വിക്കിപീഡിയ:വാക്സിൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2021/തുടങ്ങാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/വാക്സിനുകൾ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പട്ടിക പുതുക്കുക |SPARQL |ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക

This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

Article description vaccine_for subclass_of
ഹെപറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഹെപറ്റൈറ്റിസ് ബിയ്ക്കു എതിരെയുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി viral hepatitis vaccines
എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ Haemophilus influenzae Haemophilus vaccines
കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ
ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ ഇൻഫ്ലുവെൻസ viral vaccines
DNA vaccine വാക്സിൻ
ഔഷധം
biopharmaceutical
autovaccine വാക്സിൻ
hexavalent vaccine combined vaccine
ബി.സി.ജി വാക്സിൻ ക്ഷയം tuberculosis vaccines
heterologous vaccine
2009 flu pandemic vaccine pandemic H1N1/09 virus വാക്സിൻ
ഹ്യൂമൻ പാപ്പില്ലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ anogenital venereal wart
ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്
വാക്സിൻ
MMR vaccine അഞ്ചാംപനി
ജർമൻ മീസിൽസ്
മുണ്ടിനീര്
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
combined vaccine
ഡിപിറ്റി വാക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ
റ്റെറ്റനസ്
വില്ലൻചുമ
combined vaccine
ടോക്സോയിഡ് നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
വസൂരി വാക്‌സിൻ വസൂരി അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
viral vaccines
marker vaccine വാക്സിൻ
Remune വാക്സിൻ
Pandemrix ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
virus-like particle particle
വാക്സിൻ
എച്ച്.ഐ.വി. വാക്സിൻ human immunodeficiency virus infectious disease viral vaccines
പോളിയോ വാക്സിൻ പോളിയോ വാക്സിൻ
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ
കോളറ വാക്സിൻ കോളറ bacterial vaccine
live attenuated influenza vaccine ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
Q2100023 Streptococcus pneumoniae ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ
Salk vaccine പോളിയോ വാക്സിൻ
vaccine against diphtheria, tetanus, and poliomyelitis ഡിഫ്തീരിയ
റ്റെറ്റനസ്
പോളിയോ
combined vaccine
cancer vaccine അർബുദം വാക്സിൻ
Cervarix ഹ്യൂമൻ പാപ്പില്ലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ
Gardasil ഹ്യൂമൻ പാപ്പില്ലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ
ചിക്കൻപോക്സ് വാക്സിൻ ചിക്കൻപോക്സ്
വരിസെല്ല സോസ്റ്റർ
herpes zoster
Herpesvirus vaccines
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
Schistosomiasis vaccine schistosomiasis വാക്സിൻ
Sabin vaccine പോളിയോ വാക്സിൻ
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
എസ്എവി001 എച്ച്.ഐ.വി. വാക്സിൻ
Ebola vaccine എബോള viral vaccines
ഹെപറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ രാസസം‌യുക്തം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-എ viral hepatitis vaccines
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ വാക്സിൻ
SPf66 മലമ്പനി വാക്സിൻ
പേവിഷ പ്രതിരോധ മരുന്ന് പേവിഷബാധ
Rabies virus
വാക്സിൻ
anthrax vaccine ആന്ത്രാക്സ് bacterial vaccine
ജപ്പാൻ മസ്തിഷ്ക ജ്വര പ്രതിരോധമരുന്ന് ജപ്പാൻ ജ്വരം വാക്സിൻ
പ്ലേഗ് വാക്സിൻ പ്ലേഗ്
യെഴ്സീനിയ പെസ്ടിസ്
bacterial vaccine
Brucellosis vaccine മാൾട്ടാപനി വാക്സിൻ
ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ bacterial vaccine
Vaxigrip ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
Influvac ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
സബ്‌യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ
റോട്ടാ വൈറസ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് റോട്ടാവൈറസ്
അതിസാരം
viral vaccines
72F fusion protein tuberculosis vaccines
വാക്സിൻ
ACAM2000 വസൂരി വാക്‌സിൻ
Avicine cancer vaccine
അഡെനോവൈറസ് വാക്സിൻ അഡെനോവൈറസിനെതിരായ വാക്സിൻ Adenoviridae viral vaccines
anti-idiotypic vaccine വാക്സിൻ
Antigen-presenting cell vaccine വാക്സിൻ
CYT006-AngQb വാക്സിൻ
Calf lymph വാക്സിൻ
caries vaccine ദന്തക്ഷയം വാക്സിൻ
CimaVax-EGF cancer vaccine
Q5161160 വാക്സിൻ
Cytomegalovirus vaccine human betaherpesvirus 5 Herpesvirus vaccines
Dryvax വാക്സിൻ
Epstein–Barr vaccine Epstein–Barr virus infection Herpesvirus vaccines
Gp100:209-217(210M) cancer vaccine
H5N1 vaccine influenza A virus subtype H5N1 ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
Hepacivac വാക്സിൻ
Hepatyrix വാക്സിൻ
heterologous vaccine വാക്സിൻ
Historical annual reformulations of the influenza vaccine ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
tetanus vaccine റ്റെറ്റനസ് വാക്സിൻ
hookworm vaccine hookworm വാക്സിൻ
HybriCell വാക്സിൻ
എംഎംആർവി വാക്സിൻ അഞ്ചാംപനി
മുണ്ടിനീര്
ജർമൻ മീസിൽസ്
ചിക്കൻപോക്സ്
combined vaccine
MVA85A tuberculosis vaccines
വാക്സിൻ
MVA-B എച്ച്.ഐ.വി. വാക്സിൻ
malaria vaccine മലമ്പനി protozoan vaccines
അഞ്ചാംപനി വാക്സിൻ അഞ്ചാംപനി വാക്സിൻ
MenAfriVac മെനിഞ്ചൊകോക്കൽ വാക്സിൻ
മെനിഞ്ചൊകോക്കൽ വാക്സിൻ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്
meningococcal disease
bacterial vaccine
modified vaccinia Ankara Poxviridae വാക്സിൻ
മുണ്ടിവീക്കം വാക്സിൻ മുണ്ടിനീര് viral vaccines
Neurovax മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് വാക്സിൻ
Neuvenge cancer vaccine
NmVac4-A/C/Y/W-135 വാക്സിൻ
Optaflu ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
Oral vaccination against rabies പേവിഷ പ്രതിരോധ മരുന്ന്
Q7166532 വാക്സിൻ
വില്ലൻ ചുമ വാക്സിൻ വില്ലൻചുമ bacterial vaccine
Plant expressed vaccine വാക്സിൻ
Q7205991 Streptococcus pneumoniae ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ
RBCG30 tuberculosis vaccines
വാക്സിൻ
RTS,S വാക്സിൻ
റുബെല്ല വാക്സിൻ ജർമൻ മീസിൽസ് വാക്സിൻ
SCIB1 വാക്സിൻ
synthetic vaccine വാക്സിൻ
TA-NIC വാക്സിൻ
TA-CD വാക്സിൻ
Tcelna വാക്സിൻ
കീട-ദംശന മസ്തിഷ്കവീക്ക പ്രതിരോധ വാക്സിൻ tick-borne encephalitis viral vaccines
ട്രോവാക്സ് vaccine candidate
cancer vaccine
trypanosomiasis vaccine trypanosomiasis വാക്സിൻ
tuberculosis vaccines ക്ഷയം bacterial vaccine
Tumor antigen vaccine വാക്സിൻ
Ty21a ടൈഫോയ്ഡ് വാക്സിൻ
ടൈഫോയ്ഡ് വാക്സിൻ ടൈഫോയ്ഡ് Typhoid-Paratyphoid vaccines
typhus vaccine typhus Rickettsial vaccine
Vi capsular polysaccharide vaccine ടൈഫോയ്ഡ് ടൈഫോയ്ഡ് വാക്സിൻ
മഞ്ഞപ്പനി പ്രതിരോധമരുന്ന് മഞ്ഞപ്പനി viral vaccines
herpes zoster vaccine herpes zoster Herpesvirus vaccines
Immunization registry വാക്സിൻ
immunization
NicVAX കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ
വാക്സിൻ
Hasumi vaccine cancer vaccine
recombinant vaccine വാക്സിൻ
സബ്‌യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ
ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ pneumococcal infection streptococcal vaccines
AIDSVAX വാക്സിൻ
Anthrax Vaccine Adsorbed anthrax vaccine
Mumpsvax മുണ്ടിവീക്കം വാക്സിൻ
cell-based vaccine വാക്സിൻ
Live vector vaccine വാക്സിൻ
Twinrix ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-എ
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി
ഹെപറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ
ഹെപറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
PneumoADIP വാക്സിൻ
Edible algae vaccine വാക്സിൻ
Hantavirus vaccine ഹാൻഡ വൈറസ് വാക്സിൻ
MeNZB മെനിഞ്ചൊകോക്കൽ വാക്സിൻ
HspE7 വാക്സിൻ
Hepatitis C vaccine ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-സി വാക്സിൻ
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux, poliomyélitique et de l'Haemophilus type b combined vaccine
diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus vaccine combined vaccine
PFSPZ vaccine vaccine candidate
malaria vaccine
VSV-EBOV vaccine candidate
Ebola vaccine
cAd3-ZEBOV എബോളാവൈറസ്
എബോള
Ebola vaccine
Imvanex വസൂരി വാക്‌സിൻ
പെന്റാവാലന്റ് വാക്സിനേഷൻ combined vaccine
ഡെങ്ക്വാക്സിയ ഡെങ്കിപ്പനി viral vaccines
Quinvaxem പെന്റാവാലന്റ് വാക്സിനേഷൻ
vacunes de deleció വാക്സിൻ
സിക്ക വൈറസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു സിക വൈറസ് രോഗം വാക്സിൻ
GLS-5700 DNA vaccine
Dengvaxia ഡെങ്ക്വാക്സിയ
Prostvac vaccine candidate
T-cell vaccine വാക്സിൻ
Rindopepimut വാക്സിൻ
universal flu vaccine വാക്സിൻ
vaccine candidate വാക്സിൻ
Ovandrotone albumin വാക്സിൻ
Androvax വാക്സിൻ
AGS-v vaccine candidate
hepatitis b virus hbsag surface protein antigen ഹെപറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ
varicella-zoster virus strain oka/merck live antigen ചിക്കൻപോക്സ് വാക്സിൻ
Provenge cancer vaccine
Zostavax herpes zoster herpes zoster vaccine
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
Shingrix herpes zoster herpes zoster vaccine
recombinant vaccine
suicidal DNA vaccine DNA vaccine
Suicide gene
Adegramotide പെപ്റ്റൈഡ് വാക്സിൻ
DTaP-IPV/Hib vaccine പെന്റാവാലന്റ് വാക്സിനേഷൻ
Haemophilus B and hepatitis B vaccine bivalent vaccine
bivalent vaccine combined vaccine
CHIKV/IRES vaccine candidate vaccine candidate
Heptavalent Pneumococcal Conjugate Vaccine ന്യുമോകോക്കൽ കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ
streptococcal vaccines streptococcal infection bacterial vaccine
salmonella vaccines Salmonella food poisoning bacterial vaccine
Poliovirus Vaccine, Inactivated നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
പോളിയോ വാക്സിൻ
diphtheria–tetanus vaccine ഡിഫ്തീരിയ
റ്റെറ്റനസ്
combined vaccine
Brucella Vaccine മാൾട്ടാപനി bacterial vaccine
staphylococcal vaccine staphylococcal infection bacterial vaccine
virus-like particle vaccine വാക്സിൻ
Marek Disease vaccines Marek's disease വാക്സിൻ
protozoan vaccines parasitic protozoa infectious disease വാക്സിൻ
Herpesvirus vaccines Herpesviridae infectious disease viral vaccines
parainfluenza vaccines human parainfluenza viral vaccines
Leishmaniasis vaccines ലെയ്ഷ്മാനിയാസിസ് protozoan vaccines
fungal vaccines fungal infectious disease വാക്സിൻ
Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis vaccines ഡിഫ്തീരിയ
റ്റെറ്റനസ്
ഡിപിറ്റി വാക്സിൻ
West Nile Virus vaccine വെസ്റ്റ്‌ നൈൽ പനി viral vaccines
acellular vaccines വാക്സിൻ
Escherichia coli vaccines Escherichia coli infectious disease bacterial vaccine
viral hepatitis vaccines viral hepatitis viral vaccines
viral vaccines viral infectious disease വാക്സിൻ
Shigella vaccines ഷിഗെല്ലോസിസ് bacterial vaccine
Typhoid-Paratyphoid vaccines salmonella vaccines
Respiratory Syncytial Virus vaccines respiratory syncytial virus infectious disease viral vaccines
Haemophilus vaccines Haemophilus influenzae infectious disease bacterial vaccine
Lyme Disease vaccines ലൈം രോഗം bacterial vaccine
Pseudorabies Vaccines pseudorabies വാക്സിൻ
live unattenuated vaccines വാക്സിൻ
SAIDS vaccines simian acquired immunodeficiency syndrome viral vaccines
bacterial vaccine bacterial infectious disease വാക്സിൻ
contraceptive vaccines വാക്സിൻ
Rickettsial vaccine rickettsiosis bacterial vaccine
combined vaccine വാക്സിൻ
Pseudomonas vaccines Pseudomonas infection bacterial vaccine
Virosome vaccines വാക്സിൻ
Herpes Simplex Virus vaccines Herpes simplex virus Herpesvirus vaccines
Alzheimer vaccines ആൽറ്റ്സ് ഹൈമേഴ്സ് രോഗം വാക്സിൻ
Agrippal S1 ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
スギ花粉米 Edible vaccines
Priorix അഞ്ചാംപനി
മുണ്ടിനീര്
ജർമൻ മീസിൽസ്
MMR vaccine
Edible vaccines വാക്സിൻ
Stamaril മഞ്ഞപ്പനി പ്രതിരോധമരുന്ന്
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
YF-Vax മഞ്ഞപ്പനി പ്രതിരോധമരുന്ന്
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
RotaTeq റോട്ടാ വൈറസ് പ്രതിരോധ മരുന്ന്
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
റോട്ടറിക്സ് റോട്ടാ വൈറസ് പ്രതിരോധ മരുന്ന്
അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
Imovax പേവിഷ പ്രതിരോധ മരുന്ന്
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
Verorab പേവിഷ പ്രതിരോധ മരുന്ന്
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
RNA vaccine ഔഷധം
biopharmaceutical
വാക്സിൻ
RNA therapeutics
കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 Coronavirus-induced disease vaccine
Coronavirus-induced disease vaccine കൊറോണ വൈറസ് രോഗം viral vaccines
കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
vaccine candidate
adenovirus-based vaccine
PR1 leukemia peptide vaccine വാക്സിൻ
Ad5-nCoV കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
vaccine candidate
വാക്സിൻ
adenovirus-based vaccine
INO-4800 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 vaccine candidate
DNA vaccine
adenovirus-based vaccine വൈറൽ വെക്റ്റർ വാക്സിൻ
protein subunit vaccine വാക്സിൻ
ZyCoV-D കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 DNA vaccine
vaccine candidate
GX-19 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 vaccine candidate
DNA vaccine
Beijing Institute of Biological Products COVID-19 vaccine candidate കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 vaccine candidate
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
BBIBP-CorV കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
vaccine candidate
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
Institute of Medical Biology COVID-19 vaccine candidate കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
vaccine candidate
CoronaVac കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
NVX-CoV2373 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical COVID-19 vaccine candidate കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 protein subunit vaccine
vaccine candidate
COVAX-19 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
SCB-2019 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 protein subunit vaccine
vaccine candidate
ഫൈസർ-ബയോഎൻടെക് കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
RNA vaccine
LNP-nCoVsaRNA കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 RNA vaccine
vaccine candidate
Arcov കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 RNA vaccine
vaccine candidate
Medicago Inc. COVID-19 vaccine candidate കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 virus-like particle vaccine
vaccine candidate
സ്പുട്‌നിക് വി കോവിഡ് വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
adenovirus-based vaccine
AG0301-COVID19 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 DNA vaccine
vaccine candidate
ജോൺസൺ & ജോൺസൺ കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
adenovirus-based vaccine
vaccine candidate
കോവാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
Finlay-FR-1 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 protein subunit vaccine
vaccine candidate
University of Queensland COVID-19 vaccine candidate കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 protein subunit vaccine
vaccine candidate
Lunar-COV19 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 RNA vaccine
vaccine candidate
GamEvac-Combi Ebola vaccine
GRAd-COV2 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 adenovirus-based vaccine
vaccine candidate
EpiVacCorona കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
AdimrSC-2f കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 protein subunit vaccine
vaccine candidate
QazCovid-in കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
vaccine candidate
West China Hospital COVID-19 vaccine candidate protein subunit vaccine
vaccine candidate
V591 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 replicating viral vector vaccine
vaccine candidate
replicating viral vector vaccine വൈറൽ വെക്റ്റർ വാക്സിൻ
Совигрипп ഇൻഫ്ലുവെൻസ ഇൻഫ്ലുവെൻസ വാക്സിൻ
OC-007 വാക്സിൻ
Sanofi/GSK SARS-CoV-2 subunit vaccine കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
UB-612 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
RBD SARS-CoV-2 HBsAg VLP കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
virus-like particle vaccine
vaccine candidate
Brilife vaccine candidate
bacTRL-Spike കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
DNA vaccine
vaccine candidate
hAd5-S-Fusion+N-ETSD കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
adenovirus-based vaccine
vaccine candidate
VXA-CoV2-1 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
adenovirus-based vaccine
vaccine candidate
MVC-COV1901 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
genetically modified vaccine അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സിൻ
SARS-CoV-2-vaccinkandidaat van de Katholieke Universiteit Leuven കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019
മഞ്ഞപ്പനി
വാക്സിൻ
V451 വാക്സിൻ
INFANRIX HEXA hexavalent vaccine
ZF2001 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
protein subunit vaccine
vaccine candidate
vector-based vaccine വാക്സിൻ
VLA2001 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
SOBERANA 02 കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ
therapeutic vaccine വാക്സിൻ
prophylactic vaccine വാക്സിൻ
CoviVac കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
People's Vaccine വാക്സിൻ
CoviVac കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
Versamune-CoV-2FC കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
RTS,S malaria vaccine malaria vaccine
WIBP-CorV കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ
വൈറൽ വെക്റ്റർ വാക്സിൻ വാക്സിൻ
NDV-HXP-S കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
Mambisa കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 കൊറോണവൈറസ് രോഗം 2019 വാക്സിൻ
സബ്‌യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ
End of auto-generated list.