വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ ചേർന്ന് ആ വിഷയത്തെ സം‌ബന്ധിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നയങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുമായുള്ള വേദിയാണിത്. വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ അക്ഷരക്രമത്തിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

 1. അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
 2. ഒറ്റവരി നിർമ്മാർജ്ജനം
 3. കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ
 4. ക്രിക്കറ്റ്
 5. ഗുണമേന്മ
 6. ജ്യോതിശാസ്ത്രം
 7. ചലച്ചിത്രം
 8. തീവണ്ടി ഗതാഗതം
 9. നഗരങ്ങൾ
 10. ഭൂപടനിർമ്മാണം
 11. മേളകർത്താരാഗം
 12. വർഗ്ഗം
 13. സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശം
 14. സാങ്കേതികപദാവലി
 15. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
 16. കവാടങ്ങൾ
 17. ജീവശാസ്ത്രം
 18. ഉത്സവം
 19. തെയ്യം
 20. വീഡിയോ സഹായം
 21. കേരള നിയമസഭ