 9: 149, t. 76. 1689 Tardavel Spermacoce hispida L. RUBIACEAE
524 9: 151, t. 77.1689 Entada Entada rheedei Spreng. FABACEAE
525 9: 153, t. 78.1689 Pola-tsjira Bergia capensis L. ELATINACEAE
526 9: 153, t. 79.1689 Pee-tardavel Allmania nodiflora (L.) R. Br. ex Wight AMARANTHACEAE
527 9: 157, t. 80.1689 Kalu-tali Rhynchoglossum obliquum Bl. GESNERIACEAE
528 9: 159, t. 81.1689 Ene-pael Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE
529 9. 161, t. 82.1689 Nelam-mari Zornia gibbosa Span. FABACEAE
530 9: 163, t. 83.1689 Mallam-tsjulli Zornia diphylla (L.) Pers. FABACEAE
531 9: 165, t. 84.1689 Beli-tsjira Nesaea prostrata (Dillwyn) Suresh LYTHRACEAE
532 9: 165, t. 85.1689 Tsjeria-manga-nari Limnophila indica (L.) Druce SCROPHULARIACEAE
533 9: 167-168, t. 86.1689 Tsjieria-narinampuli Begonia malabarica Lam. BEGONIACEAE
534 9: 169-170, t. 87.1689 Bahel-tsjulli Artanema longifolium (L.) Vatke SCROPHULARIACEAE

വാല്യം 10[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
535 10: 1-2, t. 1. 1690 Sjasmin Hibiscus hirtus L. MALVACEAE
536 10: 3-4, t. 2. 1690 Uren Urena lobata L. subsp. sinuate (L.) Borssum Waalkes MALVACEAE
537 10: 5[not 7!], t. 4. 1690 Valli-itti-canni Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh. LORANTHACEAE
538 10: 7[not 5!], t. 3.1690 Velluta-itti-canni Dendrophthoe elastica (Desr.) Danser LORANTHACEAE
539 10: 9, t. 5. 1690 Kanneli-itti-canni Helixanthera wallichiana (Schult.) Danser LORANTHACEAE
540 10: 11-12, t. 6.1690 Manga-nari Limnophila aromatica (Lam.) Merr. SCROPHULARIACEAE
541 10: 13-14, t. 7.1690 Ana-schovadi Elephantopus scaber L. ASTERACEAE
542 10: 15, t. 8. 1690 Tumba-codiveli Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE
543 10: 17-18, t. 9. 1690 Schetti-codiveli Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE
544 10: 19-20, t. 10. 1690 Schada-veli-kelangu Asparagus racemosus Willd. LILIACEAE
545 10: 21-22, t. 11.1690 Coluppa Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. AMARANTHACEAE
546 10: 23, t. 12. 1690 Nir-valli-pullI Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. POACEAE
547 10: 25, t. 13. 1690 Nir-pulli Cyanotis axillaris (L.) Sweet COMMELINACEAE
548 10: 27, t.14; 1690 Brami Bacopa monnieri (L.) Pennell SCROPHULARIACEAE
549 10: 29, t. 15. 1690 Kirganeli Phyllanthus kozhikodianus Sivar. & Manilal EUPHORBIACEAE
550 10: 31, t. 16. 1690 Tsjeru-kirganeli Phyllanthus gardnerianus (Wight) Baill. EUPHORBIACEAE
551 10: 33, t.17. 1690 Manja-adeca-manjen Blumea eriantha DC. ASTERACEAE
552 10: 35, t. 18. 1690 Kurundoti Sida alnifolia L. MALVACEAE
553 10: 37, t.19. 1690 Nelam-pullu Murdannia semiteres (Dalz.) Santapau COMMELINACEAE
554 10: 39, t. 20. 1690 Akara-puda Drosera indica L. DROSERACEAE
555 10: 41, t. 21.1690 Karinta-kali Geophila repens (L.) Johnston RUBIACEAE
556 10: 43, t. 22. 1690 Nela-naregam Naregamia alata Wight & Arn. MELIACEAE
557 10: 45, t. 23. 1690 Schanganam-pulli Hedyotis herbacea L. RUBIACEAE
558 10: 47, t. 24.1690 Kaipa-tsjira Glinus oppositifolius (L.) A. DC. MOLLUGINACEAE
559 10: 49, t. 25. 1690 Tsjeru-talu-dama Neanotis rheedei (Wight & Am. ) W. H. Lewis RUBIACEAE
560 10: 51, t. 26. 1690 Tsjeru-jonganam-pullu Mollugo stricta L. MOLLUGINACEAE
561 10: 53, t. 27. 1690 Nirpulla Phyllanthus virgatus G. Forster EUPHORBIACEAE
562 10: 53, t. 27. 1690 Niruri Phyllanthus virgatus G. Forster EUPHORBIACEAE
563 10: 55, t. 28. 1690 Tsjeru-vallel Hydrolea zeylanica (L.) Vahl HYDROPHYLLACEAE
564 10: 57, t. 29.1690 Scheru-bula Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. AMARANTHACEAE
565 10: 59, t. 30. 1690 Bula Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. URTICACEAE
566 10: 61, t. 31. 1690 Nelatsjera Portulaca quadrifolia L. PORTULACACEAE
567 10: 63, t. 32. 1690 Muriguti Hedyotis auricularia L. RUBIACEAE
568 10: 65, t. 33, 1690 Caicotten-pala Euphorbia thymifolia L. EUPHORBIACEAE
569 10: 67-68, t. 34. 1690 Naru-nindi Hemidesmus indicus (L.) W. T. Aiton ASCLEPIADACEAE
570 10: 69, t. 35. 1690 Parpadagam Hedyotis corymbosa (L.) Lam. RUBIACEAE
571 10: 71, t. 36. 1690 Kara-tsjira Portulaca oleracea L. PORTULACACEAE
572 10: 73-74, t. 37.1690 Wadapu Gomphrena globosa L. AMARANTHACEAE
573 10: 75, t. 38. 1690 Belutta-adeca-manjen Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
574 10: 77, t. 39.1690 Tsjeria-belutta-adeca-manjen Celosia argentea L. AMARANTHACEAE
575 10: 79-80, t. 40. 1690 Vallia-manga-nari Wollastonia biflora (L.) DC. ASTERACEAE
576 10: 81-82, t. 41.1690 Cajennaem Eclipta prostrata (L.) L. ASTERACEAE
577 10: 83, t. 42. 1690 Pee-cajenneam Wedelia chinensis (L.) Merr. ASTERACEAE
578 10: 85-96, t. 43. 1690 Adaca-manjen Sphaeranthus indicus L. ASTERACEAE
579 10: 87, t. 44. 1690 Tsjetti-pu Dendranthema indicum (L.) Des Moulins ASTERACEAE
580 10: 89, t. 45. 1690 Katu-tsjetti-pu Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE
581 10: 91, t. 46. 1690 Codagen Centella asiatica (L.) Urban APIACEAE
582 10: 93, t. 47. 1690 Ana-coluppa Phyla nodiflora (L.) Greene VERBENACEAE
583 10: 95-96, t. 48. 1690 Bena-patsja Heliotropium keralense Sivar. & Manilal BORAGINACEAE
584 10: 97, t. 49.1690 Nelam-pata Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
585 10: 99, t. 50. 1690 Nanschera-canschabu Lindernia caespitosa (Bl.) Panigrahi SCROPHULARIACEAE
586 10: 101, t. 51. 1690 Nir-cottam-pala Euphorbia hypericifolia L. EUPHORBIACEAE
587 10: 103, t. 52. 1690 Cansjan-cora Canscora perfoliata Lam. GENTIANACEAE
588 10: 105, t. 53. 1690 Tsjeru-parua Sida acuta N. Burm. MALVACEAE
589 10: 107, t. 54. 1690 Katu-uren Sida cordifolia L. MALVACEAE
590 10: 109, t. 55. 1690 Niruren Melochia corchorifolia L. STERCULIACEAE
591 10: 111, t. 56. 1690 Naga-pou Pentapetes phoenicea L. STERCULIACEAE
592 10: 113, t. 57. 1690 Kilcola-tsjetti Ixora malabarica (Dennst.) Mabb. RUBIACEAE
593 10: 115, t. 58. 1690 Ben-pala Euphorbia atoto G. Forster EUPHORBIACEAE
594 10: 117, t. 59.1690 Wellia-codiveli Pupalia lappacea (L.) Juss. AMARANTHACEAE
595 10: 119, t. 60. 1690 Kalengi-cansjava Cannabis sativa L. CANNABINACEAE
596 10: 121, t. 61. 1690 Tsjeru-cansjava Cannabis sativa L. CANNABINACEAE
597 10: 123, t. 62. 1690 Nari-patsja Blumea mollis (D. Don) Merr. ASTERACEAE
598 10: 125, t. 63. 1690 Pu-tumba Phyllocephalum indicum (Less.) Kirkman ASTERACEAE
599 10: 127, t. 64. 1690 Puam-curundala Vernonia cinerea (L.) Less. ASTERACEAE
600 10: 129, t. 65. 1690 Manam-podam Pogostemon paniculatus (Willd.) Benth. LAMIACEAE
601 10: 131, t. 66. 1690 Katu-mailosina Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. CARYOPHYLLACEAE
602 10: 133, t. 67. 1690 Pee-coipa Allmania nodiflora (L.) R. Br. ex Wight AMARANTHACEAE
603 10: 135, t. 68. 1690 Muel-schevi Emilia sonchifolia (L.) DC. ASTERACEAE
604 10: 137, t. 69.1690 Nela-vaga Sida cordata (N. Burm.) Borssum Waalkes MALVACEAE
605 10: 139, t. 70. 1690 Inota-inodien Physalis angulata L. SOLANACEAE
606 10: 141, t. 71.1690 Pee-inota-inodien Physalis angulata L. SOLANACEAE
607 10: 143-144, t. 72.1690 Caca-mullu Pedalium murex L. PEDALIACEAE
608 10: 145, t. 73. 1690 Nelen-tsjunda Solanum americanum Mill SOLANACEAE
609 10: 147, t. 74.1690 Nila-barudena Solanum melongena L. SOLANACEAE
610 10: 149-150, t. 75.1690 Andi-malleri Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE
611 10: 151, t. 76. 1690 Naga-danti Baliospermum solanifolium (J. Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
612 10: 153, t. 77. 1690 Cottam Pogostemon heyneanus Benth. LAMIACEAE
613 10: 155, t. 78. 1690 Cadelari Achyranthes aspera L. AMARANTHACEAE
614 10: 157, t. 79.1690 Scheru-cadelari Cyathula prostrata (L.) Bl. AMARANTHACEAE
615 10: 159, t. 80. 1690 Belutta-modela-muccu Polygonum barbatum L. POLYGONACEAE
616 10: 161, t. 81. 1690 Cupameni Acalypha indica L. EUPHORBIACEAE
617 10: 163, t. 82. 1690 Pee-cupameni Acalypha racemosa Wall. ex Baill.z EUPHORBIACEAE
618 10: 165. t. 83. 1690 Welia-cupameni Acalypha racemosa Wall. ex Baill. EUPHORBIACEAE
619 10: 167, t. 84. 1690 Perim-tolassi Plectranthus mollis (Aiton) Spreng. LAMIACEAE
620 10: 169, t. 85. 1690 Nala-tirtava Ocimum tenuiflorum L. LAMIACEAE
621 10: 171, t. 86. 1690 Kattu-tirtava Ocimum gratissimum L. LAMIACEAE
622 10: 173, t. 87.1690 Soladi-tirtava Ocimum basilicum L. LAMIACEAE
623 10: 175, t. 88.1690 Tsjadean Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE
624 10: 177, t. 89.1690 Tsjeria-manga-nari Lobelia alsinoides Lam. CAMPANULACEAE
625 10: 179, t. 90.1690 Katu-kurka Anisochilus carnosus (L.f.) Wall. ex Benth. LAMIACEAE
626 10: 181, t. 91. 1690 Tumba Leucas aspera (Willd.) Link LAMIACEAE
627 10: 183, t. 92. 1690 Katu-tumba Geniosporum prostratum (L.) Benth. LAMIACEAE
628 10: 185, t. 93. 1690 Carim-tumba Adenosma indiana (Lour.) Merr. SCROPHULARIACEAE
629 10: 187, t. 94. 1690 Tsjeru-tardavel Justicia procumbens L. ACANTHACEAE

വാല്യം 11[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
630 11: 1-6, t.1-2. 1692 Kapa-tsjakka Ananas comosus (L.) Merr. BROMELIACEAE
631 11: 7, t. 3. 1692 Catevala Aloe vera (L.) N. Burm. LILIACEAE
632 11: 7, t. 3. 1692 Kadanaku Aloe vera (L.) N. Burm. LILIACEAE
633 11: 9-11, t. 4-6. 1692 Elettari Elettaria cardamomum (L.) Maton ZINGIBERACEAE
634 11: 13-14, t. 7.1692 Kua Curcuma zedoaria (Christm.) Rosc. ZINGIBERACEAE
635 11: 15-16, t. 8. 1692 Tsjana-kua Costus speciosus (Koenig) Sm. ZINGIBERACEAE
636 11: 17-18, t. 9.1692 Malan-kua Kaempferia rotunda L. ZINGIBERACEAE
637 11: 19, t. 10. 1690 Manja-kua Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE
638 11: 21, t. 11. 1692 Manjella-kua Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE
639 11: 23-25, t. 12. 1692 lnschi Zingiber officinale Rosc. ZINGIBERACEAE
640 11: 27, t.13.1692 Katou-inschi-kua Zingiber zerumbet (L.) Sm. ZINGIBERACEAE
641 11: 29, t. 14. 1692 Mala-inschi-kua Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt ZINGIBERACEAE
642 11: 31, t. 15. 1692 Parua-kelangu Aponogeton natans (L.) Engl. & Krause APONOGETONACEAE
643 11: 33-34, t. 16. 1692 Nir-tsjembu Theriophonum infaustum N. E. Br. ARACEAE
644 11: 33-34, t.17. 1692 Nelenschena minor Theriophonum infaustum N. E. Br. ARACEAE
645 11: 35-36, t. 18. 1692 Schena Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicols. ARACEAE
646 11: 37, t.19. 1692 Mulenschena Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicols. var. paeoniifolius Sivadasan ARACEAE
647 11: 39, t. 20. 1692 Nelenchena major Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl. ARACEAE
648 11: 41, t. 21.1692 Katu-schena Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze PONTEDERIACEAE
649 11: 43-44, t. 22. 1692 Weli-ila Colocasia esculenta (L. ) Schott ARACEAE
650 11: 45, t. 23. 1692 Karin-pola Lagenandra ovata (L.) Thwaites ARACEAE
651 11: 47, t. 24. 1692 Pongati Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE
652 11: 49, t. 25. 1692 Kurka Coleus rotundifolius (Poir.) A. Chev. & Perrot LAMIACEAE
653 11: 51-52, t. 26. 1692 Ambel Nymphaea pubescens Willd. NYMPHACEAE
654 11: 53, t. 27. 1692 Cit-ambel Nymphaea nouchali N. Burm. NYMPHACEAE
655 11: 55-56, t. 28. 1692 Nedel-ambel Nymphoides indica (L.) Kuntze MENYANTHACEAE
656 11: 57, t. 29.1692 Tsjeroea-citambel Nymphoides hydrophyllum (Lour.) Kuntze MENYANTHACEAE
657 11: 59-60, t. 30. 1692 Tamara Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
658 11: 61, t. 31. 1692 Bem-tamara Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
659 11: 63-64, t. 32. 1692 Kodda-pail Pistia stratiotes L. ARACEAE
660 11: 65, t. 33. 1692 Panover-tsjeraua Trapa bispinosa Roxb. TRAPACEAE
661 11: 67, t. 34.1692 Naru-kila Phrynium rheedei Suresh & Nicols. MARANTACEAE
662 11: 69- 70, t. 35. 1692 Bela-pola Geodorum densiflorum (Lam.) Schlechter ORCHIDACEAE
663 11: 71, t. 36. 1692 Ela-pola Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh ORCHIDACEAE
664 11: 73-74, t. 37.1692 Belam-canda-schularmani Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE
665 11: 75- 76, t. 38. 1692 Belutta-pola-taly Crinum defixum Ker-Gawl. AMARYLLIDACEAE
666 11: 77- 78, t. 39.1692 Sjovanna-pola-tali Crinum latifolium L. AMARYLLIDACEAE
667 11: 79, t. 40. 1692 Catulli-pola Pancratium triflorum Roxb. AMARYLLIDACEAE
668 11: 81, t. 41. 1692 Katsjula-kelengu Kaempferia galanga L. ZINGIBERACEA
669 11: 83, t. 42. 1692 Cadenaco Sansevieria ebracteata (Cav.) Suresh AGAVACEAE
670 11: 83, t. 42. 1692 Katu-kapel Sansevieria ebracteata (Cav.) Suresh AGAVACEAE
671 11: 85-87, t. 43. 1692 Katu-bala Canna indica L. CANNACEAE
672 11: 91-92, t. 44.1692 Carim-gola Monochoria vaginalis (N. Burm.) Presl PONTEDERIACEAE
673 11: 93, t. 45. 1692 Culi-tamara Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. ALISMATACEAE
674 11: 95, t. 46. 1692 Ottel-ambel Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE
675 11: 97, t. 47. 1692 Tsjem-cumulu Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE
676 11: 99, t. 48. 1692 Vaembu Acorus calamus L. ARACEAE
677 11: 101-102, t. 49.1692 Pal-modecca Ipomoea mauritiana Jacq. CONVOLVULACEAE
678 11: 103, t. 50. 1692 Munda-valli Ipomoea alba L. CONVOLVULACEAE
679 11: 105, t. 51. 1692 Kattu-kalengu Hewittia malabarica (L.) Suresh CONVOLVULACEAE
680 11: 107-108, t. 52.1692 Ballel Ipomoea aquatica Forssk. CONVOLVULACEAE
681 11: 109-110, t. 53.1692 Tiru-tali Ipomoea marginata (Desr.) Verdc. CONVOLVULACEAE
682 11: 111, t. 54. 1692 Ben-tiru-tali Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy CONVOLVULACEAE
683 11: 113, t. 55. 1692 Tala-neli Merremia tridentata (L.) H. Hall. CONVOLVULACEAE
684 11: 115, t. 56. 1692 Adamboe Ipomoea campanulata L. CONVOLVULACEAE
685 11: 117, t. 57.1692 Schovanna-adamboe Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. CONVOLVULACEAE
686 11: 119, t. 58. 1692 Bel-adambu Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. CONVOLVULACEAE
687 11: 121, t. 59. 1692 Pulli-schovadi Ipomoea pes-tigridis L. CONVOLVULACEAE
688 11: 123, t. 60. 1692 Tsjuria-cranti Ipomoea quamoclit L. CONVOLVULACEAE
689 11: 125, t. 61. 1692 Samudra-tsjogam Argyreia nervosa (N. Burm.) Bojer CONVOLVULACEAE
690 11: 127, t. 62. 1692 Batta-valli Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels MENISPERMACEAE
691 11: 127, t. 62. 1692 Cattu-valli Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels MENISPERMACEAE
692 11: 129, t. 63. 1692 Mareta-inali Hoya ovalifolia Wight & Arn. ASCLEPIADACEAE
693 11: 131-132, t. 64. 1692 Vistnu-clandi Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE
694 11: 133, t. 65. 1692 Sendera-clanti Merremia tridentata (L.) H. Hall. CONVOLVULACEAE

വാല്യം 12[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ വാല്യം/വർഷം മലയാളം പേര് (പുസ്തകത്തിലുള്ളത്) മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം കുടുംബം
695 12: 1-4, t.1. 1693 Ansjeli-maravara Rhynchostylis retusa (L.) Bl. ORCHIDACEAE
696 12: 5, t. 2. 1693 Biti-maram-maravara Rhynchostylis retusa (L.) Bl. ORCHIDACEAE
697 12: 7-8, t. 3. 1693 Ponnampou-maravara Taprobanea spathulata (L.) E.A.Christenson ORCHIDACEAE
698 12: 9, t. 4. 1693 Thalia-maravara Acampe praemorsa (Roxb.) Blatter & McCann ORCHIDACEAE
699 12: 11, t. 5. 1693 Tsjerou-mau-maravara Cleisostoma tenuifolium (L.) Garay ORCHIDACEAE
700 12: 13, t. 6. 1693 Kolli-tsjerou-mau-maravara Cleisostoma tenuifolium (L.) Garay ORCHIDACEAE
701 12: 15-16, t. 7.1693 Anantali-maravara Dendrobium ovatum (L.) Kraenzl. ORCHIDACEAE
702 12: 17-18, t. 8.1693 Kansjiram-maravara Cymbidium aloifolium (L.) Sw. ORCHIDACEAE
703 12: 19-20, t. 9.1693 Maravara-tsjembu Remusatia vivipara (Roxb.) Schott ARACEAE
704 12: 21, t. 10. 1693 Patitsjivi-maravara Hemionitis arifolia (N. Burm.) T. Moore ADIANTACEAE
705 12: 23-24, t. 11. 1693 Panna-kelengo-maravara Drynaria quercifolia (L.) John Smith POLYPODIACEAE
706 12: 25, t. 12-13. 1693 Welli-panna-kelengu-maravara Phymatosorus nigrescens (Bl.) Pic. POLYPODIACEAE
707 12: 27-29, t. 14. 1693 Tama-povel-paatsja-maravara Huperzia phlegmaria Rothmaler LYCOPODIACEAE
708 12: 31, t. 15. 1693 Para-panna-maravara Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ASPLENIACEAE
709 12: 33, t. 16. 1693 Kal-panna-maravara Cheilanthes tenuifolia (N. Burm.) Sw. ADIANTACEAE
710 12: 35, t.17. 1693 Kari-welli-panna-maravara Christella parasitica (L.) H.Lev. ASPLENIACEAE
711 12: 37, t. 18. 1693 Nella-panna-maravara Asplenium decrescens Kunze ASPLENIACEAE
712 12: 39, t. 19. 1693 Panna-mara-maravara Bolbitis subcrenata (Hook. & Grev.) Ching ASPLENIACEAE
713 12: 41, t. 20-21. 1693 Elattadi-maravara Rhaphidophora pertusa (Roxb.) Schott ARACEAE
714 12: 43, t. 22. 1693 Theka-maravara Bulbophyllum sterile (Lam.) Suresh ORCHIDACEAE
715 12: 45, t. 23. 1693 Tsjerou-tecka-maravara Rhytionanthos rheedei (Manilal & Sathish) Garay, et al ORCHIDACEAE
716 12: 47-48, t. 24. 1693 Wellia-theka-maravara Pholidota imbricata W.J.Hook. ORCHIDACEAE
717 12: 49, t. 25. 1693 Katou-theka-maravara Eulophia graminea Lindl. ORCHIDACEAE
718 12: 51-52, t. 26.1693 Katou-kaida-maravara Eulophia epidendraea (Koenig) Schlechter ORCHIDACEAE
719 12: 53-54, t. 27.1693 Basaala-poullou-maravara Seidenfia rheedei (Sw.) Szlach. ORCHIDACEAE
720 12: 55, t. 28. 1693 Katou-ponnam-maravara Liparis odorata (Willd.) Lindl. ORCHIDACEAE
721 12: 57, t. 29.1693 Maretta-mala-maravara Pyrrosia heterophylla (L.) Price POLYPODIACEAE
722 12: 59, t. 30. 1693 Valli-vara-kody-maravara Leptochilus bahupunctika (Nayar et al) Nampy POLYPODIACEAE
723 12: 61, t. 31. 1693 Arana-pana Nephrolepis multiflora (Roxb.) Jarrett ex Morton DAVALLIACEAE
724 12: 63, t. 32. 1693 Valli-panna Lygodium flexuosum (L.) Sw. SCHIZAEACEAE
725 12: 65, t. 33. 1693 Tsjeru-valli-panna Lygodium flexuosum (L.) Sw. SCHIZAEACEAE
726 12: 67, t. 34. 1693 Tsjeru-valli-panna altera Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. SCHIZAEACEAE
727 12: 69, t. 35. 1693 Pana-valli Stenochlaena palustris (N. Burm.) Bedd. BLECHNACEAE
728 12: 71, t. 36. 1693 Tsjudan-tsjera Limnophila indica (L.) Druce SCROPHULARIACEAE
729 12: 71, t. 37. 1693 Puem-peda Bryum bicolor Dickson BRYACEAE
730 12: 72, t. 38. 1693 Motta-pullu Rikliella squarrosa (L.) Raynal CYPERACEAE
731 12: 72, t. 40. 1693 Avenka Adiantum lunulatium Burm. ADIANTACEAE
732 12: 73, t. 39.1693 Bellan-patsja Lycopodiella cernua (L.) Pic. LYCOPODIACEAE
733 12: 75, t. 41. 1693 Tsjama-pullu Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. POACEAE
734 12: 77, t. 42. 1693 Wara-pullu Cyperus exaltatus Retz. CYPERACEAE
735 12: 79, t. 43. 1693 Kudira-pullu Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. POACEAE
736 12: 81, t. 44. 1693 Tereta-pullu Paspalum distichum L. POACEAE
737 12: 83, t. 45. 1693 Tsjama-pullu Leptochloa malabarica (L.) Veldkamp POACEAE
738 12: 85, t. 46. 1693 Kerpa Saccharum spontaneum L. POACEAE
739 12: 87, t. 47.1693 Beli-caraga Cynodon dactylon (L.) Pers. POACEAE
740 12: 89, t. 48. 1693 Kaden-pullu Scleria lithosperma (L.) Sw. CYPERACEAE
741 12: 91, t. 49.1693 Tagadi Ischaemum muticum L. POACEAE
742 12: 93, t. 50. 1693 Pota-pullu Cyperus malaccensis Lam. CYPERACEAE
743 12: 95, t. 51. 1693 Konda-pullu Chloris barbata Sw. POACEAE
744 12: 97, t. 52. 1693 Mottenga Kyllinga nemoralis (Forster) Dandy ex Hutch. CYPERACEAE
745 12: 99, t. 53. 1693 Pee-mottenga Cyperus michelianus subsp. pygmaeus (Rottb.) Aschers & Graeb. CYPERACEAE
746 12: 101, t. 54. 1693 Mulen-pullu Fimbristylis argentea (Rottb.) Vahl CYPERACEAE
747 12: 103, t. 55. 1693 Ira [I] Mariscus javanicus (Houtt.) Merr. & Metcalf CYPERACEAE
748 12: 105, t. 56.1693 Balari Cyperus pilosus Vahl CYPERACEAE
749 12: 105, t. 56.1693 Ira [II) Cyperus pilosus Vahl CYPERACEAE
750 12: 107, t. 57. 1693 Kodi-pullu Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. POACEAE
751 12: 109, t. 58. 1693 Beera-kaida Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE
752 12: 111, t. 59.1693 Nella-pana-kelangu Curculigo orchioides Gaertn. HYPOXIDACEAE
753 12: 113, t. 60. 1693 Katou-tsjolam Scleria terrestris (L.) Fass. CYPERACEAE
754 12: 115, t. 61. 1693 Kuren-pullu Panicum miliaceum L. POACEAE
755 12: 117, t. 62.1693 Tsjeria-kuren-pullu Perotis indica (L.) Kuntze POACEAE
756 12: 119, t. 63. 1693 Kol-pullu Mariscus sumatrensis (Retz.) Raynal CYPERACEAE
757 12: 121, t. 64. 1693 Tsjeru-tsjurel Calamus travancoricus Bedd. ex Becc. & J. Hook. ARECACEAE
758 12: 123, t. 65. 1693 Katu-tsjurel Calamus rheedei Griff. ARECACEAE
759 12: 125, t. 66. 169 Perim-tsjurel Calamus thwaitesii Becc. & Hook.f. ARECACEAE
760 12: 127, t. 67. 1693 Tsjolla-pullu Scleria sp. CYPERACEAE
761 12: 129, t. 68. 1693 Tsjeru-kotsjiletti-pullu Eriocaulon setaceum L. ERIOCAULACEAE
762 12: 131, t. 69. 1693 Kavara-pullu Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. POACEAE
763 12: 133, t. 70. 1693 Catri-conda Coix lachryma-jobi L. POACEAE
764 12: 135, t. 71. 1693 Tsjeli Scirpus articulatus L. CYPERACEAE
765 12: 137, t. 72. 1693 Ramacciam Vetiveria zizanioides (L.) Nash POACEAE
766 12: 139, t. 73. 1693 Nain-canna Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steudel POACEAE
767 12: 141, t. 74. 1693 Tiri-panna Pyrrosia lanceolata (L.) Farwell POLYPODIACEAE
768 12: 143, t. 75. 1693 Ily-mullu Spinifex littoreus (N. Burm.) Merr. POACEAE
769 12: 145, t. 76. 1693 Velutta-modela-muccu Polygonum barbatum L. POLYGONACEAE
770 12: 147, t. 77.1693 Schovanna-modela-muccu Polygonum glabrum Willd. POLYGONACEAE
771 12: 149, t. 78. 1693 Tsjetti-pullu Eleusine coracana (L. ) Gaertn. POACEAE
772 12: 151, t. 79. 1693 Tenna Setaria italica (L.) P. Beauv. POACEAE