Jump to content

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/തെയ്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങാനും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒത്തൊരുമയൊടെ ചെയ്യാനുമായുള്ള വിക്കി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണു് ഈ താൾ.


ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. തെയ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ (തെയ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 2. പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കുറിപ്പെടുക്കൽ
 3. ഐതിഹ്യങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ, അണിയലം, മുടി, മുഖത്തെഴുത്ത്, മേലെഴുത്ത് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
 4. തീയ്യതികൾ, പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടുത്തെ തെയ്യങ്ങൾ
 5. ചലന-നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തൽ
 6. തെയ്യം എന്ന ലേഖനം തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കുക
 7. തെയ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവാടം നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തുടങ്ങിയ താളുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. ചുകന്നമ്മ
 2. പുലികണ്ടൻ
 3. കുറത്തി തെയ്യം
 4. പുള്ളിക്കരിങ്കാളി
 5. പുലിയൂർകാളി
 6. കുണ്ടാടി ചാമുണ്ഡി തെയ്യം
 7. അങ്കദൈവം
 8. അങ്കക്കാരൻ
 9. അങ്കക്കുളങ്ങര ഭഗവതി
 10. അണ്ടലൂർ ദൈവം
 11. അതിരാളൻ ഭഗവതി

ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള താളുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. അടുക്കാടൻ
 2. ഉണ്ണങ്ങ
 3. എമ്പ്രാൻ കുരിക്കൾ
 4. ഐപ്പള്ളി
 5. ഒതേനൻ
 6. കമ്മാരൻ
 7. കരിന്തിരി നായർ
 8. കല്ലിടിൽ കണ്ണമ്മാൻ
 9. കാരണവർ
 10. കാപ്പാളത്തിപ്പോതി
 11. കാപ്പാളത്തിച്ചാമുണ്ഡി
 12. കാപ്പാട്ടു ഭഗവതി
 13. കാഞ്ഞിരമലവീരൻ
 14. കോരച്ചൻ
 15. കൊറാഗതനിയൻ
 16. ചാത്തമ്പള്ളി വിഷകണ്ഠൻ
 17. ചിറ്റെയി ഭഗവതി
 18. ചിറ്റോത്ത് കുരിക്കൾ
 19. തലച്ചറ
 20. തണ്ടാറച്ചൻ
 21. തെക്കൻ കരിയാത്തൻ
 22. തോട്ടുംകര ഭഗവതി
 23. തുളുവീരൻ
 24. പട്ടർ തെയ്യം
 25. പടവീരൻ
 26. പയ്യമ്പള്ളി ചന്തു
 27. പനയാർകുരിക്കൾ
 28. പാടാർ കുളങ്ങര വീരൻ
 29. പാലന്തായി കണ്ണൻ
 30. പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ
 31. കാരിക്കുരിക്കൾ
 32. പുതിയാർമ്പൻ
 33. പെരിയാട്ടു കണ്ടർ
 34. പെരുമ്പുഴയച്ചൻ തെയ്യം
 35. പൊന്ന്വൻ തൊണ്ടച്ചൻ
 36. വളയങ്ങാടൻ തൊണ്ടച്ചൻ
 37. മനയിൽ പോതി
 38. മണിക്കിടാക്കളും വെള്ളപ്പേരിയും
 39. മരുതിയോടൻ കുരിക്കൾ
 40. മാക്കത്തിന്റെ മക്കൾ
 41. മായ്യത്ത് വീരൻ
 42. മല്ലിയോടൻ
 43. വട്ട്യൻ പൊള്ള
 44. വണ്ണാത്തിപ്പോതി
 45. വാടിലൻ
 46. വീരകൽക്കുടൻ
 47. വെളിച്ചപ്പാടൻ തെയ്യം
 48. വെള്ളൂർ കുരിക്കൾ
 49. വെള്ളുക്കുരിക്കൾ
 50. അമ്പിലേരി കുരിക്കൾ
 51. ഏമ്പേറ്റ് തെയ്യം
 52. അന്തിമഹാകാളി
 53. ഒറവങ്കര ഭഗവതി
 54. കയറൻ തെയ്യം
 55. കൊറക്കോട്ട് ഭഗവതി
 56. കോലയാനച്ചൻ
 57. ക്ഷേത്രപാലൻ
 58. ഗുരുനാഥൻ
 59. ചൂളിയാർ ഭഗവതി
 60. പടമടക്കിത്തമ്പുരാട്ടി
 61. മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ഡി
 62. രക്തേശ്വരി
 63. വീരചാമുണ്ഡി
 64. വീരർകാളി
 65. വീരാളി
 66. അമ്മയാറ്
 67. ഉതിരാല ഭഗവതി
 68. കമ്മിയമ്മ
 69. തീചാമുണ്ഡി
 70. തീത്തറ ഭഗവതി
 71. തിരുവർകാട്ടുകാവ് ഭഗവതി
 72. നേമം ഭഗവതി
 73. ചീറങ്ങോട്ടു ഭഗവതി
 74. ചീറത്തു ഭഗവതി
 75. ചുടലഭദ്രകാളി
 76. തായിപ്പരദേവത
 77. തോട്ടുംകര ഭഗവതി
 78. മാനാക്കോടച്ചി
 79. മംഗലച്ചാമുണ്ഡി
 80. മാടായിക്കാവിലച്ചി
 81. മാണിക്ക ഭഗവതി
 82. മൂത്തഭഗവതി
 83. വല്ലാകുളങ്ങര ഭഗവതി
 84. വലിയമുടി തെയ്യം
 85. വടക്കിനേൽ ഭഗവതി
 86. നാഗക്കന്നി
 87. നാഗപ്പോതി
 88. നാഗകണ്ഠൻ
 89. നാഗക്കാമൻ
 90. അതിയാമ്പൂർ ഭഗവതി
 91. അറത്തിൽ ഭഗവതി
 92. ഒറവങ്കര ഭഗവതി
 93. ഒയോളത്ത് ഭഗവതി
 94. [[ ഐപ്പള്ളിത്തെയ്യം
 95. കക്കര ഭഗവതി
 96. കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി
 97. കമ്മാടത്ത് ഭഗവതി
 98. കരക്കീൽ ഭഗവതി
 99. കലന്താട്ട് ഭഗവതി
 100. കാട്ടുചെറ ഭഗവതി
 101. കാവുമ്പായി ഭഗവതി
 102. കൊവ്വമ്മൽ ഭഗവതി
 103. കൊങ്ങിണിച്ചാൽ ഭഗവതി
 104. ചട്ടിയൂർ ഭഗവതി
 105. ചുഴലിഭഗവതി
 106. ചെക്കിച്ചേരി ഭഗവതി
 107. ചെക്കിപ്പാറ ഭഗവതി
 108. ചെറളത്ത് ഭഗവതി
 109. തോട്ടുങ്ങര ഭഗവതി
 110. നരമ്പിൽ ഭഗവതി
 111. നീലങ്കൈ ഭഗവതി
 112. പഴച്ചിയിൽ ഭഗവതി
 113. പയറ്റിയാൽ ഭഗവതി
 114. പടോളി ഭഗവതി
 115. പാച്ചേനി ഭഗവതി
 116. പാറോൽ ഭഗവതി
 117. പുറമഞ്ചേരി ഭഗവതി
 118. കുഞ്ഞാർകുറത്തി
 119. തെക്കൻ കുറത്തി
 120. പുള്ളിക്കുറത്തി
 121. പുള്ളുക്കുറത്തി
 122. മലങ്കുറത്തി
 123. കർക്കടോത്തി
 124. കാളരാത്രി
 125. മണവാട്ടി
 126. മലപ്പിലവൻ
 127. വടവീരൻ
 128. വട്ടിപ്പൂതം
 129. വടക്കേൻ കോടിവീരൻ
 130. മുതിച്ചേരി ദൈവം
 131. കരിംപൂതം
 132. കാളർഭൂതം
 133. കുറവൻ
 134. കുറുന്തിനിക്കാമൻ
 135. കൈക്കോളൻ
 136. കിഴക്കേൻ ദൈവം
 137. കാരൻ ദൈവം
 138. കോരച്ചൻ
 139. അണങ്ങ്ഭൂതം
 140. ഇളം കരുമൻ
 141. ഉതിരപാലൻ തെയ്യം
 142. ഉണ്ടയൻ
 143. പേത്താളൻ
 144. പുലഗുളികൻ
 145. പുലപ്പൊട്ടൻ
 146. പുലമാരുതൻ
 147. പുള്ളിപ്പുളോൻ
 148. പൂളോൻ
 149. പൊൻമലക്കാരൻ
 150. പൊല്ലാലൻ കുരിക്കൾ
 151. ചുവന്നഭൂതം
 152. തെക്കൻ വീരൻ
 153. തൂവക്കാരൻ
 154. ദണ്ഡദേവൻ
 155. ധർമദൈവം
 156. നീലോൻ
 157. പനിയൻ
 158. പാമ്പൂരി
 159. കരുമകൻ
 160. പാലോട്ടു തെയ്യം
 161. പൂമാരുതൻ തെയ്യം
 162. മണവാളൻ
 163. ബില്ലറ
 164. അന്തിത്തറ
 165. അയ്യപ്പൻ തെയ്യം
 166. അസുരാളൻ
 167. വെളുത്തഭൂതം
 168. വീരമ്പിനാർ
 169. കലിച്ചി
 170. കലിയൻ
 171. കല്ലുരൂട്ടി
 172. ചൂട്ടക്കാളി
 173. ചോരക്കളത്തിൽ ഭഗവതി
 174. കന്നിക്കൊരുമകൻ
 175. മലക്കാളി
 176. ബമ്മുരിക്കൻ
 177. കരിമുരിക്കൻ
 178. പൂതാടി ദൈവം
 179. തലച്ചിലോൻ
 180. മണിക്കുണ്ടൻ
 181. മടന്തമ്മ
 182. കാട്ടുമടന്ത
 183. കാട്ടുമൂർത്തി

അംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ
 2. വൈശാഖ് കല്ലൂർ
 3. അനൂപ്
 4. ശ്രീജിത്ത് കെ
 5. ജഗദീഷ് പുതുക്കുടി
 6. tvnblathur
 7. രാവണൻ കണ്ണൂർ
 8. ഷാജി മുള്ളൂക്കാരൻ
 9. അഭിനവ്‌വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/തെയ്യം
 10. രഥിൻ
 11. മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം)
 12. Hariprasad vk (സംവാദം)
 13. Jameela P. (സംവാദം)
 14. Uajith (സംവാദം)
 15. ഷഗിൽ മുഴപ്പിലങ്ങാട് (സംവാദം)
 16. അഭിലാഷ് രാമൻ(സംവാദം)

യൂസർ ബോക്സ്[തിരുത്തുക]

ഈ പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ യൂസർപേജിൽ {{User WP Theyyam}}ഫലകം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ ഉപയോക്താവ് തെയ്യം എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.