വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/വീഡിയോ സഹായം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സഹായവീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണു് വീഡിയോ സഹായം എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

അംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചെയ്യുന്ന ജോലി[തിരുത്തുക]

തിരക്കഥ[തിരുത്തുക]

വീഡിയോ പുനർ/നിർമ്മാണം[തിരുത്തുക]

എഴുത്തുകാരി സംവാദം

വിഷയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

വിക്കിപീഡിയ[തിരുത്തുക]

 • എന്താണ് വിക്കിപീഡിയ
 • കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം സജ്ജമാക്കൽ
 • എഴുത്തുപകരണം

ഉപയോക്താവ്[തിരുത്തുക]

ലേഖനം[തിരുത്തുക]

തിരുത്തൽ[തിരുത്തുക]

 • ലേഖനം തുടങ്ങൽ
 • വിഭാഗം
 • ചിത്രം
  • അപ്ലോഡ്
  • ലേഖനത്തിൽ
 • വർഗ്ഗം
  • നിർമ്മാണം
  • ലേഖനത്തിൽ
 • കണ്ണികൾ
  • ഇന്റർവിക്കി
  • വിക്കികണ്ണി
 • തലക്കെട്ട് മാറ്റൽ
 • അവലംബം