സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ താളുകൾ സംരക്ഷിച്ചതിന്റേയും സംരക്ഷണം നീക്കിയതിന്റേയും പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 16:44, 11 ജൂൺ 2019 വിക്കിപീഡിയ:അന്വേഷണം താൾ Praveenp സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
 • 10:25, 29 മേയ് 2019 രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം താൾ Manuspanicker സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:25, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:25, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം) (നാൾവഴി)
 • 15:00, 20 മേയ് 2019 ടിപ്പു സുൽത്താൻ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:00, 27 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:00, 27 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 14:31, 18 മേയ് 2019 MUHAMMED RASHID BAPPANAM താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 03:58, 12 മേയ് 2019 വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/165 താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 08:09, 10 മേയ് 2019 വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/164 താൾ Ranjithsiji സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നശീകരണ പ്രവർത്തനം) (നാൾവഴി) റ്റാഗ്: PHP7
 • 14:09, 9 മേയ് 2019 പി.പി. എസ്തോസ് താൾ Fotokannan സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നശീകരണപ്രവർത്തനം) (നാൾവഴി)
 • 14:04, 9 മേയ് 2019 സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫേഡറേഷൻ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:04, 9 ജൂൺ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:04, 9 ജൂൺ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (കാന്തപുരം സംരക്ഷണം) (നാൾവഴി)
 • 13:57, 9 മേയ് 2019 ഇ.കെ. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:57, 9 ജൂൺ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:57, 9 ജൂൺ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (കാന്തപുരം സംരക്ഷണം) (നാൾവഴി)
 • 06:27, 5 മേയ് 2019 പി.പി. എസ്തോസ് താൾ Fotokannan സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (06:27, 6 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (06:27, 6 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 02:07, 28 ഏപ്രിൽ 2019 രമേശ് അരൂർ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 09:51, 23 ഏപ്രിൽ 2019 ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് ഇന്ത്യ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:51, 23 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:51, 23 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം: കാന്തപുരം സംരക്ഷണം) (നാൾവഴി)
 • 14:16, 17 ഏപ്രിൽ 2019 ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:16, 17 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:16, 17 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം: കാന്തപുരം) (നാൾവഴി)
 • 08:31, 9 ഏപ്രിൽ 2019 ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (08:31, 16 ഏപ്രിൽ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (08:31, 16 ഏപ്രിൽ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (Part of protection of Kanthapuram-related pages) (നാൾവഴി)
 • 18:21, 31 മാർച്ച് 2019 ദീപ നിശാന്ത് താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:21, 7 ഏപ്രിൽ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:21, 7 ഏപ്രിൽ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം) (നാൾവഴി)
 • 13:45, 14 മാർച്ച് 2019 കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:45, 14 ഏപ്രിൽ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:45, 14 ഏപ്രിൽ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം) (നാൾവഴി)
 • 12:41, 27 ഫെബ്രുവരി 2019 കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (12:41, 6 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (12:41, 6 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം: log in, discuss and remove) (നാൾവഴി)
 • 09:55, 26 ഫെബ്രുവരി 2019 അർജ്ജുനൻ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:55, 26 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:55, 26 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം: Please log in, discuss and remove) (നാൾവഴി)
 • 02:31, 24 ഫെബ്രുവരി 2019 കേരള നവോത്ഥാനം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (02:31, 24 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (02:31, 24 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 05:53, 22 ഫെബ്രുവരി 2019 നമ്മവര താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (05:53, 22 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 16:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2019 വിഷ്ണു താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:43, 25 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:43, 25 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (POV edits by IP) (നാൾവഴി)
 • 16:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2019 ത്രിമൂർത്തികൾ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:25, 25 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:25, 25 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (POV insertion by IP) (നാൾവഴി)
 • 14:07, 12 ഫെബ്രുവരി 2019 അർജ്ജുനൻ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:07, 19 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:07, 19 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം: Please log in, discuss and edit) (നാൾവഴി)
 • 09:02, 31 ജനുവരി 2019 അഖില ഭാരത ഹിന്ദു മഹാസഭ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:02, 7 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:02, 7 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (IP removals without discussion or explanation) (നാൾവഴി)
 • 00:56, 30 ജനുവരി 2019 വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശൈലീപുസ്തകം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (00:56, 2 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (00:56, 2 മാർച്ച് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 00:49, 30 ജനുവരി 2019 പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (00:49, 6 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (00:49, 6 ഫെബ്രുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 16:13, 29 ജനുവരി 2019 ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് താൾ Adv.tksujith സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:13, 30 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:13, 30 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നശീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് സാദ്ധ്യത) (നാൾവഴി) റ്റാഗ്: PHP7
 • 03:06, 20 ജനുവരി 2019 രാജേഷ് കാരാപ്പള്ളിൽ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (കാരണമില്ലാത്ത പുനഃസൃഷ്ഠി) (നാൾവഴി)
 • 10:27, 17 ജനുവരി 2019 വിശ്വകർമ്മജർ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:27, 24 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:27, 24 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം: അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് സംവദിച്ച് തിരുത്തൂ) (നാൾവഴി)
 • 10:06, 14 ജനുവരി 2019 പ്രിയനന്ദനൻ താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:06, 21 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:06, 21 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ: BLP. Person being hounded offline for Sabarimala issue) (നാൾവഴി)
 • 00:26, 27 ഡിസംബർ 2018 മണ്ണാംകോണം ക്ഷേത്രം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 16:10, 26 ഡിസംബർ 2018 നായർ താളിന്റെ സംരക്ഷണതലം Manuspanicker സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റി [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:10, 26 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (16:10, 26 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സൃഷ്ടിപരമല്ലാതെ ഭവിക്കുന്ന തിരുത്തൽ യുദ്ധം) (നാൾവഴി)
 • 10:04, 23 ഡിസംബർ 2018 കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:04, 23 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:04, 23 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 06:17, 23 ഡിസംബർ 2018 നായർ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (06:17, 6 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (06:17, 6 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 23:44, 19 ഡിസംബർ 2018 അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 10:47, 12 ഡിസംബർ 2018 കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം (2018) താൾ Razimantv സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:47, 13 ഡിസംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:47, 13 ഡിസംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ: Multiple IPs adding the same unencyclopedic content. Please log in and discuss first) (നാൾവഴി)
 • 01:16, 1 ഡിസംബർ 2018 അനീഷ്‌ നെല്ലിക്കൽ താൾ Adv.tksujith സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (01:16, 15 ഡിസംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (ആത്മകഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഉപയോക്താവിന്റെ നിരന്തര ശ്രമം) (നാൾവഴി)
 • 12:14, 26 നവംബർ 2018 നരേന്ദ്ര മോദി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 04:22, 8 നവംബർ 2018 മലബാർ കലാപം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (04:22, 8 ഡിസംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (04:22, 8 ഡിസംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 00:12, 5 നവംബർ 2018 തലശ്ശേരി കലാപം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (00:12, 19 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (00:12, 19 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 02:51, 3 നവംബർ 2018 വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/നവംബർ 2018 താൾ Ranjithsiji സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 02:51, 3 നവംബർ 2018 വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/ഒക്ടോബർ 2018 താൾ Ranjithsiji സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 00:02, 2 നവംബർ 2018 ചടങ്ങുകൾ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 10:04, 22 ഒക്ടോബർ 2018 മമ്പറം ദിവാകരൻ താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 18:37, 19 ഒക്ടോബർ 2018 ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:37, 19 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:37, 19 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
 • 14:38, 18 ഒക്ടോബർ 2018 ഉപയോക്താവ്:Jinoytommanjaly താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:38, 1 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:38, 1 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 14:37, 18 ഒക്ടോബർ 2018 ഉപയോക്താവ്:Akhiljaxxn താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:37, 1 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:37, 1 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 17:55, 10 ഒക്ടോബർ 2018 നരേന്ദ്ര മോദി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:55, 10 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:55, 10 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 14:27, 5 ഒക്ടോബർ 2018 MUNSHID AV താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [താൾ സൃഷ്ടിക്കുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:27, 5 ജനുവരി 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 23:24, 3 ഒക്ടോബർ 2018 ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം താൾ Akhiljaxxn സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (23:24, 10 ഒക്ടോബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (23:24, 10 ഒക്ടോബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/protect" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്