ബ്രസീലിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് വനപ്രദേശത്തെ സസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്കൻ ബ്രസീൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഫോറസ്റ്റ് ബയോം കണ്ടെത്തിയ സസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക. ബൊട്ടാണിക്കൽ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും പുനർവർഗ്ഗീകരണങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ സംഭവിക്കാം. ബൊട്ടാണിക്കൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അക്കാന്തേസീ[തിരുത്തുക]

അമരാന്തേസി[തിരുത്തുക]

അമരില്ലിഡേസി[തിരുത്തുക]

അനാക്കാർഡിയേസീ[തിരുത്തുക]

അനോനേസീ[തിരുത്തുക]

അപ്പോസൈനേസീ[തിരുത്തുക]

അക്വിഫോളിയേസി[തിരുത്തുക]

അരേസീ[തിരുത്തുക]

അരേലിയേസീ[തിരുത്തുക]

അരെക്കേസീ[തിരുത്തുക]

അസ്ക്ലേപിയാഡോയിഡി[തിരുത്തുക]

ആസ്റ്റ്രേസീ[തിരുത്തുക]

ബാലനോഫൊറെസീ[തിരുത്തുക]

ബസാല്ലേസീ[തിരുത്തുക]

ബിഗോണിയേസീ[തിരുത്തുക]

ബിഗ്നോണിയേസീ[തിരുത്തുക]

ബോംബാക്കേസീ[തിരുത്തുക]

ബൊറാജിനേസീ[തിരുത്തുക]

ബ്രൊമെല്യേസി[തിരുത്തുക]

കാക്ടേസീ[തിരുത്തുക]

കമ്പാനുലേസീ[തിരുത്തുക]

കന്നേസീ)[തിരുത്തുക]

കാപ്രിഫോളിയെസീ[തിരുത്തുക]

സെലാസ്ത്രേസീ[തിരുത്തുക]

ക്ലോറന്തസീ[തിരുത്തുക]

ക്രൈസോബലാനസീ[തിരുത്തുക]

ക്ലെത്രസീ[തിരുത്തുക]

ക്ലൂസിയേസീ[തിരുത്തുക]

കോംബ്രട്ടേസീ[തിരുത്തുക]

കൊമ്മേലിനേസീ[തിരുത്തുക]

കോൺവോൾവുലേസിയേ[തിരുത്തുക]

കോർണേസീ[തിരുത്തുക]

കുക്കുർബിറ്റേസീ[തിരുത്തുക]

കുനിയോണിയേസി[തിരുത്തുക]

സൈപറേസീ[തിരുത്തുക]

ഡൈകപെറ്റലേസി[തിരുത്തുക]

ഡയോസ്ക്കോറിയേസി[തിരുത്തുക]

ഇലിയോകാർപ്പേസീ[തിരുത്തുക]

എറിക്കേസീ[തിരുത്തുക]

എരിത്രോസൈലേസീ[തിരുത്തുക]

യൂഫോർബിയേസീ[തിരുത്തുക]

ഫാബേസീ: സീസാൽപിനിയോയിഡീ[തിരുത്തുക]

ഫാബേസീ: ഫബോയിഡീ[തിരുത്തുക]

ഫാബേസീ: മിമോസോയിഡീ[തിരുത്തുക]

ജെന്റിയാനാസി[തിരുത്തുക]

ജെസ്നറിയേസീ[തിരുത്തുക]

ഹിപ്പോക്രാറ്റീസി[തിരുത്തുക]

ഹ്യൂമിറിയേസീ[തിരുത്തുക]

ഐക്കാസിനേസീ[തിരുത്തുക]

ലാമിയേസി[തിരുത്തുക]

ലാസിസ്റ്റേമാറ്റേസി[തിരുത്തുക]

ലോറേസീ[തിരുത്തുക]

ലെസിത്തിഡേസീ[തിരുത്തുക]

ലെന്റിബുലറിയേസീ[തിരുത്തുക]

ലോബെലിയോയിഡി[തിരുത്തുക]

ലൊഗാനിയേസീ[തിരുത്തുക]

ലൊറാന്തേസീ[തിരുത്തുക]

മഗ്നോളിയേസീ[തിരുത്തുക]

മാൽപ്പീജിയേസീ[തിരുത്തുക]

മാൽവേസീ[തിരുത്തുക]

മരാന്റേസി[തിരുത്തുക]

മാർക്ഗ്രാവിയേസി[തിരുത്തുക]

മെലാസ്റ്റൊമാറ്റേസീ[തിരുത്തുക]

മീലിയേസീ[തിരുത്തുക]

മെനിസ്പെർമേസീ[തിരുത്തുക]

മോണിമിയേസി[തിരുത്തുക]

മൊറേസി[തിരുത്തുക]

മിരിസ്റ്റിക്കേസീ[തിരുത്തുക]

മിർസൈനേസീ[തിരുത്തുക]

മൈർട്ടേസീ[തിരുത്തുക]

നിക്ടാജിനേസീ[തിരുത്തുക]

ഒക്നേസീ[തിരുത്തുക]

ഒലക്കേസി[തിരുത്തുക]

ഒലിയേസീ[തിരുത്തുക]

ഒനാഗ്രേസി[തിരുത്തുക]

ഓർക്കിഡേസീ[തിരുത്തുക]

പാസ്സിഫ്ലോറേസി[തിരുത്തുക]

ഫൈറ്റോലക്കേസി[തിരുത്തുക]

പിപ്പരേസീ[തിരുത്തുക]

പോയസീ[തിരുത്തുക]

പോളിഗാലേസീ[തിരുത്തുക]

പോളിഗൊണേസി[തിരുത്തുക]

പ്രോട്ടിയേസീ[തിരുത്തുക]

ക്വിലിനേസി[തിരുത്തുക]

റാണുൺകുലേസീ[തിരുത്തുക]

റോസേസീ[തിരുത്തുക]

റുബിയേസീ[തിരുത്തുക]

റൂട്ടേസീ[തിരുത്തുക]

സാബിയേസീ[തിരുത്തുക]

സാലിക്കേസീ[തിരുത്തുക]

സാപ്പിൻഡേസീ[തിരുത്തുക]

സപ്പോട്ടേസീ[തിരുത്തുക]

സ്ക്രോഫുലാരിയേസി[തിരുത്തുക]

സിമരൂബേസീ[തിരുത്തുക]

സ്മൈലാക്കേസീ[തിരുത്തുക]

സൊളാനേസീ[തിരുത്തുക]

സിമ്പ്ലോക്കേസീ[തിരുത്തുക]

തീയേസീ[തിരുത്തുക]

തൈമേലേസീ[തിരുത്തുക]

ടീലിയേസി[തിരുത്തുക]

അംബെല്ലിഫെറേ[തിരുത്തുക]

വാലെരിയാനേസി[തിരുത്തുക]

വെർബനേസി[തിരുത്തുക]

വയലേസീ[തിരുത്തുക]

വിറ്റേസ്സീ[തിരുത്തുക]

വോക്കിസിയസീ[തിരുത്തുക]

വിന്ററേസീ[തിരുത്തുക]

സിഞ്ചിബെറേസി[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

External links[തിരുത്തുക]